81000 PODGORICA
Ul. Svetlane Kane Radević 3
(Predhodni naziv - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A/2)

020/225-395;
Fax: 020/241-642
ombudsman@cg.yu
 
KONTAKTI
 
 
Our location


   
 
 
Regionalna konferencija „Pravna zaštita od diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi“
29. jun 2016. godine
Generalni sekretar Ivan Krkeljić i savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Dina Knežević i Milena Krsmanović, učestvovali su na regionalnoj konferenciji „Pravna zaštita od diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi“, koja je 28. i 29. juna održana u Budvi. Konferenciju je organizovala Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ). Sekretar Krkeljić kazao je da je konferencija veoma važna za razvoj i snaženje uloge državnih institucija i organa u zaštiti građana od različitih formi netolrancije I nejednakosti u društvu. “Nema sumnje da diskriminacija, kao generalan i sveprisutan fenomene, postoji. Nekada je duboko ukorijenjena u postojeće društvene odnose. Predrasude u društvu nekada odnose prevagu u odnosu na potrebu da se održi jednakost, vladavina prava i fundamentalne vrijednosti civilizacije”, rekao je on, u uvodnim obraćanjima na konferenciji. ...Opširnije

Konferencija „Zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori: Primjena domaćih pravnih ljekova, sudskih i van-sudskih mehanizama od strane pravnih stručnjaka
28. jun 2016. godine
U organizaciji Savjeta Evrope (SE) u Podgorici je 28. juna održana konferencija „Zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori: Primjena domaćih pravnih ljekova, sudskih i van-sudskih mehanizama od strane pravnih stručnjaka”, na kojoj su učestvovali predstavnici institucije Ombudsmana, Ustavnog i Vrhovnog suda, Advokatske komore i nevladinih organizacija. Na konferenciji su takođe učestvovali i predstavnici sudskih i van-sudskih mehanizama iz Bosne i Hercegovine, Gruzije, Hrvatske, Moldavije, Poljske i Republike Srbije, predstavnici Sekretarijata SE i međunarodnih organizacija. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković rekao je da je osnovni mandat Ombudsmana Crne Gore kontrola rada javne uprave. “Po prirodi stvari građani/ke se najviše obraćaju javnoj upravi radi ostvarivanja svojih prava i pravnih interesa. Zbog toga Ombudsman u svom radu ima najviše slučajeva koji se odnose na kršenje prava grđana od strane javne uprave. Broj žalbi građana /ki u ovoj oblasti raste iz godine u godinu”, ukazao je Zaštitnik. ...Opširnije

Saopštenje povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture
25. jun 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, podsjeća da je po svim relevantnim međunarodnim pravnim instrumentima zabrana mučenja apsolutna, što znači da ne može biti opravdana pod bilo kojim okolnostima, niti u bilo kom slučaju. Generalna skupština UN je 1984. godine usvojila Konvenciju protiv torture i drugih surovih nehumanih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, koja je stupila na snagu 26. juna 1987 godine. Tortura, po definiciji, negira dostojanstvo ljudskog bića. Zabrana torture dio je međunarodnog običajnog prava, što znači da je obavezujuća za sve članice međunarodne zajendice, bez obzira da li je država ratifikovala ugovore po kojima je tortura apsolutno zabranjena. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, na osnovu razgovora sa licima lišenim slobode (zadržanim, pritvorenim i licima na izdržavanju kazne zatvora) sprovedenih postupaka i saznanja kroz djelovanje Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM-a), konstatovao je da u prethodnim godinama u crnogorskim zatvorima i policijskim prostorijama za zadržavanje nije bilo sistematske torture. ...Opširnije

U Tirani o prevenciji torture
24. jun 2016. godine
Savjetnik Zaštitnika iz Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Dragan Radoviæ, uèestvovao je na regionalnoj konferencija o prevenciji torture u državama zapadnog Balkana koja je održana u Tirani. Konferenciju „Prevencija torture na Balkanu, razmjena najboljih praksi i iskustava“ organizovali su Inicijativa mladih za ljudska prava (YIRH) Crne Gore, Albanski rehabilitacioni centar za traume i torturu (ARCT), YIRH iz Srbije i Meðunarodni Rehabilitacioni Savjet za žrtve torture (IRCT) iz Danske. ...Opširnije

Svjetski dan izbjeglica - 20.jun
19. jun 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, povodom 20. juna – Svjetskog dana izbjeglica, podsjeća javnost na globalne razmjere problema sa kojima se suočavaju milioni izbjeglica širom svijeta, kojima su ugrožena mnoga osnovna ljudska prava i slobode. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2000. godine proglasila je 20. jun za Svjetski dan izbjeglica, s ciljem podizanja svijesti javnosti o njihovom teškom položaju širom svijeta. Prema podacima UNHCR-a u svijetu ima 59,5 miliona nasilno raseljenih ljudi, 19,5 miliona izbjeglica i deset miliona apatrida. Takođe se navodi da je 18 % izbjeglica mlađe od 18 godina, kao i da 53 % svih izbjeglica dolazi iz Somalije, Avganistana i Sirije. Najveća izbjeglička i migrantska kriza u Evropi od Drugog svjetskog rata, postala je problem velikih razmjera, za čije prevazilaženje još nije pronađeno trajno rješenje, iako je to pitanje već dugo u razmatranju mnogih država i međunarodnih organizacija. ...Opširnije

Panel diskusija „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“
15. jun 2016. godine
U Podgorici je danas održana prva panel diskudija, u okviru potpisanog Memoranduma o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta, između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i deset crnogorskih opština. Panel diskusiju, čiji je cilj doprinos implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBT osoba, Ministarstvo je u Podgorici organizovalo u saradnji sa NVO Juventas i Queer Montenegro. Direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO Juventas Jelena Čolaković ukazala je da je aktivnost dio projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ čiji je glavni cilj jačanje uloge civilnog društva i aktivista za ljudska prava u promociji ljudskih prava LGBT osoba. ...Opširnije

Saopštenje povodom 12. juna, Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada
11. 06. 2016. godine
Povodom 12. juna Svjetskog dana protiv dječjeg rada, Zaštitnik ukazuje da ovoj temi treba posvetiti značajnu pažnju, imajući u vidu posljedice koje radna eksploatacija ima ili može imati na ličnost djeteta i ostvarivanje njegovih prava. Podsjećamo da je Međunarodna organizacija rada 2002. godine donijela odluku da se 12. jun obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada, kako bi se skrenula pažnja na izuzetno veliki broj djece koja su žrtva radne eksploatacije. Eksploatacija djece nije nova pojava, ali oblici u kojima se pojavljuje kao i metodi koji je omogućavaju su poprimili nove forme i zapanjujuće razmjere širom svijeta. Ekonomski razvoj, razvoj turizma i novih informativnih tehnologija, ali i siromaštvo, oružani sukobi i kriza vrijednosti, predstavljaju okvir za razvoj, porast i pojavu novih oblika eksploatacije djece. ...Opširnije

Sudija Vučinić posjetio instituciju Zaštitnika
09. 06. 2016. godine
Sudija Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu, Nebojša Vučinić, posjetio je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i razgovarao sa Zaštitnikom Šućkom Bakovićem i njegovim zamjenicima. Sudija Vučinić je nakon toga održao sastanak i sa savjetnicima iz svih sektora Institucije, u cilju prenošenja znanja i iskustva o postupanju ESLJP. Gospodin Vučinić govorio je o procedurama i praksi pred ESLJP, predmetima i primjerima. On je predstavio i kako sudije ESLJP razmatraju i otkrivaju povrede ljudskih prava kao i kako postupaju u konkretnim slučajevima. ...Opširnije

Krivična prijava protiv Lješković Radosava, službenog lica, komandanta specijalne antiterorističke jedinice Uprave policije – Ministartva unutrašnjih poslova
31. maj 2016. godine
VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU Podgorica Na osnovu člana 254. Stav 1. i člana 256 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, podnosim KRIVIČNU PRIJAVU Protiv : Lješković Radosava, službenog lica, komandanta specijalne antiterorističke jedinice Uprave policije – Ministartva unutrašnjih poslova, zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, nevršenjem svoje službene dužnosti i ometanjem sprovođenja pravde učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1, u vezi sa krivičnim djelima ometanje pravde iz člana 396a stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,...Opširnije

Sastanci sa delagacijom Varuha u okviru PREDIM projekta
26. maj 2016. godine
Delegacija slovenačkog Varuha (Ombudsmana) boravila je 25. i 26. maja u posjeti instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, s ciljem prenošenja i razmjene iskustava za gotovo sve oblasti i sektore rada. Posjeta je organizovana zahvaljujući projektu Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije (PREDIM), koji finasira Evropska unija, a imlementira Savjet Evrope (SE). U slovenačkoj delegaciji bili su Varuhinja – Vlasta Nussdorfer, njeni zamjenici Tone Dolčić i Ivan Šelih, generalna sekretarka Bojana Kvas, direktorica stručne službe Martina Ocepek, kao i savjetnik Robert Gačnik. Dvodnevnim sastancima prisustvovali su Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, njegovi zamjenici Zdenka Perović, Petar Ivezić i Siniša Bjeković, generalni sekretar Ivan Krkeljić, kao i savjetnici iz svih sektora....Opširnije

Zamjenik Bjeković na konferenciji u Strazburu
26. maj 2016. godine
Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, učestvuje na skupu tijela za jednakost evropskih država, na temu “Savjetodavna uloga specijalizovanih nacionalnih tijela u odnosu prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i drugim donosiocima odluka”, koji se održava u Strazburu 26. i 27. maja. Na poziv Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda učestvuje na seminaru radi sticanja i razmjene iskustava u ostvarivanju anti-diskriminacione funkcije iz domena svojeg mandata. Ključne teme skupa odnose se na ciljeve, strategije, sredstva i mjere koje preduzimaju institucije za jednakost u podršci nacionalnim institucijama kada donose odluke iz svoje nadležnosti....Opširnije

Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom slučaja u Mojkovcu
20. maj 2016. godine
Poslednji primjer vršnjačkog nasilja koji se desio u Mojkovcu ponovo aktuelizuje tu problematiku i opominje da kao sistem i društvo moramo više i odlučnije da joj se suprostavimo. Posljedica sukoba dva učenika srednje škole u Mojkovcu su i tjelesne povrede jednog od njih, a upotreba noža dodatno dramatizuje taj događaj. Zaštitnik smatra da posljedice tog djela treba da alarmiraju sve nas kao pojedince i kao profesionalce koji rade sa djecom i za djecu, da nađemo efikasnije načine djelovanja na uzrok. Nasilje među učenicima je ozbiljan problem, koji je prisutan i u crnogorskom društvu kroz različite oblike delikvantnog ponašanja (sjetimo se i nedavnih primjera u Bijelom Polju, Baru, Podgorici…). ...Opširnije

Izvještaj o obilasku objekata i uvidu u uslove boravka djece u JPU
18. maj 2016. godine
Predstavnici Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstva prosvjete i Savjeta roditelja u JPU "Ljubica Popović" i "Đina Vrbica" od 06-11. aprila 2016. godine obišli su četiri podgorička vrtića, u cilju utvrđivanja postojećeg stanja nakon isteka predviđenog roka na realizaciji preporuka Zaštitnika , date povodom prekobrojnosti upisane djece i nedovoljnih prostornih kapaciteta ustanove....Opširnije

Predavanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore polaznicama/ima Škole nenasilja i tolerancije
17. maj 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković održao je danas predavanje o ključnim nadležnostima, radu i mandatu Institucije polaznicama i polaznicima Škole nenasilja i tolerancije. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica realizuje Školu nenasilja i tolerancije, koju finansira Vlada Crne Gore, posredstvom Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću. Predavanje je održano s ciljem da pomogne boljem shvatanju i razumijevanju koncepta ljudskih i sloboda, rada i nadležnosti Institucije i njene ulogu u društvu. ...Opširnije

Predavanje američkog eksperta o pravima osoba sa invaliditetom
17. maj 2016. godine
Američki advokat specijalizovan za prava osoba sa invaliditetom (OSI) Džon Vodač /John L Wodatch, za zaposlene u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore održao je predavanje “Prava OSI u SAD, Zakon o Amerikancima sa invaliditetom”. Predavanje je realizovano u okviru Spiker programa Bez sažaljenja: Američki pokret za građanska prava osoba s invaliditetom, koji Centar za antidiskriminaciju EKVISTA sprovodi sa Ambasadom SAD-a. Cilj programa je da se javnost informiše o pravima osoba sa invaliditetom kao i da se same OSI ojačaju kako bi se borili za svoja prava. Predavanje je održano službenicima Institucije iz sektora za zaštitu od diskriminacije, prava djeteta i NPM-a prisustvovali su i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković i njegov zamjenik za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković. ...Opširnije

Reagovanje povodom napada na pripadnika romske manjinske nacionalne zajednice
17. maj 2016. godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore oštro osuđuje događaj registrovan video zapisom koji je objavljen na pojedinim portalima i medijima, a koji se tiče fizičkog napada na mladog Roma u užem gradskom jezgru Podgorice. Ovaj vandalski čin mora biti adekvatno procesuiran, počinioci otkriveni i sankcionisani na način kako to nalažu važeći propisi i standardi zaštite od svih oblika rasizma i netolerancije. Zaštitnik očekuje da će nadležni državni organi preduzeti efikasne mjere na identifikaciji počinilaca i njihovom privođenju pravdi. ...Opširnije

Sastanak sa predstavnicama Akcije za ljudska prava
16. maj 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi zamjenici za oblast NPM i zaštite od diskriminacije, Zdenka Perović i Siniša Bjeković, održali su danas sastanak sa izvršnom direktorkom Akcije za ljudska prava (HRA) Teom Gorjanc Prelević i Mirjanom Radović, programskom direktorkom u toj organizaciji. Razgovarano je na više tema u kojima se preklapaju interesovanja i djelovanja institucije Zaštitnika i HRA, s fokusom na prava lica lišenih slobode, položaj novinara i zaštitu od diskriminacije, a takođe su razmijenjena mišljenja o postupanju u konkretim slučajevima. Na sastanku je razgovarano i o pripremama izvještaja HRA o poštovanju ljudskih prava zatvorenika kao i godišnjem izvještaju NPM-a, koji će biti predstavljeni u toku ovog mjeseca....Opširnije

Saopštenje povodom 17. maja - Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije
16. maj 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, ocjenjuje da se LGBT populacija u našoj državi još suočava sa problemom socijalne isključenosti u mnogim sferama života, a što se naročito odnosi na sisteme socijalne podrške, priznavanje određenih statusnih prava, prava koja proizilaze iz takvog statusa (stanovanje, registracija) i mnoge druge oblasti. Kako Zaštitnik ukazuje u svojim izvještajima i javnim obraćanjima da je LGBT populacija jedna od najviše diskriminisanih u crnogorskom društvu (uz siromašne, Rome, OSI i žene žrtve porodičnog nasilja), jasno je da je potreban jači, sistemski i kontinuiarn odgovor prije svega države, u cilju obezbjeđivanja zagarantovanih ljudskih prava i sloboda pripadnika ove populacije. ...Opširnije

Reagovanje povodom incidenta u Skupštini
14. maj 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost zbog posljednjih dešavanja u crnogorskoj Skupštini, kada je u krajnje neprimjerenoj atmosferi teških riječi, uvreda i fizičkih nasrtaja, crnogorski parlamentarizam ozbiljno narušen. Neprijatne scene iz doma narodnih predstavnika/ca zaslužuju oštru osudu i primjerenu reakciju parlamenta i drugih državnih organa. Ne sporeći pravo na slobodu izražavanja, viđene scene koje su prešle granice naše države i poslale ružnu sliku koja nikom ne može služiti na čast, daleko su od kulture dijaloga i slobode izražavanja. Oni koji po vokaciji moraju biti predvodnici demokratije, koncepta vladavine prava i ljudskih prava i sloboda, zanemarili su svoju ulogu i demonstrirali potpuno drugi vid ponašanja protiv kojeg se sistem inače treba i mora boriti....Opširnije

Sastanak Zaštitnika sa predstavnicama Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
12. maj 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi zamjenici Zdenka Perović i Siniša Bjeković razgovarali su danas sa izvršnom direktorkom CRNVO, Anom Novaković i njenom zamjenicom Marinom Vuković. Na sastanku su razmatrane mogućnosti za unaprjeđenje saradnje u dijelu zajedničkih oblasti rada, prije svega kroz obuke i predavanja, sprovođenje i razmjenu istraživanja kao i organizaciju događaja. S tim u vezi, ocijenjeno je da bi bilo poželjno organizovanje predavanja za lokalne nevladine organizacije o ulozi i mandatu Zaštitnika. Gospođa Novaković je ukazala da je CRNVO do sada najvise pratio rad Institucije kroz reforme u Poglavlju 23, te da dosadašnje zamjerke na njen rad nisu temeljili na direktnom kontaktu i saradnji kroz pritužbe ili sličnoj interakciji po konkretnim predmetima, već da se one zasnivaju na detaljima iz Izvjestaja o napretku Crne Gore, koji priprema Evropska komisija . ...Opširnije

Predstavnici institucije Zaštitnika na obilježavanju Evropskog dana samostalnog života
05. 05. 2016. godine
Zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković i službenice iz sektora za zaštitu od diskriminacije i prava djeteta učestvovali su danas u obilježavanju 5. maja - Evropskog dana samostalnog života, koje je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG). Ta nevladina organizacija pokrenula je kampanju u cilju promocije samostalnog života osoba s invaliditetom (OSI) pod sloganom: Samostalni život osoba s invaliditetom – zaista živjeti! Iz UMHCG su ukazali da je samostalni život započeo u Americi kasnih 60-ih godina prošlog vijeka, kada se grupa Amerikanaca s invaliditetom okupila u građanskom pokretu i protestvovala protiv kliničkog načina života i zatvaranja OSI u institucijama....Opširnije

Čestitka povodom Svjetskog dana slobode medija
02.05 2016.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore svim crnogorskim novinarma i zaposlenima u sredstvima javnog informisanja čestita 3. maj, Svjetski dan slobode medija. Ovaj datum prilika je da se podsjeti i ukaže na veliki značaj medija za društvo i državu, jer stepen slobode novinarstva, kao i nivo zaštite novinara u jednom društvu svjedoče o stepenu njegovog demokratskog razvoja i njegove otvorenosti. Zaštitnik u prethodne dvije godine nije primio ni jednu pritužbu koja se odnosila na povredu prava na slobodu izražavanja, ali s pažnjom prati dešavanja na medijskoj sceni, budući da sloboda medija i sloboda izražavanja predstavljaju preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda. ...Opširnije

Sastanak sa predstavnikom Mreže za afirmaciju nevladinog sektora
26. 04. 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi zamjenici razgovarali su danas sa koordinatorom programa za analitiku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Aleksandrom Maškovićem. Sagovornici su dosadašnju saradnju između institucije Zaštitnika i MANS-a ocijenili kao uspješnu, ali je konstatovano da ima prostra za njeno osnaživanje. Teme sastanka odnosile su se prvenstveno na dio rada Zaštitnika koji se tiče sektora opšte nadležnsti, odnosno javne uprave. ...Opširnije

Zaštitnik sa saradnicima na konferenciji u Salzburgu
25. 04. 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima iz Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) boravio je 21. i 22. aprila u Salzburgu na konferenciji o pravima lica smještenih u domove za stare i standardima u njihovoj zdravstvenoj zaštiti. Konferenciju pod nazivom „Homes for the elderly/care institutions and dementia-standards in helth care and medication-based deprivation of liberty“, organizovala je regionalna mreža NPM za jugoistočnu Evropu. ...Opširnije

Trening radionica sa Zlatnim savjetnicima
25. 04. 2015. godine
Predstavnici Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children održali su trodnevnu Trening radionicu o dječijim pravima u cilju sistematizacije i predstavljanja pribavljanja dječijih mišljenja/stavova o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta u Crnoj Gori. Treningu, koji je održan u hotelu Sidro u Baru od 12. do 14. aprila, prisustvovalo je desetoro djece iz različitih gradova Crne Gore (Zlatni savjetnici Ombudsmana), od kojih je jedno dijete sa smetnjama u razvoju. Djeca koja su učestvovala u radionicama su iz Podgorice, Danilovgrada, Herceg Novog, Nikšića, Kolašina i Pljevalja. Prikupljanje mišljenja djece o stepenu poštovanja UN Konvencije o pravima djeteta je neophodno za potrebe sačinjavanja Izvještaja o poštovanju preporuka UN Komiteta za prava djeteta koji će Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pripremati u narednom periodu. ...Opširnije

Za borbu protiv diskriminacije mobilisati sve djelove društva
20. 04. 2016. godine
Konferencija Zakon, politika, društvo i diskriminacija, koju je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizovala uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Savjeta Evrope, završena je danas. Na kraju konferencije ponuđen je veći broj zaključaka koji će biti naknadno dostavljeni svim učesnicima, kako bi dali eventualne sugestije, pojačali snagu zaključaka i pripremili teren za buduću saradnju, prvenstveno između Ombudsmana i civilnog sektora, koja treba da bude nastavljena na osnovama partnerstva i povjerenja. Sa skupa je poručeno da treba da se ojača institucionalno djelovanje, da se više vremena posveti suzbijanju diskriminacije kao pojave i da se pomogne i podstakne zaštita vulnerabilnih grupa (kao što su osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, korisnici psihoaktivnih supstanci, Romi, LGBT i drugi). Ujedno je neophodno učiniti da sami sistem zaštite od diskriminacije bude ojačan procesnim mehanizmima i institucionalnim oblicima, kakva jeste i uloga Zaštitnika. ...Opširnije

Otvorena konferencija „Zakon, politika, društvo i diskriminacija“
19. 04. 2016. godine
Dvodnevna konferencija "Zakon, politika, društvo i diskriminacija“, koju organizuje institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore uz podršku fondacije Konrad Adenauer, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Savjeta Evrope, počela je danas u Podgorici. Konferenciju je otvorio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, koji je zahvalio partnerskim organizacija na pruženoj finansijskoj i ekspertskoj pomoći. Baković je rekao da nema sumnje da diskriminacija kao pojava postoji i da je ona ponekad duboko ukorijenjena u društvene odnose, predrasude i stigme. ...Opširnije

Najava: Konferencija “Zakon, Politika, Društvo i Diskriminacija”
18. 04. 2016.
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizuje konferenciju “Zakon, Politika, Društvo i Diskriminacija”, koja će 19. i 20. aprila biti održana u Podgoroci. Skup je pripremljen uz podršku Fondacije Konrad Adenauer iz Njemačke, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Savjeta Evrope. Cilj konferencije je otvaranje široke društvene kampanje u borbi protiv svih oblika diskriminacije. U tu svrhu biće raspravljano o najvažnijim pitanjima koja determinišu ovu oblast, uz korišćenje različitih iskustava koja u svom radu stiču državni organi, civilni sektor i druge institucije koje se bave zaštitom od diskriminacije. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom paljenja zastava Albanije i Kosova
15. 04. 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore smatra krajnje neprimjerenim i neprihvatljivim paljenje zastava Albanije i Kosova ispred objekata njihovih ambasada u Podgorici. Podsjećamo da nacionalna zastava nije samo zvanični administrativni već je i važan simbol zajedništva i prijateljstva naroda i za svaku je osudu skrnavljenje zastave bilo koje države. ...Opširnije

Zaštitnik na konferenciji u Bugarskoj
8. april
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i savjetnica iz sektora za prava djeteta, Duška Šljivančanin, učestvovali su 5. i 6. aprila na konferenciji “Reaching the heights for the rights of the child” koja je organizovana u Sofiji, u okviru bugarskog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope....Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma
07. 04. 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, podsjeća da je ta etnička populacija jedna od najdiskriminisanijih u društvu (uz osobe sa invaliditetom i LGBT populaciju ). Romi žive na marginama društva pa Zaštitnik u svojim izvještajima ukazuje da je socijalna distanca u odnosu na Rome još jako izražena. Osim socijalne isključivosti i istraživanja etničke distance koje su radile nezavisne agencije i civilni sektor u Crnoj Gori, pokazuju da su Romi najmarginalizovanija društvena grupa i da je percepcija o njihovom položaju i pravima takva da ukazue na njihovu diskriminaciju. Zbog svega toga, Romi su u stalnom dokusu pažnje Zaštitnika. Danas kada se još jednom podsjećamo na okolnosti u kojima žive Romi, moramo imati u vidu sve probleme sa kojima se suočavaju, osnovne životne potrebe koje im nedostaju i diskriminaciju kojoj su izloženi u mnogim oblastima društvenog života. Tome sasvim sigurno doprinose ustaljeni obrasci ponašanja i teško prilagođavanje promjenama, jer jer romska zajednica okrenuta sebi upravo zbog nepovjerenja i gorkih iskustava iz prošlosti. ...Opširnije

Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom napada na advokata Lazara Akovića
06. 04. 2016
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje napad na advokata Lazara Akovića i izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ovog ali i ranijih napada na advokate i njihovu imovinu. Napadi na one čiji je posao da pred zakonom štite druge i pomažu im da ostvare svoja prava i interese, kod građana mogu stvariti osjećaj nesigurnosti i straha. Neophodno je da takvi slučajevi budu brzo i efikasno rasvijetljeni, kako bi se poslala poruka da se nijedan oblik nasilja neće tolerisati. Crnogorskim advokatima mora se obezbijediti da nesmetano obavljaju svoju dužnost, bez pritiska i straha za svoj život, život svojih porodica i imovinu. Jedino pod tim okolnostima mogu dati efikasan doprinos unaprjeđenju vladavine prava i zaštiti prava i sloboda drugih građana. ...Opširnije

Izvještaj o radu Zaštitnika za 2015. godinu
04.04.2016
Izvještaj o radu Zaštitnika za 2015. godin...Opširnije

Izložba umjetničkih radova povodom Dana borbe protiv autizma
01.04.2016
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjam i autizmom "1.jun" – Podgorica povodom 2 aprila, Dana borbe protiv autizma, priredio je izložbu umjetničkih radova koje su izradili sadašnji i bivši korisnici usluga ove ustanove. Direktor Centra Željko Darmanović i zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković ocijenili su da je ovakva manifestacija prilika da se djeca osjete vrijednima i izraze svoju unutrašnji doživljaj i odnos prema okruženju...Opširnije

Sastanak predstavnika institucije Zaštitnika i NVO Juventas
22. 03. 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenicima, Zdenkom Perović i Sinišom Bjekovićem razgovarao je danas sa predstavnicama nevladine organizacije Juventas- izvršnom direktoricom Ivanom Vujović, direktoricom programa za promociju i zaštitu ljudskih prava Jelenom Čolaković kao i sa direktorkom programa smanjenja štete, Tijanom Žegurom Sastanak je organizovan na inicijatvu Zaštitnika, s ciljem razmjene mišljenja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, radu institucije, otvorenim pitanjima u saradnji i modelima za njihovo unapređenje. Zaštitnik Baković je kazao da predstavnike civilnog sektora doživljava kao prirodne i neophodne saveznike u borbi za unapređenje ljudskih prava i sloboda, navodeći da su veoma značajna mišljenja relevantnih predstavnika civilnog sektora. ...Opširnije

Završena kampanja Evropska sedmica akcije protiv rasizma
Podgorica, 21.03. 2016.godine
Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, sa saradnicima je danas posjetio Prihvatilište za strance i Centar za tražioce azila, gdje je razgovarao sa direktoricom Direktorata za upravne unutrašnje poslove MUP-a, Sandrom Bugarin, načelnikom Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija Draganom Stevanovićem kao i sa upravnikom Centra za tražioce azila, Duškom Jovićevićem. Razgovori su realizovani u okviru kampanje Evropska sedmica akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), koja se završava danas 21. marta, na Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Zamjenik Zaštitnika kazao je da je veoma bitno da se Evropska sedmica akcije protiv rasizma na nivou Evrope održava u skladu sa načelom poštovanja prava populacije azilanata i migranata, koji su, kao takvi, izloženi svim oblicima diskriminacije. ...Opširnije

Ombudsman Baković i ministarka Kovačević razgovarali o aktivnostima države u slučaju dolaska migranata u Crnu Goru
18.03. 2016.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković razgovarao je danas sa ministarkom rada i socijalnog staranja Zoricom Kovačević o aktivnostima države u slučaju dolaska migranata u Crnu Goru, s aspekta poštovanja ljudskih prava. Sastanak je održan u skladu sa najavljenim aktivnostima Zaštitnika u okviru obilježavanja Evropske sedmice akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), u susret 21. martu - Međunarodnom danu eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Fokus aktivnosti Zaštitnika ove godine je dominantno na razmatranju pripremljenosti države za eventualni priliv migranata. Iako Crna Gora nije pogođena izbjegličkim talasom, zbog važnosti ovog pitanja Zaštitnik je odlučio da u okviru ovogodišnje kampanje sa predstavnicima nadležnih državnih institucija razgovara o toj temi. ...Opširnije

Obilježen početak projekta Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije (PREDIM)
15.03.2016. godine
U Podgorici je u utorak 15. marta 2016. godine održana konferencija povodom obilježavanja početka projekta Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije (PREDIM) . Korisnici Projekta su institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za ljudska i amnjinska prava i Centar za obuku u pravosuđu Crne Gore, a implementacija će trajati 24 mjeseca. Aktivnosti vezano za instituciju Zaštitnika biće usmjerene na unapređenje i osnaživanje kapaciteta u zaštiti od diskriminacije i prevenciji torture. ...Opširnije

Počela kampanja protiv rasizma
14.03. 2016.godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore počela je danas aktivnosti u kampanji Evropska sedmica akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), koja će širom Evrope biti organizovana tokom ove nedjelje, u susret 21. martu - Međunarodnom danu eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Svake godine Evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja p održava migrante i izbjeglice, (UNITED) koordinira sedmicu borbe protiv rasizma. Službenici Institucije danas su simbolično označili početak kampanje zajedničkom fotografijom i porukama u borbi protiv diskriminacije. Oni su slogane, kojima se propagira tolerancija i netoleriše diskriminacija, postavili tako da im se ne vide lica, čime su željeli da poruče da boja kože ne smije biti osnov za uskraćivanje ostvarivanja bilo kog zagarantovanog ljudskog prava. ...Opširnije

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u kampanji borbe protiv rasizma (14-21. mart)
13.03.2016. godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ušestvovaće u kampanji Evropska sedmica akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), koja će širom Evrope biti organizovana tokom naredne sedmice, u susret 21. martu - Međunarodnom danu eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Svake godine Evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja podržava migrante i izbjeglice, (UNITED) koordinira sedmicu borbe protiv rasizma. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore daće doprinos toj međunarodnoj kampanji organizovanjem više aktivnosti, čiji fokus će dominantno biti na razmatranju pripremljenosti države za eventualni priliv migranata. ...Opširnije

Predstavnici institucije Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore na Osmomartovskom maršu
08.03.2016.godine
Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i savjetnici Dina Knežević i Nik Gašaj učestvovali su danas na Maršu žena, koji je povodom 8. marta organizovan u Podgorici. Sa skupa je poručeno da žene žele socijalnu pravdu , da su protiv svake vrste nasilja i da žele poštovanje svih stečenih prava. Marš su organizovali Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Centar za ženska prava. Organizatori su saopštili da je ovogodišnji osmomartovski marš posvećen radnim pravima. ...Opširnije

Saopštenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Međunarodnog dana žena
07.03. 2016.godine
Tradicionalni konzervativni pogled na stvarnost dugo je stavljao ženu u podređeni položaj u odnosu na pripadnike drugog pola. Takav pristup uslovio je postojanje negativnih stereotipa, od kojih su neki uzrokovali statusne i materijalne probleme, dok su drugi činili ženu ranjivom i žrtvom brojnih delikata, uključujući i one koji narušavaju njen fizički i psihički integritet. Na raskrsnici milenijuma uloga žene se u punoj mjeri transformiše u značajan društveni faktor, koji pored tradicionalne brige za porodicu i potomstvo dobija značajnu ekonomsku i sociološku razvojnu ulogu u napretku svake države i globalne zajednice. ...Opširnije

Obavještenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom informacija o navodnoj zloupotrebi štićenika JU Zavod „Komanski most“ u političke svrhe
07.03. 2016.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore obavještava javnost da provjerava informacije o navodnoj zloupotrebi štićenika JU Zavod „Komanski most“ u političke svrhe, o kojoj izvještavaju podgorički mediji. Zaštitik ispituje da li u konkretnom slučaju ima eventualne zloupotrebe štićenika Zavoda u političke svrhe, postoji li neki vid diskriminacije, stigmatizacije ili drugog oblika kršenja ljudskih prava. ...Opširnije

Sastanak Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa predstavnicima NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)
04.03. 2016.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i zamjenici Zaštitnika - Zdenka Perović, Petar Ivezić i Siniša Bjeković razgovarali su danas sa izvršnom direktoricom Centra za građansko obrazovanje, Daliborkom Uljarević i koordinatorom programa Ljudskih prava u toj NVO, Petrom Đukanovićem. Sastanak je održan na inicijativu Zaštitnika i prvi je u nizu planiranih sastanaka sa relevantnim nevladinim organizacijama, čiji rad obuhvata i zaštitu i i unapređenje ljudskih prava. ...Opširnije

Reagovanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom izvještavanja medija o slučaju u Osnovnoj školi u Zelenici
03.03. 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore apeluje na urednike i novinare svih crnogorskih medija da sa većim stepenom odgovornosti izvještavaju o slučaju prijavljenog seksualnog uznemiravanja djevojčica u Osnovnoj školi u Zelenici, u cilju zaštite njihovog najboljeg interesa. Zaštitnik zapaža da su dosadašnjim izvještavanjem mediji već prekršili ono na šta je više puta ukazivala i ova Institucija, a i mnogi drugi koji se bave zaštitom djece, a to je da je potrebno da vode računa i preduzimaju mjere na doslednoj primjeni Konvencije o pravima djeteta UN-a i drugih pozitivnih propisa kojima se štiti ličnost, integritet, privatnost i poštovanje porodice i porodičnog doma djeteta. ...Opširnije

Saopštenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom usvajanja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
25. februar 2016. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, povodom usvajanja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, smatra da se novim pozicioniranjem institucije Zaštitnika narušava njena ustavna pozicija u cjelini. Zanemaruju se, inače već prihvaćene, preporuke nadležnih tijela UN i Evropske unije o potrebi jačanja samostalnosti i nezavisnosti ove Institucije. Osim prihvatanjem preporuka u ovom pravcu, do sada su uloženi i značajni napori i sredstva, kako od strane crnogorskih poreskih obveznika, tako i od strane Evropske Unije. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom nastavka neprimjerenih izražavanja političkog mišljenja
16.02. 2016.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa žaljenjem konstatuje da je nastavljen trend neprimjerenog načina izražavanja mišljenja, povodom aktuelne političke situacije i pored ranijeg apela da se prestane sa primitivnom i uvredljivom kampanjom i da se uvide loše posljedice takvog djelovanja na ukupne demokratske procese u državi. Na žalost, ukazivanja i osude različitih relevantnih društvenih aktera nisu bili djelotvorni jer se taj trend nastavio, prelaskom iz virtuelnog u realni svijet. Povodom posljednjih događaja koji se odnose na uznemiravanje članova porodice i zaštitu mirnog uživanja porodičnog doma predsjednika Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća na nužnost tolerancije u isticanju i saopštavanju različitih mišljenja. ...Opširnije

POVODOM PODRŠKE BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
14.02.2016.godine
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), nasilje nad ženama - posebno intimno partnersko nasilje i seksualno nasilje - glavni su zdravstveni problemi i oblik kršenja ženskih ljudskih prava. Globalne brojke govore da su jedna od tri (35%) žene širom svijeta iskusile bilo fizičko i/ili seksualno, intimno nasilje partnera, odnosno ne-partnersko seksualno nasilje tokom svog života. Većina ovog nasilja potiče upravo od najbliskijih osoba. Isto tako, čak 38% ubistava žena počinjeno je od strane intimnog partnera. Nasilje negativno utiče na fizičko, mentalno, seksualno i reproduktivno zdravlje žena, a može povećati izloženost HIV-a. ...Opširnije

  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i zamjenik Zaštitnika na manifestaciji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama  
14.02.2016
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković učestvovali su danas na manifestaciji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama.  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda učešćem na manifestaciji, koju su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i UNDP, poslao je poruku da institucija ombudsmana snažno osuđuje svaki oblik nasilja i diskriminacije posebno prema ranjivim grupama, u koje spadaju i žene. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u vezi sa korišćenjem društvenih mreža kao vida komunikacije
30. januar 2016. godine
Zaštitinik ljudskih prava i sloboda snažno osuđuje neprimjerenu, primitivnu i uvredljivu kampanju protiv pojedinih predstavnika političkih partija, koja se ovih dana širi društvenim mrežama. Legitimno je političko i građansko pravo svakog poslanika i još više građanina da svoje stavove iznosi i saopštava koristeći se svim oblicima medijskog djelovanja, uključujući štampane i elektronske medija. Uz to, sve više su aktuelne i društvene mreže na internetu, preko kojih se masovnim priključivanjem i korišćenjem saopštavaju vrlo heterogeni društveni stavovi. U posljednjih nekoliko dana primijećen je jako naglašen trend po kome se lično i kolektivno nezadovoljstvo političkim događajima na društvenim mrežama skoro u cjelosti prenijelo na intimne lične i porodične stvari pojedinaca, političkih eksponenata pojedinih partija ili grupacija. ...Opširnije

Saopstenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom napada na Stevana Milivojevica, direktora LGBT Foruma Progres
11.01.2016.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori oštro osuđuje najnoviji homofobni napad na lidera LGBT Forum progres, g. Stevana Milivojevića. Ovaj vandalski čin i otvoreno bezobzirno nasilje obesmišljava sve napore na stvaranju klime sigurnosti i međusobnog povjerenja u društvu. U tom smislu se očekuje blagovremena, efikasna i odlučna reakcija državnih organa, ali i građana u postupku otkrivanja počinilaca ovog nedjela. Pri tome je potrebno podsjetiti se da ne možemo stvarati sliku o humanom i otvorenom društvu sve dok se ovakvi i slični slučajevi dešavaju u ime nečega što niti je humano, niti može imati bilo kakvo opravdanje. Naprotiv. Ovakve pojave su u dubokoj suprotnosti sa osnovnim načelima svakog civilizovanog društva i ne mogu ostati nekažnjene....Opširnije

G-DIN ŠUĆKO BAKOVIĆ PONOVO IZABRAN NA FUNKCIJU ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
30.12.2015.godine
Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, reizabran je na tu funkciju odlukom Skupštine Crne Gore na drugom redovnom zasijedanju Skupštine Crne Gore, 29.12.2015.godine. Istog dana je stupio na funkciju. Bakovića je za tu funkciju predložio predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović. Za Predlog je glasalo 53 poslanika, njih 51 je podržalo njegov reizbor., dok su 2 poslanika ostala uzdržana. Zaštitniku je ovo drugi mandat i trajaće šest (6) godina....Opširnije

PREDAVANJE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA DONJA GORICA „ NADLEŽNOSTI I REZULTATI INSTITUCIJE OMBUDSMANA U OBLASTI PREVENCIJE I ZAŠTITE OD TORTURE“
16.12.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković je na poziv NVO „Inicijativa mladih za ljudska prava“, u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, učestvovao u radu treninga za buduće mlade pravnike „Dokumentovanje torture“, koji se održao danas, srijeda 16.12, na Univerzitetu Donja Gorica. Zaštitnik je održao mladim budućim pravnicima predavanje na temu „ Nadležnosti i rezultati institucije Ombudsmana u oblasti prevencije i zaštite od torture“. U direktnom razgovoru sa Zaštitnikom, studenti su saznali koje su to nadležnosti, izazovi i rezultati rada u ostvarivanju mandata u oblasti prevencije torture. Pored Zaštitnika, studentima su predstavili rezultate rada predstavnici Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije, Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST INSTITUCIJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
Povodom održavanja manifestacije Montenegro pride 2015 u Podgorici
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore pozdravlja uspješnu organizaciju i realizaciju ovogodišnjeg Montenegro pride-a, uz napomenu da je to još jedan od dokaza napredovanja cijelog društva u poimanju ljudskih prava i sloboda. Iako još uvijek ne postoji dovoljan stepen razvoja svijesti o prirodi i stepenu ostvarivanja ljudskih prava LGBT osoba, značajno je to što se pomaci ostvaruju uz snažnu podršku civilnog sektora i pojedinih državnih institucija. U takvim okolnostima posebno raduje činjenica da je 13.decembra u Podgorici manifestacija prošla bez ijednog incidenta, iako uz dosta značajnu i profesionalnu podršku organa Uprave policije. U perspektivi ovakav pristup ostvarivanju prava mora biti obezbijeđen na svakom dijelu teritorije Crne Gore, pri čemu se sloboda okupljanja temelji na jasno definisanim načelima sadržanim u domaćem i međunarodnom pravnom okviru. Ovaj skup je pored ostalog pokazao koliko je malo potrebno da se stekne međusobno povjerenje, a ljudi oslobode od straha samo zato što žive svoj život i žele biti ono što jesu, a što im prirodno pravo garantuje....Opširnije

NAJAVA: Međunarodni dan ljudskih prava 2015
Konferencija: Migracije i izbjeglička kriza, 10. decembar 2015. -
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 2015, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore zajedno sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Misijom OEBS u Crnoj Gori i NVO Građanska alijansa, organizuje Konferenciju o migracijama i izbjegličkoj krizi, koju će pratiti posjeta Centru za tražioce azila u Spužu, humanitarna fudbalska utakmica i donatorsko veče posvećeno promociji prava žena. Sredstva prikupljena tokom fudbalske utakmice biće namijenjena djeci sa teškoćama u razvoju dok će dio sredstava prikupljenih tokom donatorske večeri biti namijenjen snaženju kapaciteta organizacija koje se bave pravima žena....Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM 3.DECEMBRA DANA OSOBA SA INVALIDITETOM
03.12.2015.godine
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje tog dana sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i učešće u društvu. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom treba da bude opomena i prilika da se skrene pažnja i poveća svijest o važnosti uključivanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog života.Procjenjuje se da u Crnoj Gori postoji oko 70 000 osoba sa invaliditetom. Pri tom, Zaštitnik naglašava da je ova društvena grupa, pored Roma jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa i da su izloženi visokom stepenu diskriminacije počevši od siromaštva, prostorne pristupačnosti, preko pristupačnosti uslugama i informacijama, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite. Naravno i ove godine stavljamo akcenat na nepristupačnost objekata u kojima se nalaze držvani organi a slična je situacija i sa objektima ustanova zdravstvene zaštite i drugih javnih ustanova. U Crnoj Gori su zakoni koji štite prava osoba s invaliditetom usvojeni, ali se nedovoljno primjenjuju i/ili često nema dovoljno sredstava za njihovu primjenu. Bez obzira što su se stekli svi neophodni uslovi, Crna Gora još uvijek nije donijela Zakon o znakovnom jeziku. Postoji samo jedan licencirani gestovni tumač, dok još uvijek ne postoji nijedan sudski tumač u Crnoj Gori....Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM INCIDENTA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 14. I 15.JANUARA OVE GODINE
30.11.2015.godine
Podovom incidenta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija 14. i 15. januara ove godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je po sopstvenoj inicijativi formirao predmet i sproveo ispitni postupak. Nakon sagledavanja svih činjenica i okolnosti i izjava svjedoka, Zaštitnik je dao konačno Mišljenje u kome je zaključio da su se kritičnih dana u ZIKS-u, dogodila dva prostorno i vremenski različita događaja - prvi na sportskom terenu KPD-oma oko 14,30h i drugi nakon 17h, u disciplinskom odjeljenju i narednog dana takođe u disciplinskom odjeljenju i drugim mjestima u ZIKS-u. U zaključku Mišljenja Zaštitnik je ocijenio da u događaju na sportskom terenu Kazneno popravnog doma u Spužu, oko 14,30h, nije došlo do primjene prekomjerne sile od strane službenih lica i povrede prava osuđenih lica. Međutim, u događaju u disciplinskom odjeljenju 14. januara nakon 17h i sjutradan 15. januara, službena lica su neopravdano upotrijebila silu i sredstva prinude prema 13 osuđenih lica, zlostavljali ih, nečovječnim i ponižavajućim postupanjem i time povrijedili njihova ljudska prava. Obzirom na intenzitet primjene sile, sredstva prinude i težinu posledica-tjelesnih povreda trojice osuđenih lica, Zaštitnik je ocijenio da u njihovom slučaju nečovječno i ponižavajuće postupanje, po svojim obilježjima predstavlja torturu....Opširnije

UČEŠĆE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE NA KONFERENCIJI “ OMBUDSMANI/NACIONALNE INSTITUCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA – IZAZOVI U OSTVARIVANJU LJUDSKIH PRAVA U IZBJEGLIČKOJ/MIGRANSTKOJ KRIZI” – BEOGRAD
25. 11.2015.godine
Na poziv Zaštitnika građana Republike Srbije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković i zamjenik Petar Ivezić, učestvovali su u radu međunarodne konferencije „Ombudsmani/nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava – Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbjegličkoj/ migrantskoj krizi“, u Palati „Srbije“u Beogradu, 23. i 24. Novembra. Konferencija je podstaknuta aktuelnom izbjegličkom krizom u Evropi i na Bliskom istoku. Neke od tema o kojima je bilo riječi na konferenciji su: Izazovi u zaštiti prava migranata i izbjeglica u zemljama tranzita i zemljama krajnjeg odrediša sa posebnim fokusom na ranjive grupe; uloga Ombudsmana u praćenju ostvarivanja i promociji ljudskih prava migranata i izbjeglica; uticaj Ombudsmana na kreiranje politika na ancionalnom, regionalnom i globalnom niovou. Na Konferenciji su učestvovali predstvanici institucija Ombudsmana i nacionalnih institucija za ljudska prava iz 26 zemalja kao i predstavnici diplomatskog kora i nevladinog sektora Na Konferenciji je usvojen je Zajednički dokument, koji sadrži ključne elemente u izvršenju ovog zadatka. ...Opširnije

Saopštenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 25.novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
24.11.2015.godine
Uvažavajući značaj i važnost podrške borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, sa posebnom pažnjom Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore se obraća javnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Ovom prilikom podsjećamo da je nasilje nad ženama težak oblik kršenja ljudskih prava i sloboda kojim se ugrožava pravo na život, slobodu, sigurnost, psihički i fizički integritet pojedinca. Samo letimičan pogled na statističke podatke o kretanju kriminaliteta, iniciranje postupaka gonjenja i sudske postupke u vezi sa porodičnim nasiljem govore da je ovaj fenomen još uvijek snažno prisutan u crnogorskom društvu. Brojni izvještaji civilnog sektora i međunarodnih organizacija ukazuju da velik broj ovih slučajeva ostaje neprijavljen kao posljedica brojnih stereotipa i straha samih žena od posljedica prijavljivanja....Opširnije

Učešće Zaštitnika na Interparlamentarnom seminaru: „Uloga Ombudsmana u modernoj parlamentarnoj demokratiji: regionalna perspektiva“
23.11.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, prisustvovao je Interparlamentarnom seminaru „ Uloga Ombudsmana u modernoj parlamentarnoj demokratiji: regionalna perspektiva“, u Briselu, 18.i19.novembra. Seminar je organizovao Evropski parlament-Jedinica za pretpristupne aktivnosti EU, u saradnji sa Evropskim Ombudsmanom. Cilj Seminara je razmjena mišljenja i praksi o ulozi Evropskog i Nacionalnih Ombudsmana u zaštiti ljudskih prava i sloboda. Teme o kojima se raspravljalo na Seminaru su: odgovornost institucija EU i uloga Ombudsmana, Parlamentarni nadzor nad sprovođenjem zakona i Ombudsman, istraživanje neregularnosti, različite institucije i jednake uloge, razvoj dobrog administativnog ponašanja u procesu reformi i EU integracijama, kapaciteti i resursi za efikasan rad institucije Ombudsmana, razvoj i budućnost Mreže Evropskih Ombudsmana, sa konkretnim predlozima koji su se mogli čuti, a odnosili su se na sastajanje predstavnika institucija Ombudsmana jednom godišnje kako bi se predstavili rezultati rada....Opširnije

NAJAVA: „DANI ZAŠTITNIKA“- CETINJE, ČETVRTAK 26.NOVEMBAR
23.11.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Cetinju u četvrtak 26. novembra 2015. godine, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđena postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja i primati njihove pritužbe. Prijem građana/građanki će se vršiti u prostorijama Nacionalne biblioteke Crne Gore” Đurđe Crnojević” - COBISS sala, Bulevar crnogorskih junaka br:163 četvrtak 26. novembar od 10:00 do 14:00h...Opširnije

IZJAVA ZA JAVNOST POVODOM 20.NOVEMBRA MEĐUNARODNOG DANA DJETETA
19.11.2015.godine
Generalna Skupština UN preporučila je svim zemljama da 20. novembar kao Svjetski dan djeteta obilježe na odgovarajući način. Tako je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u susret Svetskom danu djeteta, 16.11.2015.g. zajedno sa Mrežom „Zlatnih savjetnika Ombudsmana“, organizovao konferenciju „Neka se čuje i naš glas!“ . Konferencija je bila posvećena pravu djeteta na participaciju i tom prilikom djeca su kazala i pokazala na koji način se ovo dječije pravo poštuje u različitim sredinama u Crnoj Gori. Preporuka UN je da se Svetski dan djeteta obilježava kao dan razumijevanja među djecom ali i dan kada se promovišu vrijednosti i ciljevi Konvencije o pravima djeteta, usmjereni na dobrobit svakog djeteta. Zaštitnik, u okviru svog redovnog postupanja, svakodnevno ulaže napore da unaprijedi neposrednu komunikaciju sa djecom, pojača promotivne aktivnosti u oblasti dječijih prava i uključi djecu u svoj rad na različite načine....Opširnije

Aktuelnosti u radu Zaštitnika: predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore na temu: “Migracije u Evropi - proces inkluzije i ekskluzije"
19.11.2015.godine
Na poziv Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka, Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković, 16.novembra ove godine održao je predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore na temu: “Migracije u Evropi - proces inkluzije i ekskluzije", sa aspekta ugrožavanja osnovnih prava i sloboda migranata. Predavanje je obuhvatilo prezentaciju međunarodnih i regionlanih standarda ljudskih prava koji se primjenjuju na položaj migaranata, kao i temeljne propise, uredbe i direktive Evropske unije kao dijela politike azila, migracija i zaštite granica u ovoj organizaciji. Osim Zamjenika Zaštitnika, na istu temu u dijelu koji se tiče stanja migracija u Crnoj Gori i okruženju predavanje je imao i g.Željko Šofranac, direktor Uprave za zbrinjavanje izbjeglica u Vladi Crne Gore....Opširnije

REAGOVANJE ZAŠTITNIKA NA OPSTRUKCIJU RADA NOVINARKE JAVNOG SERVISA Ivane Šebek, NA NEDELJNOM GRAĐANSKOM PROTESTU
17.11.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da se uživanje ljudskiih prava i sloboda, kao princip i djelotvorna reakcija na događaje iz okruženja, ne može štititi samo saopštenjima i stalnim reakcijama na događaje u našoj sredini. Međutim, činjenica je i to da se ne može obezbijediti apsoltuna preventivna zaštita na svakom dijelu teritorije, u svakom društvenom sektoru, na svakom društvenom događaju, zbog toga što kao društvo i pojedinci još uvijek nemamo jedinstven stav po mnogim pitanjima, uključujući i odnos prema medijima. Ne sporeći pravo na kritiku medija, bez obzira na svojinski oblik i načine izvještavanja, institucija Zaštitnika upozorava da se mora poštovati pravo na slobodu izražavanja, dostojanstvo novinara, te integritet izvještača i medijskih kuća. Očigledno je da je u konkretnom slučaju, koji se desio prilikom organizacije građanskog protesta u Podgorici 15.novembra, 2015.godine, izvještavanje bilo u drugom planu, te da je sprječavanje faktički bilo usmjereno na onemogućavanje novinarke RTCG Ivane Šebek da obavi svoj posao i izvijesti javnost o događaju. Na taj način je povrijeđeno više principa slobode govora, uključujući pluralizam informacija, neposrednost kao atribut blagovremenog informisanja, sloboda od nedozvoljenih pritisaka, fzički i psihički integritet novinara i još mnogo toga što čini slobodu medija....Opširnije

NAJAVA: Konferencija „Neka se čuje i naš glas“ hotel „Podgorica“
16.11.2015.godine
Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da će Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore održati Konferenciju „Neka se čuje i naš glas!“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, Dana donošenja UN Konvencije o pravima djeteta. Konferencija „Neka se čuje i naš glas!“ će se održati 16.11.2015.god u 12 h, u Hotelu „Podgorica“ u Podgorici. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana djeteta ćemo organizovati zajedno sa Zlatnim savjetnicima Ombudsmana (djecom), tako da će oni imati priliku da iznesu svoj stav o dječijim pravima a posebno pravu na participaciju. Skup je otvoren za predstavnike medija, a Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković će izjave medijima davati nakon završetka konferencije. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
13.novembar 2015.godine
Po drugi put, u relativnom kratkom vremenu, Institucija naglašava riješenost da štiti dostojanstvo riječi i čast zena, koje zbog svojih kritickih stavova iznošenja mišljenja bivaju stavljene u ružan i uvredljiv kontekst dnevne politike, kao što je to sada slučaj sa poslenicom civilnog sektora Daliborkom Uljarević. Podsjećamo da smo prethodnog puta skrenuli pažnju javnosti na propuste da se blagovremeno i odlučno odgovori na takve radnje, kako ne bi došli u situaciju da politički diskurs pretvorimo u polje uvreda i poniženja. Spirala uvredljivog govora prema ženama u Crnoj Gori nema dugu tradiciju, ali je očigledno uzela maha. Podsjećamo na brojne atake prema ženama iz medijskih kuća, politike i naravno civilnog sektora koji je, bez obzira na društvene razlike i pogled na društveni trenutak u kome živimo, izgrađivao i izgrađuje našu državu. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: SUSRET BAKOVIĆ-CAYLAN
4.novembar 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima primio je danas delegaciju UNHCR-a u Crnoj Gori, koju je predvodio Mustafa Server Caylan. Teme sastanka bili su raseljena i interno raseljena lica,lica u riziku od apatridije, azilanti i trenutno stanje po pitanju izbjegličke krize u regionu. Zaštitnik g-din Baković i g-din Caylan su se saglasili da zajedničkim djelovanjem mogu doprinijeti rješavanju važnih pitanja iz pomenutih oblasti. Takođe je razgovarano i o mogućnostima za uspostavljanje bliže saradnje, a dogovorena je međusobna razmjena podataka i informacija. G-din Caylan je iskazao podršku Instituciji za nastavak aktivnosti u oblasti ljudskih prava. Obije strane izrazile su zadovoljstvo visokim nivoom saglasnosti o načinu rješavanja pitanja o kojima su razgovarali i izrazili spremnost za intenzivniju dalju saradnju. ...Opširnije

NAJAVA: „DANI ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE“
05. i 06. novembar 2015. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Nikšiću, četvrtak i petak, 05. i 06. novembra 2015. godine, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđena postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja i primati njihove pritužbe....Opširnije

NAJAVA: UČEŠĆE ZAŠTITNIKA, SUĆKA BAKOVIĆA I ZAMJENIKA SINIŠE BJEKOVIĆA NA KONFERENCIJI CEDEM-A
28.oktobar 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković, učestvovat će, danas 28.10.2015.godine, u radu Konferencije „Izbjeglička kriza u Evropskoj uniji i regionu: EU plan, vladavine strategije i odgovori civilnog društva“, u hotelu „Ramada“ u Podgorici. Konferenciju organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i predstavlja završnu aktivnost projekta „Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama“ Cilj Konferencije je da podstakne debatu o glavnim prednostima i izazovima pravnog i institucionalnog okvira politike azila i migracija u Crnoj Gori, novim planovima Evropske Unije, ali i o odgovorima Zapadnog Balkana i doprinosima koje civilno društvo ostvaruje u tom pogledu. Konferenciji će prisustvovati predstavnici državnih institucija koje su nadležne za zbrinjavanje izbjeglica, domaći pravni stručnjaci, predstavnici regionalnih partnera u projektu, kao i predstavnici međunarodnih organizacija u Crnoj Gori....Opširnije

SAOPSTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM DEŠAVANJA NA JAVNOM OKUPLJANJU 24.10.2015.GODINE
26.10.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa žaljenjem konstatuje da je, još jednom, nasilje preovladalo nad razumom. Nesporni legitimitet građanskog prostesta kompromitovan je ponovljenim nemilim događajima i prizorima na ulicama glavnog grada, koji ukazuju na nastavak nasilja i ponovljeni pokušaj militantnih grupa i pojedinaca da, koristeći javno okupljanje, naruše javni red i mir. Zaštititnik očekuje od nadležnih državnih organa da će u zakonitom i efikasnom postupku utvrditi sve relevantne činjenice, procesuirati vinovnike i odgovorne kazniti u skladu sa zakonom. Ponovo podsjeća, da su svi građani, državni organi i institucije u svom postupanju dužni da poštuju Ustavom, međunarodnim pravom i zakonima Crne Gore ustanovljena prava i obaveze. Zaštitnik naglašava da je utisak profesionalnog postupanja policije, tokom poslednjeg javnog okupljanja građana, narušen je informacijama o prekomjernoj primjeni sile prema građanima, nakon završetka samog protesta. ...Opširnije

SAOPSTENJE ZASTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
18.10.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa žaljenjem konstatuje da sva upozorenja ove Institucije nisu pomogla da nasilje ne preovlada nad razumom. Podsjeća, da su Ustavom, međunarodnim pravom i zakonima Crne Gore ustanovljena prava i obaveze i da su svi građani, državni organi i institucije dužne da ih poštuju. Međutim, posljednji nemili događaji ukazuju da postoji nesklad u odnosu na iskazano djelovanje aktera ove situacije. Bez namjere da arbitrira, Zaštitnik poziva na toleranciju i nenasilje, kao i poštovanje prava i obaveza, kao i poštovanje prava svih građana na jednakost pred zakonom, što se mora utvrđivati kroz odgovarajuće postupke i djelovanje nadležnih institucija. Zaštitnik posebno upozorava na obavezu očuvanja fizičkog integriteta (zivota i zdravlja) građana, pretpostavku nevinosti u odnosu na odgovornost, kako građana tako i službenih lica, neprimjeren uticaj na ocjenu zakonitosti preduzetih mjera i postupaka, zaštitu medijskih sloboda i slobode ove profesije, zaštitu fizičkog integriteta službenika policije i zaštitu materijalnih dobara prilikom korišćenja različitih sredstava i metoda djelovanja aktera događaja....Opširnije

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
16.10.2015.godine
Današnje saopštenje Zaštitnika bilo je pripremljeno u funkciji podrške LGBT Forum "Progres-u" i relevantnim partnerima, koji su definisali i javno objavili minimum zajedničkih vrijednosti i principa u odbrani ljudskog dostojanstva i poštovanja prava svake ličnosti. Nažalost, pored jasne podrške koju Institucija pruža naporima civilnog sektora i NVO LGBT Forum "Progres-u" u zastupanju i zaštiti prava LGBT populacije, ponovo se kao država i društvo suočavamo sa drskim oblicima nasilja i prebijanjem osobe samo zbog onoga što ona kao ljudsko biće jeste. Posebno zabrinjava činjenica (ukoliko su medijski izvještaji tačni) da se prije temeljne istrage i otkrivanja vinovnika, stvara utisak inertnosti nadležnog organa, na način što se žrtva stavlja u kontekst budućih događaja sa istim uzrocima i posljedicama - "ako se ponovo desi preduzeće se mjere na otkrivanju….". Međutim pored ovoga, dešavanja u vezi građanskih protesta i zabilježeni materijali koje su mediji prenijeli - verbalni napadi i necivilizacijsko vrijeđanje pojedinih poslanika/ca na rodnoj i nacionalnoj osnovi prilikom dolaska na sjednicu Parlamenta, zahtijevaju jasnu osudu svih subjekata na javnoj sceni i odgovorno i direktno izvinjenje organizatora protesta i izričitu ljudsku podršku žrtvama takvog ponašanja. Zaštitnik ovim ne želi na bilo koji način da umanji legitimitet građanskog prostesta, sve dok se on kreće u granicama standarda zasnovanih na Ustavu, međunarodnim sporazumima i zakonima države Crne Gore. Naprotiv, Institucija to smatra ljudskim pravom i slobodom svakog učesnika, isto kao i obavezu da se učesnici uzdrže od ugrožavanja ili vrijeđanja drugih zbog bilo kojeg ličnog svojstva. ...Opširnije

INSTITUCIJA ZAŠTITNIKA DIO EVROPSKE MREŽE TIJELA ZA JEDNAKOST (EQUINET)
9.oktobar 2015.godine
Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore danas je primljena u punopravno članstvo Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET), koja okuplja 45 organizacija iz 33 evropske zemlje članice EU, zemlje članice jedinstvenog ekonomskog prostora i zemlje kandidate za prijem u članstvo. To je još jedno priznanje Instituciji i njenom radu koje dolazi od organizacija i zemalja zajedničke, evropske tradicije i nasljeđa, odnosno pravnog okvira koji se primjenjuje na bazi Sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji, a koji je Crna Gora zaključila sa EU. Nije potrebno naglašavati sve benefite ovog članstva, naročito ako se ima u vidu da se radi o najrenomiranijoj asocijaciji posvećenoj praćenju pojava, stvaranju dobre prakse i logističkoj podršci kreiranju anti-diskriminacionih standarda u Evropi....Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM DJEČIJE NEDELJE
Oktobar 2015
Kao i ranijih godina, povodom obilježavanja Dječije nedelje, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore svojim obraćanjem želi da podsjeti na važnost zaštite i poštovanja dječjih prava, kao i neophodnost njihove primjene kroz sve zakonske i institucionalne mehanizme. Prva nedelja oktobra je širom zemlje najšarenija i najnasmijanija nedelja u godini upravo jer je posvećena djeci i dječijim aktivnostima i iz godine u godinu se sve intezivnije i kreativnije obilježava u svim gradovima Crne Gore. Zaštitnik smatra da djeca trebaju punu pažnju svakog dana u godini, a obilježavanje dječije nedelje treba da podsjeti na stvarni položaja djeteta i mladih u društvu, da skrene pažnju na dijete kao nosioca prava i da ukaže na važnost odrastanja djece u što boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini. Na taj način nedelja posvećena djeci senzibiliše javnost na potrebu za kontinuinirano ostvarivanje dečjih prava u našem društvu i doprinosi ambijentu koji pruža jednake šanse za razvoj i ostvarenje punog potencijala djece, kao i njihovo učešće u društvenom životu....Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM SUSRETA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SA JUDITH E.HEUMANN,SPECIJALNOM SAVJETNICOM ZA MEDJUNARODNA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM STATE DEPARTMENTA
7.10.2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima sastao se danas sa Judith Heumann, specijalnom savjetnicom za medjunarodna prava osoba sa invaliditetom State Departmenta. Teme sastanka bile su ostvarivanje i zastita prava lica sa invaliditetom i zaštita od diskriminacije. Gospodja Heumann se posebno interesovala za nadležnosti i aktivnosti institucije Zaštitnika u ovim oblastima , načinu postupanja i vrsti i broju pritužbi Institucije. Razgovarano je takođe o najznačajnijim aktivnostima Institucije, kako na polju promocije tako i na polju zaštite ljudskih prava i sloboda lica sa invaliditetom naročito u oblasti diskriminacije kao i o izazovima sa kojim se Institucija Zaštitnika susrijeće u svom radu. ...Opširnije

REAGOVANJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM SPRJEČAVANJA ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI U KOTORU 10.09.2015 godine
.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sprečavanja održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Kotoru,10. septembra tekuće godine. Posebno je zabrinjavajuća činjenica što su nemile scene, neprimjerena atmosfera, uvredljive riječi, govor mržnje i verbalni napadi iz Bijelog Polja ponovljeni, gotovo na isti način u kratkom vremenu i istim povodom. Sprječavanjem i ovog javnog skupa zainteresovani građani i drugi subjekti onemogućeni su da iznesu svoje stavove, mišljenja i sugestije o Nacrtu zakona i učestvuju u kreiranju zakonskih rješenja o ovako važnoj oblasti ljudskih prava. ...Opširnije

Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom dešavanja na javnoj raspavi o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Bijelom Polju, 7.09.2015.godine
.
Povodom jučerašnjih dešavanja u Bijelom Polju ,kada je spriječeno održavanje javne rasprave o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore osuđuje neprimjerenu atmosferu, uvredljive riječi i verbalne napade na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve, gospodina Mihaila i ostale predstavnike CPC . Zaštitnik podsjeća da je u Crnoj Gori Ustavom garantovana sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti, kao i da je multikulturalnost jedna od temeljnih vrijednosti crnogorskog društva i države. Juče su nažalost ova prava uskraćena mitropolitu CPC gospodinu Mihailu i spriječen je da na javnoj raspravi slobodno iznese svoje stavove i mišljenje. Nemile scene koje su viđene na jučerašnjem skupu, nedostojne su bilo koje sredine, a posebno Bijelog Polja koje se ističe kao primjer suživota i tolerancije, čemu svjedoči i priznanje OEBS-a za najtolerantniju sredinu u jugoistočnoj Evropi. Budući da Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti izaziva veliku pažnju kako stručne tako i sveukupne javnosti , Zaštitnik poziva da se u nastavku javne rasprave omogući svim zainteresovanim da iznesu svoje mišljenje, sugestije i predloge o zakonskom tekstu i da se u dostojanstvenoj atmosferi odgovorno usaglase stavovi i kreiraju najprihvatljivija rješenja....Opširnije

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
31.08.2015.godine
U vezi sa reakcijama na tekst kolumne G. Željka Ivanovića „Pravila bordela“ od 25.08.2015. godine u dnevnom listu „Vijesti“ i novog teksta koji je nakon reakcije jednog dijela medijske javnosti u Crnoj Gori objavljen u istom listu 31.avgusta, 2015.godine, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ukazuje na svojevrsni kontinuitet u nedostatku dosljednog stava po određenim pitanjima od društvenog značaja u Crnoj Gori. Osim toga, po ko zna koji put se odslikava oštra podjela u medijskom sektoru, koja upravo doprinosi konfuziji u shvatanju i primjeni standarda novinarske profesije u Crnoj Gori. Sloboda izražavanja jeste temeljno ljudsko pravo i to nije izum bilo koga na ovom prostoru. Ono što je čini takvom jeste njen cilj i potreba društva da sazna sve što čini njegov vitalni interes. Protivteža takvom pravu i novinarskim slobodama jesu (pored ostalog) ograničenja koja se tiču zaštite morala, zaštite ugleda ili prava drugih i sprječavanja otkrivanja obavještenja dobijenih u povjerenju. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
POVODOM NAPADA NA MILICU KOVAČEVIĆ 13.08.2015 GODINE
Povodom neprimjerenih komentara, uvreda i prijetnji predsjednici Upravnog odbora Centra za demokratsku tranziciju Milici Kovačević, na njenoj Fejsbuk stranici, a radi izbjegavanja nejasnoća o angažovanju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zaštitnik obavještava javnost da je Institucija ovim povodom već stupila u kontakt sa gospođom Kovačević i dogovorila dalje aktivnosti....Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE G-dina Šućka Bakovića,
povodom aktuelnog štrajka u Istražnom zatvoru u Podgorici 31 jul 2015 godine
Nakon saznanja o dobrovoljnom protesnom gladovanju, pojedinih pritvorenika u Istražnom zatvoru Spuž, Zaštitnik je odmah po službenoj dužnosti - sopstvenoj inicijativi, a u okviru svoje nadležnosti, preduzeo neophodne mjere i radnje, obavio razgovore sa pritvorenim licima koja su u štrajku i drugim licima na okolnosti štrajka, njihovog tretmana u zatvoru i izvršio obilazak prostorija gdje lica borave. Osim ovih aktivnosti istog dana nakon primljenih pritužbi prilikom obilaska Zatvora, formirao je dva predmeta i pokrenuo ispitni postupak po osnovu pritužbi pritvorenih lica u štrajku. Zaštitnik svakodnevno prati razvoj situacije u Istražnom zatvoru, kao i zdravstvenu zaštitu i opšte stanje pritvorenih lica koja su stupila u štrajk. S obzirom da se radi o pritvorenim licima, nadležni istražni sudija i Uprava istražnog zatvora Podgorica, su nadležni i odgovorni za ostvarivanje prava ovih lica kao i njihovu opštu i zdravstvenu bezbijednost, a naročito u vrijeme štrajka. Zaštitnik će i dalje kontinuirano pratiti tok štrajka, zdravstveno stanje štrajkača i ostvarenje njihovih prava za vrijeme štrajka. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućka Bakovića povodom
26. –tog juna 2015 godine
Danas se obilježava dan podrške žrtvama torture Generalna skupština UN je 1984 usvojila Konvenciju protiv torture i drugih surovih nehumanih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, a dokument je stupio na snagu 26 juna 1987 godine. Konvencija obavezuje države potpisnice da torturu proglase krivičnim djelom i krivično gone počinioce. Države moraju da obezbijede uslove da žrtve torture i drugih okrutnih i nehumanih postupaka dobiju adekvatnu odštetu, kao i da im se omogući rehabilitacija. 26 jun je dan kada se podsjećamo i skrećemo pažnju javnosti na prisustvo torture u cijelom svijetu i da je kontinuirana borba protiv torture neophodnost, kao i potreba da se žrtvama pruži pomoć i podrška....Opširnije

OBAVJEŠTENJE 18.maj 2015.godine
Na inicijativu prof. Dr Milana Markovića studenti završne godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore posjetili su u petak,15.maja,Instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Zaštitnik g-din Šućko Baković održao je studentima predavanje o radu Institucije, njenom mandatu kao i načinu postupanja u individualnim predmetima. Takođe, studenti su upoznati i sa aktivnostima koje institucija Zaštitnika preduzima u promovisanju ljudskih prava. Kroz dinamičan razgovor bili su u prilici da dobiju i odgovore na mnogobrojna pitanja koja su ih zanimala iz djelokruga rada Institucije. ...Opširnije

OBAVJEŠTENJE
7.maj 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore predstavio je danas Godišnji izvještaj o radu za 2014.godinu, u hotelu „Podgorica“. Ovom prilikom predstavljen je i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, kao i promotivni materijal koji je štampan uz podršku MisijeOEBS-a u Crnoj Gori. Predstavljanje su organizovali Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Misija OEBS-a u Crnoj Gori. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
25.4.2015..godine
U subotu, 25.4.2015.god , odrzan je I sastanak Mreze Zlatnih savjetnika Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ovim sastankom Mreza je zvanicno pocela sa radom. Zlatni savjetnici , zajedno sa predstavnicima Institucije , su ustanovili pravila rada po kojima ce Mreza u buduce funkcionisati. Tom prilikom dogovoren je nacin na koji ce Zlatni savjetnici ucestvovati u radu Zastitnika, sprovoditi zajednicke aktivnosti i svojim savjetima, stavovima i misljenjem pomagati Zastitniku u promociji i unapredjivanju postovanja djecijih prava u Crnoj Gori. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
10.april 2015.godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore oštro osuđuje vandalsko ponašanje i napad na aktivistu LGBT Foruma progres u Podgorici i njegove goste, kojima je ugrožena njihova lična sigurnost i dostojanstvo. Ovakvi slučajevi su izazov institucijama sistema u Crnoj Gori i test građanske svijesti o jednakosti svake osobe koja u njoj traži svoje mjesto pod suncem. Sa dužnom pažnjom pratićemo dalje postupanje u vezi sa ovim slučajem, uvjereni da će biti učinjeno sve da ovakvi incidenti ne ostanu bez odgovarajuće reakcije i preventivnog učinka državnih organa Crne Gore u zaštiti prava LGBTI osoba. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE Povodom 8.aprila, Svjetskog dana Roma
Na marginama globalnog društva sa duboko ukorijenjenim predrasudama, u ambijentu netolerancije, socijalne isključenosti, u uslovima višestruke diskriminacije, Romska zajednica čvrsto istrajava na očuvanju sopstvenog identiteta, specifičnom stilu života i dostojanstvu ukorijenjenom duboko u svom biću. Statistički podaci su neumoljivi – u svim sferama društvene stvarnosti na dnu ljestvice nalaze se pripadnici Romske populacije, kao i njihove mogućnosti da se približe jednakosti sa ostalim dijelovima populacije. Crnogorsku stvarnost, iako ne u toliko mjeri kao ranije i kao u nekim drugim dijelovima svijeta, još uvijek karakteriše velika etnička distanca prema Romima, čiji položaj skoro nikada ne zavisi od njih samih. Pristup vitalnim društvenim i materijalnim resursima uglavnom je ograničen - što iz razloga suštinskog siromaštva, što u nedostatku formalnih razloga koji njene pripadnike čine pravno nevidljivim, a njihova prava nedostižnim. Zapošljavanje, stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalne usluge, samo su neke od oblasti na kojima se mogu zapaziti nedostaci utvrditi nivo zaostajanja u zajednici. Osim spoljašnih faktora, uzroci i rizici od marginalizacije ponekad se nalaze i u samoj Romskoj zajednici, kao posljedice društvene zapostavljenosti i ukorijenjenih obrazaca ponašanja koji nerijetko pogađaju pojedine ranjive grupe unutar Romske zajednice, kao što su žene Romkinje, djeca i starije osobe ove populacije. U tom smislu se kao poseban rizik podređenog ekonomskog i socijalnog položaja Roma javljaju problemi trgovine ljudima i ugovorenih, odnosno prevremenih brakova, izostajanje iz procesa obaveznog osnovnog obrazovanja, prisilni rad, prosjačenje i slično. I ovom prilikom dužni smo skrenuti pažnju na položaj Romske populacije u našoj državi, pozivajući društvo u cjelini da se mobiliše na planu podrške ovoj populaciji i odstrani negativne predrasude i zablude koje prate odnos prema Romima, a državne organe i druge institucije da sa posebnim senzibilitetom postupaju prema Romima u cilju efikasnog ostvarivanja njihovih prava. Ovo posebno kad se ima u vidu njihova ranjivost, jezička barijera i naročito ekonomski i socijalni status, kao dominantni razlozi kod nedostataka u zaštiti njihovih prava. ...Opširnije

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore na III Kongresu Unije Balkanskih Egipćana
4.april 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković ,na poziv sekretara Unije Balkanskih Egipćana prof. dr Rubin Zemona učestvovao, je prvog dana, u radu III Kongresa Unije Balkanskih Egipćana, koji je održan u Ulcinju 5.aprila. Jedna od tema ovogodišnjeg Kongresa bila je „Ljudska prava i pozicija Egipćanskog naroda u zemljama Zapadnog Balkana”. Na skupu je takođe bilo i riječi o društvenoj isključenosti, siromaštvu, zaštiti od diskriminacije kao i o statusu izbjeglica sa Kosova u Zapadno Evropskim zemljama. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
25.03.2015.godine
Nakon informacija o novim incidentima u vezi sa napadima na vjerske objekte, medijskih informacija o ugrožavanju prava vjerskih službenika, te zahtjeva dostavljenih ovoj instituciji da se aktivno uključi u rješavanje nastalih problema i zaštite prava vjerskih institucija, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost i državne organe u Crnoj Gori na sljedeće:...Opširnije

SASTANAK ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA SA PREDSJEDNIKOM SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
9.mart 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i zamjenica Zdenka Perović sastali su se danas sa g-dinom mr Aleksandrom Sašom Zekovićem, predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Povod za sastanak je razmjena iskustava o policijskoj praksi u kontekstu poštovanja ljudskih i manjinskih prava, primjeni policijskih ovlašćenja prema građanima, pristupima policije prema pitanjima porodičnog nasilja i osjetljivim grupama, posebno osobama sa invaliditetom, ženama, nacionalnim manjinama, zavisnicima od droga i LGBT populaciji. Takođe razgovarano je i o mogućnostima za uspostavljanje bliže saradnje, a dogovorom je predviđena međusobna razmjena podataka, informacija i izvještaja. Obije strane su izrazile zadovoljstvo sastankom....Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 8. MARTA- MEĐUNARODNOG DANA ŽENA
Dan ženauobičajeno se proslavlja kao dan posebne pažnje i naklonosti prema osobama ženskog pola. Međutim, zaboravlja se da je ovaj dan simbol osvajanja slobode i postizanja ekonomskih, političkih i društvenih ciljeva žena u zajednici i na globalnom planu. Iako već dostignuti ciljevi predstavljaju nesumnjiv civilizacijski napredak, ipak društvo još uvijek nije u dovoljnoj mjeri spremno da shvati i prihvati ravnopravnost žena kao prirodno pravo i društvenu potrebu. ...Opširnije

PRILOG: 07032015_DAN ZENA.doc

SAOPŠTENJE povodom sastanka Zaštitnika ljudskih prava sa direktorom Uprave policije
5.februar 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković sastao se danas sa direktorom Uprave policije Slavkom Stojanovićem i tom prilikom razgovarali su o dosadašnjoj saradnji koja je ocijenjena kvalitetnom, s tim da je neophodno unaprijediti je kako bi se osobe koje ispisuju uvredljive grafite brže otkrivale i procesuirale. Sastanku su prisustvovali i zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, pomoćnik direktora Uprave policije MUP-a Nikola Janjušević, savjetnik direktora Uprave policije Sead Frljučkić i načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Vojislav Dragović I glavni komunalni inspektor u Podgorici Željko Milutinović, Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se preduzimaju na zaštiti prava LGBT osoba. Značajno je što u svakom centru bezbjednosti Uprave policije postoji policijski službenik za kontakt sa LGBT zajednicom, kao i što policijski službenici učestvuju u radu Tima povjerenja zajedno sa predstavnicima ove zajednice. Takođe je Upra¬va po¬li-ci¬je po¬hva¬lje¬na, po¬seb¬no zbog uspje¬šnog obez¬bje¬đe¬nja Po¬vor¬ke po¬no¬sa odr¬ža¬ne u no-vem¬bru pro¬šle go¬di¬ne u Pod¬go¬ri¬ci, kao i pret¬hod¬nih po¬vor¬ki odr¬ža¬nih u ovom gra¬du i u Bu¬dvi....Opširnije

OBAVJEŠTENJE 6.februar 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima primio je danas predstavnike Ambasade Kraljevine Holandije, g-dju Onny Jalink, regionalnu supervizorku projekata iz oblasti vladavine prava i njenog asistenta Aleksandra Momirova. Tom prilikom sagovornici su razgovarali o aktuelnim temama iz oblasti ljudskih prava koje se odnose na ispunjavanje kriterijuma na putu priključenja Crne Gore Evropskoj uniji. Zaštitnik je predstavio najznačajnije aktivnosti institucije Zaštitnka, kako na polju promocije tako i na polju zaštite ljudskih prava i sloboda. Bilo je riječi i o funkcionisanju dva mehanizma, NPM-a i Institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije, kao i o strukturi primljenih pritužbi građana. Takođe, bilo je riječi o administrativnim kapacitetima institucije, kao i o planovima za dalje jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda....Opširnije

OBAVJEŠTENJE - Javni poziv za izbor članova radnog tijela kao Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture
6.februar 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda objavljuje Javni poziv za izbor članova radnog tijela kao Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Prijave na javni poziv mogu podnijeti stručnjaci iz oblasti penologije, psihijatrije, psihologije, sudske medicine, neuropsihijatrije, sociologije i kriminologije. Kriterijumi za izbor su radno iskustvo na tim poslovima sa visokom spremom, stručno usavršavanje u odgovarajućoj oblasti, objavljeni naučni i stručni radovi, iskustvo u oblasti prevencije i zaštite od torture. Za sastav članova radnog tijela kao Nacionalnog mehanizma ze prevenciju torture Zaštitnik će izabrati deset stručnjaka....Opširnije

PRILOG: 03022015_JavnipozivzaclanoveRadnogtijelaNPMa.doc

OBAVJEŠTENJE 22.januar 2015.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima, primio je danas Nj.E.Gudren Štajnaker, amabasadorku Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori. Tokom susreta, sagovornici su razgovarali o dosadašnjim i planiranim aktivnostima Institucije Zaštitnika, Izvještaju o radu Zaštinika ljudskih prava i sloboda za 2013. godinu, kao i o administrativnim kapacitetima institucije i planovima za njeno dalje jačanje. Bilo je riječi o pitanju diskriminacije i zakonodavstvu kojim se ova oblast uređuje, ali i mogućnostima koje instituciji Zaštitnika pružaju Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i Zakon o zabrani diskriminacije. Istaknuta je i nadležnost institucije u prevenciji torture i planovi za dalje djelovanje u toj oblasti. Ambasadorka je iskazala podršku za nastavak aktivnosti u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava I sloboda. Obije strane su izrazile zadovoljstvo sastankom. ...Opširnije

OBAVJEŠTENJE 20.JANUAR 2015.GODINE
Zamjenici zaštitnika za ljudska prava i slobode, Zdenka Perović i Siniša Bjeković, položili su danas zakletvu pred predsjednikom crnogorskog parlamenta . ...Opširnije

U KOTORU ODRŽANI “DANI ZAŠTITNIKA” 22.DECEMBAR 2014.GODINE
U okviru "Dana Zaštitnika", dana 17. i 18. decembra 2014. godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima, boravio je u Kotoru.Tom prilikom Zaštitnik je neposredno razgovarao sa građanima/kama koji su smatrali da su im ljudska prava i slobode povrijeđena postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja i primao njihove pritužbe. Prijem građana/ki vršen je u sali Skupštine Opštine Kotor. Takođe, Zaštitnik je sa saradnicima posjetio Udruženje paraplegičara iz Kotora i razgovarao sa predsjednikom tog udruženja Zoranom Radimirom i njegovim saradnicima. Tom prilikom su razmijenjena mišljenja o problemima sa kojima se susrijeću osobe sa invaliditetom u Opštini Kotor, aktivnostima i projektima koje je sprovelo ovo udruženje, mogućnostima unaprjeđenja njihovog položaja, uključivanja u društvenu zajednicu i našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Zaštitnik je razgovarao i sa predsjednikom Opštine Kotor dr Aleksandrom Sašom Stijepčevićem i glavnim administratorom Đorđijem Vukčevićem, o ostvarivanju ljudskih prava građana/ki Opštine Kotor i odnosu organa lokalne samouprave i lokalne uprave prema građanima/kama. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA POVODOM KAMENOVANJA PROSTORIJA LGBT FORUM PROGRESA
22.decembar 2014
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore osudio je napad na prostorije LGBT Forum Progres u Podgorici, ocijenivši da bi policija i drugi državni organi, trebalo da brzo i djelotvorno postupe u cilju otkrivanja učinioca ovog nedjela. Zaštitnik konstatuje da su, i pored evidentnog napretka u društvenoj svijesti, neki građani još uvijek u opasnosti samo zato što se u nečemu razlikuju i zbog toga je država u obavezi da im pruži posebnu zaštitu. Zaštitnik podsjeća da svi građani, bez obzira na njihovo lično svojstvo, imaju podjednako pravo na miran i spokojan život, a posebno na zaštitu od nasilja....Opširnije

Najava - Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava
09.12.2014 Godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa Odborom za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore ,Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i NVO “Građanska alijansa” organizuje Konferenciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Tema ovogodišnje Konferencije je: “Pristupačnost i lica sa invaliditetom”. Konferencija će se održati 10. decembra (srijeda) 2014. godine u 11 sati, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore. Na Konferenciji će učestvovati predstavnici državnih institucija, diplomatske zajednice, civilnog društva i akademske zajednice. Nakon Konferencije predstavnici institucija organizatora posjetiće Centar 1. jun u Podgorici. Istog dana u popodnevnim časovima biće organizovana humanitarna akcija: fudbalska utakmica Međunarodna zajednica u Crnoj Gori- Crna Gora (civilni sektor i državne institucije). ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA SNIMKA UBISTVA BRAĆE GOJAČANIN NA STRANICI YOUTUBE.COM
03.12.2014 Godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje postavljanje i publikovanje devetominutnog snimka ubistva braće Gojačanin na stranici youtube.com. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
25.11.2014.GODINE
Danas je počela globalna kampanja protiv nasilja nad ženama koja se svake godine obilježava globalno od 25.novembra do 10 decembra. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore se priključila kampanji I dala svoj doprinos time što je svoje E-mailove obojila u narandžasto. ZA DRUŠTVO BEZ NASILJA!!!! ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA DJETETA
20.11.2014 Godine
Međunarodni dan djeteta obilježava se širom svijeta 20. novembra na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Ove godine, skoro sve zemlje svijeta će obeležiti 25 godina od dana donošenja UN Konvencije sa nadom da su svoje sisteme unaprijedili i djeci obezbijedili barem minimum preporučenih standarda u ostvarivanjnu prava garantovanim ovim važnim dokumentom. UN Konvencija o pravima djeteta je univerzalni međunarodni dokument posvećen djeci, izraz potrebe da se djeci obezbijedi posebna zaštita i briga, jer dotadašnji sistem zaštite prava i sloboda građana na međunarodnom planu nije bio dovoljna garancija u zaštiti prava i interese djece. Konvencija predstavlja značajno dostignuće u pogledu razvoja i jačanja međunarodnog prava u oblasti prava djeteta a samim tim i reformisanja nacionalnih prava u dijelu zaštite i unapređenja poštovanja prava djeteta. U ovom dokumentu su, na jednom mjestu obuhvaćena sva ljudska prava koja se priznaju jednoj posebnoj grupi, što je svakako bila novina u međunarodnom pravu koje se stvara pod okriljem Ujedinjenih Nacija. Zahvaljujući tome, Konvencija je postala najvažniji međunarodni ugovor o pravima djeteta, te se na odredbe Konvencije pozivaju Evropski sud za ljudska prava, Evropska komisija za ljudska prava i Komitet za ljudska prava. Jednom riječju, Konvencija je postala najviši autoritet u oblasti međunarodnog prava djeteta. ...Opširnije

PRILOG: Javni_poziv_ZLATNI_SAVJETNICI.doc

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom situacije u Ginekološko-akušerskom odjeljenju Opšte bolnice u Bijelom Polju
17.11.2014 Godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom situacije u Ginekološko-akušerskom odjeljenju Opšte bolnice u Bijelom Polju podsjeća da je pravo na život, opstanak i razvoj jedno od osnovnih načela Konvencija o pravima djeteta UN-a, koje mora biti obezbijeđeno svakom djetetu bez izuzetka. Stanje u porodilištu u Bijelom Polju koje je, nažalost za jedno novorođenče imalo smrtni ishod, a za četvoro ozbiljne zdravstvene komplikacije, ukazuje na nepoštovanje preporučenih standarda u pogledu zdravstvene zaštite, brige i njege novorođene djece. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća sve nadležne organe, posebno Ministarstvo zdravlja na obavezu obezbijeđivanja najviših standarda u pružanju zdravstvene zaštite djece od prvog dana njihovog života i kroz cio proces odrastanja. S toga, Zaštitnik apeluje da nadležni organi hitno preduzmu adekvatne mjere kako bi se obezbijedila primjena preporučenih međunarodnih standarda u svim crnogorskim porodilištima. Zaštitnik takođe poziva zdravstvene ustanove i nadležne institucije da u ovoj situaciji obezbijede najveći standard zdravstvene zaštite novorođenoj djeci, a njihovim roditeljima odgovarajuću podršku. Zaštitnik očekuje da će nadležni državni organi ispitati slučaj i preduzeti sve raspoložive mjere radi utvrđivanja odgovornosti. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - NASTAVAK HAJKE NA INSTITUCIJU OMBUDSMANA
10.11.2014 Godine
Povodom saopštenja LGBT Forum Progres, koje je u nekim elektronskim i pisanim medijima prenijet u cjelosti, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore obavještava javnost: U subotu na nedelju, na elektronske adrese institucije Zaštitnika, u periodu od 13.20h, 08.11.2014 godine do 00.26h, 09.11.2014 godine, pristiglo je ukupno 38 meilova iste sadržine. Meilove su uputili Stevan Milivojević, Izvršni direktor LGBT Forum Progres, 12 osoba u ime iste NVO, tri osobe u ime LGBTIQ Socijalni centar i jedan meil Zdravko Cimbaljević, crnogorski i međunarodni LGBT aktivista i počasni predsjednik LGBT Forum Progres....Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POVODOM OBJAVLJIVANJA ČLANKA I FOTOGRAFIJA U DNEVNIM NOVINAMA INFORMER OD 28.10.2014.GODINE
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, najoštrije osuđuje objavljivanje članka i uznemiravajućih fotografija u dnevnim novinama INFORMER, od 28.oktobra 2014.godine u kojima se navodi ime izvršne direktorice Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanje Ćalović. Tekstom i fotografijama sa neprimjerenim sadržajem se atakuje na njenu ličnost i krše se njena prava zajemčena Ustavom Crne Gore na nepovredivost integriteta i dostojanstvo ličnosti. Zaštitnik ponovo naglašava da odgovorno i profesionalno novinarstvo podrazumijevaju poštovanje Ustava, zakona i etičkih pravila novinarske profesije. Novinari moraju voditi računa o pravima građana i ne smiju objavljivati informacije zlonamjerne ili druge neprimjerene sadržine, kojima se povređuje ugled i diskredituju ličnosti. Zaštitnik ponovo poziva uredništvo INFORMERA da se uzdrži od objavljivanja ovakvih i sličnih sadžaja i da se u svom radu pridržava principa odgovornog i profesionalnog novinarstva. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA POVODOM OBJAVLJIVANJA NASLOVA U DNEVNIM NOVINAMA INFORMER OD 16.10.2014 Godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore saopštava, da je povodom pritužbe jednog građanina pokrenuo ispitni postupak zbog sadržaja koji je objavljen na naslovnoj strani Nezavisne dnevne novine “INFORMER”, dana 16.10.2014.godine....Opširnije

Posjeta NVO Dječji edukativni centar „Pčelica“ Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore
3.oktobar 2014. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa svojim saradnicima, je u cilju obilježavanja Nedjelje djeteta primio djecu osnovnoškolskog uzrasta u prostorijama Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Ovom prilikom djeca su imala priliku da direktno razgovaraju sa Zaštitnikom i predstavnicima Institucije koji se bave zaštitom i promocijom dječijih prava, iznesu svoje dileme u vezi sa poštovanjem dječijih prava i postave pitanja posebno u dijelu problema nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja. Prijem djece, njihovo upoznavanje sa nadležnostima Zaštitnika i obilazak Institucije, Zaštitnik je organizovao u saradnji sa NVO Dječiji edukativni centar „Pčelica“. ...Opširnije

NAJAVA ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA
2.oktobar 2014. godine
U petak 03.10.2014.godine u 11h, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa svojim saradnicima će obilježiti Nedjelju djeteta i primiti djecu osnovnoškolskog uzrasta u prostorijama Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ul. Svetlane Kane Radevic 2 , Podgorica). Ovom prilikom djeca će imati priliku da direktno razgovaraju sa Zaštitnikom i predstavnicima Institucije koji se bave zaštitom i promocijom dječijih prava, iznesu svoje dileme u vezi sa poštovanjem dječijih prava i postave pitanja posebno u dijelu problema nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja. Prijem djece, njihovo upoznavanje sa nadležnostima Zaštitnika i obilazak Institucije, Zaštitnik je organizovao u saradnji sa NVO Dječiji edukativni centar „Pčelica“. Posjeta je otvorena za predstavnike medija. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - Posjeta predstavnika nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM), službenika zatvora i aktivista nevladinih organizacija iz Republike Srbije i Republike Albanije.
1.oktobar 2014.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, održao je sastanak sa predstavnicima nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM), službenicima zatvora i aktivistima nevladinih organizacija iz Republike Srbije i Republike Albanije. Cilj posjete Zaštitniku je razmjena iskustava i ekspertize u oblasti zaštite od torture i pružanja usluga žrtvama torture. Zastitnik je upoznao prisutne o nadležnostima i ulozi Zaštitnika kao NPM-a. Posjeta je dio aktivnosti koja se realizuju u sklopu regionalnog projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“ Ovaj Projekat realizuju Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora, Albanski rehabilitacioni centar za žrtve traume i torture, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija i Međunarodni rehabilitacioni Savjet za žrtve torture iz Danske. ...Opširnije

"DANI ZAŠTITNIKA" BERANE
16. i 17.septembar 2014.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Beranama u utorak i srijedu, 16. i 17.septembra 2014.godine, u okviru održavanja "Dana Zaštitnika". Tom prilikom Zaštitnik će neposredno razgovarati sa građanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđena postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja i primati njihove pritužbe. Prijem stranaka će se vršiti u prostorijama Opštine Berane - Mala sala Opštine - Ul.IV Crnogorske br.1 u: utorak, 16.septembar od 10:30h do 13:30h i srijeda, 17.septembar od 9:30h do 13:00h...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 26.juna Međunarodnog dana UN-a za podršku žrtvama torture
Tortura se u svojim različitim oblicima pojavljuje u mnogim segmentima života svih ranjivih kategorija stanovništva. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u dijelu svoje nadležnosti, kao Nacionalni preventivni mehanizam, shodno Opcionom protokolu uz UN Konvenciju protiv torture, posebnu pažnju usmjerava prema licima lišenim slobode i licima smještenim u institucijama. Radi prevencije torture obavlja redovne posjete mjesta, institucija ili objekata gdje se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, kako bi se preduprijedila evnetualna tortura, surovo, neljudsko ili ponižavajuće postupanje. ...Opširnije

