×
 

Konferencija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Generalno posmatrano, u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori ostvaren je određeni napredak, kazao je Ombudsman Šućko Baković, navodeći da je on izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija.

Zaštitnik ljudksih prava i sloboda Crne Gore govorio je danas na konferenciji koju je povodom 10. decembra- Međunarodnog dana ljudskih prava, institucija organizovala u saradnji sa: Vladom Crne Gore, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, UN sistemom u Crnoj Gori, Delegacijom EU, Savjetom Evrope, Građanskom alijansom i Udruženjem pravnika.

Zaštitnik Baković čestitao je Međunarodni dan ljudskih prava i podsjetio da građani treba da budu svjesni da su oni vrhovni gospodari u demokratskim društvima i da kompletan sistem treba da bude u službi njima i ostvarivanju njihovih prava.

On je kazao da i dalje ima slabosti i problema, naročito u primjeni zakona i međunarodnih standarda.

„U instituciji Zaštitnika, srazmjerno broju pritužbi, u oblasti javne uprave tradicionalno bilježimo i najčešće povrede prava građana“, rekao je Zaštitnik.

Govoreći o jednoj od tema konferencije- prevenciji nasilja nad ženama, Baković je kazao da je nasilje nad ženama i dalje prisutno u Crnoj Gori. „I zahtijeva zaista odlučnije i efikasnije odgovor organa, institucija ali i društva kao cjeline“.

Prema njegovim rijeima,  zanemarivanje i ćutanje ne smije zamijeniti građansku i pravnu obavezu građana da prijave nasilje nad ženama i time spriječe njegovo dalje razvijanje u nepovratni proces ugrožavanja žrtve. 

„Osim dosljedne primjene zakonodavnih mjera i djelotvorne saradnje organa za prevenciju i zaštitu, važno je da se žrtvama nasilja u porodici i partnerskom odnosu učine dostupnim servisi podrške i službe koje se staraju o bezbjednosti i zaštiti, uključujući sigurne kuće i programe savjetovanja i rehabilitacije za žrtve, kao i programe rehabilitacije za učinioce nasilja u porodici“, kazao je on, navodeći da sve mjere i aktivnosti treba sprovoditi u kontinuitetu.

Što se tiče druge teme konfreencije - oblasti zaštite od mučenja i drugih nečovječnih postupanja, Zaštitnik je ukazao da naša i zapažanja drugih nezavisnih subjekata, pokazuju da se i u ovoj oblasti bilježi određeni napredak.

„ Međutim, i dalje je pred svima nama obaveza dostizanja nulte tolerancije mučenja, jer postojanje makar  i jednog slučaja mučenja ili zlostavljanja zahtijeva pravovremenu i efikasnu reakciju države. Međunarodne aktivnosti koje je naš NPM sproveo, odnosno u kojima je učestvovao, daju nam za pravo da zaključimo da ni u ovom pogledu ne zaostajemo za evropskim državama“, rekao je Ombudsman.

On je ponovio stalnu poruku da se zah­ti­je­va utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti i sank­ci­o­ni­sa­nje po­či­ni­la­ca, kao i pred­u­zi­ma­nje svih neo­p­hod­nih mje­ra da se slič­ni do­ga­đa­ji ne bi po­no­vi­li.

„Važno je naglasiti da samo brza, efikasna i temeljna istraga i primjereno kažnjavanje može imati odvraćujući efekat i poslati snažnu poruku osobama odgovornim za zlostavljanje da ono neće biti tolerisano“, rekao je Zaštitnik Baković.

Prema njegovim riječima, to što ni­je­su svi ko­ji su uče­stvo­va­li u mu­če­nju i dru­gim ob­li­ci­ma zlo­sta­vlja­nja iden­ti­fi­ko­va­ni i pri­ve­de­ni prav­di, "razlog je za za­bri­nu­tost".

Ombudsman  je podsjetio da je na današnji dan, prije 15 godina, počela sa radom institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. 

