×
 

Zamjenice na regionalnom forumu o vladavini prava

 

Zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijuškovič i Zdenka Perović, bile su učesnice Šestog godišnjeg regionalnog foruma vladavine prava u zemljama Jugoistočne Evrope, koji je održan u Dubrovniku 22.i 23. marta.

Konferencija, koju su organizovali AIRE Centar i međunarodna organizacija Branitelji građanskih prava /Civil rights defenders/, bila je posvećena temi Djeca i Evrpski sud za ljudska prava.

Glavna diskusija odnosila se na najbolji interes djeteta, u kontekstu presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), s akcentom na predmete iz regiona, u javnom i privatnom pravu.

Ove teme razrađene su kroz rad više radnih grupa u kojima su učestvovali sudije iz regiona i iz ESLJP, zastupnici država pred ESLJP, predstavnici pravosudnih akademija, ombudsmanskih institucija, NVO sektora i pravni eksperti.

Razgovaralo se o dužnosti države da zaštiti dijete od toga da mu neko naudi i da pruži alternativno staranje i mjestu djeteta u sistemu krivičnog pravosuđa. Takođe, tema su bile i atipične porodice, starateljstvo, preseljenje i otmice djece, ali i izazovi u izvršenju presuda u vezi sa pravima djece.

Razmatrani su i glavni izazovi u oblasti prava djeteta, uključujući djecu kao podnosioce predstavki pred ESLJP i drugim međunarodnim tijelima kao i izazovi pred ESLJP i domaćim sudovima i novijim trendovima u zaštiti dječjih prava u Evropi.

Predstavljeni su budući programi obuka za pripadnike sudtsva i potencijali za regionalnu saradnju.