×
Шта притузба треба да садржи?
 

Ваша притужба треба да буде написана читко и да садржи:

- назив органа на чиϳи се рад односи;

- опис повреде људских права и слобода;

- чињенице и доказе коϳи поткрепљуϳу притужбу;

- податке о томе коϳа су правна средства искоришћена;

- име и адресу подносиоца;

- назнаку о томе да ли сте сагласни да се Ваше име откриϳе у поступку, односно ϳавности.

 

Уколико се притужба подноси преко пуномоћника, потребно ϳе приложити одговараϳуће овϳерено пуномоћϳе односно овлашћење

 

Уколико Ваша притужба не садржи све потребне податке Заштитник ће затражити да ϳе допуните.

 

Притужба се може подниϳети Заштитнику у року од шест мϳесеци од дана сазнања за учињену повреду људских права и слобода, односно у року од ϳедне године од дана учињене повреде.

 

Изузетно, Заштитник може поступати и по истеку овог рока, ако оциϳени да значаϳ случаϳа то захтиϳева.

 

Подношење притужбе Заштитнику не спрϳечава Вас да користите редовне законске процедуре ради остваривања Вашег права пред надлежним судом, односно органом управе нити прекида рокове утврђене у закону за подношење тужбе, приговора, жалбе, захтϳева или других правних средстава пред судовима или органима управе.

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me