×
Kako Zaštitnik postupa po vašoj pitužbi?
 

O podnijetoj pritužbi i njenoj sadržini Zaštitnik obavještava starješinu, odnosno lice koje rukovodi organom na čiji se akt, radnju ili nepostupanje pritužba odnosi, radi izjašnjenja i određuje mu rok za dostavljanje izjašnjenja i potrebne dokumentacije, koji ne može biti kraći od osam dana.

 Starješina, odnosno lice koje rukovodi organom dužan je da dostavi izjašnjenje i dokumentaciju u roku koji mu Zaštitnik odredi.

 

Ako izjašnjenje ne sadrži sve potrebne podatke ili nije dostavljena potrebna dokumentacija, starješina, odnosno lice koje rukovodi organom dužani su da na zahtjev Zaštitnika dostave dopunu izjašnjenja i potrebnu dokumentaciju.

 

Starješina, odnosno lice koje rukovodi organom dužan je da Zaštitniku na njegov zahtjev:

 

- stavi na raspolaganje sve podatke iz nadležnosti organa kojim rukovodi, bez obzira na stepen tajnosti;

- omogući neposredan uvid u službene spise, dokumenta i podatke, kao i da mu dostavi kopije traženih spisa i dokumenata, bez obzira na stepen tajnosti;

- da mu omogući slobodan pristup svim prostorijama.

 

Ukoliko starješina, odnosno lice koje rukovodi organom ne postupi po zahtjevu u određenom roku, dužan je da, bez odlaganja, o razlozima obavijesti Zaštitnika.

 

Nepostupanje po zahtjevu smatra se ometanjem rada Zaštitnika, koji o tome može upoznati neposredno viši organ ili Skupštinu ili obavijestiti javnost.

 

Organi su dužni da sa Zaštitnikom sarađuju i pružaju mu pomoć.

 

Radi ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik može pozvati svako lice u svojstvu svjedoka ili angažovati stručnjaka iz odgovarajuće oblasti.

 

Oni su dužni su da se odazovu pozivu i imaju pravo na nagradu, odnosno naknadu troškova u skladu sa propisima kojima su uređene nagrade i naknade troškova u sudskim postupcima, a koje se isplaćuju iz sredstava Zaštitnika.