Savjetnici na konferenciji „Matra dani vladavine prava“

 

Savjetnici u instituciji Zaštitnika Dalida Ćorović Martinović i Dragan Đukić bili su učesnici konferencije „Matra dani vladavina prava“ koja je 26.-28. marta održana u Beogradu.

Skup su organizovali Holandski helsinški Komitet, Univerzitet Lajden i Haška akademija za lokalnu upravu.

Oko stotinu učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, BiH, Albanija, Kosovo i Makedonija podnijeli su izvještaj o napretku u ostvarivanju planova koje su formulisali prošle godine na radionicama o vladavini prava.

U okviru sesije „Ljudska prava i slobode“ predstavljeno je stanje u oblasti socijalne inkluzije Roma u crnogorskom društvu, kao jednoj od najdisktiminisanijih grupa  u društvu, kao i upisu u obrazovne institucije (kvote-garantovana mjesta), zaposlenju, rešavanju stambenog pitanja i izmjeni legislative radi učešća u društvenom i političkom životu Crne Gore i dobijanju predstavnika u nacionalni i opštinske skupštinu.

Takođe su nevedeni predmeti Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (Ranđelović protiv Crne Gore  i Alković protiv Crne Gore).

U vezi programa  „Javne nabavne“, predstavljeno je da je Back Home Action Plan-om (BHAP) crnogorskog tima, kao krajnji cilj, predviđeno potpuno usklađivanje pravnog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori sa pravnim tekovinama EU. On je BHAP-om podijeljen u tri koraka: izrada novog zakona o javnim nabavkama, sprovođenje posebnih obuka za službenike za javne nabavke koji će sprovoditi nove procedure i osnivanje javnog tijela usmjerenog na rješavanje praktičnih pitanja u oblasti javnih nabavki, kao i informisanje ponuđača i organa o usklađivanju zakona o javnim nabavkama sa EU tekovinama.

Šef međuinstitucionalnih i međunarodnih odnosa u Generalnoj direkciji za pravosuđe Evropske Komisije, Mark Jorna istakao je važnost vladavine prava u procesu pristupanja EU. On je govorio o novoj strategiji EU za proširenje zapadnog Balkana, objavljenoj nedavno od strane čelnika EU u Sofiji.

Između ostalog je naveo da EU želi da vjeruje da će se vladavina zakona primjenjivati u svim zemljama Zapadnog Balkana i da to zahtijeva društvenu transformaciju.

Ambasador Holandije u Beogradu Henk van del Dool, opisao je svoju zemlju kao „strogog ali pravednog“ partnera u razvoju vladavine prava.

„Postignuti rezultati, a ne ciljni datumi treba da odrede kada će se zemlje jugoistočne Evrope pridružiti EU.

Moraju se sprovesti temeljne reforme u blastima gdje je to neophodno“, naveo je on.