×
 

Zaštitnik inicirao izradu Protokola

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici, a koji će do kraja godine biti upućen nadležnim subjektim na usaglašavanje i potpisivanje.

Protokol je dokument, koji pruža smjernice za djelovanje svim akterima koji se bave djecom i porodicom, kako bi zajedničkim djelovanjem mogli da preduzimaju radnje i mjere na zaštiti djeteta uključenog u život i rad na ulici, u skladu sa garantovanim pravima djeteta.

Uz podršku međunarodne organizacije Save the children, Zaštitnik se odlučio za izradu Protokola, između ostalog i iz razloga što preporuke koje se odnose na prosjačenje i skitnjičenje, koje smo nadležim organima uputili 2010.godine –nisu donijele očekivane rezultate.

Podsjećamo da uslovi u kojima se djeca nalaze, žive i provode svoje djetinjstvo na ulici predstavljaju jedan od najtežih i najgrubljih oblika povreda prava djeteta. Naime, takve životne okolnosti djeci uskraćuju mnoga prava zagarantovana UN Konvencijom o pravima djeteta, kao što su prava iz socijalne zaštite, zdravstvene zaštite,  prava na obrazovanje i dr.

U Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona, na ulicama milostinju traže u najvećem broju slučajeva djeca ali i odrasle osobe uglavnom žene, koje sa sobom vode djecu da bi kod građana izazvale sažaljenje. Problem prosjačenja aktuelan je tokom cijele godine, a povećava se tokom državnih i vjerskih praznika i za vrijeme turističke sezone.

U cilju prikupljanja stavova i komentara na nacrt Protokola. u Kolašinu će sjutra početi radionice sa predstavnicima stručne javnosti (Uprava policije, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije i dr).

Zainteresovani novinari više o ovoj temi i specifičnim ciljevima Protokola mogu dobiti od predstavnika institucije Zaštitnika, koji će im na raspolaganju biti tokom trajanja radionice 18.-20.decembra u Kolašinu (hotel Bianca, 10-16h).