×
 

Savjetnice na okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori"

Glavna Savjetnica Zaštitnika Marina Perišić i Samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestovale su na Okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“ na poziv nevladine organizacije Ženska alijansa za razvoj iz Nikšića.

Učesnici/ce skupa razmijenili/le su iskustva sa stanovišta svojih nadležnosti i relevantnih saznanja o položaju žena sa invaliditetom, postignutom napretku u zaštiti od diskriminacije, te izazovima zakonodavnog i institucionalnog okvira u ostvarivanju djelotvorne zaštite i ravnopravnosti ove respektne grupe.

Samostalna savjetnica Milena Krsmanović govorila je na temu ostvarivanja ljudskih prava pred nezavisnim institucijama i podsjetila na nadležnosti Zaštitnika kao institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije, procesne olakšice postupka za zaštitu od diskriminacije koji se vodi pred Zaštitnikom, broju i strukturi predmeta u kojima se postupa po obraćanjima žena i osoba sa invaliditetom. Savjetnica je govorila i o dvostrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom, izazovima u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, postignutim rezultatima na unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti zaštite od diskriminacije i nedostacima koje prati nepotpuna primjena propisa i deficitarnost jasno definisanih budžetskih linija za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti osoba sa invaliditetom.

Izlaganja učesnika/ca su praćena aktivnom diskusijom i konstruktivnim predlozima za uspostavljanje međusektorske saradnje i primjenu programa i mjera za socijalno uključivanje žena sa invaliditetom radi postizanja punog razvoja, napretka i osnaživanja na osnovama ravnopravnosti i nediskriminacije.

Na skupu su učestvovali/le predstavnici/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva sporta, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, predstavnici/ce opštine Nikšić, Centra za socijalni rad - Biro rada Nikšić i nevladinog sektora koji aktivno djeluje na prevenciji i zaštiti od diskriminacije žena sa invaliditetom.