O DJECIJIM PRAVIMA

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Ombudsman) u Republici Crnoj Gori je nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da štiti i unapre đuje ljudska prava i slobode, kada su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem oragana javne vlasti. Pored ove funkcije Zaštitnik ima i daleko širu misiju, a to je stvaranje svijesti o potrebi vladavine prava; o potpunoj i dosljednoj zaštiti sloboda i prava građana i, uopšte, stvaranja pravne sigurnosti građana; zakonitog i nepristrasnog rada svih državnih organa, pred kojima građani ostvaruju svoja prava, slobode, obaveze i pravne interese.


Bazicni dokumenat koji reguliše prava djeteta jeste Konvencija UN o pravima djeteta, usvojena 1989. godine, koja predstavlja prvi medunarodni ugovor koji se bavi zaštitom prava djeteta i obavezuje sve države potpisnice na njeno puno poštovanje. Konvencija uvodi nov pristup prema djeci obezbjedujuci svakom djetetu njegova gradanska, politicka, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Ona je upustvo kako sa djecom treba postupati, kako štititi njihova prava i interese i usmjerena je na unapredenje položaja djecu u svijetu.


Njeno sprovodene u državama koje su je ratifikovale nadgleda poseban organ - Komitet za prava djeteta. Konvencija o pravima djeteta je dio unutrašnjeg pravnog sistema naše države i shodno domacim propisima, zajedno sa ostalim ratifikovanim medunarodnim instrumentima, ima primat nad nacionalnim zakonodavstvom. Konvencija je namijenjena svima koji se bave djecom i koji u svojem poslu dolaze posredno ili neposredno kontakt sa djecom (prosvjetnim radnicima, zdrastvenim i socijalnim radnicima, advokatima, sudijam, policajcima).


Svaka odrasla osoba, bez obzira u kojoj se ulozi nalazi, može da da svoj doprinos u ovom procesu, prihvatajuci dijete kao ljudsko bice kojem se mora posvetiti odgovarajuca pažnja. Konvencija je, naravno, namijenjena i djeci, jer ona moraju biti upoznata sa svojim pravima koja im pripadaju samim rodenjem.


Zalaganjem za poštovanje sopstvenih prava djeca razvijaju osjecaj odgovornosti i poštovanja prava drugih ljudi, ucešcem u donošenju odluka, uce se da preuzimaju odgovornosti za njihovu promjenu. Sa spoznajom i zalaganjem za svoja prava, stice se spoznaja da ta prava pripadaju i drugim.

Web Sajt je kreiran uz pomoc Save the Children Norway, partnerske organizacije, koja instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda pruža strucnu i finansisku pomoc u oblasti ljudskih prava.

Wild Web Woods CRONSEE