PREDIM projekat značajan impuls unaprjeđenju rada Institucije

Drugi sastanak Upravnog odbora Projekata Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije (PREDIM) održan je danas u Podgorici, a u ime institucije Zaštitnika učestvovala je zamjenica Ombudsmana Zdenka Perović.

Projekat finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope (SE), a implementira SE. Njegovi korisnici su institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Centar za obuku u pravosuđu Crne Gore, a implementacija traje 24 mjeseca. Aktivnosti vezane za instituciju Zaštitnika  dominantno su usmjerene ka unapređenju i osnaživanju kapaciteta u zaštiti od diskriminacije i prevenciji torture.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim rezultatima u okviru Projekta, a predstavljene su i aktivnosti čije sprvođenje je planirano do kraja tekuće godine.

Zamjenica Perović ukazala je da je u prethodnom periodu unaprijeđena Komunikacijska strategija Institucije, da je završeno prvo istraživanje iz oblasti antidiskriminacije koje je pokazalo napredak u vidljivosti Institucije. Istraživanje koje je sproveo Centar za demokratiju i ljudska prava pokazalo je da građani Crne Gore smatraju da u borbi protiv diskriminacije, najveći doprinos od državnih institucija, daje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. U ovoj oblasti realizovana je i jedna obuka, dok je druga u pripremi. Obuka  usmjerena na istraživačke vještine zaposlenih u instituciji Ombudsmana održana je od 29-31. avgusta u Kolašinu.  Njen cilj bio je usmjeren na podizanje istraživačkih kapaciteta Institucije u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori, radi utvrđivanja objektivnih polaznih osnova za upućivanje mišljenja i preporuka za unapređenje stanja.

Gđa Perović ukazala je da će uskoro biti završeno novo unaprijeđeno, softversko rješenje koje će biti višestruko značajno za statističku obradu i bazu podataka a u toku je i izrada izvještaja o procjeni mehanizama pritužbi građana.

Što se tiče aktivnosti iz oblasti prevencije torture, ona je podsjetila na uspješno organizovan sastanak medicinske grupe Mreže NPM za Jugoistočnu Evropu, kao i dvije organizovane studijske posjete. Treća studijska posjeta, Parlamentarnom ombudsmanu Finske biže realizovana sledeće sedmice.

Takođe je organizovana tematska radonica za spoljne eksperte Radnog tijela NPM-a, a druga je u planu. Što se tiče zaštite od diskriminacije, ukazano je na održane fokusirane treninge kao i studijsku posjetu institucijama tijela za jednakost Hrvatske, realizovane u junu.

Od strane predstavnika Evropske komisije i Savjeta Evrope na sastanku Upravnog odbora izrečene su pozitivne konstatacije za aktivnosti koje su se odnosile na instituciju Zaštitnika. Ocijenjeno je da one već daju pozitivne rezultate i da su impuls unaprjeđenja kapaciteta i znanja, što u svojim izvještajima konstatuju i eksperti angažovani za evaluaciju u okviru PREDIM projekta.