×
 
 
Osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih kategorija društva    Diskriminacija 

Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva, koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti. Povodom 03.decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su ove osobe izložene diskriminatornom tretmanu zbog nepristupačnog fizičkog okruženja, informacija, komunikacija i javnog saobraćaja, neadekvatne politike zapošljavanja, manjka usluga servisa podrške kao i nedovoljne primjene instituta afirmativne akcije i razumnog prilagođavanja. Stoga, uprkos zajedničkim naporima nadležnih organa i organizacija civilnog društva u ovoj oblasti mora se više i efikasnije raditi kako bi OSI mogle na kvalitetan način da zadovolje sve zdravstvene, obrazovne, socijalne i druge potrebe. Iako je uspostavljen dobar zakonodavni okvir za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, ovu oblast karakteriše nepotpuna primjena propisa, a zabrinjava činjenica da u budžetu nema jasnih i prepoznatljivih linija za sprovođenje zakona, politika i programa za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, te posebno za primjenu Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. Akcioni plan za prilagođavanje 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za 2014. godinu, do sada je rezultirao prilagođavanjem samo pet objekata.

 
 
Zamjenica Perović na sjednici SPT-a    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 36. sjednice Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT), koja je od 19. do 23. novembra održana u Ženevi. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela, u skladu sa mandatom utvrđenim OPCAT-om, a utvrđen je i plan rada za narednu godinu. SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT). Sastavljen je od 25 eksperata, koji su nezavisni stručnjaci za ljudska prava iz cijelog svijeta, izarani na mandat u svom ličnom svojstvu, a ne kao predstavnici država potpisnica OPCAT-a.

 
 
Zaštitnik na sjednici Ženskog parlamenta    Diskriminacija 

Nasilje nad ženama i u porodici neprihvatljivo je u demokratskom društvu, a analize i studije pokazuju da je ono u Crnoj Gori i dalje rašireno i izraženo, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković. On je danas učestvovao u Devetom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, koji je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, povodom trajanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Zaštitnik je saopštio da nasilje nad ženama zahtijeva efikasniji i odlučniji odgovor nadležnih institucija i organa.

 
 
Saopštenje: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama    Diskriminacija 

Nasilje nad ženama i dalje je prisutno u Crnoj Gori i zahtijeva odlučniji i efikasniji odgovor organa, institucija ali i društva kao cjeline. Zanemarivanje i ćutanje ne smije zamijeniti građansku i pravnu obavezu građana da prijave nasilje nad ženama i time spriječe njegovo dalje razvijanje u nepovratni proces uništavanja žrtve. Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva na dalje jačanje svijesti javnosti, kako bi se smanjili pasivnost i strah i poslala poruka da nasilnici nikada ne mogu biti jači od porodice, društva i institucija sistema. Podsjećamo da se rodno zasnovano nasilje, prema Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, smatra posebnim oblikom diskriminacije.Takođe podsjećamo da je nasilje nad ženama težak oblik kršenja ljudskih prava i sloboda kojima se ugrožava pravo na život, slobodu, sigurnost, psihički i fizički integritet pojedinaca.

 
 
Odbor podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije    Diskriminacija 

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore većinom glasova podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1. 01. - 31. 07. 2018. godine. Izvještaj je predstavio zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković, koji je kazao da građani u aktuelnom trenutku percipiraju diskriminaciju kao pojavu koja je manje prisutna u odnosu na 2017. godinu.” Ali je taj stepen i dalje visok, jer 80% građana smatra da trpi neki oblik diskriminacije ili ovu pojavu uočavaju u pojedinim oblastima”. “U poređenju sa sličnim institucijama iz okruženja, broj predmeta u oblasti zaštite od diskriminacije i zabilježenih slučajeva diskriminacije pred institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je veći u odnosu na broj predmeta pred tim institucijama”, rekao je zamjenik Bjeković.

 
 
Savjetnica na školi ODIHR-a za mlade savjetnike    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović, učestvovala je na kursu za mlade savjetnike koji je organizovala Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), u saradnji sa Školom za javne politike na Centralnom evropskom Univerzitetu (CEU). Petodnevni intezivni trening za mladi savjetnički kadar iz zemalja Zapadnog Balkana održan je od 12. do 16. novembra u Pragu. Kurs je organizovan sa ciljem jačanja demokratskih institucija izgradnjom kapaciteta mladih savjetnika iz oblasti javnih politika kroz razumijevanje osnovne funkcije savjetnika kao podrške rukovodnom kadru u ispunjavanju svojih obaveza prema demokratiji i ljudskim pravima. U svojstvu predavača bili su angažovani nezavisni eksperti, predstavnici ODIHR-a, Škole javnih politika Centralnog evropskog Univerziteta i drugi akademski predstavnici.