SAOPSTENJE ZAŠTITNIKA POVODOM OBJAVLJIVANJA TEKSTOVA U DNEVNIM NOVINAMA INFORMER
20.06.2014.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje objavljivanje članaka i uznemiravajućih fotografija u dnevnim novinama INFORMER, u kojima se navodi ime jedne istaknute NVO aktivistkinje. Tekstovi i fotografije neprimjerenog sadržaja su pokušaj diskreditacije jedne ličnosti koja se bavi pitanjima od velikog društvenog značaja. Na ovaj način krše se njena ustavna prava na nepovredivost integriteta i dostojanstvo ličnosti. Zaštitnik podržava slobodu izražavanja i slobodu medija, bez kojih nema istinske demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. ...Opširnije

Susret Baković - Courtis
28.05.2014.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sastao se danas sa g-din Christian Courti-som, predstavnikom Kancelarije Visokog Komesara za ljudska prava iz Ženeve, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od 26. do 28.maja 2014.godine....Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom napada na LGBT aktivistu 21.05.2014.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković oštro osuđuje napad na istaknutog člana LGBT zajednice ispred ulaza njegove zgrade. Šućko Baković, Zaštitnik upozorava nadležne organe i apeluje da što prije identifikuju sve učestalije napade na LGBT aktiviste, kao i napad na LGBTIQ Socijalni Centar, jer nekažnjavanje i neotkrivanje učinilaca ovih djela dovodi do stvaranja atmosfere koja ohrabruje i podstiče nasilje nad pripadnicima LGBT zajednice. ...Opširnije

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE
17. maj 2014.godine
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poručuje da svako ima pravo da bude ono što jeste i da je za smanjenje homofobije, potrebno još snažnije afirmisati ideju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i tolerancije....Opširnije

MEĐUNARODNI DAN PORODICE
15.05.2014
Međunarodni dan porodice, 15. maj, obilježava se širom svijeta od 1993. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila Međunarodnim danom porodice sa ciljem da ohrabri zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanjem porodice kao “institucije”. Na taj način je istaknuta važnost porodice kao osnovne jedinice društva. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice odražava jasan stav svih članica Ujedinjenih nacija prema pitanju različitih oblika porodica, a u okviru toga ravnopravnosti polova i prava žena na ravnopravnu mogućnost zapošljavanja i podjednaku podelu poslova u roditeljstvu. To podrazumijeva jednaka prava žena i muškaraca u porodici, odgovorno roditeljstvo oba partnera, zajedničko donošenje odluka u okviru ekonomskog partnerstva, podjelu poslova unutar domaćinstva, zajedničko donošenje porodičnih odluka, kao i poštovanje odluke oba partnera o potomstvu....Opširnije

Susret: Zastitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“
08.05.2014
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa saradnicima sastao se danas sa Danijelom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora i saradnicima Nevladine organizacije Crnogorska LGBTIQ Asocijacija “Kvir Montenegro”. Na sastanku je razgovarano o oblicima dosadašnje i buduće saradnje Zaštitnika i ove Nevladine organizacije kao i o aktivnostima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda na promociji, prevenciji i zaštiti od svih oblika diskriminacije a posebno u oblasti rodnog identiteta i seksulane orijentacije. Zaštinik je izrazio podršku programskim aktivnostima Nevladine organizacije Kvir Montenegro za tekuću godinu. ...Opširnije

„DANI ZAŠTITNIKA“ – TIVAT
28. i 29. aprila 2014.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Tivtu, 28. i 29.aprila 2014.godine. u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Zaštitnik i njegovi saradnici će primati građane koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava. Prijem građana i njihovih pritužbi vršiće se u prostorijama Opštine Tivat – Multimedijalna sala – Trg Magnolija br.1: - 28.aprila od 10:30h do 13:30h i - 29.aprila od 9:30h do 13:00h ...Opširnije

21.MART MEĐUNARODNI DAN ZA ELIMINACIJU RASNE DISKRIMINACIJE
Danas se obilježava Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je pre 46 godina 21. mart proglasila praznikom, smatrajući da je potrebno da sve države svijeta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici rasne diskriminacije. Tog dana je 1960 godine, policija ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv zakona koji su podržavali aparthejd u Južnoj Africi....Opširnije

POSJETA VISOKOG KOMESARA SAVJETA EVROPE ZA LJUDSKA PRAVA
20.mart 2014. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sastao se danas sa Visokim Komesarom za ljudska prava Savjeta Evrope gdinom Nilsom Muižnieks. Teme sastanka bile su prava Roma i interno raseljenih lica zatim lica sa invaliditetom, zaštita od diskriminacije, slobodan pristup informacijama, sloboda mišljenja i izražavanja. Gospodin Muižnieks se posebno interesovao za nadležnosti i aktivnosti institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, u ovim oblastima i načinu postupanja. Razgovarano je takođe i o izazovima sa kojim se Institucija Zaštitnika susrijeće u svom radu kao i o vrstama i broju pritužbi Institucije, o administrativnim kapacitetima kao i o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava isloboda i Zakona o zaštiti od diskriminacij, koji se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri. Gdin Muižnieks je odao priznanje za postignute rezultate u radu i spremnost u pružanju podrške daljem radu institucije Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. ...Opširnije

Posjeta ekspertskog tima NATO-a, povodom evaluacije sprovođenja IV Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) u okviru MAP procesa. Ekspertski tim predvodi Lori Voker, šef deska za Crnu Goru u NATO štabu, u Briselu
11.mart 2014. Godine
Sekretarka institucije Zdenka Perović sastala se danas sa Lori Vokerom, šefom deska za Crnu Goru, povodom evaluacije Izvještaja o sprovođenju III Godišnjeg nacionalnog plana (ANP), u okviru MAP procesa. Gospodin Voker se interesovao o ostvarenom napretku u unaprjeđenjem administrativnih kapaciteta u protekloj godini kao i sa finansijskim sredstvima sa kojima raspolaže institucija. Posebna tema je bilo stepen nezavisnosti institucije i način na koji se raspolaže sredstvima. Perović je informisala gosta i o stepenu implementacije ekspertskog mišljenja i preporuka Evropske komisije i Savjeta Evrope za iznjenu Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Zakona o zabrani diskriminacije u trenutnoj fazi procesa. Takođe bilo je riječi i o funkcionisanju dva nova mehanizma NPM-a i Institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije u isčekivanju usklađivanja dva ključna zakona sa međunarodnim standardima, kao i strukturi primljenih pritužbi građana ...Opširnije

Regionalna konferencija Ombudsmana - Ljubljana
10. februara 2014. godine
Na Regionalnoj konferenciji Ombudsmana održanoj u Ljubljani, 10. februara 2014. godine, uz podršku Centralno Evropske inicijative, Savjeta za Regionalnu saradnju i Evropske unije razgovarano je o daljem unaprijeđenju saradnje između ovih institucija i razmijenjena su iskustva i dobre prakse u zaštiti ekonomskih i socijalnih prava, kao i iskustva u borbi protiv diskriminacije. Na konferenciji je usvojena slijedeća : ZAJEDNIČKA IZJAVA ...Opširnije

PRILOG: izjava.doc

Promocija stripa „Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima"
7. februara 2014 godine
Promocija stripa „Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima“, je održana u petak, 7. februara 2014. u prostorijama Osnovne škole „Radojica Perović“ u Podgorici, sa početkom u 11:30 h. Strip je izrađen u okviru projekta “Djeco, pišite Ombudsmanu!” koji je u predhodnom period sprovodila Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore zajedno sa NVO Akcija za ljudska prava, a zahvaljujući podršci UNICEF-a Crna Gora, Ambasade Švajcarske u Beogradu i Britanske ambasade u Podgorici. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom napada na novinarku dnevnog lista “Dan” u Nikšiću, Lidiju Nikčević
04.01.2014. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković najoštrije osuđuje sinoćnji brutalni napad na novinarku dnevnog lista “Dan”, Lidiju Nikčević, ispred dopisništva u Nikšiću, odnosno njenog radnog mjesta.Ovaj napad predstavlja još jedan u nizu najgrubljih vidova kršenja temeljnih ljudskih prava. Učestali napadi na sjedišta medija, živote i sigurnost novinara na radnom mjestu jasna su poruka i prijetnja slobodi medija i demokratskom pravu našeg društva na informisanje, slobodno izražavanje, formiranje stavova i mišljenja.Odsustvo brzog rasvjetljavanja ovih slučajeva nasilja nad novinarima stvara atmosferu straha iI nesigurni ambijent za slobodno novinarstvo. Zaštitnik poziva nadležne organe da ulože dodatne napore u rasvjetljavanju, kako ranijih tako i ovog napada na novinare, odnosno slobodnu riječ....Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom napada na Nezavisni dnevnik „Vijesti“
27.12.2013. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković najoštrije osuđuje sinoćnji bombaški napad na dnevni list “Vijesti” i očekuje da će nadležni organi najhitnije istražiti sve okolnosti i odgovorne izvesti pred lice pravde, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile. Sloboda medija i slobodno novinarstvo od ključnog su značaja u demokratskom društvu, naročito za informisanje javnosti, za slobodno formiranje i izražavanje mišljenja i ideja i za praćenja rada organa vlasti. ...Opširnije

„DANI ZAŠTITNIKA“ – HERCEG NOVI
23. i 24. decembar 2013.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Herceg Novom, 23. i 24.decembra 2013.godine. u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Zaštitnik i njegovi saradnici će primati građane koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava. Prijem građana i njihovih pritužbi vršiće se u prostorijama Opštine Herceg Novi – Sala za vjenčanje u ul. Maršala Tita br.2: ...Opširnije

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA
10. decembar 2013. godine
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pozivamo vas na svečanu sjednicu, koja će biti održana u utorak, 10. decembra 2013, u hotelu „Podgorica“ u Podgorici, sa početkom u 11h:00 časova. Obilježavanje organizuju Institucija Ombudsmana u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i nevladinom organizacijom Građanska alijansa.Skupu će prisustvovati predstavnici državnih institucija, Vlade, diplomatske zajednice, civilnog društva i akademske zajednice. Teme događaja su: 1) Deset godina Institucije Ombudsmana Crne Gore i 2) sloboda okupljanja u Crnoj Gori. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 3.DECEMBRA MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM
3.12.2013.god
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar je prilika da se na svim nivoima promovišu dobrobiti integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Takođe, prilika je i da ukažemo na probleme sa kojima se ove osobe suočavaju u Crnoj Gori. I pored toga što su državni organi na svim nivoima preduzimali brojne aktivnosti, osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori se nalaze u veoma teškom položaju. Uprkos dobrim zakonskim rješenjima, u praksi još uvijek nije obezbijeđen pristup svim javnim objektima i ustanovama. Kada se govori o pristupačnosti ne misli se samo na arhitektonsku pristupačnost već i na pristupačnost informacijama, komunikacijama i tehnologijama kao veoma važnom segmentu za ostvarenje prava i ravnopravan tretman osoba sa invaliditetom u društvu....Opširnije

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
25.11..2013 godine
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar, prilika je da se još jednom ukaže na ovaj problem. I pored linjenice da imamo dobar zakonodavni okvir za zaštitu od nasilja u porodici još uvijek nijesu obezbijeđeni svi uslovi za njegovu dosljednu primjenu, a posebno primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Crna Gora nema savjetodavne službe koje su specijalizovane za rad sa žrtvom i sa nasilnikom. Centri za socijalni rad u okviru svojih nadležnosti postupaju u slučajevima poremećenih porodičnih odnosa, po pravilu organizujući individualne i zajedničke razgovore sa članovima porodice. Medicinsku i psihosocijalnu pomoć žrtve nasilja u porodici mogu da potraže samo u okviru opšte zdravstvene zaštite, koja je dostupna svim stanovnicima. ...Opširnije

„DANI ZAŠTITNIKA „ U BIJELOM POLJU
4. novembra od 10h do 14h ------ 5. novembra od 9h do 13h
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Bijelom Polju, 4. i 5. Novembra 2013 godine, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Zaštitnik i njegovi saradnici će primati građane koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava. Prijem građana i njihovih pritužbi vršiće se u prostorijama Centra za kulturu. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
17.10.2013 godine
Povodom objavljenjih članaka u dnevnim listovima “Dan” i “Dnevne novine” od 17.10.2013 godine i pritužbe NVO LGBT Forum Progres od 16.10.2013 godine, podnesene na “Odjeljenje za dječja prava institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore”, zbog navodnog diskriminatorskog postupanja prema LGBT djeci i mladima, obavještavam javnost da sam ovih dana odsutan iz institucije, da ovim povodom nisam obaviješten ni konsultovan, te da će se institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prema ovoj pritužbi odnijeti sa dužnom pažnjom....Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Povodom članaka objavljenih u dnevnim novinama: “Dan”, pod naslovom: ”Parada bestidnosti zbog “pederskih” lobija
17.10.2013 godine
Povodom članaka objavljenih u dnevnim novinama: “Dan”, pod naslovom: ”Parada bestidnosti zbog “pederskih” lobija, “Vijesti” pod naslovom: “Vlast pod pritiskom pederskog lobija” , “Pobjeda”, pod naslovom:”Homoseksualizam uporedio sa incestom”, Dnevne novine, pod naslovom: ”Vlast pod pritiskom Evropskih gej lobija”, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore smatra da govor gospodina Amfilohija Radovića, Mitropolita Crnogorsko-primorskog, predstavlja diskriminatorno postupanje u odnosu na pripadnike različite seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Naime, odredbom člana 2 stav 5 Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se diskriminacijom smatra i podsticanje na diskriminaciju u odnosu na određeno lice ili grupu lica....Opširnije

MEĐUNARODNI SEMINAR – ReSPA, Danilovgrad
10. -11.septembra
Međunarodni seminar koji organizuju Evropska komisija DG za proširenje, TAIEX u saradnji sa Regionalnom školom za Državnu upravu –ReSPA-Danilovgrad ,Savjetom za regionalnu Saradnju RCC i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore održaće se u ReSPI- Danilovgrad 10. i 11.septembra 2013.godine sa početkom u 09:00 časova....Opširnije

Konferencija za štampu povodom obilježavanja šezdesete godišnjice od stupanja na snagu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih slobod
03.09.2013 godine
U organizaciji Skupštine Crne Gore, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i NVO “Građanska alijansa” (GA) danas je održana konferencija za štampu povodom obilježavanja šezdesete godišnjice od stupanja na snagu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. ...Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST : Posjeta Predsjednici Sindikata Stručne službe Saveza sindikata Crne Gore
26. jul 2013 godine
Marijana Laković, Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa saradnicima je, dana 26. jula 2013. godine obišla Senku Rastoder, Predsjednicu Sindikata Stručne službe Saveza sindikata Crne Gore, koja već 26 dana štrajkuje glađu u prostorijama tog Sindikata. Gospođa Rastoder je, između ostalog navela: da ona i Vukadin Ćupić, član Izvršnog odbora Sindikalne Organizacije štrajkuju u ime organizacije Stručne službe Saveza sindikata Crne Gore deveti put, zbog ne obezbjeđivanja osnovnih prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Službi; zbog otkaza koji je njihovom kolegi uručen mjesec dana prije teške operacije; da je, od kada je stupila u štrajk glađu diskriminisana od strane rukovodstva Saveza Sindikata Crne Gore po osnovu sindikalnog djelovanja, po osnovu nacionalne pripadnosti, polu i socijalnom statusu; da je gospodin Ćupić, nakon 19 dana zbog bolesti morao prekinuti štrajk....Opširnije

Druga Regionalna konferencija Ombudsmana - Sarajevo
28. jun 2013 godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, prisustvovao je Drugoj Regionalnoj konferenciji Ombudsmana, koja je od 24 - 26 juna 2013. godine održana u Sarajevu. Učesnici konferencije razmijenili su iskustva o izazovima u implementaciji preporuka ombudsmana, predmetima u vezi sa neizvršavanjem sudskih odluka, odnosu institucija ombudsmana prema nacionalnim pravosudnim sistemima, ulozi ombudsmana u promovisanju ljudskih prava i edukaciji o ljudskim pravima. Na konferenciji su donijeti zaključci koji će doprinijeti daljem unaprjeđenju saradnje i razvoju kapaciteta institucija u zaštiti ljudskih prava sloboda....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA FRANKOM LA RUOM
13. jun 2013 godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sastao se danas sa Frankom La Ruom, Specijalnim izvjestiocem Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, za promovisanje i zaštitu slobode mišljenja i izražavanja. Teme razgovora bile su slobodan pristup informacijama, govor mržnje, sloboda mišljenja i izražavanja i zaštita privatnosti u medijima. Gospodin La Ru se posebno interesovao za nadležnosti i aktivnosti institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, u ovim oblastima i načinu postupanja. Razgovoarano je takođe o aktivnostima, koje Institucija sprovodi na planu zaštite ljudskih prava i sloboda , kao i stepenu poštovanja preporuka Zaštitnika ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA GRUPOM PREDSTAVNCA NVO I INSTITUCIJA IZ HRVATSKE
04. jun 2013.godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, u organizaciji NVO “SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja” iz Podgorica, sastao se danas sa predstavnicama nevladinih organizacija i institucija zaduženih za zaštitu i spriječavanje rodno zanovanog nasilja iz Virovitice – Republika Hrvatska. ...Opširnije

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije
16. maj 2013. godine
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije je ustanovljen u znak sjećanja na odluku Svjetske zdrastvene organizacije o uklanjanju homoseksualnosti iz Međunarodne klasifikacije bolesti 17. maja 1992. godine. ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA ČLANOVIMA EKSPERTSKOG NATO TIMA
16. maj 2013. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sastao se danas sa članovima ekspertskog NATO tima u Crnoj Gori, u okviru projekta Izgradnja integriteta. Ekspertski tim predvodio je Dr Oliver F. Desarzens, a osnovni cilj projekta je pomoć ne-NATO članicama da se pripreme za članstvo u Alijansi, podrška u prepoznavanju i implementaciji mjera u borbi protiv korupcije, kao i podizanje svijesti o Izgradnji integriteta. ...Opširnije

Posjeta ekspertskog tima NATO-a povodom evaluacije Izvještaja o sprovođenju III Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) u okviru MAP procesa
21. mart 2013. godine
Sekretarka Institucije Zdenka Perović sastala se danas sa Lori Vokerom, šefom deska za Crnu Goru, povodom evaluacije Izvještaja o sprovođenju III Godišnjeg nacionalnog plana (ANP), u okviru MAP procesa. ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA PRIMIO DELEGACIJU KOMITETA ZA PREVENCIJU TORTURE SAVJETA EVROPE
13. februar 2013. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi saradnici sastali su se danas sa delegacijom Evropskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), koju je predvodila g-đa Haritini Dipla, v.d. prvog potpredsjednika CPT-a....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA RADNE GRUPE OKVIRNE KONVENCIJE SAVJETA EVROPE ZA CRNU GORU
31. januar 2013. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi saradnici sastali su se sa predstavnicima Radne grupe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope, među kojima su bili g-din Grigor Badiryan, g-đa Aliona Grossu i g-din Krzysztof Zyman. ...Opširnije

APEL PREDSJEDNIKU OPŠTINE HERCEG NOVI
25. januar 2013. godine
Zaštitnk ljudskih prava i sloboda Crne Gore uputio apel predsjedniku opštine Herceg Novi.

ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE PRIMILA PREDSTAVNIKE ALBANSKIH INSTITUCIJA I CIVILNOG SEKTORA
23. januar 2013. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković, sa saradnicima, sastala se danas sa delegacijom iz Albanije, koju su činili predstavnici albanskih institucija i civilnog sektora. Posjeta je organizovana u okviru projekta jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, a uz podršku Misije OSCE u Albaniji. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom kamenovanja kuće romske aktivistkinje Behije Ramović
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje kamenovanje kuće romske aktivistkinje Behije Ramović, predsjednice ženske romske i egipćanske mreže „Prva“, koja se, između ostalog, otvoreno bavi problematikom sklapanja prisilnih i ranih brakova među romskom i egipćanskom populacijom....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE PRIMIO DELEGACIJU EKSPERTSKOG TIMA OECD/SIGMA-e
15. januar 2013. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi saradnici sastali su se sa delegacijom ekspertskog tima OECD/SIGMA-e, u kojem su bili g-din Klas Klaas i g-din Wolfgang Rusch....Opširnije

ZAŠTITNIK U POSJETI DJEČIJEM DOMU " MLADOST " U BIJELOJ
28.12.2012.godine
U petak 28.12.2012.godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa svojim saradnicima će posjetiti Dječiji Dom "Mladost" u Bijeloj . Tom prilikom Zaštitnik će obići prostorije Doma, porazgovarati sa upravom Doma i djecom o uslovima boravka i smještaja kao i potrebama djece. Osim toga, Zaštitnik će djeci uručiti novogodišnje poklone i time im pozeljeti uspjesan pocetak Nove godine. ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA ŠEFOM MISIJE OEBS-a U CRNOJ GORI
24. decembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković primio je danas Ambasadora Lubomira Kopaja, šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori i njegove saradnike....Opširnije

SAOPŠTENJE
15. decembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je sa predstavnicima Ustanova za smještaj djece, mladih i drugih korisnika (JU Dječiji dom "Mladost", Resursni centar "1 jun", JU Resursni centarza djecu i mlade „Podgorica", JU Zavod "Komanski most", JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" i u Resursni centar za rehabilitaciju i školovanje lica sa poremećajem sluha i govora u Kotoru), u cilju nastavka dobre saradnje i uspješne realizacije i održivosti projekata “Obrati se Zaštitniku!” i “Djeco , pišite Ombudsmanu!”, održao sastanak 14.12.2012. godine u prostorijama Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore . ...Opširnije

NAJAVA ZA MEDIJE MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA
Prijem Crne Gore u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava; Pravo na restituciju; i Zaštita ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema – teme su koje će biti diskutovane na skupu povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 2012.g. Skup zajednički organizuju Vlada Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Misija OEBS-a u Crnoj Gori i nevladina organizacija Građanska alijansa. Na skupu će učestvovati predstavnici Vlade, državnih institucija, diplomatske zajednice, civilnog društva i akademske zajednice........Opširnije

PRILOG: 07102012_10Dec2012.doc

Prezentacija Izvještaja o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori
15. novembar 2012. godine
Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore prezentovali su danas Izvještaj o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori......Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA SASTAO SE SA SEKRETARKOM AMBASADE KRALJEVINE HOLANDIJE
14. novembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sastao se sa sekretarkom Ambasade Kraljevine Holandije Minom Nur. Tokom susreta razgovarali su o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, kao i o ispunjavanje kriterijuma na putu priključenja Crne Gore Evropskoj uniji, sa posebnim osvrtom na pregovaračka poglavlja 23 i 24....Opširnije

Najava: Prezentacija Izvještaja o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori
Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore prezentovaće Izvještaj o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori u četvrtak, 15. novembra 2012. godine u 12h, u hotelu „Podgorica“. Tom prilikom će biti predstavljeni rezultati istraživanja o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori koje je sprovedeno u cilju prikupljanja podataka o fenomenu seksualnog iskorišćavanja djece i sistemu zaštite djece žrtava seksualnog iskorišćavanja u Crnoj Gori....Opširnije

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE ZA POTREBE OPŠTEG PERIODIČNOG PREGLEDA - UPR
Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija uputila je poziv svim zainteresovanim nacionalnim institucijama za ljudska prava da samostalno ili u saradnji sa vladinim ili nevladinim sektorom izrade izvještaj o stanju ljudskih prava u zemlji za potrebe 15. UPR sesije Radne grupe Savjeta za ljudska prava, koja će se održati u okviru drugog ciklusa UPR-a. Opšti periodični pregled (UPR) je mehanizam uspostavljen od strane Savjeta za ljudska prava, koji ima za cilj poboljšanje ljudskih prava u svim zemljama članicama Ujedinjenih nacija, kao i rješavanje kršenja ljudskih prava gdje god se ona pojave........Opširnije

PRILOG: 2012_upr_izvjestaj_o_stanju_ljudskih_prava.pdf

Najava:
9. novembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Rožajama, 12. i 13. novembra 2012. godine, u okviru održavanja “Dana Zaštitnika”. ...Opširnije

PRILOG: 10112012Najava_Dani Zastitnika_Rozaje.doc

ZAŠTITNIK i ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA SASTALI SE SA DIREKTOROM ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA
05. novembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika Marijana Laković sastali su se danas sa direktorom Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica i šefom Operativnog tima za ublažavanje posljedica požara na Kampu Konik Željkom Šofrancem....Opširnije

Najava: “Dani Zaštitnika” u Ulcinju
16. oktobar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Ulcinju, 18. i 19. oktobra 2012. godine, u okviru održavanja “Dana Zaštitnika”.

PRILOG: Najava_Dani Zastitnika_Ulcinj.doc

Najava: POSJETA DJECE ZAŠTITNIKU
28. septembar 2012. godine
Međunarodna zajednica je prvu nedelju oktobra odredila kao Nedelju djeteta, nedelju u kojoj su sve aktivnosti usmjerene djeci, poštovanju i unapređenju njihovih prava. Zaštitnik ljudskih prava se opredijelio da u Nedelji djeteta organizuje susret sa djecom iz hraniteljskih porodica kako bi se djeca na licu mjesta bliže upoznala sa radom i nadležnostima institucije Zaštitnika i tim događajem započeli nedelju posvećenu njima. Tom prilikom djeca će u direktnom razgovoru sa Zaštitnikom i njegovim saradnicima moći da postave pitanja i razgovaraju o stvarima koje ih se direktno tiču. ...Opširnije

Zaštitnik sačinio Informaciju o postupanju Uprave policije po preporukama Zaštitnika datih u Posebnom izvještaju 2011. godine
26. septembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je, u periodu od 31. jula do 10. avgusta 2012. godine, izvršio kontrolne posjete i preglede prostorija Uprave policije za zadržavanje lica lišenih slobode. Posjete su bile nenajavljene i obavljene su u toku i van radnog vremena. Osnovni cilj ovih posjeta i pregleda je sagledavanje stanja i ocjena stepena ispunjenosti preporuka Zaštitnika datih u Posebnom izvještaju o stanju prostorija uprave policije za zadržavanje lica lišenih slobode iz 2011. godine....Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom brutalnog napada na reditelja, glumca i novinara
10. septembar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje brutalni napad na Danila Marunovića, Todora Vujoševića i Mirka Boškovića, koji su sinoc oko 01h nakon ponoći pretučeni od strane nepoznatih počinilaca....Opširnije

POSJETA PORODICA U KAMPU
31. jul 2012. godine
Dana 31.7.2012.godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa Zamjenicom za dječija prava Nevenkom Stanković i saradnicima posjetio je ugrožene romske porodice u Kampu "Konik" i izvršio provjeru uslova njihovog smještaja. ...Opširnije

ZAŠTITNIK i ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA POSJETILI KAMP KONIK
25. jul 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika Marijana Laković posjetili su Kamp Konik, povodom požara u kojem su 24. 07. 2012. godine izgorjele barake u kojima je bilo smješteno 800 lica pripadnika romske i egipćanske nacionalnosti....Opširnije

Najava: “Dani Zaštitnika” u Pljevljima
24. jul 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Pljevljima, 26. i 27. jula 2012. godine, u sklopu održavanja “Dana Zaštitnika”.

