×
 

Savjetnica na školi ODIHR-a za mlade savjetnike

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović, učestvovala je na kursu za mlade savjetnike koji je organizovala Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), u saradnji sa Školom za javne politike na Centralnom evropskom Univerzitetu (CEU). Petodnevni intezivni trening za mladi savjetnički kadar iz zemalja Zapadnog Balkana održan je od 12. do 16. novembra u Pragu.

Kurs je organizovan sa ciljem jačanja demokratskih institucija izgradnjom kapaciteta mladih savjetnika iz oblasti javnih politika kroz razumijevanje osnovne funkcije savjetnika kao podrške rukovodnom kadru u ispunjavanju svojih obaveza prema demokratiji i ljudskim pravima. U svojstvu predavača bili su angažovani nezavisni eksperti, predstavnici ODIHR-a, Škole javnih politika Centralnog evropskog Univerziteta i drugi akademski predstavnici.

Kroz predavanja i rad u malim grupama učesnici će unaprijediti i ojačali svoja znanja i vještine u oblasti efikasnog pregovaranja, kreiranja javnih politika, analiziranja unutrašnjeg i spoljašnjeg društvenog konteksta, donošenja odluka na osnovu ograničenih informacija, komuniciranja u kriznim situacijama, te pisanja govora i javnih nastupa.

Vještine stečene na kursu su višestruko značajne sa stanovišta jačanja uloge mladih savjetnika u državnim organima i međunarodnim predstavništvima. Kurs je u potpunosti zadovoljio očekivanja učesnika i stvorio solidnu podlogu za primjenu stečenih vještina u svakodnevnom radu u ulozi savjetnika koji predlažu politike u različitim poljima društvenog djelovanja, kreiraju analize, pregovaraju i javno prezentuju stavove u pojedinim poljima djelovanja

Umrežavanje učesnika kursa iz različitih institucija zemalja Zapadnog Balkana umnogome će olakšati njihove profesionalne kontakte i stvoriti osnovu za buduću saradnju i razmjenu iskustava.