×
 

Savjetnica na MATRA programu obuke „Vladavina prava“.

 

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović boravila je u Beogradu 11. i 12. decembra povodom održavanja MATRA programa obuke „Vladavina prava“.

Događaj predstavlja nastavak programa obuke “Ljudska prava i manjine” koji je organizovan u Hagu od 11. do 20. aprila, a koji je pohađala savjetnica Krsmanović.

Tokom boravka u Hagu polaznici su kreirali i predstavili Akcioni plan sa mjerama i aktivnostima koje su planirali preduzeti nakon povratka u institucije, radi unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Akcioni plan je bio koncipiran kao osnov za zajedničko djelovanje predstavnika države, dok je u Beogradu podnijet izvještaj o napretku u realizaciji aktivnosti.

Savjetnica Krsmanović je predstavila primjenu Akcionog plana sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika, i to u odnosu na sprovedene treninge/obuke različitih ciljnih grupa o ljudskim pravima i zaštiti od diskriminacije (sudije i tužioci, službenici lokalnih samouprava, novinari, studenti.). Takođe je govorila i o realizaciji mjera na publikovanju preporuka Komiteta za prava djeteta UN-a, koje su upućne Crnoj Gori nakon razmatranja kombinovanog drugog i trećeg periodičnog izvještaja, kao i izvještaja Zaštitnika, NVO sektora i UNICEF-a.

Ona je ukazala i na realizovane mjere po osnovu učešća predstavnika Zaštitnika u Radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u svojstvu posmatrača. S tim u vezi, predstavila je koncept Nacrta Zakona, obim prava koji proizilazi iz životnog partnerstva na nivou i ličnih i imovinskih prava, te daljoj proceduri usvajanja Zakona.

Događaj su organizovali Holandski helsinški Komitet, Univerzitet Lajden i Haška akademija za lokalnu upravu, a treningu su prisustvovali predstavnici sudova, parlamenata, ministarstava, nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, tijela za jednakost iz Crne Gore, Srbije, BiH, Albanije, Kosova, Republike Makedonije, Moldavije, Gruzije, Ukraine i Turske.