PRILOG: 24072012_dani_zastitnika.doc

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA PRIMIO IZVRŠNU KOORDINATORKU CENTRA ZA ROMSKE INICIJATIVE I PREDSJEDNICU ŽENSKE MREŽE “PRVA"
17. jul 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sastao se danas sa izvršnom koordinatorkom Centra za romske inicijative Fanom Delijom i predsjednicom ženske romske i egipćanske mreže “Prva” Behijom Ramović. ...Opširnije

Zamjenik Zaštitnika za prevenciju torture položio zakletvu
11. jul 2012. godine
Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za prevenciju torture Petar Ivezić imenovan je 06. juna 2012. godine od strane Skupštine Crne Gore. Ivezić je 10. jula 2012. godine položio i zakletvu pred predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. ...Opširnije

Saopštenje Zaštitnika povodom spaljivanja zastave LBGT zajednice
18. jun 2012. godine
Kao vid podrške obilježavanju mjeseca održavanja Povorki ponosa u svijetu, a na inicijativu nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je 13. juna 2012. godine na jarbolu ispred zgrade Institucije postavila zastavu duginih boja, koja predstavlja zvanično obilježje LGBT zajednice....Opširnije

PRILOG: 18.06.2012_Saopstenje_povodom_spaljivanja_zastave.docx

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE I LGBT FORUMA PROGRES
12. jun 2012. godine
Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika primili su danas, u sjedištu institucije, Zdravka Cimbaljevića, izvršnog direktora nevladine organizacije „LGBT Forum Progres“. Cimbaljević je zvaničnike institucije Zaštitnika upoznao sa aktuelnim aktivnostima LGBT Foruma Progres, obiljževanju aktuelnog Prajd mjeseca u Crnoj Gori i regionu, početku priprema za organizovanje prve Povorke ponosa u Crnoj Gori i započetom procesu konsultacija u vezi sa osnivanjem i konstituisanjem pratećeg Organizacionog odbora....Opširnije

PRILOG: 12062012_SAOPSTENJE.doc

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA ŠEFOM POLITIČKOG SEKTORA U DELEGACIJI EVROPSKE UNIJE U CRNOJ GORI
06. jun 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sastao se sa šefom političkog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Albertom Kamaratom. ...Opširnije

ODRŽAN TEMATSKI SASTANAK MREŽE OMBUDSMANA ZA DJECU JUGOISTOČNE EVROPE
17. maj 2012. godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao predsjedavajuća Mrežom ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope u 2012. godini, u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children, organizovala je Tematski sastanak “Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe”, 17. i 18. maja u Podgorici....Opširnije

ČLANOVI ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE POSJETILI INSTITUCIJU ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
14. maj 2012. godine
Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetili su danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA AMBASADOROM KRALJEVINE HOLANDIJE.
25. april 2012. godine
Ambasador Kraljevine Holandije Laurent Stokvis i Druga sekretarka Ambasade Heleen Baartmans posjetili su Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i tom prilikom razgovarali sa Zaštitnikom o aktuelnim temama iz oblasti ljudskih prava koje se odnose na ispunjavanje kriterijuma na putu priključenja Crne Gore Evropskoj uniji....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA EVROPSKOG PARLAMENTA
2. april 2012. godine
U okviru posjete delegacije Evropskog parlamenta i održavanja četvrtog sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković razgovarao je sa predstavnicima Evropskog parlamenta u Vili “Gorica”. ...Opširnije

POSTAVLJENI SANDUČIĆI U ZATVORU BIJELO POLJE
29. mart 2012. godine
U skladu sa Memorandum o razumijevanju između institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore, predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda postavili su dva sandučića u objektima Zatvora u Bijelom Polju....Opširnije

SEKRETARKA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARALA SA PREDSTAVNIKOM EKSPERTSKOG TIMA NATO-a
29. mart 2012. godine
Sekretarka institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Zdenka Perović razgovarala je sa predstavnikom ekspertskog tima NATO-a Lori Vokerom, šefom deska za Crnu Goru....Opširnije

Zamjenica Zaštitnika Marijana Laković prisustvuje Međunarodnoj konferenciji „ZAJEDNO PROTIV DISKRIMINACIJE“
19. mart 2012. godine
Međunarodna konferencija o pravima seksualnih manjina, pod nazivom „Zajedno protiv diskriminacije“, održava se danas u Budvi. ...Opširnije

Saopštenje za javnost povodom preuzimanja pritužbi iz sandučića postavljenih u ZIKS-u
15. mart 2012. godine
U skladu sa Memorandum o razumijevanju između institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore, danas su predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prvi put ispraznili sandučiće, koji su u ZIKS-u postavljeni 24. februara 2012. godine. ...Opširnije

PRILOG: Saopstenje_za_javnost.docx

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA ŠEFOM PREDSTAVNIŠTVA UNICEF-a ZA CRNU GORU
15. mart 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sastao se danas sa šefom predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžaminom Perksom....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE POSJETIO REDAKCIJU DNEVNOG LISTA “VIJESTI”
9. mart 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković posjetio je danas redakciju dnevnog lista “VIJESTI” i tom prilikom razgovarao sa glavnim urednikom dnevnog lista Mihailom Jovovićem i urednikom političke redakcije Neđeljkom Rudovićem....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA IZVJESTIOCEM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE SAVJETA EVROPE
8. mart 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sastao se danas sa Žan Šarl Gardetom, izvjestiocem za Crnu Goru Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope....Opširnije

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa NVO JUVENTAS i NVO CEMI
28. februar 2012. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković, u ime institucije, potpisala je danas Sporazum o saradnji sa NVO Juventas. ...Opširnije

Saopštenje povodom potpisivanja Sporazuma
27. februar 2012. godine
Dana 28. februara 2012. godine, sa početkom u 11,oo časova, ovlašćeni predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i NVO Juventas, potpisaće Sporazum o realizaciji projekta “Unaprjeđenje kvaliteta servisa za LGBT osobe“. ...Opširnije

PRILOG: Saopstenje_za_javnost.doc.doc

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
24. februar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milan Radović potpisali su danas Memorandum o razumijevanju između institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici obije institucije, Ministarstva pravde i Misije OEBS-a....Opširnije

Saopštenje: Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
23. februar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milan Radović potpisaće sjutra, 24. februara 2012. godine, Memoranduma o razumijevanju između institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore. Potpisivanje će se obaviti u prostorijama Zavoda u 10h, uz prisustvo predstavnika obije institucije, Ministarstva pravde i Misije OEBS-a....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI POVODOM LGBT PROJEKTA SAVJETA EVROPE
3. februar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković učestvovao je, 1. februara 2012. godine, na Konfenrenciji koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Odjeljenjem za LBGT pitanja Savjeta Evrope....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE PRIMIO DELEGACIJU EKSPERTSKOG TIMA SIGMA-e
20. januar 2012. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković primio je danas delegaciju ekspertskog tima SIGMA-e u kojem su bile g-din Wolfang Rusch i g-đa Anamarija Musa....Opširnije

ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE ODRŽALA PREDAVANJE PRIPADNICIMA LGBT POPULACIJE
20. decembar 2011. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković, u okviru projekta "Step up" koji realizuje NVO Juventas, održala je predavanje pripadnicima LGBT populacije na temu: Zaštita prava LGBT osoba u Crnoj Gori - zakonodavni i institucionalni okvir....Opširnije

ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE UČESTVOVALA NA KONFERENCIJI
17. decembar 2011. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković učestvovala je na konferenciji koju je organizovala NVO Juventas povodom Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SASTAO SE SA STALNIM KOORDINATOROM UN-a U CRNOJ GORI
15. decembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i sekretarka institucije Zdenka Perović, susreli su se juče sa Stalnim koordinatorom UN-a u Crnoj Gori Rastislavom Vrbenskim....Opširnije

ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE UČESTVOVALA NA PANEL DISKUSIJI “GLASOVI MARGINA”
14. decembar 2011. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković učestvovala je na panel diskusiji “Glasovi margina” koju je, 14. decembra 2011. godine, organizovao Centar za građansko obrazovanje. ...Opširnije

ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE UČESTVOVALA NA KONFERENCIJI “MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA – DOSTOJANSTVO ZA SVE”
14. decembar 2011. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković učestvovala je na konferenciji “Međunarodni dan ljudskih prava – Dostojanstvo za sve”, kojom se obilježavalo usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE PRIMIO DELEGACIJU AMNESTY INTERNATONAL-A
14. decembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković primio je juče delegaciju Amnesty International-a u kojoj su bile Sian Džons i Anita Brkanić. Teme razgovora bile su ljudska prava i slobode, sa osvrtom na zatvorski sistem, kao prevencija torture i zaštita od diskriminacije....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA IZVRŠNIM DIREKTOROM LGBT FORUMA PROGRES
12. decembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa saradnicima, primio je danas izvršnog direktora nevladine organizacije LGBT Forum Progres Zdravka Cimbaljevića....Opširnije

Saopštenje za javnost Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10 decembra 2010
09. decembar 2011. godine
I ove godine obilježavamo 10 decembar, dan kada je prije 63 godine donešena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je po prvi put u istoriji čovječanstva određeno da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i da svako ima pravo na život, slobodu i bezbijednost. Potpisivanjem ovog istorijskog dokumenta države su se obavezale da promovišu principe koje Deklaracija sadrži i ovaj dan je prilika da se ukaže da ovi principi, nijesu samo teoretski, već da je borba za ljudska prava, borba za ljudsko dostojanstvo koje predstavlja osnovnu moralnu vrijednost u svakoj kulturi. ...Opširnije

PRILOG: Saopstenje_09_dec._2011.doc

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA AMBASADOROM BOSNE I HERCEGOVINE U CRNOJ GORI
05. decembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, g-din Šućko Baković primio je danas Ambasadora Bosne i Hercegovine, Njegovu Ekselenciju g-din-a Izmira Talića, na njegov zahtjev....Opširnije

Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom prijetnji koje su upućene glumcima spota „I mi smo dio ekipe“
29. novembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je delegiranjem svog predstavnika na promociji spota pod nazivom „I mi smo dio ekipe“ u potpunosti podržao rad na afirmaciji prava LGBT populacije, koji u okviru projekta „U redu je biti drugačiji“ zajedno sprovode NVO Centar za građansko obrazovanje i Forum Progres....Opširnije

Prezentacija kampanje „Pomozimo im da nauče nešto drugo“ i Posebnog izvještaja o dječjem prosjačenju u Crnoj Gori
24. novembar 2011. godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda organizovala je 24. novembra u hotelu „Podgorica“ prezentaciju kampanje „Pomozimo im da nauče nešto drugo“ i Posebnog izvještaja o dječjem prosjačenju u Crnoj Gori. Kampanja pod nazivom „Pomozimo im da nauče nešto drugo“, koja će na isti način biti sprovedena u zemljama regiona, počela je postavljanjem bilborda u različitim gradovima Crne Gore. Kampanji su se, do sada, priključili Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i Kancelarija Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima....Opširnije

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prihvatio Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o dječjem prosjačenju u
23. novembar 2011. godine
Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore je na 54. sjednici razmotrio i jednoglasno prihvatio Poseban izvještaj o dječjem prosjačenju u Crnoj Gori, koji je Odboru dostavio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Poseban izvještaj o dječjem prosjačenju u Crnoj Gori sačinjen je u okviru prve faze projekta “Unaprijeđenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije” koji institucija Zaštitnika sprovodi u saradnji sa ombudsmanima iz regiona, a uz podršku Save the children iz Norveške. ...Opširnije

Djeca u posjeti Zaštitniku ljudskih prava i sloboda
18. novembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković je sa zamjenicom za dječja prava Nevenkom Stanković i ostalim saradnicima, u petak, 18. novembra 2011. u 12h, primio dječju delegaciju....Opširnije

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prihvatio Izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o zaštiti od diskriminacije
14. novembar 2011. godine
Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore je na 53. sjednici razmotrio i jednoglasno prihvatio Izvještaj o zaštiti od diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine, koji je na zahtjev Odbora, a u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za period od decembra 2010. do oktobra 2011. godine, podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. ...Opširnije

SEKRETARKA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARALA SA POSLANIKOM BUNDESTAGA PETEROM BEJEROM
8. novembar 2011. godine
Sekretarka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sa saradnicima, primila je danas Petera Bejera, poslanika Kluba Hrišćansko-demokratske unije njemačkog Parlamenta sa delegacijom....Opširnije

Najava: “Dani Zaštitnika” na Žabljaku
14. oktobar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće na Žabljaku, 14. oktobra 2011. godine, u sklopu održavanja “Dana Zaštitnika”.

PRILOG: Najava_Dani_Zastitnika_Zabljak.doc

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prihvatio Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju prostorija Uprave polici
12. oktobar 2011. godine
Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, kao nadležni odbor, je na 51. sjednici razmotrio i prihvatio Poseban izvještaj o stanju prostorija Uprave policije za zadržavanje lica lišenih slobode, koji je u skladu sa članom 48 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda. ...Opširnije

Posjeta Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine
10. oktobar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa svojim saradnicima i predstavnicima Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, posjetio je Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici, 10. oktobra 2011. godine. ...Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA ŠEFOM MISIJE OEBS-a U CRNOJ GORI
4. oktobar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković primio je danas Ambasadora Sarunasa Adomaviciusa, šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori i njegove saradnike....Opširnije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE RAZGOVARAO SA NOVOIMENOVANIM ŠEFOM PREDSTAVNIŠTVA UNICEF-a ZA CRNU GORU
3. oktobar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković primio je danas Bendžamina Perksa, novoimenovanog šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru. ...Opširnije

JAVNA TRIBINA: „Prava djeteta - Implementacija Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama”
30. septembar 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, g-din Šućko Baković je, sa svojim saradnicima, prisustvovao Javnoj tribini koju je organizovao Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore u Zavodu za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru, 30. septembra 2011. godine....Opširnije

PROMOCIJA VODIČA ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
29. septembar 2011. godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda sprovodi projekat Asistent u nastavi, uz finansijsku i stručnu podršku Save the children Norway. U okviru projekta Zaštitnik je sačinio i publikovao Vodič za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama....Opširnije

OKRUGLI STO SA NACIONALNIM STRUKTURAMA ZA LJUDSKA PRAVA DRŽAVA ČLANICA SAVJETA EVROPE
21-22. septembar 2011. godine
U Madridu je 21. i 22. septembra održan Okrugli sto sa nacionalnim strukturama za ljudska prava (Ombudsman i slične institucije) država članica Savjeta Evrope o mogućnostima unapređenja saradnje u kontekstu Interlakenskog akcionog plana za podršku sistemu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Okruglom stolu je, na poziv španskog Ombudsmana, prisustvovao Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, g-din Šućko Baković, sa saradnicima....Opširnije

GODIŠNJA KONFERENCIJA OMBUDSMANA ZA DJECU U JUGOISTOČNOJ EVROPI (CRONSEE)
6. i 7. septembar 2011. godine
Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, g-din Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika, g-đa Nevenka Stanković prisustvovali su Godišnjoj konferenciji ombudsmana za djecu u jugoistočnoj Evropi (CRONSEE), koja je 6. i 7. septembra održana u Ohridu. Tema ovogodišnje konferencije odnosila se na zaštitu djece od ekonomske eksploatacije (prosjačenja). Zemlje članice CRONSEE mreže, među kojima je i Crna Gora, predstavile su rezultat zajedničkog projekta koji je obuhvatio istraživanje o dječjem prosjačenju u AP Vojvodini, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i BiH. Na konferenciji je odlučeno da 2012. godine predsjedavanje Mrežom ombudsmana za djecu za jugoistočnu Evropu preuzme institucija Ombudsmana Crne Gore....Opširnije

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA “KA EVROPI, KA JEDNAKOSTI”
2-5. septembar 2011. godine
Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, g-din Šućko Baković, prisustvovao je otvaranju Međunarodne konferencije o ljudskim pravima “Ka Evropi, ka jednakosti” u Danilovgradu, koju je, u saradnji sa Međunarodnom akademskom konferencijom Pravda na Balkanu: Jednakost za seksualne manjine, organizovala Vlada Crne Gore. Predmet Konferencije bila su prava LGBT populacije i očekivani uticaj evropskih integracija na stanje seksualnih manjina u Crnoj Gori. Program rada Konferencije obuhvatio je i obuku za pripadnike organa za sprovođenje zakona, pravosuđa i zaštitnike ljudskih prava. ...Opširnije

Skupština prihvatila Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o ostvarivanju prava na povraćaj imovinskih prava i obeštećenju
05. jul 2011. godine
Skupština Crne Gore je na devetoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini razmatrala i prihvatila Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o ostvarivanju prava na povraćaj imovinskih prava i obeštećenju sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska prava i slobode....Opširnije

PRILOG: Zakljucak_Skupstine_775.docx

Skupština prihvatila Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama
05. jul 2011. godine
Skupština Crne Gore je na devetoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini razmatrala i prihvatila Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska prava i slobode....Opširnije

PRILOG: Zakljucak_Skupstine_774.docx

Skupština prihvatila Godišnji izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda
05. jul 2011. godine
Skupština Crne Gore je na devetoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2010. godinu sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska prava i slobode....Opširnije

PRILOG: Zakljucak_Skupstine_773.docx

SUSRET ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SA predstavnicom EVROPSKE KOMISIJE G-ĐOM VERONIQUE DUSSAUSSOIS
06. JUN 2011.
Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa saradnicima, razgovarao je danas sa predstavnicom Evropske komisije, g-đom Veronique Dussaussois, političkom zvaničnicom u Generalnom Direktoratu za proširenje. Tema razgovora je bio pregled situacije u odnosu na ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori. Gospođa Dussaussois se posebno interesovala za pojedina rješenja novog Predloga Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. ...Opširnije

SUSRET ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SA ČLANOVIMA ORGANIZACIJE EPLO
06. JUN 2011.
Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa saradnicima, susreo se danas sa grupom od 37 studenata, članovima organizacije EPLO - European Public Law, koji se nalaze na turneji po zemljama regiona, pod pokroviteljstvom Evropske Komisije. Studenti su se interesovali za model institucije Ombudsmana koji je ustanovljen u Crnoj Gori i specifičnostima njenog djelovanja u našim uslovima....Opširnije

POSJETA EKSPERTSKE MISIJE ZA OBLAST VLADAVINE PRAVA I LJUDSKA PRAVA
06. JUN 2011.
Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa saradnicima, primio je danas člana ekspertske misije za oblast vladavine prava i ljudska prava, g-dina Luku Perillija iz Italije, sa saradnicima. Tema susreta je bila efikasnost sudstva a gospodin Perilli se posebno interesovao za nadležnosti Zaštitnika u odnosu na sudski postupak kao i na pritužbe u vezi sa pravosuđem. ...Opširnije

SUSRET ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE SA IZVJESTIOCIMA PSSE
01. jun 2011. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima, razgovarao je danas sa izvjestiocima Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope, Jean Charles Gardettom i Serhiy-om Holovaty-em. Izvjestioci PSSE su se posebno interesovali za nova rješenja u Predlogu Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda i njihovu usklađenost sa preporukama Venecijanske komisije. Takođe, predmet interesovanja je bio i Zakon o zabrani diskriminacije. ...Opširnije

Regionalna konferencija “Zastita ljudskih prava i sloboda pripadnika oruzanih snaga”u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
17. i 18. februar 2011. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic ucestvovace na regionalnoj konferenciji “Zastita ljudskih prava i sloboda pripadnika oruzanih snaga”, koja ce biti odrzana 17. i 18. februara 2011. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina....Opširnije

PRILOG: sarajevo.doc

Saopstenje:Delegacija Evropske Komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije kod Zastitnika
9. februar 2011. godine
Delegacija Evropske Komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije razgovarala je danas sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Suckom Bakovicem i njegovim saradnicima. Clanove delegacije, g-dju Evu Smit Asmusen, g-dina Baldura Kristjansona i g-dju Kamilu Teseni, Zastitnik je upoznao sa dosadasnjim aktivnostima institucije, sa ljudskim i finansijskim resursima, pitanjima koja se ticu novih nadleznosti u oblasti prevecije torture i antidiskriminacije i izazovima sa kojima se institucija Zastitnika susrijece iz oblasti ljudskih prava i sloboda.

NAJAVA:«DANI ZAŠTITNIKA» U DANILOVGRADU
27. decembar 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Danilovgradu, 27. decembra 2010. godine, u sklopu održavanja «Dana Zaštitnika».

PRILOG: Najava__Dani__Zastitnika__Danilovgrad.doc

Saopštenje za javnost Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obilježava 10. decembra 201
9. decembra 2010. godine
Na današnji dan, prije 62 godine proglašena je Opšta (univerzalna) deklaracija o ljudskim pravima. „Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima“ zapisano je u prvom članu Opšte deklaracije o ljudskim pravima. Proglašavanjem Deklaracije od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija po prvi put u istoriji čovječanstva priznato je pravo na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. ...Opširnije

PRILOG: Saopstenje09122010.doc

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava -10.decembar 2010.godina
9. decembar 2010. godine
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava – 10.decembra i u cilju povećanja stepena informisanosti i edukacije studenata i šire javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava i sloboda, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković i dekan Fakulteta za državne i evropske studije Podgorica, prof.dr. Đorđije Blažić potpisaće u petak, 10.decembra 2010.godine u 11 časova Memorandum o saradnji u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, (Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 1A/2, Podgorica). ...Opširnije

PRILOG: 09122010_najava.doc

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
30. novembar 2010. godine
NVO Juventas, NVO Sigurna ženska kuća i pripadnici LGBT populacije, obratili su se instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG pritužbom u kojoj su naveli, da je u emisiji „Glamur noir“ iskazan govor mržnje prema LGBT populaciji, a s obzirom, da su učesnici emisije bila i djeca, primijećeno je da su ista podsticana i navođena na govor mržnje i diskriminaciju prema osobama raličite seksualne orjentacije....Opširnije

PRILOG: SAOPSTENJE_ZA_JAVNOST_30.11.2010.doc

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
8. novembar 2010. godine
NVO Udruženje mladih sa hendikepom, u ime njenog člana, Andrije Samardžića, osobe sa invaliditetom iz Kotora, koji koristi kao pomagalo psa vodiča, podnijela je pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda CG, koja se odnosi na diskriminaciju od strane vlasnika restorana "Pod pločom" Radoša Pavićevića i radnice tog restorana. U pritužbi se, između ostalog navodi, da su imenovani, Andriji Samardžiću i njegovoj porodici, na veoma drzak način saopštili da napuste restoran. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je tim povodom, pokrenuo ispitni postupak. ...Opširnije

PRILOG: 08112010_SAOPSTENJE_ZA_JAVNOST_POD_PLOCOM.docx

Najava:«DANI ZAŠTITNIKA» U ANDRIJEVICI I PLAVU
11. i 12. novembar 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, boraviće u Andrijevici i Plavu, 11. i 12. novembra 2010. godine, u sklopu održavanja «Dana Zaštitnika». Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

PRILOG: Najava__Dani__Zastitnika__11.__i__12.__novembar__2010..doc

Saopštenje: Susret Zaštitnika i dr. Jovana Kojičića, člana Evropske Komisije za pravo seksualne orjentacije za Crnu Goru(ECSOL)
19. oktobar 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda CG, gospodin Šućko Baković primio je, na njegov zahtjev dr. Jovana Kojičića, člana Evropske Komisije za pravo seksualne orjentacije za Crnu Goru(ECSOL). ...Opširnije

PRILOG: 19102010_SAOPSTENJE_ZA_JAVNOST.doc

Saopštenje: Povodom pritužbi NVO Juventas, NVO Sigurna ženska kuća, kao i pripadnika LGBT populacije
14. oktobar 2010. godine
Povodom pritužbi NVO Juventas, NVO Sigurna ženska kuća, kao i pripadnika LGBT populacije, a u vezi TV emisije “Glamur noir“, koja je emitovana dana 11.10.2010. godine, na TV Atlas, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je pokrenuo ispitni postupak. Podnosioci pritužbi ocijenili su, da je u emisiji „Glamur noir“ iskazan govor mržnje prema LGBT populaciji, a s obzirom, da su učesnici emisije bila i djeca, primijećeno je da su ista podsticana i navođena na govor mržnje i diskriminaciju prema osobama raličite seksualne orjentacije....Opširnije

PRILOG: SAOPSTENJE_ZA_JAVNOST_14.10.2010.doc

NAJAVA: GODIŠNJI SASTANAK EVROPSKIH OMBUDSMANA U STRAZBURU
4. oktobar 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika Nevenka Stanković prisustvovaće Godišnjem sastanku Evropskih ombudsmana za djecu, koji će se održati u Strazburu od 6. do 9. oktobra 2010. godine. Evropski ombudsmani za djecu će raspravljati o zdravstvenoj zaštiti djece, obrazovanju i zaštiti djece od nasilja putem interneta.

SAOPŠTENJE: OTVORENA VRATA DJECI
4. oktobar 2010. godine
Članovi Dječijeg lokalnog parlamenta Glavnog grada Podogorica posjetiće u utorak, 5. oktobra 2010. godine, u 12 časova instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A/2, Podgorica). Članovi lokalnog parlamenta su izrazili želju da se susretnu sa Zaštitnikom Šućkom Bakovićem i njegovim saradnicima koji rade na poslovima zaštite i promocije prava djeteta.

PRILOG: 04102010_Najava_Djeciji_lokaLni_parlament.doc

Saopštenje: Susret Zaštitnika i Generalnog direktora za demokratiju i politička pitanja SE
30. septembar 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, primio je 30. septembra 2010. godine, Generalnog direktora za demokratiju i politička pitanja Savjeta Evrope Žan Lui Lorana i njegove saradnike, na njegov zahtjev. Sastanku je prisustvovao i šef Misije Crne Gore pri Savjetu Evrope ambasador Zoran Janković....Opširnije

NAJAVA: ZAŠTITNIK U RADNOJ POSJETI VARUHU CLOVEKOVIH PRAVIC RS
17. septembar 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković prisustvovaće sastanku Ombudsmana iz zemalja bivše Jugoslavije, koji će se održati 20. septembra 2010. godine, u Ljubljani.

PRILOG: 17092010_Najava_Slovenija.doc

Najava:Studijska posjeta Svedskoj
13. septembar 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic, sa saradnicima, boravice od 14. do 17. septembra 2010. godine, u studijskoj posjeti Svedskoj i tom prilikom se upoznati sa modelom funkcionisanja svedskog Parlamentarnog ombudsmana.

PRILOG: 13092010_Najava_Svedska.doc

Saopstenje
23. avgust 2010. godine
Povodom informacija koje su ovih dana plasirane putem medija, a odnose se na građanku V.M. kojoj službenici kompanije Security Guard Montenegro nijesu dozvolili ulazak u prostorije Hipotekarne banke u Bijelom Polju, zbog njene odjeće - marame, pri čemu joj je lice bilo otkriveno, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore naglašava važnost poštovanja ljudskih i manjinskih prava svih građana Crne Gore.

PRILOG: saopstenje__20100823.doc

Saopštenje: Posjeta Dječijem domu »Mladost« - Bijela
23. jul 2010. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nevenka Stanković, sa saradnicima, posjetila je, 23. jula 2010. godine, JU Dječiji dom »MLADOST« u Bijeloj, i u cilju sagledavanja stanja, razgovarala sa direktorom Dječijeg doma Borom Đukanovićem i zamjenicom direktora Slavicom Ilić.

PRILOG: 20100723_Posjeta__Djecjem__domu__Mladost.doc

Saopštenje: Zaštitnik Šućko Baković primio delegaciju Srpskog nacionalnog savjeta
19. jul 2010. godine
Na inicijativu Srpkog nacionalnog savjeta, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, sa saradnicima, primio je 19. jula 2010. godine delegaciju na čelu sa predsjednikom Savjeta dr Momčilom Vuksanovićem.

PRILOG: 20100719_Srpski__nacionalni__savjet.doc

Saopstenje: Delegacija Savjeta Evrope kod Zaštitnika
6. jul 2010. godine
Delegacija Savjeta Evrope, u okviru programske posjete, razgovarala je danas sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Šućkom Bakovićem. Članove delegacije, Delphine Freymann iz Političkog direktorata Savjeta Evrope, Davida Ćupinu, iz Direktorata za ljudska prava, Lejlu Dervišagić, predstavnicu odjeljenja za medije Savjeta Evrope i Anu Zec, v.d. šefa kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Zaštitnik je upoznao sa dosadašnjim aktivnostima institucije i naglasio poseban značaj na donošenju novog Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije. Sagovornici su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i predložili modalitete buduće saradnje.

Saopstenje: Posjeta Centru za djecu i mlade „Ljubovic“
1. jul 2010. godine
Zamjenica Zastitnika Nevenka Stankovic i savjetnica Milica Kovacevic posjetile su, 1. jula 2010. godine, Centar za djecu i mlade „Ljubovic“ , u Podgorici. Tom prilikom, razgovarale su sa direktorom Centra Draganom Pajovicem i Novkom Glomazic, specijalnim pedagogom i pomocnicom direktora. Gospodin Pajovic je istakao da je u toku rekonstrukcija cjelokupnog objekta i da se grade novi objekti za smjestaj sticenika, koji ce pruziti optimalne uslove za rad i smjestaj ove grupe djece.

PRILOG: Saopstenje_Centar__Ljubovic__20100701.docx

NAJAVA:ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJI O PRIMJENI KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA U CRNOJ GORI PRED KOMITETOM UN-a
11. jun 2010. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika Nevenka Stanković, 14. juna ove godine, učestvovaće na sesiji Komiteta UN-a za prava djeteta u Ženevi. Na sesiji će biti predstavljeni alternativni izvještaji, koji su Komitetu dostavljeni od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, koalicije nevladinih organizacija i UNICEF-a (izvještaji iz sjenke). Predstavnici institucije Zaštitnika će prezentovati izvještaj o primjeni Konvencije o pravima djeteta u Crnoj Gori i odgovarati na pitanja članova Komiteta, kako bi Komitet stekao potpuni i nepristrasni uvid u stanje i primjenu prava zagarantovanih Konvencijom.

PRILOG: Najava_Zeneva11062010.docx

Saopstenje: Redovna godisnja Konferencija ombudsmana za djecu Jugoistocne Evrope (CRONSEE), odrzana je u Banja Luci
19. – 21. maja 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic i zamjenica Zastitnika Nevenka Stankovic prisustvovali su petoj redovnoj godisnjoj Konferenciji ombudsmana za djecu Jugoistocne Evrope (CRONSEE), na temu:”Djeca imaju pravo na zastitu od seksualnog iskoriscavanja i zlostavljanja - Jesmo li ucinili dovoljno da ih zastitimo?”. Konferencija je odrzana od 19. do 21. maja 2010. godine, u Banja Luci, u organizaciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske i Save the Children Norway.

PRILOG: Saopstenje_Banja__Luka__21052010.docx

Saopstenje: Regionalna konferencija „Eliminacija diskriminacije u Regionu, uloga Institucija za zastitu ljudskih prava i modeli regionalne saradnje“,
18. maj 2010. godine
Na poziv Ombudsmana za ljudska prava BiH, Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic i zamjenica Zastitnika Nevenka Stankovic prisustvovali su regionalnoj konferenciji na temu: „Eliminacija diskriminacije u Regionu, uloga Institucija za zastitu ljudskih prava i modeli regionalne saradnje“. Konferencija je odrzana u Sarajevu, 18. maja 2010. godine.

PRILOG: Saopstenje_Sarajevo__18052010.docx

Saopstenje:Zastitnik Sucko Bakovic primio je ambasadora Leopolda Maurera - šefa Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori
14. maj 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic primio je danas ambasadora Leopolda Maurera - šefa Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, sa saradnicom Janom Pavlic. Gospodin Maurer je pozdravio dosadasnje aktivnosti institucije Zastitnika i istakao znacaj institucije u ostvarivanju zastite ljudskih prava i sloboda. U razgovoru sa Zastitnikom, gospodin Maurer se posebno interesovao o ljudskim i finansijskim resursima za buduću implementaciju novog Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije. Zastitnik je upoznao ambasadora sa dosadasnjim aktivnostima institucije i aktivnostima na izradi novog Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije. Ambasador Leopold Maurer - šef Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori je izrazio spremnost u pruzanju podrske instituciji Zastitnika.

Obavjestenje
13. maj 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore gospodin Sucko Bakovic odrzao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran u srijedu 12. maja 2010. godine, predavanje na temu: “Zastita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori``.

Saopstenje: Zastitnik Sucko Bakovic razgovarao sa predstavnicom Misije OEBS-a Ceciliom Maronnier
11. maj 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic i zamjenica Zastitnika Marijana Lakovic razgovarali su danas sa predstavnicom Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Ceciliom Maronnier. Razgovarano je o aktivnostima na izradi novog Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije.

Saopstenje: Zastitnik Sucko Bakovic razgovarao sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Nadom Drobnjak
10. maj 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic razgovarao je danas sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Nadom Drobnjak. Gospodja Drobnjak se interesovala za stanje ljudskih prava i sloboda, prirodu i nacin postupanja po prituzbama u oblasti rodne ravnopravnosti u 2009. godini. Zastitnik je upoznao sa aktivnostima, koje institucija sprovodi na planu zastite ljudskih prava i sloboda zena, brojem i vrstom primljenih prituzbi i nacinom postupanja po primljenim prituzbama, pri cemu je ukazao na znacaj promovisanja prava zena u narednom periodu.

Saopstenje za javnost
7. maj 2010. godine
U okviru Ekspertske misije Evropske Komisije za oblast ljudskih resursa, koja boravi u Crnoj Gori, sekretar Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore g-đa Zdenka Perović primila je danas delegaciju, predvođenu g-đom Cristinom Morariu, Seconded National Expert, Directorate –general Human Resources and Security, Brussles. Tema razgovora bio je presjek glavnih problema vezanih za djelatnosti javne uprave iz ugla nadležnosti Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, glavna dostignuća i izazovi u njegovim aktivnostima – osnovni propusti u radu javne uprave na koje se građani žale, stav javne uprave tokom postupaka, glavni problemi u pogledu poštovanja odluka Zaštitnika.

Saopstenje za javnost
19. april 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda je podnosenjem PREDLOGA Ustavnom sudu Crne Gore pokrenuo postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6. stava 2. tačka a i stava 4. tačka a, člana 12. stava 2. u dijelu koji glasi: "varijabilnih i" i st. 3, 4, 5, 6, 7 i 8, člana 15. stav 2. u dijelu koji glasi: "varijabilnih i" i st. 3, 4, 5 i 6 Pravilnika o tarifama za električnu energiju („Službeni list RCG“, br. 47/2005, 50/2005, 42/2007, „Službeni list CG“, br. 6/2007 i 54/2009).

