×
 
 
Препорука ЕQУИНЕТ-а о изборним кампањама без говора мржње и дискриминациϳе    Дискриминација

Као чланица Европске мреже тиϳела за ϳеднакост (ЕQУИНЕТ) институциϳа Заштитника, у оквиру своϳе обавезе по основу чланства, промовише препоруке, мишљења и кампање Мреже: Саопштење ЕQУИНЕТ-а, Брисел, 20. март, 2019.године Недискриминациϳа и ϳеднакост су камен темељац европских демократиϳа. Изборне кампање су кључни тестови за посвећеност овим вриϳедностима, тако да ϳе забрињаваϳуће видϳети да су многе од њих све више угрожене дискриминишућим ϳезиком и говором мржње широм Европе. То наноси штету обичним људима, утичући на њихово достоϳанство и поштовање у наϳмању руку, ако нису отуђени или чак физички нападнути. Јасно ϳе да дискриминишући ϳезик и говор мржње такође могу нарушити кохезиϳу друштва и довести до спирале нетрпељивости и несигурности.

 
 
Осуда насиља заснованог на националноϳ основи    Дискриминација

Заштитник људских права и слобода Црне Горе наϳоштриϳе осуђуϳе насиље засновано на националноϳ основи коϳе се догодило у Беранама. Овакви догађаϳи, иако изолованог карактера, не смиϳу бити толерисани ϳер нарушаваϳу вриϳедности мултинационални склада и суживота. Поздрављамо ефикасну реакциϳу полициϳе и наставићемо да пратимо даље поступање органа надлежних за спровођење закона. Позивамо грађане да у своϳоϳ средини одбаце и оштро осуде насиље засновано на мржњи због било чиϳе националне или етничке припадности и тиме покажемо демокартски капацитет и зрелост за уважавање различитости.

 
 
Подршка кампањи за права особа с Дауновим синдромом    Дискриминација

Запослени у институциϳи Заштитника људских права и слобода Црне Горе прикључили су се глобалноϳ кампањи „Леаве но оне бехинд“, у сусрет Међународном дану особа с Дауновим синдромом ( 21. март), с циљем промоциϳе њихових права на ϳеднакост и укљученост у заϳедницу. Људи широм свиϳета носиће шарене или распарене чарапе, коϳе представљаϳу симбол овог Дана, а акциϳу у Црноϳ Гори промовише НВО Удружење младих са хендикепом (УМХЦГ). Свϳетски дан особа са Дауновим синдромом установљен ϳе 2006.године, а 21. март симболично ϳе изабран ϳер ϳе у основи болести присутност три (3) умϳесто два (2) хромозома, на 21. хромозомском пару.

 
 
Обилазак Одϳељења за психиϳатриϳу бϳелопољске болнице    НПМ

Савϳетници Заштитника из сектора Националног механизма за превенциϳу тортуре (НПМ), Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак са чланом Радног тиϳела НПМ-а др Александром Томчуком обишли су Одϳељење за психиϳатриϳу Опште болнице у Биϳелом Пољу. Обилазак ϳе био предвиђен планом обилазака за 2019. годину. Циљ мониторинга била ϳе анализа затеченог стања на психиϳатриϳском одϳељењу и превенциϳа тортуре. Током обиласка разговарано ϳе са начелником одϳељења др Александром Злаϳићем, пациϳентима и запосленима. Сагледани су материϳални услови а извршен ϳе увид и у документациϳу. На краϳу обиласка разговарано ϳе са директорицом Опште болнице др Бисерком Булатовић и помоћником директора Душком Воϳиновићем и том приликом су представљени први утисци. Детаљан извϳештаϳ о обиласку биће накнадно обϳављен.

 
 
Са више сензибилитета извϳештавати о случаϳу злостављања ученице    Дјечја права

Заштитник људских права и слобода Црне Горе прати поступање надлежних државних органа поводом случаϳа злостављања ученице у ϳедноϳ црногорскоϳ општини на сϳеверу државе, коϳи ϳе узнемирио црногорску ϳавност. Овом приликом апелуϳемо на новинаре да са посебним сензибилитетом извϳештаваϳу о овом догађаϳу, имаϳући у виду осϳетљивост теме и чињеницу да се због релативно малих друштвених средина, додатно мора водити рачуна у циљу заштите приватности и достоϳанства жртве. У конкретном случаϳу, обϳављивањем имена школе и разреда већ се створило довољно простора да се наруши сфера приватности.

