Sporazum o tehničkoj saradnji sa UNHCR-om

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori Roberta Monteveki potpisali su danas Sporazum o tehničkoj saradnji, u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i lica bez državljanstva.

Shodno Sporazumu, dvije institucije će razmjenjivati informacije koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i lica bez državljanstva, kao što su pristup teritoriji i postupku azila, poštovanje zakonskih propisa iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i izbjegličkog prava, kao i uslovi prijema i socio-ekonomska integracija izbjeglica.

Takođe, Sporazumom je predviđena i razmjena informacija u vezi sa odgovarajućim zakonskim propisima, kao i dostavljanje informacija za potrebe izvještavanja i istraživanja. UNHCR i institucija Ombudsmana planiraju i zajedničko učešće na odgovarajućim obukama, sastancima, konferencijama i seminarima, a naročito na polju izgradnje kapaciteta relevantnih državnih organa, civilnog sektora i glavnih interesnih grupa.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman) Šućko Baković  izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja Sporazuma.

„Ovim sporazumom želimo da saradnju podignemo na viši nivo, jer za to postoje opravdani razlozi. Saglasan sam da su novi propisi veliki izazov za organe države Crne Gore, a naročito kada je u pitanju njihova primjena. Bez dosljedne primjene nema vladavine prava i nadam se da ćemo tu stvoriti prostor za zajedničko djelovanje. Očekujemo da će sporazum pospješiti našu inače odličnu saradnju i da ćemo učiniti više za azilante, raseljena lica i lica bez državljanstva odnosno onih koja su u riziku od apatridije“, kazao je Baković.

Predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori Roberta Monteveki istakla je da potpisivanje Sporazuma dolazi u pravo vrijeme, u svjetlu novog Zakona o  međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i najavljenih izmjena i dopuna Zakona o strancima.

„U ovoj godini predstoji nam rad na jačanju kapaciteta nadležnih organa i organizovanje obuka u vezi sa primjenom Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, i već tu vidimo konkretnu i blagovremenu mogućnost za saradnju sa institucijom Ombudsmana. Takođe, novi Zakon o strancima, koji bi trebalo da bude usvojen uskoro, vjerovatno će obuhvatiti pitanja od zajedničkog interesa poput sprečavanja apatridije i odgovora na apatridiju, pa je moguća saradnja i na tom polju“, navela je Monteveki.