Balkanski barometar:Najveće povjerenje u instituciju Ombudsmana   

Građani Crne Gore, u odnosu na institucije, najviše povjerenja imaju u Ombudsmana, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Balkanski barometar za 2018. godinu. Četvrti nastavak Balkanskog barometra, sveobuhvatan je pregled percepcija i očekivanja građana širom regiona Jugoistočne Evrope (SSE), a sproveo ga je Savjet za regionalnu saradnju. U okviru poglavlja “Percepcija o javnim institucijama i uslugama” (strana 118) , između ostalo

 
 
Sastanak sa predstavnicama Saveza slijepih Crne Gore    Diskriminacija 

Instituciju Zaštitnika posjetile su predstavnice nevladine organizacije „Savez slijepih Crne Gore“ i predstavile plan aktivnosti za realizaciju projekta „Svi smo stvoreni jednaki: ka efikasnoj zaštiti potrošača osoba sa invaliditetom“. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović podržali su inicijalni plan zajedničkog djelovanja i sugerisali zaključivanje sporazuma o konkretnoj saradnji na realizaciji projekta u cilju usaglašenog sprovođenja projektnih aktivnosti.

 
 
Sastanak sa predstavnicama Saveza slijepih Crne Gore   

Instituciju Zaštitnika posjetile su predstavnice nevladine organizacije „Savez slijepih Crne Gore“ i predstavile plan aktivnosti za realizaciju projekta „Svi smo stvoreni jednaki: ka efikasnoj zaštiti potrošača osoba sa invaliditetom“. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović podržali su inicijalni plan zajedničkog djelovanja i sugerisali zaključivanje sporazuma o konkretnoj saradnji na realizaciji projekta u cilju usaglašenog sprovođenja projektnih aktivnosti.

 
 
Skupština razmotrila Izvještaj o radu Zaštitnika   

Skupština Crne Gore je na Devetoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja razmotrila izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, o čemu će se poslanici naknadno izjasniti. Zaštitnik, Šućko Baković, predstavio je Izvještaj sa zamjenicima Snežanom Mijušković i Sinišom Bjekovićm, ukazujući na održan trend visokog procenta riješenih predmeta, povećan broj pokrenutih sopstvenih inicijativa, organizovanih promotivnih aktivnosti i skupova, obuka, sprovedenih istraživanja i objavljenih izvještaja. “Generalno posmatrano u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda ostvaren je određeni napredak. Napredak je izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija”, rekao je Zaštitnik. On je naveo da je tokom 2017.godine u radu bilo 889 predmeta i da je postupak okončan u 96,96%, uz primjenu prakse međunarodnih tijela. U 105 predmeta dato je 256 preporuka, dok su u Izvještaju po oblastima rada date 134 preporuke.

 
 
Konferencija o zakonodavstvu prilagođenom djeci    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, sa savjetnicom Milicom Bogojević, učestvovala je na konferenciji „Child friendly justice and integrated child protection system-lessons learned from EU projects“, koja je 25. i 26. juna održana u Briselu. Na konferenciji su razmatrane teme: integrisani sistem zaštite prava i pristup pravdi djeteta- sudski ostupak prilagođen interesima i pravima djece- iskustva i ocjena rezultata u radu na EU projektima.

 
 
Skupština razmotrila Izvještaj NPM-a za 2017.godinu    NPM 

Skupština Crne Gore na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnog zasijedanja) 28. Juna 2018.godine razmotrila je Izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017.godinu I završila raspravu o čemu će se poslanici naknadno izjasniti. Izvještaj je predstavila zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović, a u raspravi su učestvovali Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore, Šućko Baković kao i poslanici. Zamjenica Perović kazala je da je u 2017. godini obavljeno 17 obilazaka organa, organizacija i ustanova u kojima su smještena lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje, čime je Plan obilazaka realizovan u 85%. Ona je saopštila da su redovnim obilascima obuhvaćene organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova- Uprave policije: OB Danilovgrad i Ulcinj i CB Berane i Bijelo Polje; Zatvor u Bijelom Polju i javne ustanove: Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i Odjeljenje za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću.

 
 
Međunarodni Dan podrške žrtvama torture    NPM 

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su čovjek i ljudska prava u samim temeljima vrednosnog sistema savremene civilizacije. Mučenjem se uništava ličnost žrtve i poriče nesporno ljudsko pravo na dostojanstvo ljudskog bića. Uprkos apsolutnoj zabrani mučenja po međunarodnom pravu, mučenje i dalje traje u svim regionima svijeta. Zabrinutost o zaštiti nacionalne bezbjednosti i granica se sve više koristi kao opravdanje za mučenja i druge oblike okrutnog, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja. Ujedinjene nacije su osudile mučenje kao jedno od najtežih djela počinjenih od strane ljudi nad drugim ljudskim bićima. Mučenje je zločin prema međunarodnom pravu. Prema svim relevantnim instrumentima, apsolutno je zabranjeno i ne može se opravdati pod bilo kojim okolnostima. Ova zabrana čini dio običajnog međunarodnog prava, što znači da je obavezujuća za svakog člana međunarodne zajednice, bez obzira da li je država ratifikovala međunarodne ugovore u kojima je mučenje izričito zabranjeno. Sistematična ili rasprostranjena praksa mučenja predstavlja zločin protiv čovječnosti.

 
 
Zamjenik Zaštitnika na sjednici ECRI-ja    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, učestvuje u radu 76. sjednice Evrospke komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) koja se održava u Strazburu (19-22. jun 2018). On će prisustvovati i godišnjoj konferenciji HELP programa Savjeta Evrope , čije obuke je već prošao i jedan broj zaposlenih iz institucije, dok će za određen broj službenika to biti omogućeno aktiviranjem novih kurseva ovog programa. Prema ocjeni zamjenika Bjekovića, radi se o nastavku izuzetno korisnih inicijativa za jačanje saradnje sa institucijama Savjerta Evrope, kroz koje se podiže nivo kapaciteta i usavršavanja službenika za primjenu evropskih standarda u svakodnevnom radu i praksi na polju zaštite od diskriminacije i ostvarivanju načela jednakosti.

 
 
Sastanak Zaštitnika i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova    Diskriminacija 

Hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ona je sa zaštitnikom, Šućkom Bakovićem, razgovarala o aktuelnim pitanjima iz domena njihovih mandata na području zaštite od diskriminacije. Pravobraniteljica je predstavila aktivnosti koje sprovode na polju promotivnih i međunarodnih aktivnosti. Posebno je istakla angažman na evropskim projektima, navodeći da su već započeli realizaciju četvrtog.

 
 
Realizovan GIZ program razmjene službenika    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović učestvovala je na Programu razmjene zaposlenih između tijela za zaštitu ravnopravnosti u regionu na poziv Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ). Savjetnica je boravila u instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije od 04.06. do 15.06.2018. godine. Program razmjene dio je planiranih aktivnosti u okviru projekta Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu - prava reforma koji ima za cilj unapređenje regionalne saradnje na realizaciji Poglavlja 23 i 24 pravne tekovine Evropske unije. Jedan od važnih aspekata projekta je anti-diskriminacija u skladu sa kojim Njemačka organizacija za tehničku saradnju podržava saradnju i razmjenu iskustava i znanja između tijela za jednakost zemalja zapadnog Balkana.