Zamjenica Perović u ekspertskoj misiji SPT-a

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, boravila je u ekspertskoj misiji Poljskoj kao članica Potkomiteta  Ujedinjenih nacija za sprečavanje mučenja i drugih svirepih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni /SPT/ (09-19.jul).

Zamjenica Perović bila je članica šestočlane ekspertske delegacije koja je posjetila više mjesta lišavanja slobode, uključujući zatvore, pritvorske i policijske centre, kao i specijalizovane ustanove za maloljetnike i pacijente sa mentalnim zdravljem. Takođe su razgovarali sa vladinim zvaničnicima, pravosudnim organima, povjerenikom za ljudska prava i predstavnicima civilnog društva.

Eksperti UN-a prisustvovali su i jednoj od posjeta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Varšavi.

SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT). Sastavljen je od 25 eksperata, koji su nezavisni stručnjaci za ljudska prava iz cijelog svijeta, izarani na mandat u svom ličnom svojstvu a ne kao predstavnici država potpisnica OPCAT-a.

Potkomitet ima mandat da obavi posjete državama ugovornicama, tokom kojih može posjetiti bilo koje mjesto gdje se lica mogu lišiti slobode. SPT prati kako države koje su ratifikovale OPCAT ispunjavaju svoje ugovorne obaveze, uključujući i uspostavljanje nezavisnog Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Stručnjaci pomažu država svojim nalazima ukazujući im kako da ojačaju zaštitu lica lišenih slobode protiv mučenja i okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Zvani,no saopštenje UN-a dostupno na linku:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23389&LangID=E