Zamjenik Ivezić na konferenciji o pravima prisilno raseljenih osoba

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Petar Ivezić, učesnik je konferencije o ekonomskim i socijalnim pravima prisilno raseljenih osoba tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, koja se održava u Sarajevu.

Konferenciju su organizovali Savjet Evrope i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, s održava se u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine (Sarajevo) .

 U najavi konferencije organizatori su saopštili da se nakon više od 20 godina djelovanja u pravcu trajnih rješenja, većina  osoba, prisilno raseljenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vratila kući ili su lokalno integrirane, ali da je oko 350.000 njih  i dalje raseljeno u nekom obliku i bez trajnog rješenja.

Glavne teme koje se razmatraju na konferenciji su regionalni izazovi u sprovođenju ekonomskih i socijalnih prava dogovorenih u okviru procesa Sarajevska deklaracija i implementacija ekonomskih i socijalnih prava u post-konfliktnim situacijama.

Cilj konferencije je takođe promocija upotrebe Evropske socijalne povelje, ratifikacija revidiranog sporazuma od strane svih država članica Savjeta Evrope i prihvatanje kolektivnog žalbenog postupka.

Konferencija se bavi pitanjem da li, u kojoj mjeri i na koji način, Savjet Evrope i njegovi instrumenti za zaštitu ljudskih prava, a posebno Evropska socijalna povelja i njeni mehanizmi monitoringa, mogu biti od pomoći u kreiranju i implementaciji takvih trajnih rješenja, posebno u vezi sa pravom na stanovanje, ali i sa pravom na beneficije iz socijalne zaštite.

 Istaknut je doprinos civilnog društva za efikasno ostvarivanje prava, bilo putem doprinosa postupku izvještavanja zemlje članice ili kroz kolektivni žalbeni postupak.

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija od 2005. godine, u okviru Sarajevske deklaracije, sarađuju kako bi se pronašla održiva rješenja za osobe raseljene tokom sukoba 1991-1995. U ovom okviru, četiri zemlje su od 2012. godine, zajednički pokrenule realizaciju Regionalnog stambenog programa.

Učesnici konferencije su predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, "Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije" i Kosova*, akademski i politički stručnjaci, kao i članovi civilnog društva.