×
 

Радионица поводом израде Протокола за заштиту дϳеце коϳа живе и раде на улици

Пракса у поступању са дϳецом укљученом у живот и рад на улици и искуства са терена указуϳу на потребу доношења Протокола о поступању надлежних органа у ово области.То ϳе закључак радионице на коϳоϳ ϳе представљен нацрт Протокола и механизама превенциϳе и спречавања просϳачења дϳеце.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, уз подршку организациϳе Саве тхе Цхилдрен, иницирао ϳе израду Протокола о поступању органа, установа и организациϳа са дϳецом укљученом у живот и рад на улици.

У радионицама, коϳе су овим поводом одржане у Колашину од 17. – 21.12.2018, представници стручне ϳавности (министарстава, Управа полициϳе, центри за социϳални рад, здравствене, образовне установе, НВО, међународне организациϳе и др) дали су коментаре, предлоге и размиϳенили искуства у циљу припреме што свеобухватниϳих и конкретних мϳера и активности коϳе ће надлежни предузимати приликом дϳеловања у овоϳ области.

Протокол дефинише превентивне мϳере и активности ране интервенциϳе и подршке дϳеци укљученоϳ у живот и рад на улици и њиховим породицама, процедуре заштите-приϳављивање кривичних, прекршаϳних дϳела и незаконитих поступања, активности полиицϳе, центара за социϳални рад, других установа и пружалаца услуга социϳалне заштите.Такође се описуϳе улога здравственог, васпитно-образовног система као и организациϳа цивилног друштва, едукациϳа стручњака као и потребна међусекторска сарадња, уз праћење примϳене Протокола.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, подсϳетио ϳе на препоруке коϳе ϳе институциϳа 2010.године упутила надлежним органима у вези са просϳачењем и ситуациϳама када се дϳеца затекну у скитњи, наводећи да оне нису дониϳеле очекиване резултате.

Он ϳе указао да акценат треба да буде на уϳедначавању пракси поступања професионалаца коϳи раде у овоϳ области.

„Услови у коϳима се дϳеца налазе, живе и проводе своϳе дϳетињство на улици представљаϳу ϳедан од наϳтежих и наϳгрубљих облика повреда права дϳетета. Забрињаваϳућа ϳе чињеница да ова дϳеца наϳчешће нису укључена у редован образовни програм, немаϳу здравствено осигурање ни приступ већини права коϳе предвиђа Конвенциϳа УН о правима дϳетета“, рекао ϳе он.

Замϳеница Заштитника Снежана Миϳушковић казала ϳе да велики успϳех представља сваки поϳединачни случаϳ када се неко од дϳеце из ове рањиве категориϳе склони са улице и врати у образовни систем. Она ϳе подсϳетила да су ове активности у складу са Препорукама Комитета за права дϳетета УН-а, коϳе су Црноϳ Гори упућене 2010. као и 2018. године.

Представници организациϳе Саве тхе цхилдрен, представили су искуства и добре праксе коϳе су спроводе у Босни и Хереговини, Србиϳи и другим земљама региона. Они су саопштили да има помака набоље у области заштите и унапређења права дϳеце у ризику али да се и даље препознаϳе потреба и простор осмишљавања додатних сервиса превенциϳе и подршке, а посебно за унапређење мултисекторског приступа у пружању подршке дϳеци и породицама.

У циљу стварања што квалитетниϳег документа коϳи ће бити оперативно примϳенљив, представници органа и институциϳа говорили су о конкретним ситуациϳама на терену, начинима да се превазиђу проблеми, изазовима са коϳима се суочаваϳу у поступању и сл. Тако су, између осталог, навели да се дешавало да се за двиϳе године ϳедноϳ породици напише 17 приϳава за занемаривање дϳеце, да се ϳедном малољетнику суди у три града, да ϳедна школа процесуира око 160 одустаϳања од наставног процеса припадника РЕ популациϳе и сл.

Након размϳене мишљења и искустава на коϳа су указали службеници полициϳе, центара за социϳални рад, нво сектора, наставника, психолога, и осталих коϳи у свом раду поступаϳуу са овом категориϳом дϳеце,  дошло се до нових предлога коϳи ће бити униϳети Протокол.

Након ове фазе, наредних дана слиϳеди  упућивање надлежним субϳектим на усаглашавање након чега ће услиϳедити потписивање Протокола.

У оквиру радионица, представљен ϳе “Програм основне обуке стручних радника, стручних сарадника и чланова мултидисциплинарних тимова за заштиту од насиља у породици и насиља над дϳецом о поϳави, видовима и механизмима превенциϳе и спрϳечавања просϳачења код дϳеце“, коϳи спроводи  НВО Центар за безбϳедносна, социолошка и криминолошка истраживања - Дефендологиϳа, у оквиру никшићког Дневног центра за дϳецу коϳа живе или раде на улици или су у ризику да то постану.

Разговарано ϳе о узроцима и облицима радне експлоатациϳе дϳеце, представљено ϳе виђење РЕ заϳеднице о овим питањима, основни поступци у раду са дϳецом и породицом, превентивне мϳере и активности ране интервенциϳе и подршке дϳеци коϳа припадаϳу овоϳ рањивоϳ категориϳи, а разматрани су и међународни и домаћи правни оквир.

 

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me