Zaštitnik u posjeti Ulcinju

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je danas sa saradnicima u Ulcinju u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“.

Tom prilikom Zaštitnik je neposredno razgovarao sa građanima/kama koji su smatrali da su im ljudska prava i slobode povrijeđeni postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja i primao njihove pritužbe.

Zaštitniku se obratilo 12 građanki/a, a njihove pritužbe odnosile su se uglavnom na ostvarivanje prava na mirno uživanje imovine (povraćaj i obeštećenje, stambeni odnosi), prava iz socijalne zaštite, radnih odnosa, odugovlačenje sudskih postupaka, na diskriminaciju kao i na rad tužilaštva.

Zaštitniku se u toku ove godine, do danas, obratilo 16 građana Ulcinja.

U razgovoru sa predstavnicima medija Zaštitnik je kazao da je suština obilazaka opština da se institucija približi građanima, da se bliže upoznaju sa mandatom i da im se omogući da u neposrednom razgovoru podnesu pritužbe.

On je naveo da se problemi građana Ulcinja uglavnom ne razlikuju od onih u drugim gradovima.

„Imali smo danas pritužbe u kojima građani ukazuju da postupci traju i po 10-12 godina i to je onda daleko od vladavine prava i građani imaju ozbiljne probleme. U tom slučaju nemamo klasično držanje predmeta u fioku, već sudovi  ili organi uprave donose odluke, ali nažalost istovjetne“, rekao je Zaštitnik.

One se onda, kako je pojasnio, po žalbama od strane drugostepenih organa/suda vraćaju na ponovni postupak, a prvostepeni istrajavaju u svojim odlukama.

„Onda građanin ima odluku ali ona ništa ne znači i ne mogu da ostvare prava. U tim slučajevima, mi konstatujemo da je povrijeđena Evropska konvencija o ljudskim pravima - da je povrijeđeno suđenje u razumnom roku i ukažemo da takvo postupanje organa spada u lošu upravu i tražimo da postupaju ekspeditivno i da odluke donose u primjerenom roku, bez odlaganja“, rekao je Baković.

 On je naveo da se u bavljenju pojedoinačnim slučajevima, individualnim pritužbama, u velikom procentu poštuju preporuke Zaštitnika.

„Međutim kada je u pitanju bavljenje opštim pitanjima i kada se preporuke odnose na određene oblasti i pojave onda ima ozbiljnih problema i dešava se da preporuke na nailaze na pravi odziv“, dodao je Zaštitnik.

Prema njegovim riječima, institucija je povećala vidljivost a to prepoznaje i poslednji izvještaj EK.

„Međutim kada je u pitanju bavljenje ljudskim pravima tu posao nikad nije završen jer se može desiti da u određenom momentu u nekoj opštini imamo zadovoljavajuće stanje a da već sledeće godine stanje nije dobro. To znači da je potrebna stalna aktivnost i ukazivanje. Napretka ima ali on još nije zadovoljavajući“, ocijenio je Zaštitnik.

On je dodao i da su najdominantnije povrede prava pred državnim organima, dugo  trajanje postupaka i nezadovoljstvo odlukama organa javne uprave.

Zaštitnik je sa zamjenikom Petrom Ivezićem i saradnicom posjetio i Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Sirena“. On je u pratnji direktora te ustanove, Bilal Alaja obišao prostorije u kojima borave korisnici i izvršio uvid u materijalne i tehničke uslove kojima Centar raspolaže.Ocijenjeno je da oni pružaju osnov za adekvatan boravak djece i mladih.

Prema riječima direktora, Centar ima prostorije za grupni, individualni rad, prostoriju za fizikalnu terapiju, mini ambulantu, kuhinju u kojoj se djeca hrane a od 2016. je osposobljena senzorna soba.

„ To je zapravo interaktivna soba, što znači da terapeut kontroliše opremu u sobi i dozira stimulanse za svako čulo, prilagođava ih individualnim karakteristikama svakog korisnika“, pojasnio je on.

U ovoj ustanovi trenutno su 32 korisnika o kojima brine tim od deset osoba, uključujući direktora.

Korisničko pravo Dnevnog centra imaju djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju od 7 do 27 godina sa mogućnošću prijema i djece sa smetnjama od 3 do 7 godina (koja se prioretno usmjeravaju u vrtić) ako Komisija za usmjeravanje i vaspitno – obrazovna ustanova utvrde da se dijete ne može obrazovati i vaspitavati u vrtiću.

U okviru posjete Ulcinju, zamjenica Zaštitnika za oblast prevencije torture, Zdenka perović sa saradnicima je posjetila Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj, gdje su izvršili redovni obilazak prostorija za zadržavanje.