PRILOG: 20100419_predlog__ustavnom__sudu.docx

Saopstenje za javnost
1. april 2010. godine
Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima „Dan“ i „Vijesti“, dana 18.01.2010. godine, u kojima se navode tvrdnje roditelja i supruge osudjenika M.Z. da je brutalno prebijen u Spuskom Zavodu za izvrsenje krivicnih sankcija od strane sluzbenika Zavoda, a potom premjesten u Zatvor u Bijelom Polju, izvrsen je obilazak i razgovor sa osudjenikom, dana 18.01.2010. godine, a nakon razgovora saglasno odredbama clana 39 Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda („Sluzbeni list RCG“, broj 41/03), zatrazeno je izjasnjenje od Zavoda za izvrsenje krivicnih sankcija i Zatvora u Bijelom Polju na navode objavljene u dnevnim listovima i navode koji su saopsteni u razgovoru. Na osnovu rezultata ispitnog postupka, razgovora obavljenog sa osudjenikom, dana 18.01.2010. godine, izjasnjenja Zavoda za izvrsenje krivicnih sankcija, uvida u rjesenja i izvjestaje ljekara, Zastitnik shodno odredbama clana 44 Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda („Sluzbeni list RCG“, broj 41/03), nije utvrdio da su osudjeniku M.Z. postupanjem sluzbenika Zavoda za izvrsenje krivicnih sankcija povrijedjena ljudska prava i slobode.

PRILOG: 20100331_Z_M.docx

Saopstenje za javnost
25. mart 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda g-din Sucko Bakovic primio je na razgovor, 25. marta 2010. godine, Eksperta za politiku, evropske integracije i trgovinske odnose Evropske komisije g-dju Janu Pavlic. Gospodja Pavlic se interesovala za dosadasnje aktivnosti institucije, odnosno postupanje institucije Zastitnika po prituzbama koje se odnose na slucajeve torture. Zaštitnik je ukazao na aktivnosti, koje institucija sprovodi na planu zaštite ljudskih prava i sloboda, na broj i vrstu primljenih pritužbi, način rada i djelovanja ove institucije.

Saopstenje za javnost
23. mart 2010. godine
U okviru pete posjete SIGMA Ekspertske misije Evropske Komisije za reformu javne uprave, koja boravi u Crnoj Gori, sekretar Zaštitnika ljudskuh prava i sloboda Crne Gore, g-đa Zdenka Perović primila je danas šestočlanu delegaciju, predvođenu g-dinom Wolfgangom Rushom, OECD/SIGMA iz Pariza. Tema razgovora su bile Strategija reforme državne uprave, Zakon o opštem upravnom postupku i antikorupcija. Gosti su se posebno interesovali za oblike saradnje Institucije sa državnim organima, uslove u kojima djeluje, kao i o vrsti i broju izdatih preporuka i nivou njihove inplementacije.

Saopstenje za javnost
23. mart 2010. godine
U ponedeljak, 22. marta 2010. godine, u 11 sati, u prostorijma Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Sucko Bakovic, Zastitnik primio je Aleksandra Avanesova, stalnog koordinatora Sistema UN i stalnog predstavnika UNDP u Crnoj Gori i njegove saradnike.

PRILOG: 20100323_sastanak.docx

Saopstenje za javnost
22. mart 2010. godine
Ustavni sud Crne Gore je, na predlog Zastitnika ljudskih prava i sloboda, utvrdio da odredba clana 34 stav 7 Pravilnika o rjesavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane, br. 05-13259/08-2, od 12. decembra 2008. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore i zakonom i da prestaje da vazi danom objavljivanja odluke u "Sluzbenom listu Crne Gore"...

PRILOG: Ustavni.rar

Saopstenje za javnost
18. mart 2010. godine
Na inicijativu šefice Misije OSCE-a u Crnoj Gori ambasadorke Paraskive Badesku, 17. marta 2010. godine, u prostorijama OSCE-a održan je sastanak sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Šućkom Bakovićem...

PRILOG: Saopstenje_za_javnost_sastanak_17.3.2010..docx

Saopstenje za javnost
11. mart 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic, sa saradnicima, primio je, 11. marta 2010. godine, eksperte misije Evropske komisije za oblast pravde, slobode i bezbjednosti, Willema De Pauw, G.Michellinia, W. Nozara i F. Hornera. Eksperti su izrazili interesovanje za odnos institucije Zastitnika sa pravosudjem, odnosno predstavnicima sudova, prirodu i nacin postupanja po prituzbama i o nacinu postupanja po prituzbama koje nijesu u nadleznosti institucije. Eksperti su se interesovali i o slucajevima postupanja institucije Zastitnika po sopstvenoj inicijativi. Zastitnik je detaljno upoznao eksperte sa nacinom postupanja po primljenim prituzbama, nadleznostima Zastitnika u odnosu na sudove, pri cemu je istakao da je saradnja sa sudovima dobra i na zadovoljavajucem nivou.

Saopstenje za javnost
9. mart 2010. godine
Eksperti misije Evropske komisije za oblast drzavljanstva Alenka Prvinsek i Jana Pavlic posjetili su, 9. marta 2010. godine, instituciju Zastitnika ljudskih prava i sloboda. U razgovoru sa Zastitnikom Suckom Bakovicem i njegovim saradnicima, eksperti misije su iskazali interesovanje o vrsti i prirodi prituzbi, o vrstama i broju datih preporuka, oblicima saradnje sa institucijama sistema, pri cemu su iskazali posebno interesovanje u dijelu ostvarivanja prava na drzavljanstvo i za status raseljenih lica. Zastitnik i njegovi saradnici su, po oblastima, dali odgovore na pitanja koja su bila predmet interesovanja clanova ekspertske misije.

Saopstenje za javnost
1. mart 2010. godine
U okviru evaluacije Individualnog Partnerskog Akcionog Plana i posjete ekspertskog tima NATO-a, sekretar Zaštitnika ljudskuh prava i sloboda Crne Gore, g-đa Zdenka Perović, primila je danas g-dina Steffana Elgersmu, predstavnika Direkcije za evro-atlansko partnerstvo i integracije (ISPASP). G-din S.Elgersma se interesovao za oblasti koje su najviše zastupljene u pritužbama građana, pritužbe koje se odnose na Policiju i Vojsku kao i o preduzetim aktivnostima na jačanju institucije Zaštitnika.

Saopstenje za javnost
25. februar 2010. godine
Ambasador Kraljevine Holandije Ronald van Dartel i drugi sekretar u Ambasadi Kraljevine Holandije Anne – Sietske Brinks, na njihov zahtjev, posjetili su 25. februara 2010. godine, instituciju Zastitnika ljudskih prava i sloboda. U razgovoru sa Zastitnikom, ambasador van Dartel se interesovao o organizaciji, radu i djelovanju institucije i o eventualnim problemima, koji se javljaju u njenom radu. Zastitnik je upoznao ambasadora van Dartela o svim pitanjima za koja je pokazao interesovanje.

Saopstenje za javnost
22. februar 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic, sa saradnicima, primio je 22. februara 2010. godine, prestavnike OEBS–a: Valdemara Figaja, Ceciliu Maronni, predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori: Alessandra Campa i predstavnike CEMI - a : Zlatka Vujovića i Branku Todorović u vezi razmatranja aktivnosti na implementaciji projekta: “ Jačanje institucije i pozicije Ombudsmana u Crnoj Gori “. Na sastanku su utvrdjene planirane aktivnosti subjekata ukljucenih u implementaciju projekta.

Saopstenje za javnost
17. februar 2010. godine
Ekspertska misija Evropske komisije za oblast ljudskih prava u sastavu: Veronique Dussaussois, Jane Pavlic, Alessandra Campa posjetili su, 17. februara 2010. godine, instituciju Zastitnika ljudskih prava i sloboda. Clanovi delegacije su se interesovali o organizacionoj strukturi institucije Zastitnika, oblicima rada i djelovanja institucije, a posebno su izrazili interesovanje o nacinu i metodama zastite ljudskih prava i sloboda, broju prituzbi i nacinu postupanja po prituzbama, broju upucenih preporuka, njihovoj realizaciji i o stepenu saradnje sa drzavnim organima i nevladinim organizacijama. O svim ovim pitanjima, Zastitnik i njegovi saradnici su detaljno upoznali eksperte misije Evropske komisije.

Saopstenje za javnost
2. februar 2010. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic primio je, 2. februara 2010. godine, atasea / program menadzera za pravdu, unutrasnje poslove i bezbjednost Alessandra Campa, na njegov zahtjev. Tokom razgovora, Zastitnik je upoznao gospodina Campa sa organizacijom i strukturom institucije Zastitnika, aktivnostima na izradi novog Zakona o zastitniku ljudskih prava i sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije, kao i aktivnostima koje se odnose na implementaciju projekta „Jacanje institucije i pozicije Ombudsmana u Crnoj Gori“, ciji je donator delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori, a tijelo za implementaciju je Centar za Monitoring – Cemi, u saradnji sa OEBS-om. Dogovoreno je da se sa implementacijom ovog projekta pocne prije usvajanja Zakona o zastitniku ljudskih prava i sloboda.

Informacija
25. januar 2010. godine
Akt institucije Zastitnika ljudskih prava i sloboda upucen Odboru za zastitu Dragisnice...

PRILOG: Odbor__za__zastitu__Dragisnice_20100121.doc

Informacija
24. decembar 2009. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sucko Bakovic, 23. decembra 2009. godine, polozio je zakletvu u Skupstini Crne Gore

Saopstenje za javnost
10. decembar 2009. godina
Saopštenje za javnost Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obilježava 10. decembra 2009. godine

PRILOG: saopstenje_za_javnost__10122009.doc

Informacija
9. novembar 2009. godine
Na predlog Predsjednika Crne Gore g-dina Filipa Vujanovića, Skupština Crne Gore imenovala je danas g-dina Šućka Bakovića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Gospodin Šućko Baković obavljao je dužnost sudije i predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Plavu i Osnovnog javnog tužioca u Plavu. Za zamjenika Višeg tužioca u Podgorici imenovan je 2005.godine a od 01.05.2006. godine se nalazio na dužnosti zamjenika Specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore. ...Opširnije

Saopstenje za javnost
9. novembar 2009. godine
Obracanje zamjenice Zastitnika Marijane Lakovic direktoru ZIKS-a Milanu Radoviću...

PRILOG: 09112009_ZIKS.doc

Saopstenje za javnost
9. novembar 2009. godine
Povodom aktuelnih pitanja koja su, ovih dana, prisutna u medijima, a odnose se na LGBT populaciju, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG naglašava važnost uvažavanja ljudskih i intelektualnih kapaciteta svake osobe...

PRILOG: 20090911_saopstenje_za_javnost.doc

Saopstenje za javnost
30. oktobar 2009. godine
Povodom informacija koje su, 30. oktobra 2009. godine, plasirane posredstvom medija, a u kojima se navodi da je zatvorenik Alen Harović preminuo od trovanja heroinom u ZIKS-u - Spuž u istražnom odjeljenju u sobi broj 15, zamjenica Zaštitnika Marijana Laković je po, sopstvenoj inicijativi, formirala predmet i istog dana u okviru ispitnog postupka posjetila ZIKS-Spuž i tom prilikom, razgovarala sa: Milanom Radovićem, direktorom ZIKS-a, Zoranom Vujovićem, načelnikom istražnog odjeljenja, kao i licima koja su dijelila ćeliju sa preminulim Harovićem.

PRILOG: 20091030_saopstenje.doc

Informacija
30. oktobar 2009. godine
Zamjenik Zastitnika Budimir Scepanovic, 29. oktobra 2009. godine, uputio je Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove i zastitu zivotne sredine Opstine Herceg Novi konacno misljenje sa preporukom, da bez daljeg odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, od dana prijema akta, preduzme sve potrebne mjere i radnje za sprovodjenje rjesenja br. 02-4-370-61/08, od 26. novembra 2008. godine. U konacnom misljenju, izmedju ostalog, je istaknuto:da je "cilj vodjenja upravnog postupka uspjesno i kvalitetno ostvarivanje i zastita prava i pravnih interesa fizickih lica, pravnih lica i drugih stranaka u upravnom postupku. Taj cilj se ne moze ostvariti samo time sto ce se na zakonit nacin sprovesti postupak i donijeti pravilno i na zakonu zasnovano rjesenje, ako takvo rjesenje nije izvrseno. Dakle, pravni cilj donosenja upravnog akta je njegovo izvrsenje. Izvrsenje rjesenja u upravnom postupku predstavlja finale-krunu tog postupka. Na taj nacin se ostvaruju pravne posledice, odnosno ostvaruje u zivotu cilj rjesavanja-stvaranje nove ili izmjena postojece pravne situacije. Stoga je duznost svakog organa da se kontinuirano stara o efikasnosti postupka koji vodi, te da u tom smislu djeluje aktivno i preduzima sve radnje i mjere na koje je ovlascen pozitivnim propisima, a u cilju izvrsenja sopstvenih odluka i postovanja zakona". Tekst Konacnog misljenja sa preporukom, u cjelini, nalazi se na istom sajtu u dijelu PREPORUKE.

Saopstenje za javnost
27. oktobar 2009. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković, sa saradnicima, primila je, 27. oktobra 2009. godine, Lydiu Galli i Idavera Memedova, predstavnike Evropskog centra za prava Roma i Senada Sejdovića, člana Nacionalnog savjeta Roma. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjem radu institucije Zaštitnika i mogućnostima buduće saradnje. Posebno je bilo riječi o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i izradi nacrta Zakona o zabrani diskriminacije.

Saopstenje za javnost
26. oktobar 2009. godine
Povodom informacija koje se ovih dana plasiraju posredstvom nekih medija o blokadi rada institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, obavještavamo poštovane građane Crne Gore da iste nemaju utemeljenje u realnosti...

PRILOG: 26102009_saopstenje.doc

Saopstenje za javnost
12. oktobar 2009. godine
Zamjenica Zaštitnika za prava djeteta Nevenka Stanković sa saradnicima, Milicom Kovačević i Mirjanom Perišić, 9. oktobra 2009. godine, na Cetinju je razgovarala sa predstavnicima učenika Gimnazije. Učenici su zatražili od institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda da urgira kod resornog Ministarstva kako bi se postupak po prigovoru i žalbi na proceduru izbora direktora i članova školskog odbora ubrzao i riješio u što kraćem roku. Takođe, smatraju da postojećim zakonskim rješenjima učenicima nije obezbijeđeno pravo na participaciju kako bi i oni mogli ucestvovati u izboru direktora, pa stoga predlažu izmjenu člana 73 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju na način da i učenici imaju pravo na jednog predstavnika u školskom odboru. Institucija Zaštitnika razmotriće ove zahtjeve i u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti potrebne radnje i mjere.

Saopstenje za javnost
12. oktobar 2009. godine
U okviru uspostavljenog sistema redovnih posjeta planiranih Planom aktivnosti za 2009. godinu, zamjenica Zaštitnika Marijana Laković održala je, 7. oktobra 2009. godine, u Područnoj jedinici policije Bar i Ispostavi Ulcinj sastanak sa pomoćnikom načelnika Područne jedinice u Baru gospodinom Nikolom Tomovićem i komandirom Ispostave u Ulcinju gospodinom Radmilom Smolovićem.

PRILOG: 20091012_saopstenje.doc

29. septembar 2009. godine
MINISTARSTVU PROSVJETE I NAUKE CRNE GORE
Ovoj instituciji, 8. septembra 2009. godine, obratili su se učenici Gimnazije u Cetinju, kao i njihovi roditelji, pritužbom u kojoj su, između ostalog, naveli: da od početka školske godine ne dolaze na nastavu jer smatraju da je nezakonito sprovedena procedura za izbor direktora te škole; da su se nekoliko puta obraćali Ministarstvu prosvjete i nauke, zahtijevajući da im izađe u susret i riješi ovaj njihov problem, kako bi konačno započeli sa školskom godinom; da to Ministarstvo nije udovoljilo njihovim zahtjevima te da nije ozakonilo proceduru u kojoj je za dIrektora Gimnazije bio izabran gospodin Miomir Đurišić....Opširnije

Najava
29. septembar 2009. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin ucestvovace u radu Konferencije "Djeca u sistemu zastite: odgovornost zaposlenih i mehanizmi nadzora", koja ce se odrzati u Beogradu, 30. septembra i 1. oktobra 2009. godine.

Najava
18. septembar 2009. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i zamjenica Zastitnika Nevenka Stankovic prisustvovace Godisnjem sastanku Evropskih Ombudsmana za djecu od 22.- 26. septembra 2009. godine, u Parizu. Tema sastanka jeste: Najbolji interes djeteta i primjena Konvencije o pravima djeteta u zakonodavstvu i praksi drzava clanica.

Saopstenje za javnost
14. septembar 2009. godine
Reagovanje institucije Zastitnika ljudskih prava i sloboda upuceno dnevnom listu "DAN" i dnevnom listu "VIJESTI".

PRILOG: REAGOVANJE_20090914.doc

Saopstenje za javnost
11. septembar 2009. godine
Na osnovu člana 82 tačka 14Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 29. jula 209. godine donijela je ODLUKU O IMENOVANJU JEDNOG ZAMJENIKA ZASTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA Nevenke Stanković. Službeni list Crne Gore – broj 51, 4. Avgust 2009 godine....Opširnije

Najava
11. septembar 2009. godine
Zamjenica Zastitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Lakovic prisustvovace radionici "Zastita i promocija prava starijih ljudi od strane Nacionalnih struktura za ljudska prava", koja ce se odrzati 15. i 16. septembra 2009. godine, u Budimpesti.

Saopstenje za javnost
10. septembar 2009. godine
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, 8. septembra 2009. godine, primila je pritužbu učenika i roditelja Gimnazije u Cetinju, koja se odnosi na rad Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore. U pritužbi su, između ostalog, naveli da školska godina u toj Gimnaziji još uvijek nije počela, da učenici protestvuju nezadovoljni načinom izbora direktora te Ustanove i da se na taj način krše dječija prava.

PRILOG: 20090910_Cetinje_Gimnazija__saopstenje.doc

Saopstenje za javnost
7. septembar 2009. godine
U okviru uspostavljenog sistema redovnih posjeta planiranih Planom aktivnosti za 2009. godinu, zamjenica Zaštitnika Marijana Laković održala je, 2. septembra 2009. godine, u ispostavi policije u Tivtu i Ispostavi policije u Kotoru sastanak sa rukovodiocima ispostava Veskom Smolovićem i Zoranom Brđaninom.

PRILOG: 20090907__obilazak__ispostava__Tivat___Kotor.doc

Saopstenje za javnost
4. septembar 2009. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković primila je, 4. septembra 2009. godine, Prvog sekretara, Šefa operativnog sektora Evropske komisije Nicolu Bertolinija i atašea Eksperta za politiku, evropske integracije i trgovinske odnose Janu Pavlič. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjem radu institucije Zaštitnika i mogućnostima buduće saradnje. U tom smislu, posebno je bilo riječi o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, obezbjeđivanju adekvatnog prostora za rad institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Zamjenica Zaštitnika je iste upoznala sa nadležnostima i ovlašćenjima Zaštitnika i dosadašnjim radom ove institucije.

Najava
4. septembar 2009. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, boraviće u Rožajama, 10. i 11. septembra 2009. godine, i tom prilikom neposredno razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe na rad državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi. U četvrtak, 10. septembra 2009. godine, Zaštitnik će se sastati sa predstavnicima organa lokalne samouprave, suda i područnih organa državne uprave. Prijem građana obaviće se u petak, 11. septembra 2009. godine, u prostorijama Centra za kulturu, u periodu od 9 do 14 časova.

Saopstenje za javnost
3. septembar 2009. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, primio je, na njihov zahtjev, 2. septembra 2009. godine, delegaciju Venecijanske Komisije u čijem sastavu su Karolin Martin (Caroline Martin), iz sekretarijata Venecijanske Komisije u Strazburu i Latif Husejnov (Latif Huseynov), član Venecijanske Komisije. Tema sastanka je bila priprema ekspertskog mišljenja na nacrt crnogorskog Zakona o zabrani diskriminacije. Zaštitnik je iste upoznao sa nadležnostima i ovlašćenjima Zaštitnika i dosadašnjim radom ove institucije. Na sastanku su razmatrana i rješenja predložena nacrtom Zakona o zabrani diskriminacije.

Najava
3. septembar 2009. godine
Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratila su se raseljena lica sa Kosmeta, koja stanuju u odmaralištu “Trepča” u Meljinama, zahtjevom za pomoć u rješavanju stambenih problema. Naime, ističu da lice koje je kupilo to odmaralište postavlja, bez ikakvih dozvola, ogradu na placu i prijeti da će im isključiti struju i vodu i na taj način ih prisiljava da se isele. Tim povodom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin posjetiće odmaralište “Trepča” u Meljinama, 4. septembra 2009. godine, u 11,00 časova i obaviti razgovor sa raseljenim sa Kosmeta, koji stanuju u tom odmaralištu.

Najava
3. septembar 2009. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin i zamjenik Zaštitnika Budimir Šćepanović, sa saradnicima, boraviće na Žabljaku, 7. i 8. septembra 2009. godine, i tom prilikom neposredno razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe na rad državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi. U ponedeljak, 7. septembra 2009. godine, Zaštitnik i zamjenik Zaštitnika će se sastati sa predstavnicima organa lokalne samouprave, suda i područnih organa državne uprave. Prijem građana obaviće se u utorak, 8. septembra 2009. godine, u prostorijama Doma kulture, u periodu od 9 do 14 časova.

Saopstenje za javnost
2. septembar 2009. godine
Predstavnici studenata Univerziteta Crne Gore, koji studiraju po starom sistemu, obratili su se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Šefku Crnovršaninu, zahtjevom za prijem, zbog problema koji je nastao u vezi primjene bolonjskog sistema studiranja. Zaštitnik Šefko Crnovršanin će primiti na razgovor predstavnike studenata, 3. septembra 2009. godine, u 09.00 časova.

Informacija
10. jul 2009. godine
Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, u periodu od 1. januara 2009. godine do 10. jula 2009. godine, obavili su razgovor sa 460 građana. U istom periodu podnijeto je 267 pritužbi, od kojih su okončane 133 pritužbe. Pritužbe se odnose na organe državne uprave (64), javne službe (40), organe lokalne samouprave (22), organe za vođenje prekršajnog postupka (1), policiju (1), sudove (70), tužilaštvo (2), ostalo (67).

Saopstenje za javnost
[10. jul 2009. godine]
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin i zamjenica Zaštitnika Marijana Laković, sastali su se sa generalnim sekretarom OEBS-a Mark Perin de Brišamboom i šeficom Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju ambasadorkom Paraskivom Badesku, sa saradnicima. Sastanak je održan, 10. jula 2009. godine, u prostorijama OEBS-a. Na sastanku je razgovarano o dosadašnjem radu institucije Zaštitnika, prirodi podnijetih pritužbi i planiranim aktivnostima institucije Zaštitnika. Takođe je bilo riječi o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, uspostavljanju institucije Zaštitnika kao nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka i antidiskriminacionog mehanizma. Posebno je naglašena dobra saradnja između institucije Zaštitnika i misije OEBS-a u Crnoj Gori, koja će se nastaviti i u narednom periodu.

Saopstenje za javnost
[9. jul 2009. godine]
U okviru Planom predviđenih aktivnosti institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2009. godinu, savjetnica Zaštitnika Marica Nišavić obišla je, 8. jula 2009. godine, Ispostave policije u Kolašinu i Mojkovcu i tom prilikom, održala sastanak sa Bajom Šukovićem, rukovodiocem Ispostave u Kolašinu i Svetozarom – Pelem Bogavcem, rukovodiocem Ispostave u Mojkovcu.

PRILOG: SAOPSTENJE__ZA__JAVNOST__20090710.doc

Saopstenje za javnost
8. jul 2009. godine
Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković održala je, 8. jula 2009. godine, sastanak sa pomoćnikom direktora ZIKS-a Vojislavom Markovićem, načelnikom KPD-a Podgorica Radoslavom Čvorovićem i načelnikom istrage Zoranom Vujovićem, a u vezi objavljenog članka u dnevnom listu „VIJESTI“ pod naslovom UPRAVA NE PRIHVATA ZAHTJEVE, od 8. jula 2009. godine. Tom prilikom predstavnici uprave ZIKS-a , upoznali su je sa trenutnom situacijom u istražnom odjeljenju ZIKS-a, tj činjenicom da jedan broj pritvorenika odbija zatvorsku hranu. S tim u vezi, Zamjenica je obavila razgovor i sa nekim pritvorenim licima i to: Jankom Rudovićem, Jovicom Bijelićem, Igorom Milićem, Mladenom Bulatovićem, Daliborom Nikezićem i Aleksandrom Ćetkovićem. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda će pratiti ovaj slučaj i dalje, u cilju prevazilaženja problema.

Najava
26. jun 2009. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin i zamjenik Zaštitnika Budimir Šćepanović, sa saradnicima, boraviće u Šavniku, u utorak 30. juna 2009. godine, i tom prilikom neposredno razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe na rad državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi.

PRILOG: Najava_Savnik_20090626.doc

Saopstenje za javnost
24. jun 2009. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda uputio je, 24. juna 2009. godine, Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore mišljenje na Predlog Zakonika o krivičnom postupku.

PRILOG: misljenje_20090624.doc

Saopstenje za javnost
23. jun 2009. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin primio je, 22. juna 2009. godine, predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu, ljudska prava i peticije Skupštine Republike Češke Jaromira Jermara, sa saradnicima.

PRILOG: sastanak_20090623.doc

Saopstenje za javnost
23. jun 2009. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, primio je, 22. juna 2009. godine, stalnog koordinatora Sistema UN-a i stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori Aleksandra Avanesova, sa saradnicima. Gospodina Avanesova i njegove saradnike, Zaštitnik je upoznao sa nadležnostima i ovlašćenjima institucije, kao i o njenom dosadašnjem radu i aktivnostima koje sprovodi.

Saopstenje za javnost
18. jun 2009. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, primio je, 18. juna 2009. godine, predstavnika Evropske komisije Vasilisa Maragosa, zamjenika šefa Jedinice za Crnu Goru i Albaniju u Generalnom direktoratu za proširenje, sa saradnicima.

PRILOG: Saopstenje_za_javnost__sastanak__EK_20090618.doc

Saopstenje za javnost
[15. jun 2009. godina]
Zamjenica Zastitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Lakovic i savjetnica Zastitnika Marina Perisic prisustvovali su radionici "Uloga nacionalnih struktura za ljudska prava u pogledu antiteroristickih mjera" u sklopu Projekta Peer-to-Peer("Projekt uspostavljanja mreze ravnopravnih subjekata") koja se odrzala u Padovi, 9. - 11. juna 2009. godine. Zamjenica Zastitnika Marijana Lakovic je imala izlaganje na temu: "Zastita prava osumnjicenih za terorizam i uloga Ombudsmana".

Obavjestenje
11. jun 2009. godina
Reagovanje zamjenika Zastitnika ljudskih prava i sloboda na neizvrsenje preporuke broj.01-425/07,od 20. januara 2009. godine, upucene Republickom fondu za zdravstveno osiguranje.

PRILOG: 20090611_dopis.doc

Saopstenje za javnost
8. jun 2009. godina
Grupa građana iz Nikšića obratila se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda pritužbom na rad organa lokalne samouprave u Nikšiću, a u vezi najavljenog rušenja baraka u kojima oni stanuju. S tim u vezi, Zaštitnik Šefko Crnovršanin i zamjenik Zaštitnika Budimir Šćepanović će obaviti razgovor sa gradonačelnikom Nikšića Nebojšom Radojičićem, 9. juna 2009. godine, u 10.00 časova a nakon toga, posjetiti mjesto stanovanja podnosioca pritužbe i bliže se upoznati sa njihovom situacijom.

Saopstenje za javnost
5. jun 2009. godina
U okviru uspostavljenog sistema redovnih posjeta planiranih Planom aktivnosti za 2009. godinu, Marijana Laković zamjenica Zaštitnika održala je, 3. juna 2009. godine, u ispostavi policije u Danilovgradu i Ispostavi policije Cetinje sastanak sa rukovodiocima ispostava Mihailom Šaranovićem i Milošem Radulovićem. Tom prilikom ih je upoznala sa aktivnostima institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predviđenim Planom aktivnosti za tekuću godinu, a kojim su predviđene redovne posjete prostorijama za zadržavanje Uprave policije. Rukovodioci ispostava su upoznali zamjenicu Zaštitnika sa aktivnostima koje je Uprava policije Crne Gore preuzela na renoviranju prostorija za zadržavanje. Bilo je riječi i o saradnji sa drugim državnim organima kao i o drugim pitanjima od značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih prava. Zamjenica je obišla prostorije za zadržavanje i tom prilikom izrazila zadovoljstvo naporima koje je Uprava policije preduzela na planu upodobljavanja pomenutih prostorija sa standardima CPT-a.

Saopstenje za javnost
4. jun 2009. godina
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković sa savjetnicom Zaštitnika, Marinom Perišić primila je, 2. juna 2009. godine, na njen zahtjev, predstavnicu Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Ceciliu Maronnier i izvršnog direktora CEMI-a Boška Nenezića.

PRILOG: sastanak_cemi__oebs_20090605.doc

Saopstenje za javnost
20. maj 2009. godina
Na inicijativu zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijane Laković, u Upravi policije održan je, 19. maja 2009. godine, sastanak sa pomoćnikom direktora Uprave policije Slavkom Stojanovićem na kojem su razmatrana pitanja u vezi izmjena i dopuna Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda koje se odnose na implementaciju Opcionog protokola za borbu protiv torture; uspostavljanja sistema redovnih posjeta prostorijama za zadržavanje; implementacije odredbe člana 27 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i preporuke Zaštitnika o proporcionalnoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koja je upućena državnim institucijama.

PRILOG: 20090520_SAOPSTENJE_ZA_JAVNOST.doc

Obavjestenje
18. maj 2009. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin sa saradnicima, na poziv Pravobraniteljice za djecu Hrvatske, kao ovogodisnje koordinatorke Mreze pravobranitelja za djecu Jugoistocne Evrope, 19. i 20. maja 2009. godine, ucestvovace na Konferenciji na temu "Djeca i konfliktni razvodi-pristup djece domacem, medjunarodnom i evropskom pravosudju" koja ce se odrzati u Dubrovniku.

Saopstenje za javnost
14. maj 2009. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin je, na njihov zahtjev, danas primio Klaudiju Lućiani, direktora Direktorijata za političke savjete i saradnju Savjeta Evrope, Meri En Henesi, političkog savjetnika i ambasadora, Vladimira Philipova, specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Savjeta Evrope u Crnoj Gori. Zaštitnik je iste upoznao sa nadležnostima i ovlašćenjima Zaštitnika i dosadašnjim radom ove institucije. Posebno je bilo riječi o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kao i Zakona o zabrani diskriminacije, koji se nalaze u proceduri, te i o tome da li institucija Zaštitnika može biti Nacionalni preventivni mehanizam za sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka i diskriminacije.

Saopstenje za javnost
13. maj 2009. godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin odrzao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, 13. maja 2009. godine, predavanje na temu:,,Aktuelna pitanja zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori``.

Najava
21. april 2009. godina
OSCE, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija i Ombudsman organizuju regionalnu konferenciju o Konvenciji UN protiv torture

PRILOG: najava_dogadjaja.doc

Obavjestenje
(9. april 2009. godina)
Obavjestenje Marijane Lakovic, zamjenice Zastitnika ljudskih prava i sloboda Skupstini Crne Gore povodom nepostupanja Vrhovnog drzavnog tuzilastva Crne Gore po zahtjevu Zastitnika ljudskih prava i sloboda.

