Замϳеник говорио о остваривању људских права стариϳих особа    Дискриминација

Стариϳе особе мораϳу се схватити као друштвени ресурс, а не као пасивни корисници права и слобода коϳи су социϳални терет, казао ϳе замϳеник Заштитника Синиша Бϳековић, наводећи да извϳештаϳи Омбудсмана указуϳу на недостатк одговараϳућих сервиса подршке овоϳ категориϳи становништва. Бϳековић ϳе данас говорио на панелу “Људска права стариϳих”, у оквиру завршне конференциϳе “Инициϳатива за социϳално укључивање стариϳих особа”, коϳу ϳе организовао Црвени крст. Он ϳе рекао да ϳе пририодно очекивати да стариϳе особе и у позним годинама живота могу и требаϳу дати допринос развоϳу друштва у цϳелини кроз тзв. активно старење.

 
 
Састанак са представницима надлежних тиϳела Савϳета Европе    Дискриминација

Представници Савϳета Европе и Јединице за сарадњу и борбу против говора мржње посϳетили су институциϳу Заштитника људских права и слобода Црне Горе како би разговарали о техничким детаљима у процесу планирања проϳекта на тему антидискриминациϳе на западном Балкану. То ће бити наредна фаза Заϳедничког програма Европске униϳе и Савϳета Европе под називом „Хоризонтал Фацилитy“ за западни Балкан и Турску. У име делегациϳе СЕ, Стефано Валенти, Ведран Иан Кϳелдсен и Ангел Лонго поϳаснили су да ће планиране активности бити фокусиране на теме заштите ЛГБТ права и борбу против говора мржње, уз шири контекст промоциϳе различитости и толеранициϳе. Замϳеник Заштитника за област заштите од дискриминациϳе, Синиша Бϳековић и савϳетнице Милена Крсмановић И Милана Боϳовић указали су на околности, потребе и предлоге у вези са овом области рада, док ће у наредноϳ фази договора бити планиране специфичне активности.

 
 
Коментар на изϳаву митрополита црногорско-приморског   

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе изражава осуду и забринутост поводом посљење изϳаве митрополита црногорско-приморског Амфилохиϳа о стварању “аутофекалне цркве” у Црноϳ Гори. Непримϳерене су и краϳње неприхватљиве изϳаве коϳима се вриϳеђаϳу вϳерска и национална осϳећања грађана а посебно ϳе несхватљиво да оне долазе од високог црквеног великодостоϳника и то у данима празника коϳи ϳе наϳвећи симбол ширења мира, љубави и повϳерења. Цркве, вϳерске заϳеднице и њихови представници имаϳу одређени ниво слободе када су у питању ϳавни наступи али и одговорност и обавезу да том приликом у складу са своϳом друштвеном позициϳом, не нарушаваϳу достоϳанство поϳединаца и група коϳима се обраћаϳу или о коϳима саопштаваϳу став.

 
 
Реаговање поводом изϳава након гласања о измϳенама закона о ϳавном реду и миру   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе изражава забринутост и осуђуϳе изϳаве коϳима се позива на нетрпељивост и нарушава концепт успостављених демократских вриϳедности грађанског и мултиетничког склада. Апелуϳемо на смиривање тензиϳа коϳе се шире коментарисањем таквих ставова. Пратећи актуелна дешавања и реакциϳе након гласања о Предлогу закона о измϳенама Закона о ϳавном реду и миру, у Скупштини Црне Горе, неопходно ϳе указати на неприхватљиве и негативне посљедице изражавања политичких мишљења коϳима се доводи у питање уставно право посланика да се опредϳељуϳе и гласа по сопственом увϳерењу. Ових дана више пута у изражавању политичких ставова коришћени изрази као што су: „непожељност поϳединаца на одређеноϳ териториϳи, нетрпељивост, национализам, шовинизам, мржња“, и сл, што ϳе озбиљан аларм за реакциϳу и позив на очување међунационалног поштовања, суживота и толеранциϳе, по коϳима ϳе црногорско друштво препознато и служи као позитиван примϳер.

 
 
Замϳеник и савϳетница на отварању проϳекта "Учествовање с одлучивањем''    Дискриминација

Реализациϳа проϳекта,,Учествовање с одлучивањем'' (Партиципатион wитх Децисионс - ПWДс), чϳи ϳе циљ да повећа ниво поштовања људског достоϳанства, различитости и права особа са инвалидитетом у Црноϳ Гори, почела ϳе 21.12. 2018.године. У оквиру овог проϳекта, чиϳи ϳе циљ и да подигне свиϳест о могућностима ОСИ и побољша даљу интеграциϳу у друштву, реализуϳе се и Школа људских права особа са инвалидитетом. Кроз ову школу, коϳу организуϳе Удружење младих са хендикепом ЦГ, тежиће се едукациϳи учесника о настанку и развоϳу људских права као и механизмима њихове заштите. Предавач у школи био ϳе, замϳеник Заштитника за област антидискриминациϳа, права мањина и родна равноправност Синиша Бϳековић. Он ϳе учесницима одржао предавање на теме ,,Увод у људска права и историϳат развоϳа људских права '' и „Судска заштита људских права, с посебним акцентом на права особа с инвалидитетом пред Европским судом за људска права'' .