U ovom periodu imali smo  skoro 23 hiljade poziva građana, dok je u instituciji primljeno njih oko 11 hiljada. U radu je bilo blizu 10 hiljada predmeta.

„Trudimo se i posvećeno radimo na tome da budemo pokretači pozitivnih promjena u državi i društvu, promovišući pošten i jednak pristup zakonima i pravdi, efikasnost, odgovornost, nezavisnost i nepristrasnost u radu, saveznički odnos sa građanima/kama, institucijama i nevladinim organizacijama“, poručio je Zaštitnik Baković.

Prema njegovim riječima, svaki pojedinačni slučaj kršenja ljudskih prava i sloboda opominje da se uvijek treba i mora raditi više i bolje za dostizanje društva jednakih šansi za sve, društva bez diskriminacije i netolerancije.

„Na kraju, poručujem da ćemo se truditi da ažurnim postupanjem, većim promotivnim angažmanom, sopstvenim inicijativama i sličnim aktivnostima budemo još prisutniji i bliži građanima“, zaključio je on.

Zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, govoreći kao panelistkinja na drugoj sesiji, detaljnije je predstavila mandat Zaštitnika u obasti prevencije i zaštite od torture.

„Imajući u vidu pristupni proces EU, u kojem se Crna Gora nalazi i koji podrazumijeva realizaciju brojnih mjera i aktivnost na unaprjeđenju stanja ukupnog sistema, možemo zakljuliti da su tokom ovog procesa ostvarena određena unapređenja i u ovoj oblasti“, kazala je zamjenica Perović.

Ona je podsjetila na poslednju ocjenu Evropske komisije date u Rdanom dokumentu (08.11.2018) da su „kapaciteti NPM-a ojačani i da rezultati  njegovog rada pokazuju rast nezavisnosti u postupanju“.

Perović je govorila i o nekim od slučajeva iz prakse Zaštitnika (Nikezić-Milić, Januarski događaj u ZIKS-u, postupanja policije tokom oktobarskih protesta, vezivanje zatvorenika), i pojasnila kako se s godinama postepeno mijenjao stav institucija i javnosti povodom preporuka i mišljenja koja je u konkretnim predmetima dao Ombudsman.

Na tim primjerima, kako je navela, vidjelo se da se „evolucije dešavaju u revolucionalnim rokovima“.

Zamjenica Zaštitnika kazala je da su u prethodnoj godini u 70% obraćanja zatvorenika povrede otklonjene ili zahtjevi ispunjeni utoku samog postupka, navodeći da je tome doprinijela i unaprijeđena saradnja Institucije sa ZIKS-om. Ona je navela da u policijskoj strukturi još treba da se radi na edukaciji u cilju promjena i unaprjeđenja postupanja.

„Promptna reakcija upravljačkih struktura Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, javna osuda, identifikacija i procesuiranje odgovornih službenika, pokazuju da je proces promjena koji je u toku- dao rezultat. Za razliku od teške 2015.godine već nakon dvije godine imamo značajno različitu reakciju na nezakonito postupanje službenika“, rekla je Perović.

Ona je podsjetila na „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku“ i projekat- Unapređenje zaštite prava pritvorenih i zatvrenih lica u Crnoj Gori, koji finasira EU a primjenjuje Savjet Evrope.

„Institucija Zaštitnika se ukljulila u stručnom smislu i dala doprinos u planiranju i realizaciji aktivnosti ovog značajnog projekta koji će podržati unapređenje, ostvarenje  i zaštitu prava ovih lica“, dodala je ona.

U okviru istog programa, obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, na Pravnom fakultetu UCG danas je održana simulacija suđenja, u kojoj su učestvovali studenti.

Njima su se na početku obratili zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, šef Odsjeka za Jugoistočnu Evropu i Tursku, Direktorat za ljudska prava Savjeta Evrope, Daniel Schmidt kao i Ljiljana Jovanović iz Centra za ljudska prava.