Zamjenik Ivezić na konferenciji o pravima prisilno raseljenih osoba    Javna uprava 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Petar Ivezić, učesnik je konferencije o ekonomskim i socijalnim pravima prisilno raseljenih osoba tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, koja se održava u Sarajevu. Konferenciju su organizovali Savjet Evrope i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, s održava se u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine (Sarajevo) . U najavi konferencije organizatori su saopštili da se nakon više od 20 godina djelovanja u pravcu trajnih rješenja, većina osoba, prisilno raseljenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vratila kući ili su lokalno integrirane, ali da je oko 350.000 njih i dalje raseljeno u nekom obliku i bez trajnog rješenja. Glavne teme koje se razmatraju na konferenciji su regionalni izazovi u sprovođenju ekonomskih i socijalnih prava dogovorenih u okviru procesa Sarajevska deklaracija i implementacija ekonomskih i socijalnih prava u post-konfliktnim situacijama. Cilj konferencije je takođe promocija upotrebe Evropske socijalne povelje, ratifikacija revidiranog sporazuma od strane svih država članica Savjeta Evrope i prihvatanje kolektivnog žalbenog postupka.

 
 
Saopštenje povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture   

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da je zabrana mučenja apsolutna, što znači da ne može biti opravdana ni pod kojim okolnostima. Zapažanja Zaštitnika, a i drugih nezavisnih tijela, pokazuju da sistematske torture lica lišenih slobode u Crnoj Gori nema, ali da su zabilježeni slučajevi mučenja i nečovječnog postupanja u prethodnim godinama. U fokusu ove teme važno je podsjetiti javnost da se ne govori samo o torturi prema osobama u zatvorima, već i policijskim stanicama, staračkim domovima, psihijatrijskim i drugim ustanovama u kojima se nalaze ili mogu naći osobe lišene slobode ili kojima je ograničena sloboda kretanja.

 
 
Programi SE uticali na jačanje kapaciteta institucije Zaštitnika    Diskriminacija 

Prilikom zasijedanja sva tri nadzorna mehanizma u tekućoj sedmici (Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu manjina i Komiteta za manjinske i regionalne jezike Savjeta Evrope) naglašena je obaveza preduzimanja kontinuiranih mjera i napora za praćenje stanja u državama članicama, naročito u vremenu kriza i pojačanih trendova rasnog populizma, ksenofobije i netolerancije. Posebno je naglašen pozitivan stav Komiteta ministara Savjeta Evrope i njegovih članova sa tekućeg zasijedanja da podrže napore nadzornih tijela u suzbijanju ovih pojava.

 
 
Zaštitnik sa zamjenicama na regionalnoj konferenciji u Risnu   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, bio je učesnik pete regionalne konferencije “Kvalitet života osoba sa smetnjama na polju mentalnog zdravlja u domovima za stare”, koja je danas održana u Risnu. Konferenciji su prisustvovale i zamjenice Zaštitnika Zdenka Perović i Snežana Mijušković. Zaštitnik je kazao da ulaganje u mentalno zdravlje predstavlja jednu od osnova za socijalni i ekonomski razvoj društva. Prema njegovim riječima, stare osobe sa mentalnim oboljenjima i intelektualnim smetnjama dio su stanovništva kojem treba obezbijediti posebnu zaštitu. „Na njih ne treba gledati kao primaoce milostinje odnosno zdravstvene pomoći, već kao nosioce urođenog ljudskog dostojanstva. O starima se uglavnom govori u okvirima milosrđa, ova osobe se nerijetko vide kao problem i teret društva. Ovakva slika predstavlja stereotip koji je neprihvatljiv. Negativna slika o starim osobama i starim osobama sa mentalnim oboljenjima je put ka starosnoj diskriminaciji“, ukazao je Baković.

 
 
Okrugli sto o izazovima u primjeni III Fakultativnog protokola    Dječja prava 

nstitucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizovala je danas okrugli sto, sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa značenjem i obavezama koje proizilaze iz III Fakultativnog protokola o kumunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta. Skup pod nazivom Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta - Izazovi u primjeni, organizovan je u saradnji sa predstavništvom Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan. Zahvaljujući ovom dokumentu, djeca koja trpe bilo koji oblik kršenja garantovanih prava imaju mogućnost da podnesu predstavku Komitetu, ukoliko zaštitu nisu uspjela da ostvare u svojim državama. Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta Generalna skupština UN usvojila je krajem 2011. godine. Crna Gora ga je potpisala 2012.godine u Ženevi, a Skupština Crne Gore je u julu 2013. godine donijela Zakon o potvrđivanju ovog dokumenta. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, ukazao je da Protokol još nije zaživio.„ Ali očekujemo da hoće, jer je značajan dokument“.

