×
 

Zaštitnik na međunarodnom naučnom skupu "Od protivpravnosti do zakonitosti”

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu “Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti”, koji je u Novom Sadu (Republika Srbija) organizovao Pokrajinski zaštitnik građana u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda.

Trodnevni međunarodni nauči skup (29-31.10.2018) završen je potpisivanjem pisma o saradnji ombudsmana u regionu.

Tema konferencije elaborirana je kroz tri problemske cjeline – Pravne praznine i ljudska prava, Pravosuđe  i protivpravnost i Teorijsko-pravni i filozofski aspekti protivpravnosti i legalnosti. Takođe je organizovan i okrugli sto na temu Pravne praznine i ljudska prava/nezavisne institucije.

Govoreći o pravnim prazninama, Zaštitnik Baković ukazao je na važnu ulogu koju Ombudsman ima u toj oblasti kroz unapređenje pravnog okvira i prevazilaženje manjkavosti i protivrečnosti.

„U pitanju je dio mandata koji se ne tiče kontrole funkcije već se kroz bavljenje opštim pitanjima može dati inicijativa za donošenje zakona, drugih propisa i opštih akata radi usaglašavanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda“, ukazao je on.

Podsjećajući da Zaštitnik daje mišljenje na predlog zakona, drugog propisa ili opšteg akta, ukoliko smatra da je to potrebno radi zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda, iznio je primjere iz dosadašnje prakse kada su korišćene ove mogućnosti.

On je dodao da je u pitanju važno područje rada  kome će u budućem periodu biti posvećena veća pažnja zbog značaja koji se daje ne samo unapređenju zakonodanog okvira već i jačanju vladavine prava u cjelini.

Zaštitnik Baković u prevazilaženju pravnih praznina naglasio je značaj člana 9 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da su „potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka i imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drugačije od unutrašnjeg zakonodavstva“.

Predstavnici regionalnih, republičkih, pokrajinskih i lokalnih ombudsmana, advokatskih i javnobeležničkih komora, kao i povjerenice za ravnopravnost i povjerenika za informacije od javnog značaja o razgovarali su i o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, pravu na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina, ali i znakovnom govoru, problemma vještačenja, položaju osoba sa invaliditetom i ulozi nevladinih organizacija u postupcima pred državnim organima.

 Tematizujući teorijske, pravne i filozofske aspekte protivpravnosti i zakonitosti učesnici konferencije su dali važan doprinos njihovoj naučnoj elaboraciji. Kako su saopštili organizatori, doprinos Konferencije nije značajan samo na teorijskoj ravni, jer su njeni učesnici – ombudsmani iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore - potpisivanjem pisma o namjerama iskazali želju da saradnju započetu na Konferenciji nastave i nakon njenog okončanja i to na planu rodne ravnopravnosti.

 U narednom periodu ombudsmani iz regiona će uspostaviti redovnu komunikaciju i preko razmjene informacija i iskustava, stručnih savjetovanja, organizovanja zajedničkih konferencija i seminara, učešća u zajedničkim istraživačkim projektima i podnošenja  regionalno usaglašenih predloga nastojati da unaprijede nacionalne pravne okvire i borbom protiv predrasuda, stereotipija i mizoginih praksi doprinosu što potpunijem ostvarivanju jednakosti, jednakoj distribuciji prava i stvaranju društva jednakih mogućnosti za muškarce i žene.