Inicijative

 
Ministarstvo pravde

Inicijativa za donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja

   2018

Inicijativa za donošenje Pravilnika o bližem načinu izvršenja mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanov

Inicijativa za donošenje Pravilnika o bližem načinu izvršenja mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanov

   2017

Inicijativa za izmenje i dopune Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Inicijativa za izmenje i dopune Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

   2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa za izmjenu člana 2 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode

   2016

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenamama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika

Na osnovu člana 18, stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list Crne Gore, br. 42/11 )...

   2013

Inicijativa za izmjenu Zakona o eksproprijaciji

Na osnovu člana 25, stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda («Službeni list RCG», br. 41/03), a povodom pritužbi više građana...

   2004

 
 

Institucija postala član ENNHRI

Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postala je član Evropske mreže Nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava - ENNHRI. ENNHRI ima više od 40 članica   ...  

 Diskriminacija 

Ispunjenja preporuka o poštovanju prava transrodne osobe

Organizovanjem sastanka za predstavnike Doma zdravlja (DZ) Podgorica i NVO Spektra, realizovana je preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o unapređenju odnosa zdravstvenih   ...  

 NPM 

Obilazak Ob Danilovgrad

Članovi NPM-a Danijela Brajković i Mensur Bošnjak obišli su 19. februara Odjeljenje bezbjednosti (OB) Danilovgrad, prema planu obilazaka za 2019 godinu. Tom prilikom sagledani   ...