×
 
 
Zaštitnik inicirao izradu Protokola    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici, a koji će do kraja godine biti upućen nadležnim subjektim na usaglašavanje i potpisivanje. Protokol je dokument, koji pruža smjernice za djelovanje svim akterima koji se bave djecom i porodicom, kako bi zajedničkim djelovanjem mogli da preduzimaju radnje i mjere na zaštiti djeteta uključenog u život i rad na ulici, u skladu sa garantovanim pravima djeteta. Uz podršku međunarodne organizacije Save the children Zaštitnik se odlučio za izradu Protokola, između ostalog i iz razloga što preporuke koje se odnose na prosjačenje i skitnjičenje, koje smo nadležim organima uputili 2010.godine –nisu donijele očekivane rezultate.

 
 
Savjetnica na MATRA programu obuke „Vladavina prava“.    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović boravila je u Beogradu 11. i 12. decembra povodom održavanja MATRA programa obuke „Vladavina prava“. Događaj predstavlja nastavak programa obuke “Ljudska prava i manjine” koji je organizovan u Hagu od 11. do 20. aprila, a koji je pohađala savjetnica Krsmanović. Tokom boravka u Hagu polaznici su kreirali i predstavili Akcioni plan sa mjerama i aktivnostima koje su planirali preduzeti nakon povratka u institucije, radi unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Akcioni plan je bio koncipiran kao osnov za zajedničko djelovanje predstavnika države, dok je u Beogradu podnijet izvještaj o napretku u realizaciji aktivnosti. Savjetnica Krsmanović je predstavila primjenu Akcionog plana sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika, i to u odnosu na sprovedene treninge/obuke različitih ciljnih grupa o ljudskim pravima i zaštiti od diskriminacije (sudije i tužioci, službenici lokalnih samouprava, novinari, studenti.). Takođe je govorila i o realizaciji mjera na publikovanju preporuka Komiteta za prava djeteta UN-a, koje su upućne Crnoj Gori nakon razmatranja kombinovanog drugog i trećeg periodičnog izvještaja, kao i izvještaja Zaštitnika, NVO sektora i UNICEF-a.

 
 
Sastanak sa predstavnikom Ombudsmana Austrije    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović, razgovarali su danas sa predstavnikom institucije Ombudsmana Austrije, dr Peterom Kastnerom o temama iz oblasti prevencije i zaštite od torture. Gospodin Kaster bio je učesnik i regionalnog okruglog stola Mreže NPM Jugoistočne Evrope ”Pritvor u kontekstu migracija i djelotvorne alternative", koji je u organizaciji institucije Zaštitnika i Savjeta Evrope, održan 12.12.2018 u Podgorici. Na današnjem sastanku ocijenjeno je da Mreža, koja je osnovana u martu 2013.godine, i dalje radi u dobrom duhu saradnje, sa konkretnim rezultatima. Zaštitnik Baković i zamjenica Perović sa kolegom Kastnerom razmijenili su mišljenja o iskustvima zemalja iz okruženja kada je u pitanju odgovor država na migrantsku krizu i ostvarivanje ljudskih prava te ranjive kategorije lica.

 
 
Sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija u suret izradi Protokola    Dječja prava 

Inicijalni sastanak, u cilju dogovaranja planova i aktivnosti u oblasti zaštite prava djece koja se bave prosjačenjem i skitnjičenjem, održan je danas sa predstavnicima nadležnih organa i institucija. Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje, Snežana Mijušković i savjetnica Duška Šljivančanin, predstavile su ideju o izradi Protokola o postupanju sa djecom uključenom u život/ili rad na ulici, na području Crne Gore. Naime, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda se, uz podršku organizacije Save the children, odlučio za iniciranje sačinjavanja i usvajanja Protokola, s ciljem unapređenja zaštite garantovanih prava djece koja borave na ulici i u krajnje rizičnim uslovima provode svoje djetinjstvo. Na današnjem sastanku predstavljene su planirane aktivnosti i dogovoreno održavanje višednevnih radionica sa predstavnicima stručne javnosti (obrazovne ustanove, centri za socijalni rad, uprava policije, NVO, međunarodne organizacije i dr), u cilju prikupljanja stavova i komentara na nacrt Protokola. Izrada Protokola biće završena do kraja tekuće godine.

 
 
Regionalni okrugli sto ”Pritvor u kontekstu migracija i djelotvorne alternative"    NPM 

Imigracioni pritvor treba da bude mjera poslednjeg izbora i da se u svakom slučaju kada za to postoje osnovi, primjenjuju blaže mjere koje su alternativa pritvoru, ocijenjeno je na konferenciji Mreže Nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, koja je danas održana u Podgorici. Regionalni okrugli sto ”Pritvor u kontekstu migracija i djelotvorne alternative”, organizovali su Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Savjet Evrope (SE), uz podršku nacionalnih preventivnih mehanizama. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, rekao je da je Crna Gora u ovoj oblasti značajno uskladila zakonodavstvo “Donijeli smo Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca koji je u primjeni od 01.01. tekuće godine i novelirali Zakon o strancima. Imamo dobre propise a na odrganima zaduženim za sprovođenje zakona je da ih adekvatno primjenjuju”, kazao je on na otvaranju konferencije. Zaštitnik je naveo da, prema raspoloživim informacijama, u Crnoj Gori prosječno noć provede 120-130 migranata. "Za našu zemlju to nije mali broj, Migracije nisu više izražene u mjeri kako je to bilo prije nekoliko godina ali i dalje su prisutne, posebno one gdje pojedinci, grupe ili porodice traže međunarodnu pravnu zaštitu", kazao je on.

