×
 
 
Zaštitnik osudio napade na zdravstvene radnike   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore snažno osuđuje napade na zdravstvene radnike u Crnoj Gori i poziva nadležne da preduzmu sve mjere kako bi se oštrije sankcionisali počinioci i time uspješnije prevenirali slični događaji. Napadi na pripadnike jedne od najodgovorijih i najzahtjevnijih profesija u svakom društvu i vremenu, krajnje su neprihvatljivi i izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog sve češćih situacija u kojima se ugrožavaju fizički i psihički integritet ljekara i ostalog medicinksog osoblja na radnom mjestu. Iako su strukovna udruženja ljekara i mediji ovaj problem značajno aktuelizovali u javnosti u prethodnom periodu i poslednji napad na medicinsku sestru u Podgorici pokazao je koliko su ozbiljne i opasne ovakve pojave i opravdana bojazan da još nemamo adekvatan odgovor na ovu vrstu nasilja.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana žena    Diskriminacija 

Žene u crnogorskom društvu još uvijek se suočavaju sa izazovima nejednakosti, zato dostizanje ravnopravnosti u svim sferama društvenog i političkog života mora ostati u vrhu prioriteta države. Čestitajući 8.mart, Međunarodni dan žena, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da unapređenje prava i položaja žena podrazumijeva dostizanje stvarne ekonomske, političke i socijalne ravnopravnost sa muškarcima, razbijanje stereotipnog ponašanja i rodnih predrasuda. Pažnja koja se danas izraženije poklanja ženama, ne može i ne smije prikriti činjenice o evidentnim problemima i izazvima koji su i dalje u značajnoj mjeri prisutni u svakodnevici.

 
 
Provjeriti da li je organizovana nastava u školama nakon izbora   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore formirao je predmet povodom informacija objavljenih u medijima, kao i obraćanja građana, da u Tuzima dan nakon lokalnih izbora đaci nisu pohađali nastavu, a što se povezuje sa proslavom izbornih rezultata. Ne ulazeći u sferu politike, Zaštitnik će u granicama svog mandata, sprovesti ispitni postupak kako bi provjerio navode da li je bilo propusta u organizaciji nastave u vezi sa predmetnim događajem.

 
 
Zamjenica Zaštitnika na zasijedanju SPT-a u Ženevi    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 37-og redovnog februarskog zasijedanja Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT UN), koja je održana u Palati Wilson u Ženevi, sjedištu Visokog Komesara za ljudska prava UN-a. Na početku prvog redovnog godišnjeg zasijedanja, 13 novih clanova koji su izabrani na 17- oj sjednici svih država članica OPCAT-a 25 oktobra prošle godine, dali su Svečanu izjavu i tako započeli svoj četvorogodišnji mandat. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela i donijete odluke u skladu sa mandatom utvrđenim Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT).

 
 
Generalni sekretar na konferenciji o životnoj sredini   

Pravo na život građana u zdravoj sredini i zaštita i unapređenje čitavog korpusa prava u ovoj oblasti je i dalje nedovoljno vidljivo i ne prepoznaje se kao primarno u našem društvu, kazao je generalni sekretar u instituciji Zaštitnika, Ivan Krkeljić. On je na konferenciji “Zaštita životne sredine – uloga ombudsmana”, koju su u Banja Luci organizovali Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, kazao da je svijest građana o značaju životne sredine i njenom uticaju na pojedinca i čitavo društvo i dalje na niskom nivou. „Iako postoji dobar normativnopravni i institucionalni okvir za zaštitu životne sredine, zbog slabe implementacije zakona, nedovoljno razvijene ekološke svijesti, nedovoljne informisanosti građana o pravu na zdravu životnu sredinu, pravu na učešće u odlučivanju o pitanjima koja se tiču zaštite životne sredine, kao i pravu na pristup pravdi za zaštitu tih prava, stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće“, rekao je on. Sekretar Krkeljić je predstavio normativni okvir u ovoj oblasti i kazao da je za zaštitu životne sredine i ostvarivanje prava na zdrav život, potrebna ekološka svijest na svim nivoima vlasti.“ Kao i da svi subjekti društva moraju da daju svoj doprinos odgovornim odnosom prema prirodi i dosljednom primjenom zakona“.

