×
 

Састанак о евалуациϳи програма рехабилитациϳе и реинтеграциϳе затвореника

Савϳетнице Заштитника, Мариϳана Синђић и Јелена Недовић, одржале су састанак са представницима Савϳета Европе о евалуациϳи програма рехабилитациϳе и реинтеграциϳе затвореника.

На састанку у оквиру проϳекта „Унапређење заштите људских права притворених и затворених лица у Црноϳ Гори“ и потпрограма „Евалуациϳа програма рехабилитациϳе и реинтеграциϳе затвореника“, менаџерки проϳекта Татϳани Мирановић и члану ескпертске мисиϳе међународном консултанту,  Арсхак Гаспарyану, представаљене су информациϳе и подаци у циљу  припреме Извϳештаϳа и упознавања са стањем у Црноϳ Гори, у области третмана, рехабилитациϳе и реинтеграциϳе затвореника.

Савϳетнице Заштитника представиле су досадашњи рад Заштитника као НПМ-а и поступање у предметима у овоϳ области. Указале су на слабости у третману и програмима коϳи се спроводе у затвору, у односу на затворенике. Истакнуле су кључну улогу социϳализациϳе и квалитетног послиϳепеналног прихвата бивших затвореника у заϳедници.

Господина Гаспарyа интересовали су положаϳ, услови рада и мотивациϳа службеника коϳи раде у затворима, па ϳе на ту тему кратко представљен извϳештаϳ Заштитника о условима рада службеника обезбϳеђења и службеника третмана од 2017.године.

Говорећи о третманским програмима коϳи се спроводе у ЗИКС-у према корисницима психоактивних супстанци савϳетнице су указале да ϳе Заштитник установио да се спроводи програм „12 корака“, коϳи ϳе у вриϳеме обиласка укључивао свега шест затвореника

Као разлози за то наведена ϳе  слаба мотивациϳа зависника или грубо кршење правила  и вршење негативног утицаϳа на групу.

Савϳетнице су саопштиле став Заштитника да ϳе неопходно предузети мϳере и кораке како би се затвореници додатно мотивисали да се укључе у програм, имаϳући у виду његове вишеструке користи.

Разговорало се и о другим темама коϳе су блиске ефектима рехабилитациϳе и реинтеграциϳие затвореника.

Саговорници су оциϳенили да ϳе неопходно ϳачати и унаприϳедити људске и техничке капацитете, како у Заводу, тако и у заϳедници у послиϳе прихватном периоду.

Ту се  не мисли само на повећање броϳа запослених (што ϳе свакако примарно) већ и на промϳену организационе структуре.Такође, указано ϳе на неопходност успостављања већег степена сарадње и повезаности ширег броϳа субϳеката и цϳелокупне заϳеднице, ради што боље рехабилитациϳе и реинтеграциϳе затвореника и смањења рецидивизма.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me