PRILOG: Dopis__Skupstini__Crne_Gore_20090409.doc

Saopštenje za javnost [23. mart 2009. godina]
Odgovor Zaštitnika ljudskih prava i sloboda povodom reagovanja Vrhovnog državnog tužioca, od 21. marta 2009. godine.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin je, 12. januara 2009. godine, u skladu sa članom 39 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda („Službeni list RCG“ br. 41/2003), obavijestio Više državno tužilaštvo u Podgorici da je Milijana Milić, iz Podgorice dostavila instituciji Zaštitnika pritužbu na rad tog organa i zatražio izjašnjenje na navode iz iste...

PRILOG: Odgovor_VDT_20090323.doc

Saopstenje za javnost [20. mart 2009. godina]
Tužilaštvo opstruira rad ombudsmana
Vrhovno i Više državno tužilaštvo nije omogućilo Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da izvrši kopiju spisa koji su neophodni za njegov rad po pritužbi Milijane Milić, iz Podgorice koju je podnijela na rad Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Zaštitnik Šefko Crnovršanin upozorio je Vrhovnog državnog tužioca Ranku Čarapić, na zajedničkom sastanku, održanom 12. marta 2009. godine, na obavezu tog Tužilaštva da preduzme sve radnje i mjere kako bi Više Državno Tužilastvo postupilo po zahtjevu Zastitnika.

PRILOG: saopstenje__za_javnost_20090320.doc

Saopstenje za javnost
9. mart 2009. godina
Povodom lišavanja slobode Arifa Spahića sudije Višeg suda u Bijelom Polju i Džemala Ljuce, sekretara SO Bijelo Polje u akciji „Lim“, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda formirao je, po sopstvenoj inicijativi, predmet radi formiranja mišljenja, da li je bilo prekoračenja ovlašćenja pripadnika policije u pomenutoj akciji..

PRILOG: akcija_LIM_20090309.doc

Saopstenje za javnost
9. mart 2009. godina
Na poziv Grckog Ombudsmana i Narodnog Advokata Republike Albanije, Zastitnik Sefko Crnovrsanin i savjetnik Zastitnika za zastitu manjinskih i vjerskih prava Nik Gasaj prisustvuju radionici na temu "Pristup informacijama:sta moze Ombudsman da uradi?" koja se odrzava u Tirani, Albaniji, 9. i 10. marta 2009. godine.

Obavjestenje
2. mart 2009. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i samostalna savjetnica za odnose sa javnoscu i medjunarodnu saradnju prisustvovali su radionici "Zastita prava Roma od strane nacionalnih struktura za ljudska prava" u sklopu Projekta Peer-to-Peer("Projekt uspostavljanja mreze ravnopravnih subjekata")koja se odrzala u Budimpesti, 24. i 25. februara 2009. godine.

Saopstenje za javnost
27. februar 2009. godine
Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković sa saradnicima je, 26.02.2009 godine, primila delegaciju koju je predvodio Aleksandra Chance, ekspert EU za borbu protiv korupcije i finansijskog kriminala.

PRILOG: SASTANAK.doc

Saopstenje za javnost
17. februar 2009. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin i zamjenica Zaštitnika za manjinska prava Marijana Laković primili su 17. februara 2009. godine, na njihov zahtjev, predstavnike Srpskog nacionalnog Savjeta: dr. Momčila Vuksanovića predsjednika Savjeta, Gojka Raičevića generalnog sekretara Savjeta i Radosava Vojinovića člana predsjedništva Savjeta..

PRILOG: sastanak_sa_predstavnicima_srpskog_nac._Savjeta.doc

Zajednicko saopstenje za javnost Zastitnika ljudskih prava i sloboda i misije OEBS-a u Crnoj Gori.
12. februar 2009. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa saradnicima primio je, 12. februara 2009. godine, na njen zahtjev, šeficu Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju ambasadorku Paraskivu Badesku sa saradnicima. Na sastanku su razmatrane aktivnosti koje je institucija Zaštitnika sprovela u 2008. godini, kao i plan aktivnosti za 2009. godinu. Gospođa Badesku je u svom izlaganju, pored ostalog, izrazila zadovoljstvo sa povećanim prisustvom i angažovanošću Zaštitnika. Dogovoreni su zajednički prioriteti na planu međusobne saradnje, a sve u cilju da se zaštita ljudskih prava i sloboda podigne na veći nivo. U tom pravcu posebna pažnja će se posvetiti izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda; Misija je izrazila spremnost da nastavi pružati sveobuhvatnu podršku uspostavljanju nacionalnog mehanizma za preveciju torture, čemu bi poslužila organizacija regionalne konferencije na tu temu tokom aprila ili maja 2009. godine. Ambasadorka Badesku izrazila je punu posvećenost misije OEBS-a u pružanju dalje podrške u radu Zaštitnika.

Saopstenje za javnost
27. januar 2009. godina
Dana 27. januara 2009. godine, Ganija Pajazitaj predsjednik NVO „Udruzenje Roma i Egipcana sa Kosova u Crnoj Gori” zatrazio je da Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin posjeti raseljena lica u Kampu 1 Konik, u kojem zivi vise od 1 300 lica. Tom prilikom je istakao da su uslovi stanovanja raseljenih lica veoma loši, te da su im isti dodatno pogoršani zbog obilnih padavina, koje su prouzrokovale prokišnjavanje krovova. Dalje je istakao da Crveni krst Crne Gore i UNHCR ne preduzimaju adekvatne mjere na poboljsanju uslova zivota. S tim u vezi, Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin sa saradnicima ce u srijedu, 28. januara 2009. godine posjetiti izbjeglicko naselje Konik Kamp 1, Vrela Ribnicka u 9,30 casova.

Obavjestenje
31. decembar 2008. godina
Na osnovu člana 10 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda („Službeni list RCG“, broj 41/03) i Odluke o broju zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda („Službeni list RCG, br 69/03 i Službeni list CG 49/08), Zaštitnik je predložio Nevenku Stanković savjetnicu Zaštitnika, za zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Predlog je upucen Skupstini Crne Gore 30. decembra 2008. godine.

Saopstenje za javnost
30. decembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda je, 30. decembra 2008. godine, uputio Skupstini Crne Gore Inicijativu za donosenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju slijepog lica uz pomoc psa vodica ("Sluzbeni list CG", br. 18/2008)

PRILOG: inicijativa.doc

Obavjestenje
26. decembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i dekan Fakulteta politickih nauka prof.dr Srdjan Darmanovic potpisali su, 25. decembra 2008. godine memorandum o saradnji, na osnovu kojeg ce se studentima ove univezitetske jedinice omoguciti da sticu prakticna iskustva iz oblasti ljudskih prava i sloboda.

Obavjestenje
25. decembar 2008. godina
Predstavnici kancelarije Zastitnika ljudskih prava i sloboda, Uprave policije i Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije, 24. decembra 2008. godine, obisli su prostorije za zadrzavanje pritvorenih lica u podrucnim jedinicama Bar, Budva i Herceg Novi.

Obavjestenje
24. decembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin sa zamjenicom Zastitnika Marijanom Lakovic, direktorom Uprave policije Veselinom Veljovicem i clanom Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije Aleksandrom Zekovicem obisli su 23. decembra 2008. godine, prostorije za zadrzavanje pritvorenih lica u podrucnim jedinicama Pljevlja, Bijelo Polje i Berane.

Najava
23. decembar 2008. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Nacionalni Savjet Roma Crne Gore, organizuju u Nikšiću (u naselju pod Trebjesom bb), u prostorijama NVO “Udruženje Roma pod Trebjesom”, 24. decembra 2008. godine, sa početkom u 11 časova tribinu na kojoj će se razgovarati o ovlašćenjima i nadležnostima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i mogućnostima obraćanja ovoj instituciji. Na tribini će učestvovati predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i predstavnici Roma.

Saopstenje za javnost
16. decembar 2008. godina
Delegacija Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) u sastavu: Lisa C. Mc Lean, direktorka NDI-a u Crnoj Gori, dr Peter Hack, profesor Ustavnog prava na Univerzitetu Eotvos u Budimpešti i bivši poslanik u mađarskom Parlamentu, Ranka Šarenac, saradnik na projektu NDI-a i Nataša Komnenić, pomoćnik direktora NDI-a za parlamentarni program posjetili su 15. decembra 2008. godine, instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Povod za sastanak je rad na projektu „Procjena sistema upravljanja u Crnoj Gori“, koji NDI sprovodi uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (CDP/UNDP). Cilj ovog projekta, je između ostalog, izrada Okvira za procjenu sistema upravljanja u Crnoj Gori sa indikatorima relevantnim za ispunjavanje Kopenhaških kriterijuma. Projekat je trenutno u fazi prikupljanja raspoloživih informacija i stavova od relevantnih predstavnika državnih organa Crne Gore i civilnog sektora radi testiranja nacrta okvira, čiji je cilj da u budućem periodu služi državnim organima za mjerenje ostvarenog progresa u skladu sa datim indikatorima.

Saopstenje za javnost
15. decembar 2008. godina
Predstavnici UNHCR-a Slobodan Raščanin i NVO-a «Pravni Centar» Sanja Čađenović, prepoznajući problem neposjedovanja lične i druge dokumentacije, kao osnovni problem RAI populacije za pristup osnovnim ljudskim pravima posjetili su, 15. decembra 2008. godine, instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

PRILOG: Sastanak.doc

Obavjestenje
9. decembar 2008. godine
Izlaganje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Šefka Crnovršanina, na Konferenciji o ljudskim pravima u Crnoj Gori, povodom proslave šezdesetogodišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja se održava 9. i 10. decembra 2008. godine, na Pravnom fakultetu u Podgorici.

PRILOG: govor_pravni_ombudsman.doc

Obavjestenje
8. decembar 2008. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, u ponedeljak, 8. decembra 2008. god., održao je konferenciju za štampu ...

PRILOG: Govor.doc

Najava
5. decembar 2008. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, u ponedeljak 8. decembra 2008. godine, održaće konferenciju za štampu u prostorijama institucije Zaštitnika (Atinska ulica 42, Podgorica) sa početkom u 12h. Povod za organizovanje susreta sa predstavnicima medija je predstojeći Dan ljudskih prava - 10. decembar i pet godina postojanja i rada ove institucije. Zaštitnik će ovom prilikom odgovarati i na pitanja novinara, nakon čega će uslijediti prigodni koktel za predstavnike crnogorskih medija. Kontakt osoba: Nerma Dobardžić, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju (067 535 186, 020 655 517, e-mail:nerma.d@t-com.me , ombudsman@t-com.me)

Saopstenje za javnost
27. novembar 2008. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Nacionalni Savjet Roma Crne Gore, organizuju u Beranama, Romsko naselje Donji talum, 29. novembra 2008. godine, sa početkom u 11 časova tribinu na kojoj će se razgovarati o ovlašćenjima i nadležnostima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i mogućnostima obraćanja ovoj instituciji. Na tribini će učestvovati Zaštitnik Šefko Crnovršanin sa saradnicima i predstavnici Roma.

Saopstenje za javnost
26. novembar 2008. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Nacionalni Savjet Roma Crne Gore, organizuju na Koniku II-Podgorica, ul.Španskih boraca bb,(Klub penzionera), 27. novembra 2008. godine, sa početkom u 10 časova tribinu na kojoj će se razgovarati o ovlašćenjima i nadležnostima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i mogućnostima obraćanja ovoj instituciji. Na tribini će učestvovati Zaštitnik Šefko Crnovršanin sa saradnicima i predstavnici Roma.

Saopstenje za javnost
21. novembar 2008. godina
Dana 21.11. 2008 godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa zamjenikom Budimirom Šćepanovićem i saradnicima primio je gospodina ambasadora Leopolda Mauera- šefa Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori sa sardnicima gospodinom Karlom Rabortom i gospođom Spelom Cimerman. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjem radu institucije Zaštitnika, uočenim problemima i poteškoćama kao i mogućnostima buduće saradnje. Identifikovani su prioriteti zajedničkog djelovanja. U tom smislu, posebno je bilo riječi o obezbjeđivanju adekvatnog prostora za rad institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predlaganju i izboru zamjenika za dječja prava i izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

Informacija
5. novembar 2008. godina
Na inicijativu poslanika «Srpske liste» u Skupštini Crne Gore, Momčila Vuksanovića, da se ispita slucaj primjene sile, odnosno torture nad Aleksandrom Pejanovićem, iz Podgorice, Zastitnik ljudskih prava i sloboda je zatrazio izjasnjenje od Uprave policije i dostavljanje odgovarajuce medicinske dokumentacije.

Najava
5. novembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i zamjenik Zastitnika Budimir Scepanovic ucestvovace u radu Medjunarodne konferencije "Nezavisnost i Samostalnost Ombudsmana" koja ce se odrzati u Novom Sadu, 6. i 7. novembra 2008. godine, u organizaciji Pokrajinskog ombudsmana Vojvodine.

Najava
29. oktobar 2008. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda 30 oktobra 2008. godine, organizuje dane Zaštitnika u Opštini Bijelo Polje. Ovo je zakonom propisana aktivnost koja je ove godine upriličena u nekoliko crnogorskih opština, a ima za cilj da građanima koji žive van sjedišta institucije omogući da se susretnu sa Zaštitnikom...

PRILOG: najava_o_danima_Zastitnika_u_Bijelom_Polju.doc

Saopstenje za javnost
28. oktobar 2008. godina
Dana 28.10.2008.godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin i zamjenica Zaštitnika Marijana Laković, sa spoljnjim saradnicima dr. Borislavom Mitrićem i profesorom Velimirom Rakočevićem su izvršili redovnu posjetu ZIKS- u. Razgovarali su sa direktorom ZIKS-a Božidarom Vuksanovićem i utvrdili zajedničke aktivnosti kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i ZIKS-a u okviru kojih će biti predviđene redovne mjesečne posjete ZIKS-u od strane predstavnika kancelarije Ombudsmana. Takođe je dogovoreno da u prostorijama ZIKS-a Uprava obezbijedi da se lica lišena slobode, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku, mogu obratiti u zapečaćenoj koverti koju mogu ubaciti u sanduče koje se nalazi u svakoj zgradi u kojoj ta lica borave. Nakon sastanka predstavnici kanelarije Zaštitnika i spolji saradnici obišli su: Zatvoreni dio Kazneno popravnog doma KDP- paviljone A,B,C, D i Disciplinsko odjeljenje u kojima su smještena osuđena lica; Specijalnu bolnicu u kojoj se pruža zdravstvena zaštita u ambulanti za ultrazvuk, stomatološkoj ambulanti, ginekološkoj ambulanti, ambulanti za rendgen, ambulanti za fizikalnu terapiju; novo Odjeljenje za žene i maloljetnike. Spoljnji saradnici kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda će o izvršenoj posjeti dati nalaz i mašljenje.

Saopstenje za javnost
20. oktobar 2008. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa saradnicima boravio je od 16. do 18. oktobra 2008. godine u posjeti Narodnom Advokatu Republike Albanije. Tom prilikom se upoznao sa modelom funkcionisanja Narodnog Advokata Republike Albanije i razmijenio iskustva u radu ovih institucija. Zastitnik je takođe razgovarao i sa predstavnicima Parlamenta, Ustavnog suda i Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Albanije.

Najava
10. oktobar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i savjetnica Zastitnika Nevenka Stankovic prisustvovace III Regionalnoj Konferenciji mreze Ombudsmana za djecu u Jugoistocnoj Evropi, koja ce se odrzati u Ljubljani, Sloveniji od 12.-14. oktobra 2008. godine. Tema ove Konferencije jeste Zdravstvena zastita djece.

Najava
24. septembar 2008. godina
Zamjenica Zastitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Lakovic i savjetnik Zastitnika Nik Gasaj prisustvovace okruglom stolu "Odnos nacionalnih savjeta nacionalnih manjina sa drzavnim i lokalnim organima vlasti", koji ce se odrzati 26. i 27. septembra 2008. godine, u Beogradu.

Saopstenje za javnost
18. septembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda je preko sredstava javnog informisanja došao do saznanja da je prilikom upisa studenata na Policijsku akademiju Crne Gore, od 26 kandidata Bošnjačko-Muslimanske nacionalnosti primljen samo jedan pripadnik tog naroda, iako su ispunili uslove konkursa. Prema navodima Bošnjačkog nacionalnog savjeta, Bošnjačke stranke i nekih drugih političkih subjekata u Crnoj Gori pripadnici Bošnjačko-Muslimanske nacionalnosti su diskriminisani prilikom upisa u Akademiju. Polazeći od navedenog, Zastitnik je saglasno članu 40 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda («Službeni list RCG», br. 41/03),zatrazio da nam dostave informaciju u roku od 3 dana od dana prijema naseg akta, o navedenim navodima u pojedinim sredstvima informisanja u Crnoj Gori o eventualnoj diskriminaciji pripadnika Bošnjačko-Muslimanske nacionalnosti prilikom polaganja prijemnog ispita i upisa u Policijsku akademiju Crne Gore. S tim u vezi, Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i zamjenica Zastitnika za manjinska prava Marijana Lakovic obavice danas u 14h razgovor sa direktorom Policijske akademije Crne Gore Zivkom Sipcicem.

Saopstenje za javnost
17. septembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin primio je 16. septembra 2008. godine, Renate Kicker, potpredsjednicu Evropskog komiteta za sprecavanje mucenja i necovjecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja sa saradnicom Isabelle Servoz-Gallucci. Predstavnice Evropskog komiteta su izrazile interesovanje za nadleznosti i ovlascenja institucije Zastitnika, za preduzete aktivnosti na polju sprecavanja, mucenja i necovjecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja, kao i za konkretne prituzbe lica lisenih slobode. Zastitnik ih je upoznao sa djelokrugom i radom institucije, ovlascenjima i nacinom postupanja po prituzbama uopste i iz ove oblasti i preduzetim aktivnostima.

Saopstenje za javnost
11. septembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i savjetnica Zastitnika Nevenka Stankovic prisustvovali su od 2.- 6. septembra 2008. godine, Godisnjem sastanku Evropskih Ombudsmana za djecu u Dablinu, Irska. Na sastanku su razmatrana pitanja iz oblasti djecijih prava u protekloj godini, implementacija projekata iz ove oblasti, razmjena iskustava o najboljim metodama i praksi za ostvarivanje djecijih prava i o zauzimanju zajednickih stavova u zastiti djece.

Saopstenje za javnost
11. septembar 2008. godina
Dana 11. 09. 2008. godine zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Marijana Laković je primila Šalja Nedzmedina i Šalja Ibrahima - predstavnike NVO „Čovjek-Rom“ iz Podgorice. Povod sastanka je bila predstojeća tribina koja će se održati, u drugoj polovini ovog mjeseca, pod nazivom „UPOZNAVANJE DRŽAVNIH INSTITUCIJA SA ROMSKOM PROBLEMATIKOM“. Predmet te tribine biće položaj i prava Roma u Crnoj Gori. Organizatori ovog skupa, pored pomenute NVO, su i organizacije: “Žensko srce” iz Podgorice, “Pod Trebjesom” i “Budo Tomović” iz Nikšića. Gospodin Šalja je zamjenicu Zaštitnika upoznao sa aktuelnim problemima romske populacije, a koji se u najvišem dijelu odnose na teškoće pri dobijanju crnogorskog državljanstva. Takođe je istakao da su kod Roma prisutani problemi prosjačenja, krađe željeza, tuča i sl. Na ovom sastanku je, od strane predstavnika NVO romskog sektora, upućen poziv Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i zamjenici zaštitnika da prisustvuju, gore pomenutoj, tribini. Zamjenica Zaštitnika je prihvatila upućeni poziv i istakla da će sa zadovoljstvom sarađivati sa predstavnicima romske populacije u cilju što efikasnijeg rješavanja aktuelnih problema.

Najava
9. septembar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin sa saradnicima prisustvovace na Medjunarodnoj konferenciji u Skoplju, na temu: "Zastita ljudskih i manjinskih prava u Evropi", koja ce se odrzati 10. septembra. Zastitnik Sefko Crnovrsanin ce imati izlaganje na temu: Saradnja sa policijom i oruzanim snagama:Iskustva i izazovi u zastiti ljudskih prava. Pored Zastitnika na Konferenciji ce govoriti i zamjenik Zastitnika Budimir Scepanovic na temu: Status manjina u kontekstu medjunarodnih standarda i EU-integracija.

Najava
26. jun 2008. godina
Zaštitnik ljudskih i sloboda Šefko Crnovršanin i zamjenica Zastitnika Marijana Lakovic, prisustvovace konferenciji «Funkcionisanje Ombudsmana u nestabilnim demokratijama», koja će se održati 27. juna 2008. godine u Budimpesti. Ova posjeta se realizuje u okviru projekta «Podrska demokratskih institucija na Balkanu. Reforma ombudsmana u Crnoj Gori i na Kosovu", koji se odvija u organizaciji Medjunarodnog centra za demokratsku tranziciju (ICDT), sa sjedištem u Budimipešti.

Najava
13. jun 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin prisustvovaće Konferenciji SE protiv tjelesnog kaznjavanja djece, koja ce se odrzati, 14.-15. juna 2008. godine, u Zagrebu.

Saopstenje za javnost
06. jun 2008. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin primio je danas komesara za ljudska prava Savjeta Evrope Tomasa Hamarberga sa saradnicima. Gospodin Hamarberg se posebno interesovao za sveukupnu situaciju na polju ljudskih prava i sloboda, za napredak i tekuće probleme, kao i za buduće djelovanje ove kancelarije. Takođe, iskazao je interesovanje i za strukturu kancelarije Zaštitnika, vrstu i sadržinu pritužbi, način postupanja po istim, kao i za nadležnosti ove institucije. Gospodin Crnovršanin je upoznao sagovornike sa nadležnostima institucije Zaštitnika, koje proističu iz Ustava Crne Gore i Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Ukazao je na aktivnosti, koje institucija sprovodi na planu zaštite ljudskih prava i sloboda, na broj i vrstu primljenih pritužbi, način rada i djelovanja ove institucije.

Najava
05. jun 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Sefko Crnovrsanin primiće u petak, 06. juna 2008. godine, komesara za ljudska prava Savjeta Evrope Tomasa Hamarberga sa saradnicima. Razgovori će biti održani u kabinetu Zastitnika ljudskih prava i sloboda sa pocetkom u 11,00 sati.

Saopstenje za javnost
16. maj 2008. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa saradnicima primio je, 16. maja 2008. godine, na njen zahtjev, šeficu Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju ambasadorku Paraskivu Badesku i Sandru Horinu šeficu Odjeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Crnoj Gori....Opširnije

Najava
15. maj 2008. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa UNICEF-om organizuje prezentaciju publikacije Vodiča o pravima djeteta. Publikacija je namijenjena djeci kako bi se na prikladan način upoznala sa svojim pravima, načinom ostvarivanja i sprečavanja kršenja prava. Takođe, Vodič je namijenjen i odraslima, roditeljima, starateljima, nastavnicima, ljekarima, socijalnim radnicima, sudijama da ih podsjete na odgovornost koju imaju za ostvarivanje najboljeg interesa djeteta. Prezentacija Vodiča o pravima djeteta održaće se 16. maja 2008. godine, u 11, 30 časova u hotelu Best Western Premier u Podgorici, Bl.Svetog Petra Cetinjskog 145. Na prezentaciji će govoriti Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šefko Crnovršanin i šefica UNICEF-a za Crnu Goru, Nola Skiner. Predstavnici medija slobodni su sami organizovati dolazak u naznačeno vrijeme i na naznačenu lokaciju.

Obavjestenje
30. april 2008. godine
Polaznici 19. generacije Skole ljudskih prava za mlade, ciji je organizator Crnogorski Helsinski Komitet za ljudska prava, posjetili su, 30. aprila 2008. godine, u okviru redovnog programa te Skole, kancelariju Zastitnika ljudskih prava i sloboda i upoznali se sa njenim nadleznostima, organizacijom i nacinom rada.

Najava
17. april 2008. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u saradnji sa Save the Children Norway organizuje Okrugli sto na temu «Inkluzivno obrazovanje» koji će se održati 18. aprila 2008. godine, u prostorijama restorana Ribnica sa početkom u 10,30 časova. Učesnici okruglog stola će biti predstavnici uprava osnovnih škola sa teritorije opština Bar, Cetinje, Danilovgrad i Podgorica. Nakon održanog okruglog stola, Zaštinik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin će odgovarati na pitanja novinara.

Obavjestenje
8. april 2008. godina
Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Budimir Šćepanović primio je 8. aprila 2008. godine, Ginu M. Werth, Vice Konzula Ambasade SAD-a i Daniela L. Nadela, službenika za inostrane poslove Stejt Dipartmenta, na njihov zahtjev.

PRILOG: Posjeta.doc

Najava
4. april 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i zamjenica Zastitnika Marijana Lakovic boravice u Padovi (Italiji) u sklopu odrzavanja dvo-dnevne radionice "Prava osoba lišena slobode: Uloga nacionalnih struktura za ljudska prava koje su mehanizmi OPCAT (Fakultativni Protokol Konvencije protiv torture) i onih koje to nisu" 9-10. aprila 2008. godine.

Obavjestenje
31. mart 2008. godina
Saglasno odredbi clana 46 Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda, Skupstini Crne Gore upucen je 31. marta 2008. godine izvjestaj o radu Zastitnika ljudskih prava i sloboda u 2007. godini.

PRILOG: izvjestaj_2007.pdf

NAJAVA
19. mart 2008. godina
Crnogorski Ombudsman, Šefko Crnovršanin i saradnici boraviće u Bijelom Polju 20. i 21. marta 2008. godine, u sklopu održavanja « Dana Ombudsmana». Ovo je zakonom propisana aktivnost koja je do sada upriličena u nekoliko crnogorskih opština.

PRILOG: Bijelo_Polje_.doc

3. mart 2008. godina
Obavjestenje
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin, primio je danas visoku delegaciju Savjeta Evrope, koju, u okviru šire posjete Crnoj Gori, predvodi gospođa Klaudija Lućani, direktor Direktorata za politička pitanja i saradnju SE. Gospodin Crnovrsanin je upoznao delegaciju Savjeta Evrope sa aktivnostima i ostvarenim rezultatima kancelarije Zastitnika tokom 2007. godine.

Obavjestenje
6. februar 2008. godina
Zamjenica Zastitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Lakovic polozila je danas zakletvu pred predsjednikom Skupstine Crne Gore Rankom Krivokapicem.

Saopstenje za javnost
5. februar 2008. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda gospodin Sefko Crnovrsanin sa saradnicima razgovarao je danas sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, gospodjom Vesnom Medenicom...

PRILOG: sastanak_preds.Vrhovnog_suda.doc

Obavjestenje
30. januar 2008. godina
Predlog za odrzavanje sastanka predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore...

PRILOG: Predlog_za_sastanak.doc

NAJAVA: FINALNA KONFERENCIJA U HAGU
24. januar 2008. godina
Zaštitnik ljudskih i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, boraviće 24. i 25. januara 2008. godine u Hagu. U okviru projekta «Jačanje demokratskih institucija na Balkanu. Reforma administartivnih kapaciteta ombudsmana u Crnoj Gori i na Kosovu", koji se odvija u organizaciji Medjunarodnog centra za demokratsku tranziciju (ICDT), sa sjedištem u Budimipešti, realizuje se finalna konferencija u Hagu. Konferenciji će prisustvovati pored Zaštitnika ljudskih i sloboda g-dina Šefka Crnovršanina, sa saradnicima i predstavnici Ombudsperson institucije na Kosovu i Parlamenta Kosova.

Saopstenje za javnost
22. januar 2008. godina
Šefko Crnovršanin, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sastao se danas u Beogradu sa Sašom Jankovićem, Zaštitnikom građana Republike Srbije. Ombudsmani Crne Gore i Srbije razmjenili su dosadašnja iskustva u radu i razgovarali o izgradnji i unaprijeđenju saradnje dvije institucije u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava. Crnovršanin i Janković informisali su jedan drugog o slučajevima od posebnog interesa, kao što su registracija Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji i zaštita prava na korišćenje maternjeg jezika i druga prava pripadnika srpskog naroda u Crnoj Gori, kao i položaj Srpske pravoslavne crkve i njenih pripadnika. Ombudsmani Crne Gore i Srbije složili su se da će se i dalje međusobno obavještavati o predmetima od zajedničkog interesa, u potpunosti poštujući princip nemješanja u unutrašnje poslove drugih država. Dogovoren je i nastavak bilateralne saradnje, kao i saradnje u okviru međunarodnih foruma ombudsmana. Sastanku su prisustvovali i Marijana Laković, zamjenica za manjinska prava Crnogorskog Ombudsmana, kao i, dijelu sastanka, Dušanka Gaćeša, Gradski branilac Grada Beograda.

Zajednicko saopstenje za javnost, 16. januar 2008. godina
Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ministarstva za zastitu ljudskih i manjinskih prava
Danas je u Ministarstvu za zastitu ljudskih i manjinskih prava uprilicen radni sastanak ministra g-dina Fuada Nimanija i Zastitnika ljudskih prava i sloboda g-dina Sefka Crnovrsanina. Sastanku su prisustvovali pomocnik Ministra Sabahudin Delic, zamjenica Zastitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Lakovic i savjetnik Zastitnika Nik Gasaj.

PRILOG: Zajednicko_saopstenje.doc

Obavjestenje
10. januar 2008. godina
Povodom odluke Ministarstva vjera Srbije, kojom Crnogorska pravoslavna crkva nije upisana u registar vjerskih zajednica, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, gospodin Šefko Crnovršanin je obavio razgovor sa Zaštitnikom prava građana Srbije, gospodinom Sašom Jankovićem. S tim u vezi, gospodin Janković je obavijestio Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore da će se uključiti u rješavanje navedenog slučaja, na način što će u toku sjutrašnjeg dana sazvati Kolegijum, na kojem će prisustvovati i zamjenik zadužen za manjinska prava, te da će o preduzetim mjerama u okviru njihovih nadležnosti, a u vezi sa tim slučajem, blagovremeno obavijestiti javnost, kao i kancelariju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Obavjestenje
25. decembar 2007. godina
Dana 18. decembra 2007. godine, Skupstina Crne Gore je na redovnom zasijedanju izabrala Marijanu Lakovic za zamjenicu Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, vecinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Obavjestenje
10. decembar 2007. godina
Crnogorski Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, u ponedeljak, 10. decembra 2007. god., održao je konferenciju za štampu ...

PRILOG: GOVOR.doc

Najava
6. decembar 2007. godina
Crnogorski Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, u ponedeljak, 10. decembra 2007. god., održaće konferenciju za štampu u prostorijama ove institucije (Atinska ulica 42) sa početkom u 12h. Povod za organizovanje susreta sa medijima je predstojeći Dan ljudskih prava - 10. decembar. Novinarima će se obratiti Zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Gospodin Crnovršanin će ovom prilikom odgovarati i na pitanja novinara, nakon čega će uslijediti prigodni koktel za predstavnike crnogorskih medija.

Najava
5. decembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin sa saradnicima ucestvovace u radu Okruglog stola na temu "Ombudsman u zastiti prava djece", koji organizuje institucija Ombudsmana Republike Srpske u saradnji sa "Save the Children Norway", a koji se odrzava 6. i 7. decembra 2007. godine u Banja Luci.

