U Baru predstavljen Treći Fakultativni protokol

Promocija Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta nastavljena je danas u Baru.

To je treći, od pet planiranih okruglih stolova i obilazaka škola, kojima institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa Save the children organizacijom promoviše ovaj međunarodni dokument.

Na okruglom stolu, na kom je u ime institucije govorila zamjenica Zaštitnika za prava djece, mladih i socijalnog staranja Snežana Mijušković, učestvovali su predstavnici škola, centra za socijalni rad, Opštine, NVO sektora, policije i tužilaštva.

Istovremeno, savjetnici za oblast prava djece održali su radionice u osnovnim školama "Anto Đedović", "Blažo Jokov Orlandić" i srednjoj Ekonomsko-ugostiteljskoj školi, gdje su sa djecom i nastavnicima razgovarali o Protokolu i generalno o dječjim pravima.

Zamjenica Mijušković je podsjetila na značaj Konvencije i njenih fakultativnih protokola, s akcentom na Trećem - koji omogućava djetetu obraćanje Komitetu UN-a za prava djeteta kada ostvarivanje prava nije omogućeno na nacionalnom nivou.

„Djeca imaju pravo da, shodno svom uzrastu i zrelosti, učestvuju u postupcima i odlučuju o stvarima koje ih se tiču“, rekla je Mijušković, ukazujući da svi oni koji rade sa djecom i za djecu treba da poštuju pravo dječje participacije.

U tom kontekstu, Mijušković je navela kao primjer mrežu djece – zlatnih savjetnika Ombudsmana koji su konsultativno i saradničko tijelo.

Ona je govorila i o mehanizmima zaštite djece u domaćem i međunarodnom pravnom sistemu, uslovima za obraćanje Komitetu i detaljnije o samoj sadržini Protokola.

„Svakako da treba težiti uspostavljanju što bolje strukture unutar države u cilju unapređenja poštovanja prava djeteta i uživanja njihovog najboljeg interesa“,dodala je Mijušković.

Učesnici su iznijeli zapažanja i stavove o radu sa djecom i za djecu.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Milenko Magdelinić kazao je da u pravosuđu češće imaju djecu kao žrtve a ne izvršioce krivičnih djela. Među njima, kako je rekao, prednjače porodični odnosi – nedavanje izdržavanja ili oduzimanje maloljetnog lica.

On je ukazao na važnu ulogu centara za socijalni rad, kao i obrazovnih ustanova ali da bi prije svih porodica trebalo da bude prvi i najvažniji faktor koji oblikuje i usmjerava ponašanje djece.

Predstavnik NVO Društvo roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Slobodan Vuković, ukazao je na poteškoće sa kojima se suočavaju usljed nedostatka dnevnog centra u Baru, navodeći kao pozitivne primjere gradove sa sjevera Crne Gore.

On je govorio i o uticaja medija i sadržaja koje plasiraju na djecu, s akcentom na onoj koja imaju smetnje u razvoju. Posebno je izdvojio sadržaje koji sadrže scene nasilja, ukazujući da čak i često prikazivanje policijskih akcija ima loš uticaj na ovu kategoriju djece.

Milena Leković iz Centra za socijalni rad osvrnula se na temu korišćenja Interneta, mogućnostima kontrole djece i pravilnog usmjeravanja njihovih interesovanja kako bi se eventualne štetne posljedice i zloupotrebe svele na najmanju  moguću mjeru.

V.D. direkotra OŠ „Jugoslavija“ Biljana Vukmanović smatra da su djeca u značajnoj mjeri svjesna svojih prava ali ne i obaveza.

Ona je navela da bi posebnu pažnju u edukacijama trebalo usmjeriti na roditelje, koji, kako je kazala, nerijetko podržavaju loše postupke djece i opravdavaju ih ili ih i sami svojim ponašanjem uzrokuju i podstiču.

„Dešava se često da roditelji dolaze da traže zaštitu od škole, na primjer zbog dešavanja na društvenim mrežama i posljedicama koje ostaju. Oči roditelja uprte su u školu usljed nedostatka njihovog vremena da se bave svojom djecom“, rekla je Vukmanović. Ona je ukazala da u toj školi imaju brojne mehanizme kojima štite prava djece, i da čine sve da reaguju adekvatno na prve znake promjena ponašanja učenika.

Zekić Sanid iz Uprave policije  govorio je o kompleksnim istuacijama u radu sa maloljetnicima kao i različličitim reakcijama roditelja, navodeći da smatra da bi edukacije trebalo usmjeriti na uzraste djece osnovnih škola.

On je rekao da iskustva pokazuju da su roditelji, odnosno zdravi porodični odnosi, najbolja prevencija.

Generalna skupština UN je krajem 2011. godine usvojila III Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na procedure podnošenja predstavki – žalbi Komitetu za prava djeteta, kao nadzornom tijelu za sprovođenje Konvencije. Fakultativni protokol Crna Gora je potpisala 2012.godine u Ženevi, a Skupština Crne Gore je u julu 2013. godine donijela Zakon o potvrđivanju ovog dokumenta.