Regionalni okrugli sto ”Pritvor u kontekstu migracija i djelotvorne alternative"    NPM 

Imigracioni pritvor treba da bude mjera poslednjeg izbora i da se u svakom slučaju kada za to postoje osnovi, primjenjuju blaže mjere koje su alternativa pritvoru, ocijenjeno je na konferenciji Mreže Nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, koja je danas održana u Podgorici. Regionalni okrugli sto ”Pritvor u kontekstu migracija i djelotvorne alternative”, organizovali su Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Savjet Evrope (SE), uz podršku nacionalnih preventivnih mehanizama. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, rekao je da je Crna Gora u ovoj oblasti značajno uskladila zakonodavstvo “Donijeli smo Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca koji je u primjeni od 01.01. tekuće godine i novelirali Zakon o strancima. Imamo dobre propise a na odrganima zaduženim za sprovođenje zakona je da ih adekvatno primjenjuju”, kazao je on na otvaranju konferencije. Zaštitnik je naveo da, prema raspoloživim informacijama, u Crnoj Gori prosječno noć provede 120-130 migranata. "Za našu zemlju to nije mali broj, Migracije nisu više izražene u mjeri kako je to bilo prije nekoliko godina ali i dalje su prisutne, posebno one gdje pojedinci, grupe ili porodice traže međunarodnu pravnu zaštitu", kazao je on.

 
 
Konferencija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava   

Generalno posmatrano, u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori ostvaren je određeni napredak, kazao je Ombudsman Šućko Baković, navodeći da je on izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija. Zaštitnik ljudksih prava i sloboda Crne Gore govorio je danas na konferenciji koju je povodom 10. decembra- Međunarodnog dana ljudskih prava, institucija organizovala u saradnji sa: Vladom Crne Gore, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, UN sistemom u Crnoj Gori, Delegacijom EU, Savjetom Evrope, Građanskom alijansom i Udruženjem pravnika. Zaštitnik Baković čestitao je Međunarodni dan ljudskih prava i podsjetio da građani treba da budu svjesni da su oni vrhovni gospodari u demokratskim društvima i da kompletan sistem treba da bude u službi njima i ostvarivanju njihovih prava. On je kazao da i dalje ima slabosti i problema, naročito u primjeni zakona i međunarodnih standarda.

 
 
Humanitarni basket turnir povodom Dana ljudskih prava   

Savjetnici iz institucije Zaštinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore učestvovali su u humanitarnom turniru, u okviru obilježavanja 10. decembra-Međunarodnog dana ljudskih prava. U turniru, koji su sa Zaštitnikom organizovali Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije u Podgorici, učestvovalo je 14 ekipa. Među učesnicima su se našli predstavnici organa i institucija, diplomatskog kora, političkih partija, civilnog sektora, međunarodnih organizacija... Pravila za prijavljivanje podrazumijevala su da od 3+1 igrača, najmanje jedan/a bude suprotnog pola. Sredstva sakupljenja tokom turnira biće donirana u humanitarne svrhe.

 
 
Srednjoškolci u „Potrazi za ljudskim pravima”    Dječja prava 

Potragom za ljudskim pravima, u kojoj su učestvovali srednjoškolci, danas je započet višednevni program obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava - 10. decembar. Tim povodom, takmičenje za srednjoškolce u saradnji sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Vladom Crne Gore i EU Info Centrom, organizovali su Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije, Tri pobjednička tima putovaće u Berlin, a nagradu je obezbijedila Delegacija EU.

 
 
Zaštitnik na konferenciji o zaštiti ličnih podataka   

Građani još uvjek nemaju dovoljno znanja kako da zaštite svoju privatnost i podatke o svojoj ličnosti, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, navodeći da se pravo na privatnost svakodnevno krši u različitim oblastima društvenog života. On je na konferenciji „Zaštita podataka o ličnosti“, koju je organizovao skupštinski Odbor za ljudska prava u susret Međunarodnom danu ljudskih prava, rekao da u ovoj oblasti treba još puno da se radi i da je pred organima i institucijama još puno izazova. Zaštitnik je ukazao da se pravo na privatnost definiše na različite načine, i da se kao najsažetije definicije u teoriji navodi da je to „pravo da se bude sam“ ili „pravo da budem ostavljen na miru“. „Zaštite prava na privatnost nema bez zaštite podataka o ličnosti. Dakle, zaštita podataka o ličnosti važna je sa stanovišta zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i u direktnoj vezi je sa pravom na privatnost, slobodom izražavanja i okupljanja“, rekao je on.

