Zamjenik i savjetnica na otvaranju projekta "Učestvovanje s odlučivanjem''    Diskriminacija 

Realizacija projekta,,Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions - PWDs), čji je cilj da poveća nivo poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, počela je 21.12. 2018.godine. U okviru ovog projekta, čiji je cilj i da podigne svijest o mogućnostima OSI i poboljša dalju integraciju u društvu, realizuje se i Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Kroz ovu školu, koju organizuje Udruženje mladih sa hendikepom CG, težiće se edukaciji učesnika o nastanku i razvoju ljudskih prava kao i mehanizmima njihove zaštite. Predavač u školi bio je, zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacija, prava manjina i rodna ravnopravnost Siniša Bjeković. On je učesnicima održao predavanje na teme ,,Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava'' .

 
 
Mjere upozorenja ne doprinose smanjenju govora mržnje    Dječja prava 

U slučajevima govora mržnje izraženog na internetu, društvenim mrežama i drugim mjestima javnog prostora najčešće se izriču mjere upozorenja, što nije doprinijelo - niti prevenciji, niti smanjenju ovih delikata, kazala je zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković. Govoreći na konferenciji „Uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“, zamjenica je ukazala da je govor mržnje veoma rasprostranjena pojava na internet portalima i društvenim mrežama. “Često smo u prilici da vidimo, pročitamo, čitav spektar uvreda zasnovanih na rasnom, etničkom, vjerskom ili homofobnom motivu. Ovo je naročito izraženo nakon određenih društvenih dešavanja, događaja koji su u datom momentu aktuelni bilo kod nas, bilo u regionu i moglo bi se reći da direktno utiču na donošenje određenih političkih i drugih odluka”, rekla je ona. Mijušković je navela da je u Internet prostoru svako o kome se piše, onaj koji piše ili onaj ko izrazi stav u vidu komentara na datu temu, potencijalna meta neprihvatljivog izražavanja mišljenja i govora mrženje.

 
 
Sastanak sa predstavnicima NVO Ruka ruci    NPM 

Savjetice Zaštitnika iz sektora za prevenciju i zaštitu od torture, Marijana Sinđić i Mirjana Radović, na inicijativu NVO Ruka ruci održale su poseban sastanak sa njihovim predstavnicima. U fokusu djelovanja ove NVO rehabilitacija i resocijalizacija osuđenih lica. Ovom prilikom savjetnice su ukazale na nadležnosti Zaštitnika, kao i činjenicu da je u svojim izvještajima Zaštitnik više puta ukazivao na važnost potpune rehabilitacije i resocijalizacije lica koja su izdržala kaznu zatvora. Predstavnici NVO Ruka ruci iznijeli su načelne pravce djelovanja za koje će se zalagati, i najavili buduće aktivnosti o kojima će se konkretnije razgovarati.

 
 
Sastanak sa predstavnicima civilnog sektora    NPM 

Savjetnice Zaštitnika Marijana Sinđić i Mirjana Radović održale su 21.12.2018. godine sastanak sa predstavnicima zainteresovanih nevladinih organizacija, povodom izrade Plana obilazaka Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) za 2019. godinu. Sastanku su pristustvovali Zoran Vujičić u ime NVO Građanska alijansa, Jovan Bojović iz NVO Juventas i Vladimir Pavićević kao predstavnik NVO Ruka ruci.

 
 
Radionica povodom izrade Protokola za zaštitu djece koja žive i rade na ulici    Dječja prava 

Praksa u postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici i iskustva sa terena ukazuju na potrebu donošenja Protokola o postupanju nadležnih organa u ovo oblasti.To je zaključak radionice na kojoj je predstavljen nacrt Protokola i mehanizama prevencije i sprečavanja prosjačenja djece. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku organizacije Save the Children, inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici. U radionicama, koje su ovim povodom održane u Kolašinu od 17. – 21.12.2018, predstavnici stručne javnosti (ministarstava, Uprava policije, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije i dr) dali su komentare, predloge i razmijenili iskustva u cilju pripreme što sveobuhvatnijih i konkretnih mjera i aktivnosti koje će nadležni preduzimati prilikom djelovanja u ovoj oblasti. Protokol definiše preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici i njihovim porodicama, procedure zaštite-prijavljivanje krivičnih, prekršajnih djela i nezakonitih postupanja, aktivnosti poliicje, centara za socijalni rad, drugih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite.Takođe se opisuje uloga zdravstvenog, vaspitno-obrazovnog sistema kao i organizacija civilnog društva, edukacija stručnjaka kao i potrebna međusektorska saradnja, uz praćenje primjene Protokola

 
 
Zamjenica Perović na regionalnom sastanku NPM-ova    NPM 

Zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović i savjetnica Zaštitinika Marijana Sinđić učestvovale su na regionalnom sastanku NPM-ova i civilnog sektora u OSCE regionu, koji je održana u Milanu 3. i 4. decembra. Tema sastanka, koji je održan u organizaciji OSCE/ODIHR i APT-Asocijacije za prevenciju torture, bila je “Prevencija torture i drugog lošeg postupanja u kontekstu migracija”. Osim glavne teme,razgovaralo se i o leglislativi u ovoj oblasti, procedurama, pravima u imigracionom pritvoru, prisilnim povratcima građana, materijalnim uslovima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti u imigracionom pritvoru, prestanku prakse zatvaranja djece i mnogim drugim. Predstavnici ОЕBS-а i APT-a naveli su da je u regionu i izvan njega, sve veći broj država koje koriste kolektivni i sistematski pritvor kao način borbe za suočavanje sa velikim dolaznim tokovima migranata, uključujući i djecu sa svoje teritorije, što nije dobra praksa.