 
 
Konferencijom o mentalnom zdravlju obilježen Dan djeteta    Dječja prava 

Djeca koja imaju mentalne smetnje ne ostvaruju pravo na potpunu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, što je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim propisima – navodi se u Izvještaju Mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori , koji je izradio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Izvještaj je predstavljen na današnjoj konferenciji, koja je organizovana povodom obilježavanja 20. novembra - Međunarodnog dana djeteta. Zaštitnik je djeci čestitao njihov parznik i poželio zdravo, srećno i bezbrižno djetinjstvo, kao i da punim potencijalima uživaju svoja prava i slobode. On je podsjetio da Institucija tradicionalno obilježava ovaj važan datum i da se djecom i poštovanjem garantovanih prava djeteta posvećeno bavi tokom cijele godine. Govoreći o Izvještaju, Zaštitnik Baković podsjetio je da Svjetska zdravstvena organizacija zdravlje definiše kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti ili slabosti. Prema njegovim riječima, zaštita mentalnog zdravlja obuhvata mjere i aktivnosti u nekoliko ključnih područja djelovanja: promociji i unapređenju mentalnog zdravlja; prevenciji; ranom prepoznavanju; liječenju i rehabilitaciji poremećaja ponašanja i duševnih/mentalnih poremećaja.

 
 
Predstavnici Institucije na Montenegro Prajdu    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković i službenici Institucije prisustvovali su šestom Montenegro prajdu i na taj način tradicionalno izrazili podršku i zalaganja za unapređenje prava LGBT zajednice u Crnoj Gori. Događaj je protekao bez incidenata, a predstavnici Organizacionog odbora pozvali su Vladu da, u što kraćem roku, uputi Zakon o životnim zajednicama lica istog pola Skupštini Crne Gore na usvajanje. Zamjenik Bjeković, kazao je da Institucija zagovara donošenje Zakon, kojim bi se izjednačio položaj LGBTIQ osoba sa ostalim građanima. „Prvi organizovani Prajd u Crnoj Gori je izazvao burne reakcije protivnika ovakvih manifestacija. Dok danas, u potpuno relaksiranoj atmosferi doživljavamo ovaj susret, što govori u prilog tezi da se LGBTIQ populacija doživljava drugačije, barem kada je u pitanju organizacija masovnih događaja“, rekao je Bjeković.

 
 
Konferencija-Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija    NPM 

Ljudska dimenzija migracija ne smije biti manje važna od pitanja bezbjednosti i zaštite granica država, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, navodeći da je država u velikoj mjeri uskladila zakonodavstvo u ovoj oblasti sa međunarodnim standardima. On je danas govorio na temu-Pravni i praktični aspekti djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija, na početnoj konferenciji projekta „Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija:razmjena iskustva i primjena“, koji Institucija sprovodi sa Cetrom za demokratiju i Savjetom Evrope.U radu konferencije učestvovala je i zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović sa službenicama iz sektora za prevenciju i zaštitu od torture. Na ovom skupu predstavljena je i Analiza „Pravni i praktični aspekti djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija“, Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH), a koja ukazuje na standarde Evropskog suda za ljudska prava i drugih tijela u vezi sa imigracionim pritvorom i lišavanjem slobode i alternativama pritvoru.

 
 
Regionalna konferencija o toleranciji i inkluziji na Zapadnom Balkanu    Diskriminacija 

Evropska unija je objavila novu Strategiju za Zapadni Balkan čiji je akcenat, između ostalog, stavljen na promovisanje vladavine prava i zaštitu osnovnih sloboda. Postizanje ciljeva ove Strategije zahtijevaće dalju podršku institucijama koje podržavaju vladavinu prava i ljudska prava, uključujući poštovanje i zaštitu pripadnika nacionalnih manjina u svakoj zemlji. Regionalna dimenzija aktivnosti iz Strategije sa identifikovanjem zajedničkih ciljeva biće uslov za postizanje ciljeva. To je potvrđeno regionalnim pristupom druge faze Zajedničkog programa Evropske unije/Savjeta Evrope „Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku (HF) koja počinje u maju/junu 2019. godine. Na osnovu ovog strateškog pristupa u Podgorici je 14. i 15.novembra održana Regionalna konferencija o toleranciji i inkluziji na Zapadnom Balkanu sa ciljem da doprinese identifikovanju zajedničkih potreba i prioriteta država korisnica programa u suzbijanju diskriminacije i promovisanju jednakosti.