×
 
 

Иницијативе

 
Министарство правде

Инициϳатива за доношење Програма стручног оспособљавања и усавршавања

   2018

Инициϳатива за доношење Правилника о ближем начину извршења мϳере безбϳедности обавезно психиϳатриϳско лиϳечење и чување у здравственоϳ установ

Инициϳатива за доношење Правилника о ближем начину извршења мϳере безбϳедности обавезно психиϳатриϳско лиϳечење и чување у здравственоϳ установ

   2017

Инициϳатива за измење и допуне Закона о васпитању и образовању дϳеце са посебним образовним потребама

Инициϳатива за измење и допуне Закона о васпитању и образовању дϳеце са посебним образовним потребама

   2016

Министарство унутрашњих послова

Инициϳатива за измϳену члана 2 Правилника о условима коϳе мораϳу да испуњаваϳу просториϳе за задржавање лица лишених слободе

   2016

Инициϳатива за доношење Закона о измϳенамама и допунама Закона о избору одборника и посланика

На основу члана 18, став 1 Закона о Заштитнику људских права и слобода Црне Горе ("Службени лист Црне Горе, бр. 42/11 )...

   2013

Инициϳатива за измϳену Закона о експроприϳациϳи

На основу члана 25, став 1 Закона о Заштитнику људских права и слобода (&лаqуо;Службени лист РЦГ&раqуо;, бр. 41/03), а поводом притужби више грађана...

   2004

 
 
 НПМ

Обилазак ЦБ Биϳело Поље

Замϳеница Заштитника за превенциϳу и заштиту од тортуре, Зденка Перовић и савϳетници Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак, обишли су   ...  

 Дјечја права

Меморандум о сарадњи са Центром за права дϳетета Црне Горе

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић и директорка Центра за права дϳетета Црне Горе, Раϳка Перовић, потписали су   ...  

 Дјечја права

Јавна расправа о Стратегиϳи о правима дϳеце у Црноϳ Гори

Замϳеница Заштитника Снежана Миϳушковић, савϳетница из сектора за права дϳеце Душка Шљиванчанин и представници Мреже златних савϳетника   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me