Fakultativni protokol promovisan u Nikšiću

Okruglim stolom i posjetom školama danas je u Nikšiću institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore nastavila promociju III Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children, organizuje okrugle stolove u više crnogorskih gradova u cilju promocije Fakultativnog protokola. Ova organizacija, sa sjedištem u Sarajevu, pomogla je realizaciju projekta promocije koji obuhvata okrugle stolove i radionice sa djecom.

Okruglom stolu u Nikšiću prisustvovali su predstavnici obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, sudstva, tužilaštva, Opštine, nevladinog sektora i medija.

Savjetnici iz sektora za prava djeteta istovremeno su održali radionice djeci u osnovnim školama„Luka Simonović“, „Mileva Lajović“, „Braća Labudović“ i u Gimnaziji.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,  je ukazao na važnost podizanja svijesti o ovom međunarodnom dokumentu, podsjetivši da je donešen 20 godina nakon usvajanja Konvencije.

On je kazao da je Crna Gora deseta država koja je ratifikovala Protokol, koji djeci omogućava da se žale Ujedinjenim nacijama u slučajevima ozbiljnog kršenja njihovih prava i kada ostvarivanje prava nije omogućeno na nacionalnom nivou.

Prma riječima Zaštitnika, najpoželjnija je situacija da se ljudska prava generalno i prava djece štite na nacionalnom nivou, “I pored uvjerenja da prava djeteta više ne spadaju u isključivu nadležnost države, ona su i dalje prije svega, briga države”.

“Promocija ovog dokumenta ne znači da mi savjetujemo djeci da se obraćaju međunarodnim tijelima, to nije cilj. Treba učniti sve da država omogući potpunu zaštitu dječjih prava, a Opcioni protokol je samo još jedan od instrumenata zaštite ukoliko ona djeci nije djelotvorno obezbijeđena u domaćem sistemu ”, kazao je Baković.

Zaštitnik je govorio i o izazovima u primjeni Protokola, ulozi institucije Zaštitnika u sistemu zaštite prava djeteta, sudskoj i zaštiti dječjih prava na međunarodnom nivou.

On je podsjetio da dijete ima pravo da izrazi svoje mišljenje u skladu sa svojim uzrastom i intelektualnim sposobnostima.

“Mi ocjenjujemo da sudovi to nedovoljno korsite ili kada to čine, to rade formalno da bi zadovoljili procesnu formu, a ne iz suštinskih razloga. Dijete ima pravo da iznese svoj stav, a na sudu je da cijeni taj stav, na osnovu ostalih dokaza. Mislimo da tu ima problema i to dosta ozbiljnih, i imali smo slučajeva da izvršni postupci traju neopravdano dugo“, rekao je Baković.

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djece, mladih i socijalnog staranja, Snežana Mijušković, podsjetila je da je inicijativa za izradu Protokola pokrenuta 2006.godine.

“U izradi je učestvovalo preko 80 međunarodnih i nacionalnih NVO. Generalna skupština UN-a usvojila je tekst Protokola 19.11.2011.god. Do danas ukupno 50 država potpisalo je Protokol, a ratifikovale su ga 34. Crna Gora potpisala je Protokol 28.02.2012.g. u Ženevi a Skupština CG je jula 2013.godine donijela Zakon o potvrđivanju njegovom potvrđivanju”, rekla je Mijušković.

Ona je navela i da fakultativbni protokoli imaju istu snagu kao i konvencije i mogu se koristiti na isti način, kada ih vlade ratifikuju.

“U cilju napretka koji su države ugovornice postigle u sprovođenju preuzetih obaveza ustanovljen je nadzorno tijelo - Komitet za prava djeteta (18 međunarodnih nezavisnih stručnjaka). Države ugovornice su dužne da Komitetu dostavljaju izvještaje o  mjerama  koje preduzimaju u cilju ostvarivanja prava, a Komitet usvaja zaključne opservacije – preporuke”, dodala je zamjenica Mijušković.

Tokom diskusije, učesnici okruglog stola dali su svoje viđenje ostvarivanja prava djece iz ugla institucija i organizacija u kojima rade a razmijenjena su mišljenja o nekim od aktuelnih situacija i problema u ovoj oblasti. Zajednički je konstatovano da je potrebno nastaviti sa promotivnim i edukativnim aktivnostima u cilju podizanja svijesti i znanaj djece o njihovim pravima.

Vera Vuković iz Centra za socijalni rad ukazala je na važnost uvažavanja dječjeg mišljenja i njihove participacije o stvarima koje ih se tiču. Ona je rekla da u Centru o tome vode računa, posebno navodeći situacije u brakorazvodnim postupcima kada se nerijetko dešava instruisanje volje djeteta od strane roditelja.

Vuković je dodala da u radu uvijek imaju na umu i da su im značajne preporuke koje dobijaju od Ombudsmana.

Predstavnica Dnevnog centra, Radojka Koprivica, govorila je o uspostavljanju novog servisa 27 plus, i izazovima sa kojima su se suočili prilikom razdvajanju usluga za djecu do 18 godina i za mlade koji postanu punoljetni.

Ona je istakla da i pored problema i različitih izazova, uvijek u radu kao vodilju imaju Konvenciju o pravima djece i da teže ostvarivanju najboljeg interesa korisnika.

Tužiteljka Vesna Krivokapić, istakla je problem dječjeg prosjačenja, navodeći da su u tim slučajevima povrijeđena sva dječja prava. Ona je kazala da u praksi ima veoma kompleksnih predmeta ove tematike i primjera da roditelji svoju djecu dovode u ekstremno teške životne situacije.

Potpredsjednica Opštine Nikšić, Sonja Nikčević, kazala je da su opštinske službe posvećene oblasti dječjih prava i da se trude da u najvećoj mogućoj mjeri ispoštuju glas djece i njihove potrebe.

Ona je navela dobru saradnju sa đačkim parlamentima nikšićkih škola koje povremeno posjete lokalni parlament gdje imaju priliku da iskažu svoja viđenja i iznesu predloge i zahtjeve.

Nikčevič smatra da je potrebna jača saradnja i povezanost lokalnih zajednica sa državnim organima i obrazovnim sistemom, kako bi se dalje unapređivala prava djece i njihov kvalitet života na svim nivoima.

Sa skupa su izvješatavali novinari lokalnih i drugih medija.