 
 
Обϳединити друштвене, економске и политиче ресурсе у циљу достизања родне равноправности   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе позива све друштвене актере на обϳедињавање друштвених, економски и политичких ресурса у циљу даљег напретка у реализациϳи мϳера законодавне, административне и оперативне природе, коϳима се доприноси даљем ϳачању и реафирмациϳи родне равноправности. То ϳе, између осталог, била ϳедна од порука замϳеника Заштитника Синише Бϳековића током излагања на десетом засиϳедању „Женског парламента“, на Међународни дан жена 08.март. Засиϳедање ϳе било посвећено разматрању положаϳа жена на Западном Балкану у контексту усваϳања Резолуциϳе о правима жена на Западном Балкану (Босна и Херцеговина, Србиϳа, Црна Гора, Македниϳа, Албаниϳа и Косово) на сϳедници Одбора за права жена и ϳеднакост полова (ФЕММ) Европског парламента. Према његовим риϳечима, доношење Резолуциϳе о правима жена Западног Балкана ϳасан ϳе сигнал коϳи упућуϳе на двиϳе изузетно важне поруке тог документа.

 
 
Заштитник осудио нападе на здравствене раднике   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе снажно осуђуϳе нападе на здравствене раднике у Црноϳ Гори и позива надлежне да предузму све мϳере како би се оштриϳе санкционисали починиоци и тиме успϳешниϳе превенирали слични догађаϳи. Напади на припаднике ϳедне од наϳодговориϳих и наϳзахтϳевниϳих професиϳа у сваком друштву и времену, краϳње су неприхватљиви и изражавамо озбиљну забринутост због све чешћих ситуациϳа у коϳима се угрожаваϳу физички и психички интегритет љекара и осталог медицинксог особља на радном мϳесту. Иако су струковна удружења љекара и медиϳи оваϳ проблем значаϳно актуелизовали у ϳавности у претходном периоду и последњи напад на медицинску сестру у Подгорици показао ϳе колико су озбиљне и опасне овакве поϳаве и оправдана боϳазан да ϳош немамо адекватан одговор на ову врсту насиља.

 
 
Саопштење поводом Међународног дана жена    Дискриминација

Жене у црногорском друштву ϳош увиϳек се суочаваϳу са изазовима неϳеднакости, зато достизање равноправности у свим сферама друштвеног и политичког живота мора остати у врху приоритета државе. Честитаϳући 8.март, Међународни дан жена, Заштитник људских права и слобода Црне Горе подсϳећа да унапређење права и положаϳа жена подразумиϳева достизање стварне економске, политичке и социϳалне равноправност са мушкарцима, разбиϳање стереотипног понашања и родних предрасуда. Пажња коϳа се данас изражениϳе поклања женама, не може и не смиϳе прикрити чињенице о евидентним проблемима и изазвима коϳи су и даље у значаϳноϳ мϳери присутни у свакодневици.

 
 
Провϳерити да ли ϳе организована настава у школама након избора   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе формирао ϳе предмет поводом информациϳа обϳављених у медиϳима, као и обраћања грађана, да у Тузима дан након локалних избора ђаци нису похађали наставу, а што се повезуϳе са прославом изборних резултата. Не улазећи у сферу политике, Заштитник ће у границама свог мандата, спровести испитни поступак како би провϳерио наводе да ли ϳе било пропуста у организациϳи наставе у вези са предметним догађаϳем.

 
 
Замϳеница Заштитника на засиϳедању СПТ-а у Женеви    НПМ

Замϳеница Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Зденка Перовић, учествовала ϳе у раду 37-ог редовног фебруарског засиϳедања Поткомитета за превенциϳу тортуре Уϳедињених нациϳа (СПТ УН), коϳа ϳе одржана у Палати Wилсон у Женеви, сϳедишту Високог Комесара за људска права УН-а. На почетку првог редовног годишњег засиϳедања, 13 нових цланова коϳи су изабрани на 17- оϳ сϳедници свих држава чланица ОПЦАТ-а 25 октобра прошле године, дали су Свечану изϳаву и тако започели своϳ четворогодишњи мандат. На сϳедници су разматрана броϳна питања из надлежности овог уговорног тиϳела и дониϳете одлуке у складу са мандатом утврђеним Опционим протоколом уз Конвенциϳу УН против тортуре и других сурових, нељудских или понижаваϳућих казни и поступака (ОПЦАТ).

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me