Zamjenici Zaštitnika panelisti konferencije o jednakom pristupu pravdi

 

Zamjenici Zaštitnika, Zdenka Perović i Siniša Bjeković, bili su panelisti na konferenciji “Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore” koju su organizovali NVO Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Crnogorska LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro.

Konferencija je dio istoimenog projekta, a realizovana je uz podršku Open Society Instituta iz Budimpešte.

Zamjenica Perović govorila je na II panelu „Mentalno zdravlje u zatvorima”, a zamjenik Bjeković na panelu III “Diskriminacija u zatvorima u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet”.

Perović je navela da je dostupnost zdravstvene zaštite zatvorenaika u ZIKS-u na istom nivou kao i za ostalo stanovništvo, a u nekom stepenu i bolja.

Ona je, između ostalog, ukazala da je institucija Zaštitnika prošle godine u 70 odsto slučajeva konstatovala da je u toku postupka otklonjena povreda prava na koja su se žalila lica lišena slobode.

“To je naše najveće zadovoljstvo , završetak predmeta koji najviše volimo i naš je najveći uspjeh”, saopštila je Perović.

Bjeković je upozorio da se o statusu LGBT prava zatvorenika na globalnom nibou govori tek od 2011.godine.

On je podsajetio na Izvještaj visokog komesara za ljudska prava UN-a, koji je upozorio na stanje u pojedinim državama i dao smjernice za postupanje kada su u pitanju obaveze da se obezbijedi, prije svega fizička i psihička sigurnost zatvorenika, koji su različite seksualne orjentacije.

Bjeković je ukazao  na neke od slučajeva iz prakse Zaštitnika kao i na standarde Evropskog suda za ljudska prava u toj oblasti.

Kako su saopštili organizatori, ključni cilj projekta podrazumijeva doprinos povećanju stepena poštovanja ljudskih prava i smanjenju diskriminacije ranjivih grupa u Crnoj Gori kroz prikupljanje podataka i dokaza na temelju slučajeva iz sudske prakse i na osnovu monitoringa uslova u zatvoru. Ciljne grupe projekta su učinioci krivičnih djela koji su lica sa psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama, korisnici psihoaktivnih supstanci.

Na konferenciji je saopšteno da se navedene grupe suočavaju sa različitim vrstama problema u sistemu krivičnog pravosuđa - od nejednakog pristupa pravdi do nemogućnosti za njihovo adekvatno liječenje u zatvorima i drugim kaznenim ustanovama, te izrazite diskriminacije”, 

U okviru projekta rađeno je posebno istraživanje na temu diskriminacije pripadnika LGBT populacije u zatvorskom sistemu.