×
 

Radionica povodom izrade Protokola za zaštitu djece koja žive i rade na ulici

Praksa u postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici i iskustva sa terena ukazuju na potrebu donošenja Protokola o postupanju nadležnih organa u ovo oblasti.To je zaključak radionice na kojoj je predstavljen nacrt Protokola i mehanizama prevencije i sprečavanja prosjačenja djece.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku organizacije Save the Children, inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici.

U radionicama, koje su ovim povodom održane u Kolašinu od 17. – 21.12.2018, predstavnici stručne javnosti (ministarstava, Uprava policije, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije i dr) dali su komentare, predloge i razmijenili iskustva u cilju pripreme što sveobuhvatnijih i konkretnih mjera i aktivnosti koje će nadležni preduzimati prilikom djelovanja u ovoj oblasti.

Protokol definiše preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici i njihovim porodicama, procedure zaštite-prijavljivanje krivičnih, prekršajnih djela i nezakonitih postupanja, aktivnosti poliicje, centara za socijalni rad, drugih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite.Takođe se opisuje uloga zdravstvenog, vaspitno-obrazovnog sistema kao i organizacija civilnog društva, edukacija stručnjaka kao i potrebna međusektorska saradnja, uz praćenje primjene Protokola.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, podsjetio je na preporuke koje je institucija 2010.godine uputila nadležnim organima u vezi sa prosjačenjem i situacijama kada se djeca zateknu u skitnji, navodeći da one nisu donijele očekivane rezultate.

On je ukazao da akcenat treba da bude na ujednačavanju praksi postupanja profesionalaca koji rade u ovoj oblasti.

„Uslovi u kojima se djeca nalaze, žive i provode svoje djetinjstvo na ulici predstavljaju jedan od najtežih i najgrubljih oblika povreda prava djeteta. Zabrinjavajuća je činjenica da ova djeca najčešće nisu uključena u redovan obrazovni program, nemaju zdravstveno osiguranje ni pristup većini prava koje predviđa Konvencija UN o pravima djeteta“, rekao je on.

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković kazala je da veliki uspjeh predstavlja svaki pojedinačni slučaj kada se neko od djece iz ove ranjive kategorije skloni sa ulice i vrati u obrazovni sistem. Ona je podsjetila da su ove aktivnosti u skladu sa Preporukama Komiteta za prava djeteta UN-a, koje su Crnoj Gori upućene 2010. kao i 2018. godine.

Predstavnici organizacije Save the children, predstavili su iskustva i dobre prakse koje su sprovode u Bosni i Heregovini, Srbiji i drugim zemljama regiona. Oni su saopštili da ima pomaka nabolje u oblasti zaštite i unapređenja prava djece u riziku ali da se i dalje prepoznaje potreba i prostor osmišljavanja dodatnih servisa prevencije i podrške, a posebno za unapređenje multisektorskog pristupa u pružanju podrške djeci i porodicama.

U cilju stvaranja što kvalitetnijeg dokumenta koji će biti operativno primjenljiv, predstavnici organa i institucija govorili su o konkretnim situacijama na terenu, načinima da se prevaziđu problemi, izazovima sa kojima se suočavaju u postupanju i sl. Tako su, između ostalog, naveli da se dešavalo da se za dvije godine jednoj porodici napiše 17 prijava za zanemarivanje djece, da se jednom maloljetniku sudi u tri grada, da jedna škola procesuira oko 160 odustajanja od nastavnog procesa pripadnika RE populacije i sl.

Nakon razmjene mišljenja i iskustava na koja su ukazali službenici policije, centara za socijalni rad, nvo sektora, nastavnika, psihologa, i ostalih koji u svom radu postupajuu sa ovom kategorijom djece,  došlo se do novih predloga koji će biti unijeti Protokol.

Nakon ove faze, narednih dana slijedi  upućivanje nadležnim subjektim na usaglašavanje nakon čega će uslijediti potpisivanje Protokola.

U okviru radionica, predstavljen je “Program osnovne obuke stručnih radnika, stručnih saradnika i članova multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom o pojavi, vidovima i mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja kod djece“, koji sprovodi  NVO Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja - Defendologija, u okviru nikšićkog Dnevnog centra za djecu koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu.

Razgovarano je o uzrocima i oblicima radne eksploatacije djece, predstavljeno je viđenje RE zajednice o ovim pitanjima, osnovni postupci u radu sa djecom i porodicom, preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci koja pripadaju ovoj ranjivoj kategoriji, a razmatrani su i međunarodni i domaći pravni okvir.