×
 

Odbor podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije

 

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore većinom glasova podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1. 01. - 31. 07. 2018. godine.

Izvještaj je predstavio zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković, koji je kazao da građani u aktuelnom trenutku percipiraju diskriminaciju kao pojavu koja je manje prisutna u odnosu na 2017. godinu.” Ali je taj stepen i dalje visok, jer 80% građana smatra da trpi neki oblik diskriminacije ili ovu pojavu uočavaju u pojedinim oblastima”.

“U poređenju sa sličnim institucijama iz okruženja, broj predmeta u oblasti zaštite od diskriminacije i zabilježenih slučajeva diskriminacije pred institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je veći u odnosu na broj predmeta pred tim institucijama”, rekao je zamjenik Bjeković.

Predstavljajući statističke podatke, saopštio je da su u radu bila 82 predmeta, a da su se pritužbe odnosile na diskriminaciju u područjima: rad i zapošljavanje (24 predmeta), postupci pred organima javne vlasti (18 predmeta), socijalna zaštita (12 predmeta), zdravstvena zaštita (šest predmeta), postupanje policije/unutrašnji poslovi (pet predmeta), postupci pred pravosudnim organima (četiri predmeta), pristup dobrima i uslugama (četiri predmeta), dok je u područjima penzijsko-invalidsko osiguranje, obrazovanje, porodično-pravni odnosi, mediji i javno informisanje zabilježen indikativno mali broj pritužbi (po jedna).

Kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje, Zaštitnik je u radu imao dva predmeta u kojima je utvrđena povreda prava i date su preporuke i jedan predmet nasilja u porodici u kojem je, takođe, utvrđena povreda prava. Ukupno, u ovom izvještajnom periodu u 15 predmeta utvrđena je diskriminacija i/ili povreda drugog prava i date su preporuke.

Bjeković je podsjetio da sudovi, državna tužilaštva, organ uprave nadležan za policijske poslove i inspekcijski organi još uvijek nijesu ustanovili evidenciju u formi elektronski vođene baze podataka o podnijetim prijavama, pokrenutim postupcima i donijetim odlukama iz svoje nadležnosti u vezi sa diskriminacijom.

On je najavio da će izrada Studije “Istine i zablude o diskriminaciji” biti završena do kraja godine.

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode ocijenili su da je Izvještaj kvalitetan, sistematičan i analitički dobro pripremljen. Naveli su da je Institucija sve vidljivija za građane kao i da je potrebno raditi na njenom daljem kadrovskom jačanju.

Predsjednik Odbora, Halil Duković kazao je da ohrabruje što se  u kontinuitetu sprovode obuke stručnog kadra, što je prepoznato i od strane Evropske komisije.

Ohrabrujućim smatra i činjenicu da je veliki broj predmeta u oblasti zaštite od diskriminacije riješen u postupku pred Zaštitnikom, navodeći da je važno da postoje razvijene institucije koje će znati da prepoznaju svaki vid diskriminacije i isti efikasno rješavaju.

Duković je kazao da Zaštitnik, kao nacionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije, mora imati najveću ulogu u ovoj oblasti, ali i u ostalim državnim organima treba organizovati dodatne obuke o diskriminaciji.

Na kraju izlaganja Zamjenik Bjeković je pozvao državne institucije, privredne subjekte, pojedince i druge organizacije da se uključe u pružanje podrške i pomoći, kao izraz solidarnosti sa romskim porodicama iz naselja Lovanja kod Tivta, čiji su domovi uništeni usljed posljedica požara koji je zahvatio ovu lokaciju.