Najava
21. novembar 2007. godina
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica, u partnerstvu sa kancelarijom Ombudsmana i kancelarijom za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore, organizuje regionalnu konferenciju na temu “Institucionalni mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i njihova primjena», koja će se održati na crnogorskom primorju, u Hotelu “Queen of Montenegro” u Bečićima, u periodu od 22.11. do 25.11. 2007.godine...

PRILOG: konf_Budva.doc

Obavjestenje
19. novembar 2007. godina
Na II Konferenciji "Mreze ombudsmana za djecu u Jugoistocnoj Evropi", odrzanoj u Budvi 17.-19. oktobra 2007. godine, ucesnici konferencije usvojili su sljedece zakljucke:...

PRILOG: zakljuci.doc

Najava
16. novembar 2007
«DANI OMBUDSMANA» U KOTORU I HERCEG NOVOM 19. i 20. novembar 2007. godine ...Opširnije

Najava
7. novembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin prisustvovace "Prvom sastanku medjunarodnih Ombudsmana i sastanku Medijatora u zemljama Mediterana", koji ce se odrzati 08.- 10.novembra 2007. godine, u Rabatu,Maroko. Zastitnik ce imati izlaganje na temu Ombudsman i ljudska prava.

PRILOG: OMBUDSMAN_I_LJUDSKA_PRAVA_6.11.2007..doc

Najava
22. oktobar 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, boraviće 23. i 24. oktobra 2007. godine u Strazburu i tom prilikom se upoznati sa modelom funkcionisanja Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog Ombudsmana i razmijeniti iskustva u radu. Crnovršanin će takođe razgovarati i sa predstavnicima Komesara za ljudska prava, Savjet Evrope.Ova studijska posjeta se realizuje u okviru projekta «Jačanje demokratskih institucija na Balkanu. Reforma administartivnih kapaciteta ombudsmana u Crnoj Gori i na Kosovu", koji se odvija u organizaciji Medjunarodnog centra za demokratsku tranziciju (ICDT), sa sjedištem u Budimipešti.

Najava
16. oktobar 2007. godina
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Republike Crne Gore, u saradnji sa kancelarijom Pokrajinskog Ombudsmana AP Vojvodine i Uredom za Jugoistočnu Evropu «Save the children Norway» organizuje II Konferenciju ombudsmana za djecu u Jugoistočnoj Evropi, a koja će se održati u Bečićima, u hotelu «Queen of Montenegro», od 17. do 19. oktobra 2007. godine. ...Opširnije

Najava: Posjeta Vojnom Ombudsmanu Njemacke
8. oktobar 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, boraviće 15. i 16. oktobra 2007. godine u studijskoj posjeti Njemackoj......Opširnije

Najava
4. oktobar 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šefko Crnovršanin sa saradnicima održaće sastanak u petak, 5. oktobra 2007. godine, sa gradonačelnikom opštine Bar Žarkom Pavićevićem i direktorom JU Đačkog doma «Dušan Marović» u Baru Aleksandrom Milićem. Sastanak je organizovan povodom dostavljene pritužbe NVO «XEGGAR» Bar, koja se odnosi na ostvarivanje prava učenika ovog doma. Sastanak kod gradonačelnika opštine Bar će se održati u 10,30 časova, a sastanak sa upravom Đačkog doma «Dušan Marović» u 11,30 časova. Nakon obavljenih razgovora Zaštitnik će ovom prilikom odgovarati i na pitanja novinara.

Obavjestenje
19. septembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin, 24. avgusta 2007. godine, predlozio je Skupstini Republike Crne Gore Marijanu Lakovic, savjetnicu Zastitnika ljudskih prava i sloboda za zamjenicu Zastitnika ljudskih prava i sloboda.

Obavjestenje
26. jun 2007. godina
Ustavotvorna skupstina Republike Crne Gore, na cetvrtoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2007. godini, povodom razmatranja Godisnjeg izvjestaja o radu Zastitnika ljudskih prava i sloboda za 2006. godinu, 12. maja 2007.godine, donijela je zakljucak da se prihvata Godisnji izvjestaj o radu Zastitnika ljudskih prava i sloboda za 2006. godinu.

Najava
17. septembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin sa saradnicima prisustvovace redovnoj konferenciji ENOC-a (Еvropska mreza Ombudsmana za djecu) na temu "Djeca sa posebnim potrebama", koja se odrzava 19. 20. i 21. septembra 2007. godine, u Barseloni. Institucija Zastitnika ima na ovoj konferenciji svojstvo posmatraca, buduci da jos uvijek nije punopravni clan ove mreze. Tokom boravka u Barseloni, Zastitnik ce sa saradnicima posjetiti Parlament Katalonije i kancelariju Katalonskog Ombudsmana.

Najava
11. septembar 2007. godina
U organizaciji kancelarije OEBS-a u Crnoj Gori i projekta EUNOMIA Grckog Ombudsmana za sluzbenike Zastitnika ljudskih prava i sloboda odrzace se trodnevna obuka u periodu od 12. - 14. septembra 2007. godine, iz oblasti zastite zivotne sredine i uredjenja prostora i aktivnostima institucije ombudsmana. Expert gospodin Nikos Vittis predstavice, izmedju ostalog, i pravo Evropske unije iz oblasti zastite zivotne sredine i prakticne primjere iz pomenute oblasti.

Saopstenje
10. septembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin primio je danas Martin Harveya, izaslanika Evropske komisije u Crnoj Gori, Vassilis Maragosa, zamjenika sefa Odjeljenja za Crnu Goru i Spelu Cimerman, experta Evropskih integracija. Na sastanku je razgovarano o nadleznostima, ovlascenjima i radu ove kancelarije.

Najava
10.septembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin primice u utorak, 11. septembra 2007. godine, Delegaciju koju cine predstavnici Vlade Norveske. Razgovori ce biti odrzani u prostorijama Zastitnika ljudskih prava i sloboda, sa pocetkom u 10,00 casova.

Najava
04. septembar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin primice u srijedu, 05. septembra 2007. godine, Marc de Klerka konsultanta UNDP. Na sastanku ce biti razmatrane aktuelne teme i aspekti zastite potrosaca u Crnoj Gori.

Saopstenje
6. septembar 2007. godina
Skupstini Republike Crne Gore upucena je, 5. septembra 2007. godine, Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni list RCG", br. 6/2002).

PRILOG: V.J.doc

Obavjestenje
3. septembar 2007. godina
Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda najoštrije osuđuje fizički napad na direktora nezavisnog dnevnika «Vijesti» Željka Ivanovića, koji se dogodio na 10. godišnjicu proslave osnivanja ovog nezavisnog medija. Taj varvarski čin, nažalost još jedan u nizu takvih napada na istaknute pojedince u Crnoj Gori, predstavlja ne samo atak na fizički integritet ličnosti, već i na osnovna ljudska prava i slobode i demokratiju uopšte. Obaveza je nadležnih državnih organa da preduzmu sve neophodne mjere da se otkriju i kazne počinioci ovog i drugih sličnih (ne) djela, kako bi Crna Gora pokazala, prvenstveno svojim građanima, ali i svijetu, da je pravna i demokratska država.

Najava - Studijska posjeta Madjarskoj
27. avgust 2007
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa saradnicima boraviće od 27. avgusta do 1. septembra 2007. godine u studijskoj posjeti Mađarskoj...Opširnije

Najava
17. jul 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šefko Crnovršanin sa saradnicima boraviće u Pljevljima, u četvrtak i petak 19. i 20. jula 2007. godine, i tom prilikom neposredno razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe na rad državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi. ...Opširnije

Najava
12. jul 2007.godina
U okviru projekta "Zastita i promocija prava djeteta", koji je finansijski podrzan od strane Save the children Norway, Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin, sa saradnicima ce boraviti, 16. i 17. jula 2007. godine, u posjeti instituciji Ombudsmana Makedonije i upoznati se sa radom te institucije u oblasti djecjih prava. Bice razgovarano i o modalitetima saradnje dvije institucije u ovoj oblasti.

Saopstenje
12. jul 2007.godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin razgovarao je danas sa Anom Rusu, clanom Delegacije Monitoring misije Savjeta Evrope, koja boravi u Crnoj Gori. Razgovarano je o zastiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori i ispunjenju obaveza koje je Crna Gora u tom pogledu preuzela prilikom prijema u SE.

Saopstenje
3. jul 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin i njegov zamjenik Budimir Scepanovic razgovarali su danas sa predsjednikom Vlade RCG Zeljkom Sturanovicem o poziciji i ulozi Zastitnika ljudskih prava i sloboda u nasem pravnom sistemu....Opširnije

Saopstenje
2. jul 2007. godina
U organizaciji ICDT-a (Medjunarodnog Centra za Demokratsku Tranziciju)odrzana je radionica, 28. - 29.juna 2007. godine, u Podgorici u okviru realizacije projekta "Jacanje demokratskih institucija na Balkanu, Reforma sluzbe Ombudsmana u Crnoj Gori".

Najava
26. jun 2007. godina
Saglasno ustaljenoj praksi i uspostavljenoj saradnji sa Crnogorskim helsinskim komitetom za ljudska prava, kancelariju Zastitnika ljudskih prava i sloboda posjetice, 29. juna 2007. godine, 16. generacija Skole ljudskih prava za mlade i upoznati se sa radom institucije Zastitnika.

Saopstenje
15. jun 2007. godina
Polaznici 15. generacije Skole ljudskih prava za mlade, ciji je organizator Crnogorski helsinski komitet za ljudska prava, posjetili su, 15. juna 2007. godine, u okviru redovnog programa te Skole, kancelariju Zastitnika ljudskih prava i sloboda i upoznali se sa njenim radom.

Najava
6. jun 2007.godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin i zamjenik, Budimir Scepanovic ucestvovace u radu Regionalne konferencije Ombudsmana, na temu "Podrska i poteskoce u zastiti ljudskih prava-saradnja izmedju Ombudsman institucija i javne administracije, medija i gradjanskog drustva", koju organizuje Ombudsperson institucija na Kosovu, а која se odrzava 8. i 9. juna 2007. godine u Pristini. Crnogorski Ombudsman ce imati izlaganje na temu "Uloga Ombudsmana u zamljama i regionima u tranziciji".

Najava
25 maj 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šefko Crnovršanin i saradnici boraviće u Kotoru i Herceg Novom, 29. – 31. maja 2007. godine, u sklopu održavanja «Dana Zaštitnika» u tim opštinama. Ovo je zakonom propisana aktivnost koja je do sada upriličena u nekoliko crnogorskih opština....Opširnije

Saopštenje
24 maj 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda uputio je predsjedniku Ustavnog odbora Ustavotvorne Skupstine Republike Crne Gore, gospodinu Ranku Krivokapicu, primjedbe na Nacrt Ustava Crne Gore u dijelu koji se odnosi na polozaj i ovlascenja institucije Zastitnika.

PRILOG: Primjedbe-Nacrt_Ustava.doc

Saopstenje
16. maj 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda uputio je, 22. februara 2007. godine, Vladi Republike Crne Gore mišljenje o potrebi donošenja zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Vlada Republike Crne Gore obavijestila je Zaštitnika, 16. maja 2007. godine, da je ova inicijativa prihvaćena i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave do kraja godine pripremiti nacrt navedenog zakona i uputiti ga na dalji postupak.

PRILOG: MIŠLJENJE_U_VEZI_OPOJNIH_DROGA.doc

Najava
19.april 2007. godine
Predstavnici Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, 20. aprila 2007. godine u Kolašinu primaju pritužbe zbog neostvarenih prava djeteta. ...Opširnije

Najava
19.april 2007. godine
OKRUGLI STO „ Uloga Ombudsmana i zaštita ljudskih prava i sloboda u budućem Ustavu Republike Crne Gore“ 24.april 2007. godine, Hotel „Crna Gora“ Podgorica. ...Opširnije

PRILOG: najava_ocse_okru_sto.doc

Najava
12. april 2007. godina
Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, u organizaciji Savjeta Evrope, kancelarije u Podgorici boraviće u Strazburu od 17-20 aplila 2007 godine u studijskoj posjeti institucijama Savjeta Evrope.

Najava
12. april 2007. godina
U organizaciji Internacionalnog centra za demokratsku tranziciju iz Budimpešte, u okviru projekta « Jačanje demokratskih institucija na Balkanu », 12. i 13. aprila 2007 godine, biće održana radionica na temu « Reforma administrativnih kapaciteta Ombudsmana U Crnoj Gori i na Kosovu » u hotelu «Crna Gora » u Podgorici.

Obavještenje
11. april 2007. godina
Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda obratila se, M. M. iz Risna, pritužbom na rad Višeg suda u Podgorici, zbog nepostupanja po njenoj žalbi na presudu Osnovnog suda u Kotoru, skoro dvije godine. Nastavak teksta u prilogu...

PRILOG: VrhovniSudISudskiSavjet.doc

Najava
10. april 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin primice u srijedu, 11. aprila 2007. godine, Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Rolf Ekeusa. Razgovori ce biti odrzani u prostorijama OEBS-a, sa pocetkom u 15,00 casova.

Saopstenje
5. april 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin, sa saradnicima primio je danas direktora Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju (ICDT) iz Budimpešte i člana Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), ambasadora dr Ištvana Đermatija, sa saradnicima. Razgovarano je o radu i iskustvima Zastitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori i mogucnostima eventualne saradnje sa slicnim institucijama u Mađarskoj.

Saopstenje
2. april 2007. godina
Saglasno odredbi clana 46 Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda, Skupstini RCG upucen je 28. marta 2007. godine izvjestaj o radu Zastitnika ljudskih prava i sloboda u 2006. godini.

PRILOG: Izvjestaj_2006.zip

Najava
27. mart 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin ce ucestvovati na sastanku "Dodatne ljudske dimenzije (SHDM) Sloboda sastajanja, Druzenja i Izrazavanja:Jacanje potpunog i jednakog ucesca u pluralistickim drustvima", koji ce se odrzati u Becu, 29.-30. marta 2007. godine.

Najava
5. mart 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin, sa saradnicima ce primiti predstavnike Evropske komisije Anne de Ligne i Sonju Kurten-Vartio, 6. marta 2007. godine sa početkom u 9,30 casova u prostorijama Zastitnika ljudskih prava i sloboda. Cilj posjete je upoznavanje sa djelokrugom rada i ovlascenjima Zastitnika ljudskih prava i sloboda, kao i sa rezultatima koje je ova Institucija od svog osnivanja do danas postigla.

Obavjestenje
2. mart 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin primio je na razgovor, 1. marta 2007. godine, Senku Rastoder, predsjednicu NVO “XEGGAR” Bar, koja je u ime ucenika smjestenih u Domu ucenika “Dusan Marovic” Bar podnijela prituzbu na taj Dom i Ministarstvo prosvjete i nauke RCG, zbog izuzetno losih i nezdravih uslova smjestaja. Podnositeljka prituzbe je istakla da je sa stanjem u Domu ucenika upoznato Ministarstvo prosvjete i nauke od kojeg je trazeno da preduzme odgovarajuce mjere, ali da Ministarstvo do sada nije reagovalo. Tom prilikom, Zastitnik je obecao da ce u skladu sa zakonskim ovlascenjima preduzeti aktivnosti i radnje prema nadleznim organima, kako bi se poboljsali uslovi za smjestaj ucenika u navedenom Domu.

Obavjestenje
2. mart 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin primio je, 1. marta 2007. godine grupu profesora iz Niksica, koji su podnijeli prituzbu na rad Viseg suda u Podgorici. Prituzba je podnijeta, iz razloga sto taj Sud nije odlucio po njihovim zalbama koje su izjavljene na presude Osnovnog suda u Niksicu, vise od jedne godine, iako se radi o radnim sporovima koji su hitne prirode.

Obavjestenje
28. februar 2007. godina
Šefko Crnovršanin, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda sa saradnicima je primio, 27. februara 2007. godine, dr Alan J. Carlsona, savjetnika za politička i ekonomska pitanja Ambasade SAD-a u Crnoj Gori i razgovarao sa njim o ostvarivanjima ljudskih prava i sloboda pred sudovima u Crnoj Gori.

Najava
21. februar 2007. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda, Sefko Crnovrsanin, sa saradnicima ce ucestovati na konferenciji "Ljudska prava u nezavisnoj Crnoj Gori:Izazovi", koja ce se odrzati u Budvi, 22. - 24.februara 2007. godine, u hotelu "Queen of Montenegro", na kojoj ce Zastitnik imati izlaganje na temu "Jacanje kapaciteta Kancelarije Ombudsmana".

Najava
8. februar 2007. godina
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa saradnicima u petak, 9. februara 2007. godine, sa početkom u 11,00 časova održaće sastanak u prostorijama Centra za kulturu u Bijelom Polju....Opširnije

Obavjestenje
30.januar 2007.godine
Dopis upucen Skupstini Republike Crne Gore.

PRILOG: Pismo_Skupstini_.doc

25. januar 2007. godina
Obavjestenje
Polaznici 13 generacije Skole ljudskih prava za mlade posjetice u petak, 26. januara 2007. godine, u 13, 15 casova Zastitnika ljudskih prava i sloboda RCG. Tom prilikom, polaznici Skole ce se upoznati sa nacinom rada, organizacijom, ovlascenjima i nadleznostima Zastitnika ljudskih prava i sloboda RCG.

Obavjestenje
27. decembar 2006. godina
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin sa saradnicima posjetio je 26. decembra 2006. godine, lica lisena slobode u ZIKS-u - Spuz.

PRILOG: Opsirnije.doc

NAJAVA
Podgorica, 21. decembar 2006. godine
Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda RCG u saradnji sa Norveskom organizacijom Save the children organizuje sastanak sa predstavnicima uprava osnovnih i srednjih skola, a u vezi sa zastitom i ostvarivanjem prava djeteta u oblasti obrazovanja....Opširnije

Obavjestenje - Konferencija za stampu
8. decembar 2006. godina
Crnogorski Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin, odrzao je u prostorijama ove institucije konferenciju za stampu povodom predstojeceg Medjunarodnog dana ljudskih prava - 10. decembar- i zavrsena dva posebna izvjestaja.

PRILOG: Govor_10._decembar_2006.doc

Obavjestenje
5.decembar 2006.
Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda u saradnji sa CEZAM-om i OSCE-om odrzace 6. i 7.decembra visi seminar za sluzbenike lokalne samouprave na temu "Ombudsman-Ljudska prava-Lokalna uprava".Seminar ce se odrzati u restoranu "Ribnica" u Podgorici sa pocetkom u 9h.

NAJAVA
4.decembar 2006.
Crnogorski Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin, odrzace konferenciju za stampu u petak,8.decembra 2006.godine, u prostorijama ove institucije(Atinska 42), sa pocetkom u 10h. Povod za organizovanje susreta sa medijima je predstojeci Medjunarodni dan ljudskih prava - 10.decembar i zavrsena dva posebna izvjestaja.Jedan se odnosi na krsenja prava na sudjenja u razumnom roku pred sudovima u Crnoj Gori, a drugi se odnosi na krsenja prava iz korpusa djecjih prava u postupcima pred domacim organima uprave, lokalne samouprave i sudovima

Saopstenje
4. decembar 2006.
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Sefko Crnovrsanin dao je primjedbe, predloge i sugestije na ekspertski tekst Ustava Crne Gore na Okruglom stolu na temu «Ustavna reforma Republike Crne Gore, koji je održan 28. novembra 2006. godine u Skupštini Republike Crne Gore

PRILOG: PREDLOZI_-_EKSPERTSKI_TEKST_USTAVA.doc

Obavještenje
Podgorica, 30. novembar 2006. godine
Povodom slučaja koji se desio,9.septembra 2006.godine u Podgorici, gradska Opština Tuzi, MZ "Sukuruć" a kojom prilikom su lišeni slobode Đon Dedvukaj, Anton Siništaj, Viktor Drešević i Rok Dedvukaj, Zaštitnik je zatražio izjašnjenja od Osnovnog državnog tužioca u Podgorici i Uprave policije kako bi ispitao da li je u konkretnom slučaju, prilikom lišavanja slobode, došlo do kršenja ljudskih prava i sloboda tih lica i njihovih porodica.

Najava
29. novembar 2006. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin , primiće u četvrtak 30. novembra 2006. godine, Erik Jurgens-a i Serhiy Holovaty-a, izvjestioce Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope o pristupanju Republike Crne Gore Savjetu Evrope.Razgovori će biti održani u Vili "Gorica".

Saopstenje
24.novembar 2006.godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda uputio je dana 24.novembra 2006 god. Skupstini RCG Posebni izvjestaj o sudovima, radi razmatranja...

PRILOG: POSEBNI_IZVJESTAJ_O_SUDOVIMA.doc

Podgorica,24.novembar 2006.godine
Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o dopunama Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda, odrzace se 27. novembra 2006 god. u hotelu "Crna Gora" - zeleni salon sa pocetkom u 9.30h. Predsjednik radne grupe, prof.dr. Radoje Korac sa ostalim clanovima radne grupe prezentovace Nacrt Zakona o dopunama Zakona o Zastitniku ljudskih prava i sloboda.

Podgorica,18.oktobar 2006.godine
Predstavnici Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prisustvovace konferenciji "Neformalna regionalna mreža Ombudsmana za djecu", koja ce se održati u Novom Sadu 19. i 20.oktobra 2006.godine, čiji je organizator kancelarija Pokrajinskog Ombudsmana uz podršku Save the Children Norway za područje jugoistočne Evrope. Cilj konferencije je unapređenje zaštite prava djeteta i formiranja neformalne mreže Ombudsmana za djecu.

Podgorica,17.oktobar 2006.godine
Zastitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin razgovarao je sa predstavnicima NVO "Asocijacija mladih novinara CG" o implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ulozi Zaštitnika u primjeni tog Zakona, kao i modalitetima buduce saradnje.

Podgorica,5.oktobar 2006.godine
SAOPŠTENJE
Crnogorski Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin uputio je Skupštini Republike Crne Gore Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o radu ("Službeni list RCG", br.43/2003 i 25/2006). Prilog: INICIJATIVA...Opširnije

Podgorica, 28. septembar 2006. godine
S A O P Š T E N J E
OMBUDSMAN UPUTIO INICIJATIVU ZA PROPISIVANJE PRAVNOG OSNOVA ZA OSTVARIVANJE NAKNADE ŠTETE U SLUCAJU POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU Crnogorski Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin uputio je Skupštini Republike Crne Gore inicijativu za propisivanje pravnog osnova, u Zakonu o obligacionim odnosima i procesnim zakonima, za ostvarivanje naknade štete u slucaju povrede prava gradjana na sudjenje u razumnom roku....Opširnije

Podgorica, 27. septembar 2006. godine
Najava: Konferencija «Djelovanje Ombudsmana za djecu» Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin, sa saradnicima, ucestvovace u radu medunarodne konferencije «Djelovanje Ombudsmana za djecu», koja se održava u Atini, 29-30 septembar 2006. godine, ciji su organizatori Ombudsman za ljudska prava Ruske federacije, Komisija za ljudska prava Savjeta Evrope i Grcki Ombudsman....Opširnije

Podgorica, 27. septembar 2006. godine
NAJAVA PREDSTAVNICI INSTITUCIJE OMBUDSMANA U BARU PRIMAJU PRITUŽBE ZBOG NEOSTVARENIH DJECIJIH PRAVA 26. septembar 2006. godine Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda posjetice Bar, 26. septembra 2006. godine, u sklopu redovnih aktivnosti institucije vezanih za promociju i zaštitu prava djeteta.Ovom prilikom predstavnici institucije ce primati samo pojedince koji imaju pritužbe na racun neostvarenih djecijih prava. ...Opširnije

Podgorica, 26. septembar 2006 godine
Danas je u kancelarijama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda održan prvi sastanak radne grupe koja ima zadatak da pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda u dijelu koji se odnosi na prava djeteta. Radnu grupu sacinjavaju eminentni predstavnici univerziteta, pravosudja, Ministarstva pravde i Savjeta Evrope, UNICEF-a, Save the Children UK, Save the Children Norway i predstavnici kancelarije Zaštitnika. Prvom sastanku su pored crnogorskog ombudsmana Šefka Crnovršanina prisustvovali: prof dr Radoje Korac, profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Branka Lakocevic, pomocnik ministra pravde, Dušica Radovic, sudija Vrhovnog suda, Marina Lutovac predstavnica Save the Children UK, Nela Krnic iz UNICEF-a, Ahmed Piano, predstavnik Save the Children – Norveška, Slobodanka Karišik iz Savjeta Evrope i koordinatorka ove incijative Nevenka Stankovic, savjetnica Ombudsmana i assistent Veljko Šcekic. Ova aktivnost je nastavak vec zapocete saradnje sa navedenim medjunarodnim organizacijama na planu organizovanja posebnog odjeljenja za djecija prava. Pored toga, Crnogorski zaštitnik ljudskih prava Parlamentu je podnio inicijatvu za imenovanje jednog zamjenika koji bi se iskljucivo bavio zaštitom prava djeteta.

Podgorica, 14. septembar 2006 godine
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Crnogorski Ombudsman Šefko Crnovršanin otputovao je u Ohrid da bi uzeo ucešce u radu medjunarodne konferencije „Ombudsman kao cinilac upravne reforme“ (Ohrid, 14-16. septembar 2006. god.) koju organizuju Savjet Evrope, ombudsmani Makedonije i Grcke, a okupice njihove kolege i saradnike iz regiona i iz nekoliko zemalja EU u forum koji ce razmatrati ulogu institucije zaštitnika u procesu reforme i prestrukturiranja državne uprave u svijetlu integrisanja u Evropsku uniju. Ova trodnevna konferencija bice prilika da ombudsmani iz zemalja ovog regiona i njihove kolege iz Španije, Holandije, Austrije i strucnih tijela Savjeta Evrope razmotre mnoge aspekte uticaja institucije ombudsmana na uspješnu reformu i unapredjenje rada državnih uprava u smislu znacajno izmijenjene uloge državnih uprava u perspektivi integrisanja u Evropsku Uniju. Ombudsmani ce na ovoj konferenciji razmatrati i pitanje doprinosa ovih institucija integraciji evropskih okvira u nacionalna zakonodavstva, tranziciji ka evropskim modelima uprave i demokratizaciji organizacionih struktura kao krajnjem cilju ovih procesa. Ucesnici ce imati priliku da diskutuju i o nekim tipicnim pitanjima vezanim za institucije ove vrste kao što su pravo ombudsmana na uvid u javna dokumenta, uloga ombudsmana u unapredjenju ljudskih prava, ombudsmana kao posrednika u upravnim postupcima, opštoj efikasnosti preporuka i drugim pitanjma.

Podgorica, 3. septembar 2006. godine
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Obezbijediti gradanima pravo na naknadu štete zbog dugotrajnih sudskih postupaka pred nacionalnim sudovima Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin sa saradnicima razgovarao je danas sa delegacijom Savjeta Evrope, koju su cinili i clanovi Venecijanske komisije Entoni Bredli, Karlo Tuori i Simona Granata-Menghini. Razmijenjena su mišljenja o uskladenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije, primjeni Zakona o lokalnoj samoupravi i uvodenju institucije Ombudsmana kao ustavne kategorije. Posebno je bilo rijeci o mogucnosti uvodenja u naš pravni sistem pravnog lijeka zbog povrede prava na sudenje u razumnom roku. Prema pravnom stavu Vrhovnog suda Republike Crne Gore, od 3. jula 2006. godine, sudovi u Crnoj Gori se oglašavaju nenadležnim da odlucuju o zahtjevu za naknadu nematerijalne štete, zbog povrede ovog prava i podnosioce takvih zahtjeva upucuju da ovo pravo ostvare pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. S tim u vezi, izražen je zajednicki stav da bi bilo cjelishodno, sa aspekta pune zaštite ljudskih prava i sloboda, omoguciti gradanima Crne Gore da naknadu štete zbog povrede prava na sudenje u razumnom roku mogu ostvariti i pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori.

Podgorica 1. septembar 2006. godine
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šefko Crnovršanin 1. septembra 2006. godine, u Kancelariji za ravnopravnost polova u Podgorici razgovarao je sa g-đom Gordanom Lukač-Koritnik, pravobraniteljicom za ravnopravnost polova iz Zagreba.

Podgorica, 25. avgust 2006. godine
Povodom obraćanja 12 pritvorenika pritvorske jedinice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kancelariji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda RCG, Zaštitnik je, radi sprovođenja ispitnog postupka, od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Bijelom Polju zatražio podatke koliko pritvorenika boravi u istražnom zatvoru u Bijelom Polju duže od dvije godine, koja su to lica i zbog kojeg krivičnog dijela se nalaze u pritvoru.

Podgorica, 22. avgust 2006. godine
Polaznici 11. generacije Škole ljudskih prava za mlade posjetiće u srijedu 30. avgusta 2006.godine u 9,00 časova Zaštitnika ljudskih prava i sloboda RCG. Tom prilikom, polaznici Škole će se upoznati sa načinom rada, organizacijom, ovlašćenjima i nadležnostima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda RCG.

Podgorica, 28. jul 2006. godine
U petak, 28. jula 2006. godine, u 14 sati, u prostorijma Zaštitnika ljudskih prava i sloboda RCG, Šefko Crnovršanin, Zaštitnik i Nevenka Stankovic, savjetnica Zaštitnika su primili Ann Lis Svensson, šeficu UNICEF-a za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku i Branku Kovačević, V.D podkancelarije UNICEF-a, u Podgorici. Na sastanku je dogovoreno da ce UNICEF pružiti stručnu i finansijsku podršku za zajednički projekat »Unaprjeđenje zaštite prava djeteta u Crnoj Gori kroz podršku instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda«.

Podgorica, 28. jul 2006. godine
Povodom obraćanja 12 pritvorenika pritvorske jedinice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kancelariji Zaštitnika, Šefko Crnovršanin, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Budimir Šcepanovic, zamjenik Zaštitnika posjetili su iste, dana 28. jula 2006. godine. Od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija je zatražen podatak koliko se lica nalazi u pritvoru duže od dvije godine.

Podgorica, 27. jul 2006. godine
Skupština Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 27. jula 2006. godine, usvojila je zakljucke i predloge Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, sadržane u Izvještaju o radu ove institucije za 2005. godinu.

Podgorica, 26. jul 2006. godine
Na sjednici Skupštine Republike Crne Gore koja ce se održati 26. jula 2006. godine, ce se raspravljati o Izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda RCG za 2005. godinu, kojeg je Zaštitnik shodno odredbi clana 46 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda RCG, u zakonom predvidenom roku podnio Skupštini Republike Crne Gore. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2005. godinu sadrži: opšti statisticki prikaz svih predmeta po kojima je Zaštitnik postupao, opštu ocjenu o stanju ljudskih prava i sloboda u Republici Crnoj Gori, kao i preporuke i mjere koje je Zaštitnik predložio za otklanjanje uocenih propusta.

O ZAŠTITNIKU | NADLEŽNOSTI| PROPISI | AKTUELNOSTI | IZVJEŠTAJI | PRAVA DJETETA | PREPORUKE | LINKOVI


2005, Sva autorska prava zadržava institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u CG
Izrađeno uz podršku OEBS-a
Misija u Srbiji i Crnoj Gori