 
 
Zaštitnik inicirao izradu Protokola    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici, a koji će do kraja godine biti upućen nadležnim subjektim na usaglašavanje i potpisivanje. Protokol je dokument, koji pruža smjernice za djelovanje svim akterima koji se bave djecom i porodicom, kako bi zajedničkim djelovanjem mogli da preduzimaju radnje i mjere na zaštiti djeteta uključenog u život i rad na ulici, u skladu sa garantovanim pravima djeteta. Uz podršku međunarodne organizacije Save the children Zaštitnik se odlučio za izradu Protokola, između ostalog i iz razloga što preporuke koje se odnose na prosjačenje i skitnjičenje, koje smo nadležim organima uputili 2010.godine –nisu donijele očekivane rezultate.

 
 
Savjetnica na MATRA programu obuke „Vladavina prava“.    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović boravila je u Beogradu 11. i 12. decembra povodom održavanja MATRA programa obuke „Vladavina prava“. Događaj predstavlja nastavak programa obuke “Ljudska prava i manjine” koji je organizovan u Hagu od 11. do 20. aprila, a koji je pohađala savjetnica Krsmanović. Tokom boravka u Hagu polaznici su kreirali i predstavili Akcioni plan sa mjerama i aktivnostima koje su planirali preduzeti nakon povratka u institucije, radi unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Akcioni plan je bio koncipiran kao osnov za zajedničko djelovanje predstavnika države, dok je u Beogradu podnijet izvještaj o napretku u realizaciji aktivnosti. Savjetnica Krsmanović je predstavila primjenu Akcionog plana sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika, i to u odnosu na sprovedene treninge/obuke različitih ciljnih grupa o ljudskim pravima i zaštiti od diskriminacije (sudije i tužioci, službenici lokalnih samouprava, novinari, studenti.). Takođe je govorila i o realizaciji mjera na publikovanju preporuka Komiteta za prava djeteta UN-a, koje su upućne Crnoj Gori nakon razmatranja kombinovanog drugog i trećeg periodičnog izvještaja, kao i izvještaja Zaštitnika, NVO sektora i UNICEF-a.

 
 
Sastanak sa predstavnikom Ombudsmana Austrije    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović, razgovarali su danas sa predstavnikom institucije Ombudsmana Austrije, dr Peterom Kastnerom o temama iz oblasti prevencije i zaštite od torture. Gospodin Kaster bio je učesnik i regionalnog okruglog stola Mreže NPM Jugoistočne Evrope ”Pritvor u kontekstu migracija i djelotvorne alternative", koji je u organizaciji institucije Zaštitnika i Savjeta Evrope, održan 12.12.2018 u Podgorici. Na današnjem sastanku ocijenjeno je da Mreža, koja je osnovana u martu 2013.godine, i dalje radi u dobrom duhu saradnje, sa konkretnim rezultatima. Zaštitnik Baković i zamjenica Perović sa kolegom Kastnerom razmijenili su mišljenja o iskustvima zemalja iz okruženja kada je u pitanju odgovor država na migrantsku krizu i ostvarivanje ljudskih prava te ranjive kategorije lica.

 
 
Sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija u suret izradi Protokola    Dječja prava 

Inicijalni sastanak, u cilju dogovaranja planova i aktivnosti u oblasti zaštite prava djece koja se bave prosjačenjem i skitnjičenjem, održan je danas sa predstavnicima nadležnih organa i institucija. Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje, Snežana Mijušković i savjetnica Duška Šljivančanin, predstavile su ideju o izradi Protokola o postupanju sa djecom uključenom u život/ili rad na ulici, na području Crne Gore. Naime, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda se, uz podršku organizacije Save the children, odlučio za iniciranje sačinjavanja i usvajanja Protokola, s ciljem unapređenja zaštite garantovanih prava djece koja borave na ulici i u krajnje rizičnim uslovima provode svoje djetinjstvo. Na današnjem sastanku predstavljene su planirane aktivnosti i dogovoreno održavanje višednevnih radionica sa predstavnicima stručne javnosti (obrazovne ustanove, centri za socijalni rad, uprava policije, NVO, međunarodne organizacije i dr), u cilju prikupljanja stavova i komentara na nacrt Protokola. Izrada Protokola biće završena do kraja tekuće godine.