×
 

Конференциϳа поводом сϳећања на жртве Холокауста

Цивилизациϳска ϳе обавеза и потреба да се сприϳечи и санкционише свака релативизациϳа, а не само негациϳа злочина Холокауста, казао ϳе замϳеник Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Синиша Бϳековић.

Он ϳе био учесник конференциϳе поводом обиљежавања 27. ϳануара - Међународног дана сϳећања на жртве Холокауста, коϳу су организовали скупштински Одбор за људска права и слободе и Одбор  за просвϳету, науку, културу и спорт.

Генерална скупштина Уϳедињених нациϳа установила ϳе обиљежавање овог датума резолуциϳом од 1. новембра 2005. године.

Учесници Конференциϳе придружили су се кампањи #WеРемембер, чиϳи ϳе циљ да се подигне свиϳест о Холокаусту и свим облицима ксенофобиϳе и геноцида.

Замϳеник Бϳековић ϳе рекао да се „ вампир“ Холокауста и сличних феномена ϳош увиϳек дешава и шири Европом.

“Обавеза свих ϳе да се то на наϳефикасниϳи могући начин сприϳечи, а корϳене ове поϳаве треба сасϳећи”, рекао ϳе Бϳековић.

Он ϳе указао на обавезу да се треба борити  против сваке релативизациϳе злочина Холокауста.

Предсϳедник Скупштине Црне Горе Иван Браϳовић поручио ϳе да владавина права нема алтернативу.  Он ϳе казао да ће Скупштина Црне Горе на том путу истраϳати и детерминисати у корϳену све популистичке покрете коϳи немаϳу добре намϳере “ни према другима, а тиме ни према себи”.

Браϳовић ϳе рекао да на санкционисање таквих поϳава обавезуϳу антифашистичка прошлост државе, као и мултиконфесионални, мултиетнички и мултикултурални суживот црногорског грађанског друштва.

Предсϳедник Одбора за људска права и слободе др Халил Дуковић ϳе истакао да се Генерална скупштина Уϳедињених нациϳа доношењем Резолуциϳе коϳом ϳе прогласила Међународни дан сϳећања на жртве Холокауста руководила потребом реафирмациϳе људских права, превенциϳе и кажњавања злочина геноцида, као и стално присутне опасности од расне, националне и вϳерске мржње засноване на предрасудама.

Предсϳедник Одбора за просвϳету, науку, културу и спорт Радуле Нововић казао ϳе да ϳе Холокауст неизбрисива мрља у историϳи цивилизациϳе,” коϳу ϳе направио човϳек, односно човϳек-човϳеку”.

“ Страдање милиона недужних људи чиϳи ϳе ϳедини гриϳех био то што су припадали ϳедноϳ нациϳи или религиϳи, опомена ϳе и завϳет младим генерациϳама да наставе да ствараϳу другачиϳи свиϳет, да се нешто слично никада не понови”, рекао ϳе он.

Осим представника Скупштине, Владе и институциϳе Заштитника, на конференциϳи су учествовали и потпредсϳедница Савеза удружења бораца НОР-а и антифашиста Црне Горе, нерезидентна амбасадорка Израела у Црноϳ Гори, рабин Јевреϳске заϳеднице Црне Горе и предсϳедник Јевреϳске заϳеднице Црне Горе.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me