Sastanci sa članovima ekspertske misije

U instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore  30. januara, 3. i 13. februara odražani su sastanci sa ekspertima u okviru Horizontalnog programa – projekta „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori“.

Cilj sastnaka bila je razmijena informacija koje ekspertima mogu biti korisne za analizu postojećeg stanja, pripremu programa obuka i izradu preporuka za unapređenje sistema zaštite pritvorenih i zatvorenih lica od zlostavljanja.

Na prvom od pomenutih sastanaka Zaštitnik Šućko Baković, zamjenica Zdenka Perović i savjetnice Marijana Sinđić i Danijela Brajković razgovarali su sa predstavnicom Savjeta Evrope, Tatjanom Miranović, internacinalnim ekspertima Catherine Creamer i Vladimirom Ortakovim i nacionalnom ekspertkinjom Mirjanom Radović.

Na sastanku je diskutovano o ljekarskim  pregledima pri prijemu, vođenju evidencije i prijavljivanju zlostavljanja u zatvorima.

Predstavnici institucije iznijeli su svoja zapažanja na ovu temu i predstavili funkcionisanje NPM-a u Crnoj Gori. Oni su naglasili da je u fokusu NPM-a u 2016. godini bila upravo zdravstvena zaštita zatvorenika u Zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija kao i dostupnost sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštitne pritvorenim i zatvorenim licima.

Na sastanku održanom 3. februara predstavnici Institucije sastali su se sa internacionalnim ekspertima Geertje Elsingom, John Wadhamom, dok jeu ime Savjeta Evrope (SE) prisustvovala Tatjana Miranović.

Tema o kojoj se raspravljalo bila je prevencija zlostavljanja od strane policije. Eksperte je zanimalo kakav je stav Institucije u vezi sa pitanjima iz poslednjeg izvještaja CPT koja se tiču pritvorenih ili uhapšenih lica od strane policije, kakav je utisak NPM-a o stanju u policiji i postupanja sa zadržanim lica kao i koji tip obuke bi imao najveći uticaj u smislu sprečavanja zlostavljanja.

Zaštitnik Baković je istakao da je u prehodnom periodu Institucija imala dosta posla kada je u pitanju postupanje policije, navodeči da je utisak da policija nije spremna na pravi način da postupa u slučajevima građanskih nemira i protesta. On smatra da je potrebno održavati kontinuirane obuke s posebnim akcentom na psihološku pripremu policajaca, u cilju adekvatnog odgovora na određeni nivo pritisaka.

Na posljednjem sastanku sa predstavnicima Institucije razgovarali su internacionalni eksperti John McGakin, Max Murray kao i nacionalni ekspert Milan Radović i predstavica SE, gđa.

Tema sastanka bila je prevencija zlostavljanja u zatvorima. Eksperte je interesovalo kako funkcioniše zatvorski sistem u Crnoj Gori, kakva su iskustva NPM-a u ovoj oblasti i šta treba unaprijediti u postupanju zatvorskih službenika.

Zaštitnik Baković, između ostalog je naglasio da je pozitvno što zatvorenici imaju slobodu da se obrate predstavnicima Institucije, na šta ukazuje i broj pritužbi koje stižu. On je ocijenio da su i obilasci NPM-a u zatvorima doprinijeli vidljivosti, da stanje u zatvorima jeste bolje nego prije par godina ali da i dalje treba ulagati trud i napor kako bi situacija bila još bolja i kako bi se postigli očekivani standardi o ovoj obalsti.