Savjetnica na Konferenciji “Investing in Equality”

Konferencija  “Investing in Equality” u organizaciji Evropske mreže tijela za jednakost /European Network of Equality Bodies - Equinet/ održana je u Briselu 31.05-01.06, a u ime institucije Zaštitnika učesnica je bila samostalna savjetnica Duška Šljivančanin.

Konferencija je bila posvećena promjenama koje su se u prethodnom periodu desile na polju zaštite od diskriminacije. Paneli su, između ostalog, bili posvećeni i temama: identifikacija načina kako osigurati političku predanost jednakosti i nediskriminacije na svim nivoima; uloga ravnopravnog zakonodavstva, načini osiguravanja optimalnog sprovođenje postojećeg zakonodavstva i potrebe za ispunjavanjem pravnog okvira za ravnopravnost; uloga snažnih, nezavisnih tijela za ravnopravnost u zaštiti vrijednosti jednakosti.

Neki od zaključaka sa Konferencije bili su da i dalje postoji niz praznina u područjima koja su zaštićena međunarodnim zakonima o ljudskim pravima. Konkretno, s izuzetkom rasnog ili etničkog porijekla i pola, zakonodavstvo EU-a protiv diskriminacije samo se odnosi na područje zapošljavanja.

U okviru ove Konferencije održana je i rasprava o Horizantalnoj direktivi EU. Nacrt "Horizontalne direktive" EU, koji traje od 2008, ojačaće zabranu diskriminacije na temelju invaliditeta, dobi, vjere ili uvjerenja i seksualne orijentacije. Kako je saopšteno, ako bude usvojen, milioni Evropljana bi imali koristi od proširene zaštite od diskriminacije.