Zamjenica Perović na sjednici SPT-a

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 36. sjednice  Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija  (SPT), koja je od 19. do 23. novembra održana u Ženevi. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela, u skladu sa mandatom utvrđenim OPCAT-om, a utvrđen je i plan rada za narednu godinu.

 

SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT). Sastavljen je od 25 eksperata, koji su nezavisni stručnjaci za ljudska prava iz cijelog svijeta, izarani na mandat u svom ličnom svojstvu, a ne kao predstavnici država potpisnica OPCAT-a.

 

Potkomitet ima mandat da obavi posjete državama ugovornicama, tokom kojih može posjetiti bilo koje mjesto gdje se lica mogu lišiti slobode. SPT prati kako države koje su ratifikovale OPCAT ispunjavaju svoje ugovorne obaveze, uključujući i uspostavljanje nezavisnog Nacionalnog preventivnog mehanizma.

 

Stručnjaci pomažu državama svojim nalazima ukazujući im kako da ojačaju zaštitu lica lišenih slobode protiv mučenja i okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.