Nacionalna konferencija „Fukcionisanje sistema krivičnih sankcija“

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, ukazao je na neophodnost ulaganja u materijalne uslove i zapošljavanje dovoljnog broja službenika u cilju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava lica koja borave u zatvorenim ustanovama po osnovu izvršavanja neke od krivičnih sankcija.

On je na otvaranju nacionalne konferencije „Fukcionisanje sistema krivičnih sankcija“, kazao da se u savremenom društvu često postavlja pitanje uspostavljanja ravnoteže između retributivnog pristupa kažnjavanju („prema zasluzi“), suzbijanja kriminaliteta, uvažavanja prestupnika I njegovih ljudskih prava i pragmatičnog pristupa krivičnim sankcijama koji podrazumijeva upravljanje rizicima uz što manje troškove.

“Opredjeljenje Crne Gore u odnosu na navedena pitanja sadržana su u Strategiji za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2021) u kojoj je navedeno da se reforme u ovoj oblasti odnose na - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima”, podsjetio je Zaštitnik Baković.

On smatram da bi se ispunjavanjem tih ciljeva značajno doprinijelo poštovanju ljudskih prava osoba koje su u sistemu krivičnih sankcija.

“Naglašavam da je neophodno punu pažnju pokloniti odgovarajućem izvršenju mjera bezbjednosti čija je svrha da se otklone stanja ili uslovi koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće vrši krivična djela. S tim u vezi ukazujem na još uvjek nezadovoljavajuće materijalne uslove u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru u kojoj borave osobe na izvršenju mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja”, kazao je on.

Zaštitnik je naveo da ohrabruje činjenica da je u Strategiji prepoznato da je sadašnji zatvorski sistem i dalje zasnovan na tradicionalnom zatvorskom pristupu,i da ga je neophodno zamijeniti sa pristupom zasnovanim na tretmanu, rehabilitaciji I resocijalizaciji zatvorenika sa mogućnostima za rad i zapošljavanje.

Vršeći svoj mandat Ombudsman kroz svoju preventivnu i reaktivnu ulogu sa posebnom pažnjom i kontinuitetu prati i nadzire tretman i ostvarivanje prava osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili mjere bezbjednosti ili kojima je po drugom osnovu ograničeno kretanje.

“Na osnovu našeg monitoringa ističemo da u zatvorskom sistemu Crne Gore nema sistematskog mučenja i zlostavljanja, ali su se nažalost, u proteklom periodu dogodili pojedinačni slučajevi koji su kao takvi bili predmet naše pažnje i postupanja i na čijem efikasnom procesuiranju smo insistirali, a i dalje to činimo”, rekao je Zaštitnik.

Prema njegovim riječima, na osnovu rada na terenu, Ombudsman sa zadovoljstvom zaključuje da su brojne obuke koje su se u periodu od 2010. godine do danas periodično sprovodile na temu spječavanja mučenja i drugih oblika zlostavljanja dale rezultate.

“Nažalost, osoblja i dalje nema dovoljno, a ovo, kako smo utvrdili, utiče negativno ne samo na poštovanje ljudskih prava osoba koje se nalaze u sistemu krivičnih sankcija već i samog osoblja-službenika”, dodao je on.

Zaštitnik je rekao i da je neophodno paralelno raditi na uspješnoj primjeni modela alternativnih sankcija.

Na konferenciji je učestvovala i savjetnica Zaštitnika, Marijana Sindjić, koja je bila jedna od panelista  i govorila je na temu “Ljudska prava lica lišenih slobode”.

Nacionalnu konferenciju koja okuplja predstavnike državnih institucija, civilnog sektora i međunarodnih partnera, organizovala je Građanska alijansa, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

U uvodnom dijelu govorili su i Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore kao i Zoran Vujičić, pravni savjetnik u Građanskoj alijansi.

 Na konferenciji je predstavljen izvještaj „Prava lica lišenih slobode 2018 “.