ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE INSTITUCIJE ZAŠTITNIKA I NVO „ MLADI ROMI“

Dana 07.04.2017.godine Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je u saradnji sa NVO „Mladi Romi“ organizovala konferenciju „Pravo na adekvatno stanovanje za Rome i diskriminacija u oblasti stanovanja“ a koja je dio projekta „Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike“. Ovaj projekat NVO „Mladi Romi“ sprovodi u saradnji sa Građanskom alijansom, Centrom za romske inicijative, Centrom za demokratsku tranziciju, i Phiren amenca. Pojekat je podržan od strane Fondacije Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte. 

Na konferenciji su se, u okviru prvog panela, prisutnima u ime domaćina obratili izvršni direktor NVO “Mladi Romi” Samir Jaha i zamjenik Zaštitika mr Siniša Bjeković a cijeneći značaj ove oblasti, o ovoj temi su govorili I NJ.E. Aivo Orav - ambasador Delegacije Evropske Unije , Klaus Mock - Regionalni koordinator za Crnu Goru I Srbiju HELP-a i Orhan Usein - koordinator akcionog tima za integraciju Roma 2020.

Svi panelisti su se složili da je kontinuirana međuinstitucionalna saradnja jedan od ključnih uslova za efikasnost zaštite ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, kao i da romska i egipćanska populacija spada u grupu koju karakteriše intenzivna socijalna isključivost, socijalna segregacija i siromaštvo. Stoga je važno ovom pitanju posvetiti posebnu pažnju, kako u duhu potrebe za solidarnošću i poštovanju EU standard, tako i iz razloga što se efektivnom socijalnom inkluzijom Roma i Egipćana jača čitavo društvo kao politička zajednica.

Uslovi stanovanja predstavljaju jedno od najbitnijih mjerila životnog standarda. Određeni procenat pripadnika romske i egipćanske populacije nema skoro nikakav stalan smještaj, a mnogi borave u prostoru koji ni približno adekvatan za stanovanje.

U drugom dijelu konferencije, učešće su uzeli Marko Čanović - generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Ministarsva održivog razvoja i turizma, Milan Radović –NVO Građanska alijansa, Leon Đokaj - generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i Dina Knežević – savjetnica Zaštitnika.

Između dva panela, učesnici konferencije su imali priliku da pogledaju izložbu fotografija, aktivistkinje NVO “Mladi Romi” Une Jovović koje na svojstven način prikazuju dio zbilje i svakodnevice.