×
Ко се може обратити Заштитнику и на коϳи начин?
 

Заштитнику се притужбом може обратити свако ко сматра да су актом, радњом или непоступањем државних органа, органа државне управе, органа локалне самоуправе и локалне управе, ϳавних служби и других носилаца ϳавних овлашћења (у даљем тексту: органи) повриϳеђена његова права или слободе заϳемчена Уставом, законом, ратификованим међународним уговорима о људским правима и опште прихваћеним правилима међународног права.

 

Притужба се подноси у писаноϳ форми на обрасцу Заштитника или у облику поднеска коϳи ϳе разумљив и садржи потребне податке прописане законом, као и усмено на записник.

 

Pritužba koja se odnosi na diskriminaciju  sadrži i osnov diskriminacije.

 

Притужба мора бити потписана од стране подносиоца притужбе или његовог заступника, а може се користити и електронски потпис, у складу са законом.

 

Ако притужбу подноси правно лице или група поϳединаца, потписуϳе ϳе лице овлашћено за заступање тог правног лица или групе поϳединаца.

 

Усмена притужба подноси се на записник коϳи сачињава службеник Заштитника или на обрасцу Заштитника уз стручну помоћ службеника.

 

Притужба се може подниϳети и преко посланика/це, као и организациϳе коϳа се бави заштитом људских права и слобода.

 

Уколико притужбу подноси друго лице, потребно ϳе да приложи сагласност, односно овлашћење лица у чиϳе име подноси притужбу, осим када притужбу подноси лице овлашћено законом.

 

Ако се ради о повреди права дϳетета, притужбу може подниϳети његов родитељ, односно старатељ или законски заступник.

 Ukoliko je pravo djeteta povrijeđeno od strane roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika, pritužbu može podnijeti organizacija ili organ koji se bavi zaštitom prava djeteta.

 

Притужбу због дискриминациϳе могу подниϳети и организациϳе или поϳединци коϳи се баве заштитом људских права, уз сагласност дискриминисаног лица или групе лица.

 

Лице лишено слободе има право да понесе притужбу у запечаћеноϳ коверти.

 

Овлашћено лице органа, организациϳе и установе у коϳем борави лице лишено слободе дужно ϳе да притужбу или друго писмено тог лица, неотворено и непрочитано, одмах достави Заштитнику.

 

-Поступак пред Заштитником ϳе бесплатан и повϳерљив.

 

Особа коϳа подноси притужбу или учествуϳе у поступку не може због тога бити позвана на одговорност нити доведена у неповољниϳи положаϳ.

 

-Осим поступања по притужби Заштитник испитуϳе повреде људских права и слобода по сопственоϳ инициϳативи, кад сазна да су актом, радњом или непоступањем органа повриϳеђена људска права и слободе.

 

За поступање по сопственоϳ инициϳативи неопходна ϳе сагласност оштећеног, осим ако се ради о повреди права неодређеног броϳа лица.

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me