 
 
Konferencija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava   

Generalno posmatrano, u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori ostvaren je određeni napredak, kazao je Ombudsman Šućko Baković, navodeći da je on izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija. Zaštitnik ljudksih prava i sloboda Crne Gore govorio je danas na konferenciji koju je povodom 10. decembra- Međunarodnog dana ljudskih prava, institucija organizovala u saradnji sa: Vladom Crne Gore, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, UN sistemom u Crnoj Gori, Delegacijom EU, Savjetom Evrope, Građanskom alijansom i Udruženjem pravnika. Zaštitnik Baković čestitao je Međunarodni dan ljudskih prava i podsjetio da građani treba da budu svjesni da su oni vrhovni gospodari u demokratskim društvima i da kompletan sistem treba da bude u službi njima i ostvarivanju njihovih prava. On je kazao da i dalje ima slabosti i problema, naročito u primjeni zakona i međunarodnih standarda.

 
 
Humanitarni basket turnir povodom Dana ljudskih prava   

Savjetnici iz institucije Zaštinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore učestvovali su u humanitarnom turniru, u okviru obilježavanja 10. decembra-Međunarodnog dana ljudskih prava. U turniru, koji su sa Zaštitnikom organizovali Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije u Podgorici, učestvovalo je 14 ekipa. Među učesnicima su se našli predstavnici organa i institucija, diplomatskog kora, političkih partija, civilnog sektora, međunarodnih organizacija... Pravila za prijavljivanje podrazumijevala su da od 3+1 igrača, najmanje jedan/a bude suprotnog pola. Sredstva sakupljenja tokom turnira biće donirana u humanitarne svrhe.

 
 
Srednjoškolci u „Potrazi za ljudskim pravima”    Dječja prava 

Potragom za ljudskim pravima, u kojoj su učestvovali srednjoškolci, danas je započet višednevni program obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava - 10. decembar. Tim povodom, takmičenje za srednjoškolce u saradnji sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Vladom Crne Gore i EU Info Centrom, organizovali su Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije, Tri pobjednička tima putovaće u Berlin, a nagradu je obezbijedila Delegacija EU.

 
 
Zaštitnik na konferenciji o zaštiti ličnih podataka   

Građani još uvjek nemaju dovoljno znanja kako da zaštite svoju privatnost i podatke o svojoj ličnosti, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, navodeći da se pravo na privatnost svakodnevno krši u različitim oblastima društvenog života. On je na konferenciji „Zaštita podataka o ličnosti“, koju je organizovao skupštinski Odbor za ljudska prava u susret Međunarodnom danu ljudskih prava, rekao da u ovoj oblasti treba još puno da se radi i da je pred organima i institucijama još puno izazova. Zaštitnik je ukazao da se pravo na privatnost definiše na različite načine, i da se kao najsažetije definicije u teoriji navodi da je to „pravo da se bude sam“ ili „pravo da budem ostavljen na miru“. „Zaštite prava na privatnost nema bez zaštite podataka o ličnosti. Dakle, zaštita podataka o ličnosti važna je sa stanovišta zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i u direktnoj vezi je sa pravom na privatnost, slobodom izražavanja i okupljanja“, rekao je on.

 
 
Konferencija o nacionalnim institucijama za ljudska prava na Zapadnom Balkanu    Diskriminacija 

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović bili su učesnici dvodnevne regionalne konferencije „Nacionalne institucije za ljudska prava (NIZLJP) na Zapadnom Balkanu u zagovaranju ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koja je održana u Sarajevu 29. i 30. novembra. Konferenciju je organizovao Savjet Evrope u saradnji sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Institucije ombudsmana za ljudka prava za borbu protiv diskriminacije“. Ova aktivnost dio je zajedničkog programa saradnje Evropske Unije i Savjeta Evrope „ Horizontalni instrument podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Na konferenciji su otvorene brojne teme od značaja za postupanje nacionalnih institucija za ljudska prava, kakve su: suzbijanje govora mržnje, promovisanje slobode govora i slobode medija, sa aspekta uravnoteženog pristupa i uloge NIZLJP; identifikacija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje na Zapadnom Balkanu i strategija zagovaranja za nacionalne institucije za ljudska prava. Na skupu su razmatrana i pitanja: zagovarački alati za promociju ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije sa iskustvima iz regiona; posebni izvještaji kao izvor promotivnih aktivnosti NIZLJP; saradnja između civilnog društva i NIZLJP na promociji ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije sa pažnjom na iskustva iz regiona; suzbijanje diskriminacije migranata i uloga NIZLJP i druge specijalizovane teme.