Savjetnica učestvovala na MATRA programu " Ljudska prava i manjine"

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović,  učestvovala je na MATRA programu obuke “Ljudska prava i manjine” (Matra Rule of Law Training Programme: Human Rights and Minorities) organizovanom u Hagu 11. - 20. aprila.

Događaj su organizovali Holandski helsinški Komitet, Univerzitet Lajden i Haška akademija za lokalnu upravu, a obukama su prisustvovali predstavnici sudova, parlamenata, ministarstava, nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, tijela za jednakost iz Crne Gore, Srbije, BiH, Albanije, Kosova, Makedonije, Moldavije, Gruzije, Ukrajine i Turske.

Učešće na Matra Programu je bila prilika za unapređenje znanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda sa fokusom na ranjive društvene grupe (žene žrtve nasilja u porodici, djeca, nacionalne manjine, LGBT osobe, i dr.), primjene međunarodnog prava i prakse u postupcima pred nacionalnim tijelima, kao i za upoznavanje sa sistemom djelovanja institucija u Holandiji koje štite i promovišu ljudska prava i slobode (Državni savjet, Holandski Institut za ljudska prava, Nacionalni Ombudsman, ombudsmani na lokalnom nivou, i dr.)

Učesnicu su imali priliku da slušaju predavanja eminentnih predstavnika akademske zajednice, državnih i institucija za zaštitu ljudskih prava, međunarodnih organizacija i civilnog sektora, o širokom spektru tema: Vladavina prava, demokratija i ljudska prava; Nadležnosti institucija za zaštitu ljudskih prava u Holandiji; Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim pravom; Rodno zasnovano nasilje, prava LGBT osoba sa fokusom na postupanje policije; Djelovanje Visokog Komesara za nacionalne manjine (OSCE); Primjena Konvencije UN-a o pravima djeteta sa osvrtom na postupanje Ombudsmana za djecu u Holandiji; Uloga Evropskog suda za ljudska prava; Uloga tijela za jednakost u podizanju svijesti o ljudskim pravima, promociji i postupanju u slučajevima diskriminatornog tretmana, i dr.

Posebno značajne su bile posjete Državnom savjetu, Ministartsvu zdravlja, socijalnog staranja i sporta, Holandskom Institutu za ljudska prava i Univerzitetu Lajden, kada su učesnici imali priliku da u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima postave pitanja iz oblaste u kojoj djeluju, učestvuju u simulaciji slučaja nejednakog tretmana iz predmeta po kojima postupa Institut za ljudska prava, te da na Pravnom fakultetu Univerziteta Lajden prošire svoja znanja iz oblasti prava Evropske unije, Ustavnog i Upravnog prava, kao i postupanja Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

U okviru završne aktivnosti učesnici su kreirali i predstavili Akcioni plan sa mjerama i aktivnostima koje planiraju preduzeti nakon povratka kući radi unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda. Akcioni plan je koncipiran kao osnov za zajedničko djelovanje predstavnika države koji će na osnovu preduzetog na narednom sastanku podnijeti izvještaj o napretku u realizaciji planova.