Obuka za novinare iz oblasti ljudskih prava

Na obuci za novinare u oblasti ljudskih prava, sa osvrtom na član 10 Evropske konvencije, dat je pregled osnovnih standarda utemeljenih na evropskom pravu i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

 

Obuku je organizovalo Ministarstvo kulture – Direktorat za medije, u saradnji sa Medijskim savjetom za samoregulaciju. Na otvaranju je govorio Željko Rutović, generalni direktor Direktorata za medije, a predavači su bili eksperti u ovoj oblasti: prof. dr Aneta Spaić, prof. dr Nataša Ružić, mr Siniša Bjeković i Ranko Vujović.

 

Istaknuta je potreba usaglašavanja zakonodavstva i sudske, odnosno kvazi-sudske prakse u Crnoj Gori sa standardima Evropskog suda za ljudska prava u okviru primjene člana 10, ali i drugih odredbi Konvencije koje su u funkciji svojevrsnog balansa između slobode izražavanja i poštovanja privatnosti (posebno časti i ugleda), zaštite neometanog funkcionisanja pravosuđa i ugleda nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković govorio je o potrebi implementacije ovih standarda, sa posebnim osvrtom na zloupotrebu slobode izražavanja kada se to tiče prava i sloboda drugih, odnosno časti i ugleda u smislu zaštite prava privatnosti. U okviru ovog izlaganja izloženi su kriterijumi i elementi na kojima se temelji odnos prema govoru mržnje, kao posebno štetnoj i devastirajućoj pojavi u društvu. S tim u vezi posebno je naveo da govor mržnje ne uživa zaštitu u okviru slobode izražavanja, te da se samim tim ova sloboda ograničava, odnosno stavlja van okvira garancija člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 

Govoreći o lokalnim trendovima zamjenik Bjeković je podsjetio na primjere iz prakse institucije kada je riječ o govoru mržnje, a koji su u cjelosti zasnovani na stanardima Savjeta Evrope. Pri tome poseban osvrt dat je na novije instrumente Savjeta Evrope, kao što je Preporuka o opštoj politici broj 15 Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije posvećena govoru mržnje, ali i novijoj praksi Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju povreda časti i ugleda nekog lica.     

Predavanje je bilo posvećeno temama:

"Ograničenje člana 10 Evropske konvencije članom 8 pravo na privatnost", o kojoj je govorio Bjeković; "Komuniciranje sudstva i medija u kontekstu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima", "Primjena člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima kroz implementaciju preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope", "Granica slobode izražavanja on-line korisnika u elektronskim publikacijama” .

 

Obuci su prisustvovali novinari dnevnih novina, lokalnih javnih emitera, lokalnih štampanih medija i medijskih naučnih časopisa, predstavnici OSCE-a i nevladinog sektora.

 

Obuka predstavlja realizaciju mjere iz Pregovaračkog poglavlja 23-Pravosuđe i temeljna prava.