Izrada smjernica za postupanje sa djecom, žrtvama zlostavljanja

Zamjenica Zaštitinika za oblast dječijih prava, prava mladih i socijalne zaštite, Snežana Mijušković sa saradnicama, Duškom Šljivančanin i Milenom Krsmanović, učestvovala je na nacionalnim konsultacijama na kojima je predstavljen Nacrt globalnih smjernica SZO za odgovor zdravstvenog sistema i postupanje sa djecom, žrtvama zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja. Poziv je upućen od strane Ministarstva zdravlja, Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori i predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru koji su, kroz organizovanje nacionalnih konsultacija, doprinijeli sprovođenju konkretnih aktivnosti u pomenutoj oblasti.

Na konsultacijama su, pored nacionalnih predstavnika zdravstvenog sektora i drugih relevantnih stručnjaka za postupanje sa djecom žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja, učestvovali i članovi tima stranih eksperata angažovanih od strane Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a.

 Skup je ujedno bio prilika za pregled situacije u Crnoj Gori po pitanju zlostavljanja i zanemarivanja djece i uloge zdravstvenog sistema u odgovoru na taj problem kao i za predstavljanje okvirnog Nacrta Protokola standardnih operativnih procedura za rad zdravstvenih radnika u slučajevima nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i bilo kog oblika eksploatacije djece i adolescenata. Konsultacije su praćene aktivnom diskusijom u cilju dogovora o opsegu i procesu izrade nacionalnih smjernica za odgovor zdravstvenog sistema na zlostavljanje i zanemarivanje djece, uključujući mehanizme za multi-sektorsku saradnju i implementaciju smjernica.