×
О институциϳи
 

Заштитник људских права и слобода Црне Горе (Омбудсман) ϳе независна и самостална институциϳа, чиϳи ϳе задатак да предузима мϳере за заштиту људских права и слобода, кад су повриϳеђена актом, радњом или непоступањем државних органа, органа државне управе, органа локалне самоуправе и локалне управе, ϳавних служби и других носилаца ϳавних овлашћења као и мϳере за спрϳечавање мучења и других облика нечовϳечног или понижаваϳућег поступања и кажњавања и мϳере за заштиту од дискриминациϳе.

 

Поред ове функциϳе Заштитник има и ширу мисиϳу, а то ϳе стварање свиϳести о потреби владавине права; о потпуноϳ и досљедноϳ заштити слобода и права грађана и уопште, стварања правне сигурности грађана; законитог и непристрасног рада свих државних органа, пред коϳима грађани остваруϳу своϳа права, слободе, обавезе и правне интересе.

 

Људским правима се сматраϳу не само права гарантована Уставом и законима, већ и права гарантована ратификованим међународним уговорима о људским правима и опште прихваћеним правилима међународног права.

 

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе установљена ϳе посебним Законом, коϳи ϳе дониϳела Скупштина Црне Горе, 10. ϳула 2003. године. Заштитник врши своϳу функциϳу на основу Устава и закона и у свом раду се придржава начела правде и правичности.

 

Заштитник има замϳенике за четири области.

 

У оквиру Институциϳе постоϳи Служба Заштитника, коϳа врши стручно-истраживачке, административно-техничке и помоћне послове за потребе Заштитника људских права и слобода Црне Горе као ϳединствена организациона цϳелина.

 

Стручно-истраживачки послови врше се у оквиру четири основне групе послова:

Прва основна група послова – општа надлежност, коϳа обухвата заштиту људских права и слобода у области система државне управе и локалне самоуправе,

Друга основна група послова – област дϳечϳих права, права младих и социϳалног старања,

Трећа основна група послова – национални превентивни механизам, заштита од тортуре и право на суђење у разумном року,

Четврта основна група послова – институционални механизам за заштиту од дискриминациϳе, мањинска права и родна равноправност.

 

Чланство у међународним тиϳелима и мрежама: 

 

-Асоциϳациϳа медитеранских омбудсмана /АОМ/

 

-Европски Институт омбудсмана /ЕОИ/

 

-Мрежа омбудсмана за дϳецу Југоисточне Европе /ЦРОНСЕЕ/

 

-Европска мрежа омбудсмана за дϳецу /ЕНОЦ/

 

-Европска мрежа тиϳела за ϳеднакост /ЕQУИНЕТ/

 

-Мрежа тиϳела за ϳеднакост /ЕЦРИ/

 

-Мрежа НПМ Југоисточне Европе

 

-Регионална мрежа омбудсмана Западног Балкана

 

-Institucija je akreditovana  B statusom kod Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava /Global Alliance of National Human Rights Institutions / (GAHRI).

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me