 
 
Zamjenik Bjeković na konferenciji “HELP za prijateljsko pravosuđe"    Diskriminacija 

Program edukacije pravnika profesionalaca Savjeta Evrope (poznatiji pod akronimom HELP), primarno u profesijama kao što su sudije, tužioci, advokati, a od nedavno i službenici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, 19. i 20. juna organizovao je konferenciju u Strazburu. Na konferenciji “HELP za prijateljsko pravosuđe” učestvuje zamjenik Zaštitnika i koordinator HELP Programa za Crnu Goru, Siniša Bjeković. Ovogodišnja konferencija posvećena je različitim sektorima pravosuđa i srodnih oblasti, sa ciljem da objedini potencijal nosilaca odgovornih funkcija u pravosuđu i drugim vitalnim državnim institucijama i službama, kako bi usvojili potrebna znanja i iskustva potrebna za uspješnu implementaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 
 
Savjetnica na skupu "Efikasnost mehanizama zaštite u slučajevima diskriminacije“    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica iz sektora za zaštitu od diskriminacije, Milena Krsmanović, bila je učesnica okruglog stola „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, koji je 17. juna organizovao Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. Poziv za učešće upućen je od strane Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ), koja je, zajedno sa Institucijom ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine organizovala ovaj skup, osmišljen kao međunarodno savjetovanje. Savjetnica Krsmanović govorila je u dijelu skupa pod nazivom „Efikasnost mehanizama zaštite u slučajevima diskriminacije“. Teme pojedinačnih sesija odnosile su se na ulogu tijela za jednakost kao centralnih institucija u zaštiti od diskriminacije, ulogu pravosudnih institucija i tužilaštava u postupcima zaštite od diskriminacije, kao i ulogu drugih aktera u prevenciji i zaštiti od diskriminacije. Okrugli sto otvorile su Margreet Goelema, menadžerica GIZ-ovog projekta „Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma“ i Jasminka Džumhur, Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 
 
Najava: Okrugli sto o izazovima u primjeni Trećeg fakultativnog protokola    Dječja prava 

nstitucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizovaće 20. juna okrugli sto, sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa značenjem i obavezama koje proizilaze iz Trećeg fakultativnog protokola o kumunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta. Događaj Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta - Izazovi u primjeni, biće održan u Podgorici, u saradnji sa predstavništvom Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan. Generalna skupština UN krajem 2011.godine usvojila je Treći fakultativni protokol o kumunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na procedure podnošenja predstavki – žalbi, Komitetu za prava djeteta. Komitet je inače nadzorno tijelo za sprovođenje Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola o dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji kao i Fakultativnog protokola o učešću djece u oružanim sukobima.

 
 
Zaštitnik na skupu HRA o oduzimanju poslovne sposobnosti   

Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava organizovala je danas predstavljanje izvještaja “Oduzimanje poslovne sposobnosti u Crnoj Gori”, a u uvodnom dijelu skupa izlaganje na tu temu imao je Zaštitnik ljudksih prava i soboda Crne Gore, Šućko Baković. Izvještaj Kosane Beker odnosi se na (ne)usklađenost propisa i sudske prakse u Crnoj Gori sa međunarodnim standardima ljudskih prava u ovoj oblasti. Zaštitnik je ocijenio da je Izvještaj u cjelini veoma kvalitetan i da odražava stvarno stanje zakonodavstva i sudske prakse u Crnoj Gori, u oblasti oduzimanja poslovne sposobnosti. On je naveo da poseban kvalitet Izvještaja predstavlja analiza sudske prakse kao i da podržava zaključke i preporuke date u Izvještaju.

 
 
Studijska posjeta tijelima za jednakost Republike Hrvatske    Diskriminacija 

Službenici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predvođeni zamjenikom za oblast antidiskriminacije - Sinišom Bjekovićem, boravili su od 12-14. juna u studijskoj posjeti tijelima za jednakost Rebublike Hrvatske. Posjeta, tokom koje su predstavnici Institucije imali sastanke sa kolegama iz ureda Pučke pravobraniteljice (Ombudsman HR), Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljice za prava osoba sa invaliditetom (OSI), realizovana je u okviru projekta Podrška nacionalnim institucijama u borbi protiv diskriminacije (PREDIM). Projekat finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope (SE), a implementira SE. Uz zamjenika Bjekovića i generalnog sekretara Ivana Krkeljića u delegaciji crnogorskog Ombudsmana bili su i službenici iz sektora za zaštitu od diskriminacije kao i oni koji pokrivaju oblast javne uprave, pravosuđa, međunarodne saradnje, promocije i odnosa s javnošću, tako da je sa hrvatskim kolegama razgovarano o gotovo svim oblastima rada, s akcentom na antidiskriminaciji. Prvog dana posjete, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter sa saradnicima je predstavila mandat i organizaciju rada te Institucije, pojašnjavajući postupanje po pritužbama za diskriminaciju i podjelu nadležnosti, s obzirom da u Hrvatskoj postoje još tri posebne, nezavisne institucije u oblasti zaštite ljudskih prava (specijalizovane za oblast ravnopravnosti polova, OSI i prava djeteta).