 
 
Мϳере упозорења не доприносе смањењу говора мржње    Дјечја права

У случаϳевима говора мржње израженог на интернету, друштвеним мрежама и другим мϳестима ϳавног простора наϳчешће се изричу мϳере упозорења, што ниϳе доприниϳело - нити превенциϳи, нити смањењу ових деликата, казала ϳе замϳеница Заштитника Снежана Миϳушковић. Говорећи на конференциϳи „Улога васпитно-образовних установа у превенциϳи и борби против насиља и говора мржње на интернету“, замϳеница ϳе указала да ϳе говор мржње веома распрострањена поϳава на интернет порталима и друштвеним мрежама. “Често смо у прилици да видимо, прочитамо, читав спектар увреда заснованих на расном, етничком, вϳерском или хомофобном мотиву. Ово ϳе нарочито изражено након одређених друштвених дешавања, догађаϳа коϳи су у датом моменту актуелни било код нас, било у региону и могло би се рећи да директно утичу на доношење одређених политичких и других одлука”, рекла ϳе она. Миϳушковић ϳе навела да ϳе у Интернет простору свако о коме се пише, онаϳ коϳи пише или онаϳ ко изрази став у виду коментара на дату тему, потенциϳална мета неприхватљивог изражавања мишљења и говора мржење.

 
 
Састанак са представницима НВО Рука руци    НПМ

Савϳетице Заштитника из сектора за превенциϳу и заштиту од тортуре, Мариϳана Синђић и Мирϳана Радовић, на инициϳативу НВО Рука руци одржале су посебан састанак са њиховим представницима. У фокусу дϳеловања ове НВО рехабилитациϳа и ресоциϳализациϳа осуђених лица. Овом приликом савϳетнице су указале на надлежности Заштитника, као и чињеницу да ϳе у своϳим извϳештаϳима Заштитник више пута указивао на важност потпуне рехабилитациϳе и ресоциϳализациϳе лица коϳа су издржала казну затвора. Представници НВО Рука руци изниϳели су начелне правце дϳеловања за коϳе ће се залагати, и наϳавили будуће активности о коϳима ће се конкретниϳе разговарати.

 
 
Састанак са представницима цивилног сектора    НПМ

Савϳетнице Заштитника Мариϳана Синђић и Мирϳана Радовић одржале су 21.12.2018. године састанак са представницима заинтересованих невладиних организациϳа, поводом израде Плана обилазака Националног механизма за превенциϳу тортуре (НПМ) за 2019. годину. Састанку су пристуствовали Зоран Вуϳичић у име НВО Грађанска алиϳанса, Јован Боϳовић из НВО Јувентас и Владимир Павићевић као представник НВО Рука руци.

 
 
Радионица поводом израде Протокола за заштиту дϳеце коϳа живе и раде на улици    Дјечја права

Пракса у поступању са дϳецом укљученом у живот и рад на улици и искуства са терена указуϳу на потребу доношења Протокола о поступању надлежних органа у ово области.То ϳе закључак радионице на коϳоϳ ϳе представљен нацрт Протокола и механизама превенциϳе и спречавања просϳачења дϳеце. Заштитник људских права и слобода Црне Горе, уз подршку организациϳе Саве тхе Цхилдрен, иницирао ϳе израду Протокола о поступању органа, установа и организациϳа са дϳецом укљученом у живот и рад на улици. У радионицама, коϳе су овим поводом одржане у Колашину од 17. – 21.12.2018, представници стручне ϳавности (министарстава, Управа полициϳе, центри за социϳални рад, здравствене, образовне установе, НВО, међународне организациϳе и др) дали су коментаре, предлоге и размиϳенили искуства у циљу припреме што свеобухватниϳих и конкретних мϳера и активности коϳе ће надлежни предузимати приликом дϳеловања у овоϳ области. Протокол дефинише превентивне мϳере и активности ране интервенциϳе и подршке дϳеци укљученоϳ у живот и рад на улици и њиховим породицама, процедуре заштите-приϳављивање кривичних, прекршаϳних дϳела и незаконитих поступања, активности полиицϳе, центара за социϳални рад, других установа и пружалаца услуга социϳалне заштите.Такође се описуϳе улога здравственог, васпитно-образовног система као и организациϳа цивилног друштва, едукациϳа стручњака као и потребна међусекторска сарадња, уз праћење примϳене Протокола

 
 
Замϳеница Перовић на регионалном састанку НПМ-ова    НПМ

Замϳеница Заштитника, Зденка Перовић и савϳетница Заштитиника Мариϳана Синђић учествовале су на регионалном састанку НПМ-ова и цивилног сектора у ОСЦЕ региону, коϳи ϳе одржана у Милану 3. и 4. децембра. Тема састанка, коϳи ϳе одржан у организациϳи ОСЦЕ/ОДИХР и АПТ-Асоциϳациϳе за превенциϳу тортуре, била ϳе “Превенциϳа тортуре и другог лошег поступања у контексту миграциϳа”. Осим главне теме,разговарало се и о леглислативи у овоϳ области, процедурама, правима у имиграционом притвору, присилним повратцима грађана, материϳалним условима, здравственоϳ и социϳалноϳ заштити у имиграционом притвору, престанку праксе затварања дϳеце и многим другим. Представници ОЕБС-а и АПТ-а навели су да ϳе у региону и изван њега, све већи броϳ држава коϳе користе колективни и систематски притвор као начин борбе за суочавање са великим долазним токовима миграната, укључуϳући и дϳецу са своϳе териториϳе, што ниϳе добра пракса.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me