Ombudsman i partneri

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i slobda ostvaruje saradnju sa drugim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom i promocijom prava djeteta.

Naši partneri su:




NVO Naša inicijativa

NVO Djeca pre svega

Institucija je član ENC-a, – Evropske mreže ombusman za djecu i CRONSEE regionalne mjreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope