Konferencija o nacionalnim institucijama za ljudska prava na Zapadnom Balkanu

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović bili su učesnici dvodnevne regionalne konferencije „Nacionalne institucije za ljudska prava (NIZLJP) na Zapadnom Balkanu u zagovaranju ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koja je održana u Sarajevu 29. i 30. novembra.

Konferenciju je organizovao Savjet Evrope u saradnji sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Institucije ombudsmana za ljudka prava za borbu protiv diskriminacije“. Ova aktivnost dio je zajedničkog programa saradnje Evropske Unije i Savjeta Evrope „ Horizontalni instrument podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj“.

Na konferenciji su otvorene brojne teme od značaja za postupanje nacionalnih institucija za ljudska prava, kakve su: suzbijanje govora mržnje, promovisanje slobode govora i slobode medija, sa aspekta uravnoteženog pristupa i uloge NIZLJP; identifikacija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje na Zapadnom Balkanu i strategija zagovaranja za nacionalne institucije za ljudska prava. Na skupu su razmatrana i pitanja: zagovarački alati za promociju ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije sa iskustvima iz regiona; posebni izvještaji kao izvor promotivnih aktivnosti NIZLJP; saradnja između civilnog društva i NIZLJP na promociji ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije sa pažnjom na iskustva iz regiona; suzbijanje diskriminacije migranata i uloga NIZLJP i druge specijalizovane teme.

Zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacije, Siniša Bjeković, govorio je o zagovaračkim alatima za promociju ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, sa stanovišta iskustva Institucije.

Podsjetio je na sociološka istraživanja čiji rezultati ukazuju na područja društvenog života u kojima je diskriminacija najprisutnija i najizraženije osnove diskriminacije koji se kao takvi percipiraju prema stavovima građana. Pozvao je na snažniju borbu protiv diskriminacije i predrasuda edukacijom kao ključnim načinom koji donosi dugoročne promjene na ravni procesa a ne jednokratnih intervencija

Bjeković je predstavio i saradnju Zaštitnika sa organizacijama civilnog društva, koja doprinosi jačanju promotivnih aktivnosti i stvaranju društva netolerantnog na diskriminaciju, kao i drugim aktivnostima na promociji jednakosti i osnaživanja građana da prepoznaju i prijave diskriminaciju. Predstavio je komunikacionu strategiju izrađenu za potrebe Zaštitnika i ukazao da ona predstavlja solidnu osnovu za izgradnju efikasnijeg odnosa kako sa opštom i medijskom javnošću tako i sa relevantnim institucijama na domaćem i međunarodnom novou.

Sa skupa su poslate poruke da su nacionalne institucije za ljudska prava glavni van-sudski mehanizmi koji osiguravaju poštovanje ljudskih prava i rješavaju pojedinačne slučajeve kršenja ljudskih prava. Iznijeti su saglasni stavovi da se uloga nacionalnih institucija postiže uz pomoć niza instrumenata, uključujući promociju opšteg stanja ljudskih prava, dubinsku analizu konkretnog problema i izradu specijalnih izvještaja sa preporukama mogućih mjera za njihovo prevazilaženje, postupanje po pojedinačnim pritužbama, te kroz zastupanje građana u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije.

Takođe je zaključeno da NIZLJP imaju važnu ulogu u promovisanju principa ljudskih prava i zabrane diskriminacije, dok se efikasnost ovih aktivnosti postiže kroz saradnju sa civilnim društvom.

Dvodnevna izlaganja na širok spektar tema od interesa za rad NIZLJP i razmjena iskustava doprinijeli su izgradnji snažnije mreže NIZLJP u regionu i daljem jačanju djelotvornosti ovih institucija u sprječavanju diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava.

Skupu su prisustvovali predstavnici nacionalnih institucija za ljudska prava Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Kosova, Srbije, Slovenije i „Bivše jugoslovenske republike Makedonije“, Turske, predstavnici Savjeta Evrope, OSCE-a i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine.