×
 
 
Осуда насиља заснованог на националноϳ основи   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе наϳоштриϳе осуђуϳе насиље засновано на националноϳ основи коϳе се догодило у Беранама. Овакви догађаϳи, иако изолованог карактера, не смиϳу бити толерисани ϳер нарушаваϳу вриϳедности мултинационални склада и суживота. Поздрављамо ефикасну реакциϳу полициϳе и наставићемо да пратимо даље поступање органа надлежних за спровођење закона. Позивамо грађане да у своϳоϳ средини одбаце и оштро осуде насиље засновано на мржњи због било чиϳе националне или етничке припадности и тиме покажемо демокартски капацитет и зрелост за уважавање различитости.

 
 
Заштитник осудио нападе на здравствене раднике   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе снажно осуђуϳе нападе на здравствене раднике у Црноϳ Гори и позива надлежне да предузму све мϳере како би се оштриϳе санкционисали починиоци и тиме успϳешниϳе превенирали слични догађаϳи. Напади на припаднике ϳедне од наϳодговориϳих и наϳзахтϳевниϳих професиϳа у сваком друштву и времену, краϳње су неприхватљиви и изражавамо озбиљну забринутост због све чешћих ситуациϳа у коϳима се угрожаваϳу физички и психички интегритет љекара и осталог медицинксог особља на радном мϳесту. Иако су струковна удружења љекара и медиϳи оваϳ проблем значаϳно актуелизовали у ϳавности у претходном периоду и последњи напад на медицинску сестру у Подгорици показао ϳе колико су озбиљне и опасне овакве поϳаве и оправдана боϳазан да ϳош немамо адекватан одговор на ову врсту насиља.

 
 
Провϳерити да ли ϳе организована настава у школама након избора   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе формирао ϳе предмет поводом информациϳа обϳављених у медиϳима, као и обраћања грађана, да у Тузима дан након локалних избора ђаци нису похађали наставу, а што се повезуϳе са прославом изборних резултата. Не улазећи у сферу политике, Заштитник ће у границама свог мандата, спровести испитни поступак како би провϳерио наводе да ли ϳе било пропуста у организациϳи наставе у вези са предметним догађаϳем.

 
 
Реаговање поводом ситуациϳе у Бару   

Заштитиник људских права и слобода Црне Горе с пажњом прати ситуациϳу у Бару, а поводом последњих дешавања у вези са интервенциϳом полициϳе покренуће испитни поступак по сопственоϳ инициϳативи. Информациϳа да ϳе ϳедна од учесница протеста нажалост изгубила бебу, додатно ϳе узнемирила барску и ширу ϳавност. Имаϳући у виду ситуациϳу да грађани не одступаϳу од своϳих захтϳева и грађанског активизма и са друге стране ставове представника локалне самоуправе, коϳи такође не миϳењаϳу планове у вези са изградњом вртића-ϳасно ϳе да се створила неприϳатна атмосфера коϳа захтиϳева хитно рϳешавање. Надамо се да ће обϳе стране показати спремност да диϳалогом и у мирноϳ атмосфери дођу до рϳешења коϳе ϳе, у постоϳећим условима, од наϳбољег интереса за грађане и сам град.

 
 
Честитка поводом Дана новинара   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе новинарима и осталим медиϳским радницима честита 23. ϳануар – Дан новинара Црне Горе, са жељом да наставе да успϳешно остваруϳу важну улогу и мисиϳу коϳу имаϳу у друштву. На дан изласка првог броϳа листа Црногорац, прилика ϳе да се изнова упуте поруке подршке независном, професионалном и слободном новинарству и да се подсϳети на значаϳ коϳи медиϳи имаϳу у остваривању људских права и слобода, унапређењу владавине права и осталих важних чинилаца друштава развиϳених демократиϳа. За достизање ових циљева неопходна ϳе снажна посвећеност државе да у континуитету подржава и промовише медиϳске слободе као и унапређуϳе развоϳ позитивног медиϳског окружења. Ту се ϳасно, приϳе свега, мисли на апсолутну неприхватљивост притисака и напада на новинаре и опредиϳељеност да се до краϳа истраже сви досадашњи случаϳеви. Подсϳећамо да било коϳе ограничавање слободе медиϳа не угрожава само новинаре већ и само друштво и заϳедницу у цϳелини.

 
 
Коментар на изϳаву митрополита црногорско-приморског   

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе изражава осуду и забринутост поводом посљење изϳаве митрополита црногорско-приморског Амфилохиϳа о стварању “аутофекалне цркве” у Црноϳ Гори. Непримϳерене су и краϳње неприхватљиве изϳаве коϳима се вриϳеђаϳу вϳерска и национална осϳећања грађана а посебно ϳе несхватљиво да оне долазе од високог црквеног великодостоϳника и то у данима празника коϳи ϳе наϳвећи симбол ширења мира, љубави и повϳерења. Цркве, вϳерске заϳеднице и њихови представници имаϳу одређени ниво слободе када су у питању ϳавни наступи али и одговорност и обавезу да том приликом у складу са своϳом друштвеном позициϳом, не нарушаваϳу достоϳанство поϳединаца и група коϳима се обраћаϳу или о коϳима саопштаваϳу став.

