×
Замϳеници Заштитника људских права и слобода Црне Горе
 
Зденка Перовић, замϳеница Заштитника људских права и слобода

Завршила ϳе Правни факултет у Подгорици, а правосудни испит положила 1996 године, такође у Подгорици.
Радно ангажовање, као приправница, започела ϳе у Вишем ϳавном тужилаштву 1989. године. Након обављеног приправничког стажа бавила се предузетништвом. Од 1997 године запослена ϳе у Министартву трговине као републичка тржишна инспекторка, одакле прелази у Министртво правде на мϳесто начелнице за опште послове и финансиϳе.
Од новембра 2003 године, у процесу оснивања Иституциϳе Заштитника прелази на мϳесто секретарке Институциϳе, коϳе послове ϳе обављала до именовања и ступања на функциϳу замϳенице Заштитника 20 ϳануара 2015 године.  Своϳе образовање о људским правима започела ϳе одмах по оснивању Институциϳе 2004 године, на XВ Међународноϳ школи за људска права у Варшави – Пољска и прошла све обуке и едукациϳе коϳе су биле организоване за новоосновану националну институциϳу за заштиту људских права. Са мϳеста секретарке институциϳе била ϳе носилац међународне сарадње Институциϳе, учествовала у стручним пословима из надлежности Институциϳе и ϳедна ϳе од аутора свих извϳештаϳа упућених Скупштии Црне Горе и иностраним тиϳелима.
Одлуком Заштитника распоређена ϳе за Трећу основну групу послова – национални превентивни механизам, заштиту од тортуре и право на суђење у разумном року.

На сϳедници свих држава чланица потписница Опционог протокола из Конвенциϳу против тортуре и других окрутних, нечовϳечних или понижаваϳућих казни или поступака (ОПЦАТ), 27. октобра 2016. у Женеви, изабрана ϳе за експерткињу Уϳедињених нациϳа за област тортуре и чланицу Подкомитета за превенциϳу тортуре (СПТ). Избор кандидата обављен ϳе у складу са са члановима 5 до 9 ОПЦАТ-а и резолуциϳом Генералне скупштине А/68/268, усвоϳене 9. априла 2014. године и њених одредби 10-13, о номинациϳи и избору експерата уговорних тиϳела.

Говори енглески и италиϳански ϳезик.

 
Синиса Бϳековиц, замϳеник Заштитника људских права и слобода

Рођен ϳе у Пљевљима 1963.године. Дипломирао ϳе на Правном факултету у Подгорици 1987.године, а академско звање магистра правних наука стекао ϳе 2010.године. Радио ϳе у Републичкоϳ управи друштвених прихода Црне Горе, Институту за развоϳ и истраживања у области заштите на раду у Подгорици, а од 2001. до 2014.године године обављао ϳе дужност Проϳект менаџера, Извршног директора и Руководиоца Центра за људска права Правног факултета Универзитета Црне Горе. На функциϳу замϳеника Заштитника људских права и слобода Црне Горе ступио ϳе 20.ϳануара, 2015.године.
У оквиру међународног ангажмана вршио ϳе функциϳу Подпредсϳедника Управног одбора Балканске мреже за људска права (БХРН), а од 2008.године и данас врши функциϳу члана Европске комисиϳе против расизма и нетолеранциϳе (ЕЦРИ), у коϳоϳ ϳе од почетка 2015.године члан Бироа овог тиϳела (извршни орган).
На националном нивоу ангажован ϳе као предавач у обуци носилаца правосудних функциϳа и службеника државне и локалне управе, а у своϳству консултанта или предавача учествовао ϳе у броϳним проϳектима цивилног сектора у Црноϳ Гори. Као локални експерт и/или координатор ангажован ϳе од стране међународних организациϳа (Савϳет Европе, ОСЦЕ, УНДП, УНИЦЕФ) у оквиру подршке коϳа ϳе пружана раду националних институциϳа у Црноϳ Гори. Био ϳе члан двиϳе радне групе за припрему преговора о приступању ЕУ.
Осим учешћа и координациϳе у међународним проϳектима у коϳи се тичу људских права, аутор ϳе или ко-аутор броϳних академских и стручних публикациϳа, студиϳа, анализа и чланака у области људских права, док ϳе као међународни предавач био ангажован на академским институциϳама у земљи и иностранству.
Говори енглески и италиϳански ϳезик.

 
Снежана Миϳушковић, замϳеница Заштитника људских права и слобода

Рођена у Никшићу, 09.07.1962.године. Завршила Факултет политичких наука у Београд 1983 године, на одсϳеку Социϳална политика и социϳалнирад.
Радни ангажман започела у Општини Будва 1985. године на пословима борачко – инвалидске, социϳалне и дϳечиϳе заштите.
Од 1990. године била ϳе директорица ЈУ Центар за социϳални рад за општине Котор, Тиват и Будва, а од 2000. године обављала ϳе функциϳу помоћнице министра у Министарству рада и социϳалног старања за област социϳалне и дϳечϳе заштите.
Од 2011. године била ϳе секретарка Секретариϳата за социϳално старање Главног града-Подгорица, а од 2015. године шефица кабинета Градоначелника. Медиϳатор ϳе у породичним споровима.
На функциϳу замϳенице Заштитника ступила ϳе 8. ϳула 2016. године.
Учесница великог броϳа домаћих и међународних семинара, конференциϳа, предавања из области социϳалне и дϳечϳе заштите.
Koautorka i učesnica  u izradi brojnih publikacija, zakona, nacionalnih i lokalnih dokumenata koji se odnose na široki spektar tema iz oblasti ljudskih prava.

Говори енглески ϳезик.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me