 
 
Konferencija o nacionalnim institucijama za ljudska prava na Zapadnom Balkanu    Diskriminacija 

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović bili su učesnici dvodnevne regionalne konferencije „Nacionalne institucije za ljudska prava (NIZLJP) na Zapadnom Balkanu u zagovaranju ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koja je održana u Sarajevu 29. i 30. novembra. Konferenciju je organizovao Savjet Evrope u saradnji sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Institucije ombudsmana za ljudka prava za borbu protiv diskriminacije“. Ova aktivnost dio je zajedničkog programa saradnje Evropske Unije i Savjeta Evrope „ Horizontalni instrument podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Na konferenciji su otvorene brojne teme od značaja za postupanje nacionalnih institucija za ljudska prava, kakve su: suzbijanje govora mržnje, promovisanje slobode govora i slobode medija, sa aspekta uravnoteženog pristupa i uloge NIZLJP; identifikacija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje na Zapadnom Balkanu i strategija zagovaranja za nacionalne institucije za ljudska prava. Na skupu su razmatrana i pitanja: zagovarački alati za promociju ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije sa iskustvima iz regiona; posebni izvještaji kao izvor promotivnih aktivnosti NIZLJP; saradnja između civilnog društva i NIZLJP na promociji ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije sa pažnjom na iskustva iz regiona; suzbijanje diskriminacije migranata i uloga NIZLJP i druge specijalizovane teme.

 
 
Osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih kategorija društva    Diskriminacija 

Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva, koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti. Povodom 03.decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su ove osobe izložene diskriminatornom tretmanu zbog nepristupačnog fizičkog okruženja, informacija, komunikacija i javnog saobraćaja, neadekvatne politike zapošljavanja, manjka usluga servisa podrške kao i nedovoljne primjene instituta afirmativne akcije i razumnog prilagođavanja. Stoga, uprkos zajedničkim naporima nadležnih organa i organizacija civilnog društva u ovoj oblasti mora se više i efikasnije raditi kako bi OSI mogle na kvalitetan način da zadovolje sve zdravstvene, obrazovne, socijalne i druge potrebe. Iako je uspostavljen dobar zakonodavni okvir za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, ovu oblast karakteriše nepotpuna primjena propisa, a zabrinjava činjenica da u budžetu nema jasnih i prepoznatljivih linija za sprovođenje zakona, politika i programa za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, te posebno za primjenu Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. Akcioni plan za prilagođavanje 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za 2014. godinu, do sada je rezultirao prilagođavanjem samo pet objekata.

 
 
Zamjenica Perović na sjednici SPT-a    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 36. sjednice Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT), koja je od 19. do 23. novembra održana u Ženevi. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela, u skladu sa mandatom utvrđenim OPCAT-om, a utvrđen je i plan rada za narednu godinu. SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT). Sastavljen je od 25 eksperata, koji su nezavisni stručnjaci za ljudska prava iz cijelog svijeta, izarani na mandat u svom ličnom svojstvu, a ne kao predstavnici država potpisnica OPCAT-a.

 
 
Zaštitnik na sjednici Ženskog parlamenta    Diskriminacija 

Nasilje nad ženama i u porodici neprihvatljivo je u demokratskom društvu, a analize i studije pokazuju da je ono u Crnoj Gori i dalje rašireno i izraženo, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković. On je danas učestvovao u Devetom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, koji je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, povodom trajanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Zaštitnik je saopštio da nasilje nad ženama zahtijeva efikasniji i odlučniji odgovor nadležnih institucija i organa.

 
 
Saopštenje: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama    Diskriminacija 

Nasilje nad ženama i dalje je prisutno u Crnoj Gori i zahtijeva odlučniji i efikasniji odgovor organa, institucija ali i društva kao cjeline. Zanemarivanje i ćutanje ne smije zamijeniti građansku i pravnu obavezu građana da prijave nasilje nad ženama i time spriječe njegovo dalje razvijanje u nepovratni proces uništavanja žrtve. Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva na dalje jačanje svijesti javnosti, kako bi se smanjili pasivnost i strah i poslala poruka da nasilnici nikada ne mogu biti jači od porodice, društva i institucija sistema. Podsjećamo da se rodno zasnovano nasilje, prema Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, smatra posebnim oblikom diskriminacije.Takođe podsjećamo da je nasilje nad ženama težak oblik kršenja ljudskih prava i sloboda kojima se ugrožava pravo na život, slobodu, sigurnost, psihički i fizički integritet pojedinaca.