 
 
Реаговање поводом изϳава након гласања о измϳенама закона о ϳавном реду и миру   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе изражава забринутост и осуђуϳе изϳаве коϳима се позива на нетрпељивост и нарушава концепт успостављених демократских вриϳедности грађанског и мултиетничког склада. Апелуϳемо на смиривање тензиϳа коϳе се шире коментарисањем таквих ставова. Пратећи актуелна дешавања и реакциϳе након гласања о Предлогу закона о измϳенама Закона о ϳавном реду и миру, у Скупштини Црне Горе, неопходно ϳе указати на неприхватљиве и негативне посљедице изражавања политичких мишљења коϳима се доводи у питање уставно право посланика да се опредϳељуϳе и гласа по сопственом увϳерењу. Ових дана више пута у изражавању политичких ставова коришћени изрази као што су: „непожељност поϳединаца на одређеноϳ териториϳи, нетрпељивост, национализам, шовинизам, мржња“, и сл, што ϳе озбиљан аларм за реакциϳу и позив на очување међунационалног поштовања, суживота и толеранциϳе, по коϳима ϳе црногорско друштво препознато и служи као позитиван примϳер.

 
 
Радионица поводом израде Протокола за заштиту дϳеце коϳа живе и раде на улици   

Пракса у поступању са дϳецом укљученом у живот и рад на улици и искуства са терена указуϳу на потребу доношења Протокола о поступању надлежних органа у ово области.То ϳе закључак радионице на коϳоϳ ϳе представљен нацрт Протокола и механизама превенциϳе и спречавања просϳачења дϳеце. Заштитник људских права и слобода Црне Горе, уз подршку организациϳе Саве тхе Цхилдрен, иницирао ϳе израду Протокола о поступању органа, установа и организациϳа са дϳецом укљученом у живот и рад на улици. У радионицама, коϳе су овим поводом одржане у Колашину од 17. – 21.12.2018, представници стручне ϳавности (министарстава, Управа полициϳе, центри за социϳални рад, здравствене, образовне установе, НВО, међународне организациϳе и др) дали су коментаре, предлоге и размиϳенили искуства у циљу припреме што свеобухватниϳих и конкретних мϳера и активности коϳе ће надлежни предузимати приликом дϳеловања у овоϳ области. Протокол дефинише превентивне мϳере и активности ране интервенциϳе и подршке дϳеци укљученоϳ у живот и рад на улици и њиховим породицама, процедуре заштите-приϳављивање кривичних, прекршаϳних дϳела и незаконитих поступања, активности полиицϳе, центара за социϳални рад, других установа и пружалаца услуга социϳалне заштите.Такође се описуϳе улога здравственог, васпитно-образовног система као и организациϳа цивилног друштва, едукациϳа стручњака као и потребна међусекторска сарадња, уз праћење примϳене Протокола

 
 
Заштитник иницирао израду Протокола   

Заштитник људских права и слобода Црне Горе иницирао ϳе израду Протокола о поступању органа, установа и организациϳа са дϳецом укљученом у живот и рад на улици, а коϳи ће до краϳа године бити упућен надлежним субϳектим на усаглашавање и потписивање. Протокол ϳе документ, коϳи пружа смϳернице за дϳеловање свим актерима коϳи се баве дϳецом и породицом, како би заϳедничким дϳеловањем могли да предузимаϳу радње и мϳере на заштити дϳетета укљученог у живот и рад на улици, у складу са гарантованим правима дϳетета. Уз подршку међународне организациϳе Саве тхе цхилдрен Заштитник се одлучио за израду Протокола, између осталог и из разлога што препоруке коϳе се односе на просϳачење и скитњичење, коϳе смо надлежим органима упутили 2010.године –нису дониϳеле очекиване резултате.

 
 
Особе са инвалидитетом ϳедна од наϳрањивиϳих категориϳа друштва   

Особе са инвалидитетом ϳедна су од наϳрањивиϳих категориϳа друштва, коϳа се суочава са броϳним проблемима и препрекама у остваривању права и ϳеднакости. Поводом 03.децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, Заштитник људских права и слобода Црне Горе подсϳећа да су ове особе изложене дискриминаторном третману због неприступачног физичког окружења, информациϳа, комуникациϳа и ϳавног саобраћаϳа, неадекватне политике запошљавања, мањка услуга сервиса подршке као и недовољне примϳене института афирмативне акциϳе и разумног прилагођавања. Стога, упркос заϳедничким напорима надлежних органа и организациϳа цивилног друштва у овоϳ области мора се више и ефикасниϳе радити како би ОСИ могле на квалитетан начин да задовоље све здравствене, образовне, социϳалне и друге потребе. Иако ϳе успостављен добар законодавни оквир за заштиту од дискриминациϳе особа са инвалидитетом, ову област карактерише непотпуна примϳена прописа, а забрињава чињеница да у буџету нема ϳасних и препознатљивих линиϳа за спровођење закона, политика и програма за остваривање права особа са инвалидитетом, те посебно за примϳену Стратегиϳе за интеграциϳу особа са инвалидитетом. Акциони план за прилагођавање 13 приоритетних обϳеката у ϳавноϳ употреби за приступ, кретање и употребу лицима смањене покретљивости и лицима са инвалидитетом за 2014. годину, до сада ϳе резултирао прилагођавањем само пет обϳеката.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me