Najava: Okrugli stolovi u cilju promocije Trećeg Fakultativnog protokola

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children, organizovaće okrugle stolove u pet crnogorskih gradova u cilju promocije Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta – izazovi u primjeni.

Prvi okrugli sto biće organizovan u petak 1. decembra u Bijelom Polju (Hotel Franca, 11h), a nakon toga u:

-Nikšiću (05. decembra: hotel Onogošt, 11h),

-Baru (06. decembra: hotel Franca, 11h),

-Pljevljima (11. decembra: hotel Franca, 11h )

 i u Kotoru (13. decembra: hotel Vardar, 11h).

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ranije je ukazao da Protokol još nije zaživio, zbog čega organizuje nastavak okruglih stolova za upoznavanje stručne javnosti sa značenjem i obavezama koje proizilaze iz ovog dokumenta. Poziv za učešće upućen je predstavnicima obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, sudstva, tužilaštva i nevladinog sektora.

Generalna skupština UN je krajem 2011. godine usvojila III Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na procedure podnošenja predstavki – žalbi Komitetu za prava djeteta, kao nadzornom tijelu za sprovođenje Konvencije. Usvajanjem Protokola međunarodna zajednica je nedvosmisleno stavila prava djeteta u ravan sa svim ostalim ljudskim pravima i kategorijama beneficijara ljudskih prava i priznala da i djeca imaju pravo da podnesu predstavku međunarodnom tijelu, kao i odrasli.

Djeca koja trpe bilo koji oblik kršenja garantovanih prava imaju mogućnost da podnesu predstavku Komitetu, ukoliko zaštitu nisu uspjela da ostvare u svojim državama. Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta Crna Gora je potpisala 2012.godine u Ženevi, a Skupština Crne Gore je u julu 2013. godine donijela Zakon o potvrđivanju ovog dokumenta.