Odbor za ljudska prava podržao izvještaje Zaštitnika

Skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode  jednoglasno je podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka.

Odbor je takođe jednoglasno podržao Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka.

Izvještaje su članovima Odbora predstavili Zaštitnik Šuđko Baković, sa zamjenicama Snežanom Mijušković i Zdenkom Perović.

Zaštitnik je ukazao na ključne podatke, informacije i aktivnosti, uz navođenje statističkih pokazatelja.

 On je naglasio da su međunarodne organizacije u svojim izvještajima dale pozitivne ocjene i konstatovale unapređenje rada i vidljivosti Institucije. Zaštitnik je ukazao da su u 2017. Godini tijelima UN podnešena dva izvještaja.

On je saopštio da je u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori u 2017. godini ostvaren određeni napredak, koji je izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija zaduženih za zaštitu i promociju ljudskih prava.

Prema riječima Zaštitnika, u pojedinim oblastima i dalje su prisutni problemi i slabosti, naročito u implementaciji zakona i međunarodnih standarda. Zaštitnik je ukazao da je u radu bilo 889 predmeta u radu, i da je zadržan visok trend u okončanju – 96,96 %.

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković je informisala o aktivnostima u oblasti zaštite prava djeteta koje su podrazumijevale promociju ostvarivanja prava djeteta, rad na pritužbama i izradu Alternativnog izvještaja Zaštitnika o Drugom i Trećem periodičnom izvještaju CG o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta.

Članovi Odbora kazali su da je vidljiv ozbiljan rad Institucije u prethodnoj godini.

Kako su naveli, Izvještaj daje pregledan okvir po oblastima rada, kvalitetno i sveobuhvatno je urađen.

Zamjenica Perović ukazala je da je u 2017. godini obavljeno 17 obilazaka organa, organizacija i ustanova u kojima su smještena lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje, čime je Plan obilazaka realizovan u 85%.

Prema njenim riječima, redovnim obilascima organizacionih jedinica Uprave policije, zaključeno je da je uglavnom ostvaren napredak, kako u pogledu materijalnih uslova, tako i zaštite prava lica lišenih slobode, ali su uočene i određene nepravilnosti za čije otklanjanje su date preporuke.

Ona je, između ostalog, kazala da ukupni životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju još uvijek nijesu zadovoljavajući i da je Bolnica i dalje opterećena tzv. socijalnim pacijentima, a da se rješavanje problema ne nazire. Zamjenica je navela da su materijalni uslovi u Klinici za psihijatriju Kliničkog centra i dalje nezadovoljavajući i da je neophodno preduzimati korake u cilju dostizanja optimalnog terapeutskog okruženja.

Članovi Odbora smatraju da nenajavljene posjete doprinose pravilnom sagledavanju stanja u ustanovama.

Razgovarajući o tkz “socijalnim pacijentima” u Specijalnoj bolnici u Kotoru, naveli su da u saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja i lokalnih samouprava treba rješavati taj problem.