 
 
Politička participacija osoba sa invaliditetom na niskom nivou    Diskriminacija 

Osobe sa invaliditetom u javnom životu zastupljene su uglavnom kroz sopstvene organizacije i modele zagovaranja njihovih prava, dok je politicka participacija još uvijek na prilično niskom nivou, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković. On je, govoreći na okruglom stolu Udruženja mladih sa hendikepom "Učešće osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu", rekao da razlozi za to donekle mogu biti u nedostatku samopouzdanja ili manjku interesovanja. “Ali je utisak da je ključni odgovor generalna nedovoljna spremnost političkih partija da ih uključe u svoj rad i angažovanje”, kazao je Bjeković.

 
 
Sjednica Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija    NPM 

Savjetnici Zaštitnika Danijela Brajković i Mensur Bošnjak (Nacionalni mehanizam za prevenciju torture) učestvovali su u radu treće sjednice Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021, koja je održana u zgradi Vlade. Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde - predsjednik Savjeta g. Zoran Pažin. Na sjednici je razmatran Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, za period 2018. godine. Savjetnica Brajković je istakla da je pozitivno što je od 12 dospjelih strateških mjera za oblast prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanja ljudskih prava, 12 realizovano u kontinuitetu.

 
 
Sve češći upiti za komentarisanje novinarskog izvještavanja   

Povodom interesovanja Pobjede za stav Ombudsmana o tekstovima dnevnog lista Dan (izdanja za 24. i 25. 02. 2019.g.) i tim povodom teksta objavljenog u tom mediju 26.02.2019, u nastavku ćemo pojasniti našu poziciju u konkretnom slučaju ali i u sličnim situacijama kada mediji, NVO sektor i drugi subjekti i građani traže da se odredimo prema novinarskom izvještavanju: Prije svega podsjećamo da je osnovni mandat ove institucije da postupa u odnosu na državne i organe javne vlasti, te samim tim ne može donositi odluke o privatnim medijima (izuzev kada se radi o slučajevima diskriminacije), kao ni postupati u situacijama koje se tiču odnosa među medijima i novinarima. Osim mandata da preduzima mjere na zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ima i širu misiju jačanja svijesti o potrebi vladavine prava, pravne sigurnosti građana, jačanja duha tolerancije, nediskriminacije i ostalih vrijednosti demokratije. Tu svakako spadaju i reakcije na dešavanja, izlaganja ili akte od šireg društvenog značaja koji ih ugrožavaju ili mogu ugroziti.

 
 
Institucija postala član ENNHRI   

Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postala je član Evropske mreže Nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava - ENNHRI. ENNHRI ima više od 40 članica nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI) iz cijele Evrope, uključujući institucije ombudsmana, komisije za ljudska prava i druge institucije srodnog mandata.

 
 
Ispunjenja preporuka o poštovanju prava transrodne osobe    Diskriminacija 

Organizovanjem sastanka za predstavnike Doma zdravlja (DZ) Podgorica i NVO Spektra, realizovana je preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o unapređenju odnosa zdravstvenih radnika prema pripadnicima LGBTIQ populacije, s akcentom na transrodnim i transpolnim osobama. Povodom pritužbe na odnos medicinskog osoblja tokom primanja zdravstvene zaštite u jednom od podgoričkih domova zdravlja, Zaštitnik je preporučio organizovanje sastanka kako bi predstavnici Doma zdravlja Podgiorica neposredno saznali sa kakvim se problemima suočavaju transrodne i transpolne osobe u svakodnevnom životu, kao i kako je na podnositeljku pritužbe uticala data situacija u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite.